De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TOEZICHT in publieke en private sector Zevende college Inleidende course governance

Verwante presentaties


Presentatie over: "TOEZICHT in publieke en private sector Zevende college Inleidende course governance"— Transcript van de presentatie:

1 TOEZICHT in publieke en private sector Zevende college Inleidende course governance E-mail: ROEL.INT.VELD@RMNO.nl

2 Inhoudsopgave 1. Hoofdvormen van toezicht 2. Toezicht en vertrouwen 3. Verticaal en horizontaal 4. Overlap 5. Organisaties op Curacao

3 1.1. Toezicht betreft: - informatie verzamelen - beoordelen - interveniëren

4 1.2. doel “toezicht” instrument consumentenbescherming consumentenbescherming “kwaliteitshandvest” “kwaliteitshandvest” handhaving controle op handhaving controle op taakvervulling taakvervulling “inspectie” “inspectie” kwaliteitszorg kwaliteitszorg “visitatie” / “visitatie” / metakwaliteitszorg metakwaliteitszorg effectiviteit effectiviteit “accountantscontrole” “accountantscontrole” efficiency efficiency “ARK” “ARK” audits audits

5 1.3 Dimensies van toezicht Signalerend………………………………………………………………Corrigerend (info+analyse+beoordeling) (+interventie) Preventief……………………………………………………………………Repressief (goedkeuringsinstrument) (vernietiging) Sturend……………………………………………………………………………WerendDirect………………………………………………………………………………Indirect Intern…………………………………………………………………………… …Extern tussen dimensies bestaan spanningen

6 1.4 Opkomst van toezicht 1 vertrouwen begrensd opkomst van parlementaire democratie parlement controleert executieve rekenkamer helpt parlement verantwoording als centraal moment opkomst van procedurele rationaliteit verlies ideologie als inspiratiebron politiek functie-verschraling politieke partijen interactie politiek-media ICT als katalysator immunisering als stijlfiguur samenhang met procedurele rationaliteit de positie van de expert en contra-expert pervertering van immunisering de strijd om dominantie van de controleurs

7 1.5 Opkomst van toezicht 2 “oprichting” van markten blijvende overheidsinvloed door “regulator” recente mededingingswetgeving ideologische voorkeur voor scheiding van bestuur en toezicht tussenpersonen tussenfuncties professionalisering van toezicht als functie en als beroep

8 1.6 Hoofdvormen van toezicht A toezicht binnen organisaties toezicht op organisaties B toezicht van publieke op private organisaties toezicht van publieke op publieke organisaties C toezicht op naleving wet- en regelgeving toezicht op effectiviteit en efficiency RvC RvT

9 1.7 Opvattingen over structuur publieke sector publiek = puur publiek dus verbod op hybride organisaties vs hybride organisaties zijn onmisbaar voor maatschappelijke innovatie beide opvattingen zijn gelijktijdig gehuldigd in beide opvattingen is kruissubsidiëring ongewenst van sector tot sector grote verschillen

10 1.8 Toezicht op marktwerking mededingingstoezicht marktontwikkelingtoezicht op andere bestuurslaag rijk op provincie en gemeenten op individuele “publieke” organisaties ZBO’s private rechtspersonen met publieke taak op naleving van wetgeving op doelmatigheid op functioneren als onderneming

11 2.1 Toezicht, een kwestie van...vertrouwen... een kwestie van toezicht Toezicht, dus...wantrouwen... dus toezicht. Omringende waarden emoties sentimenten zeer belangrijk

12 2.2 Vertrouwen De verwachting dat de ander niet het voor mij nadeligste gedragsalternatief zal kiezen. MINIMAAL MAXIMAAL De verwachting dat de ander het voor mij voordeligste gedragsalternatief zal kiezen. Alle tussen-figuren ook

13 2.3 Vertrouwen Noodzakelijke voorwaarde voor complex economisch verkeer Alleen dan transactiekosten beheersbaar Vertrouwen institutioneel gestold Vertrouwen is dus mede product van professionele activiteit in die instituties Die professionele activiteit ziet toe op economische processen

14 2.4 Vertrouwen Die professionele activiteit behoeft: codes (protocollen)? certificering (diplomering)? toezicht? encadrering? Professies door overheden i.s.m. onderwijs-instellingen bevestigd Professies in voortdurende strijd om macht met politiek gewikkeld

15 2.5 Burger heeft tal van uiteenlopende vertrouwensrelaties abstract concreet met organisatiesmet mensen minimaalmaximaal met overhedenmet professionals

16 2.6 Toezicht en hybride organisaties Beleidsorgaan Minister c.q.wethouder Taakorganisatie Ook marktorganisatie “eigen” klanten“klanten” (gedefinieerd door beleidsorgaan) bekostiging taakstelling verantwoording

17 Parlement c.q. staten ARK c.q. ERK Minister c.q. gedepu- teerde Raad van Toezicht Directie uitvoeringsorganisatie Inspectie Registratiekamer accountants 2.7 Toezicht en uitvoeringsorganisatie

18 3.1. Verticaal en horizontaal Verticaal: Directie aan RvC / RvT Comptabel aan rijk Inspectie Horizontaal: Kwaliteitszorg (INK, etc.), bijv. Ook HKZ Certificering Kwaliteitshandvest

19 3.2. Aanvulling voor ZBO’s in NL: Handvest Publieke Verantwoording o Parallel met zbo’s ook voor overheids nv’s en stichtingen interessant: o Doelstelling: meervoudige verantwoording oVerticale verantwoording in de richting van institutionele macht, voorzover nodig voor beleving ministeriële verantwoordelijkheid oHorizontale verantwoording aan klanten en samenleving o Leerproces staat voorop oZelfevaluatie, visitatie en rapportage zijn geen strafexercitie, maar bedoeld als leerervaring oOntwikkelperspectief organisatie in specifieke omgeving is te optimaliseren oDiversiteit en variëteit dus motto’s o Visitatie is element van leerproces oPeriodiciteit oPeer review – karakter oSober

20 3.3. Componenten van verantwoording oKwaliteit oEisen oMetingen oUitkomsten oZorgsystemen oPrijs – prestatiegeconcretiseerd oBeoordelen producten oDienstverlening volgens specificatie in oAfspraken prijs/prestatie oTransparantie“Tastbaar oInzicht organisatie oToedeling verantwoordelijkheden Arrangement” oResponsief handelen oExterne klanten osamenlevingsontwikkeling

21 3.4 Ervaringen met de eerste visitaties o Sensitiviteit gevisiteerde oZelfevaluatie oProcedure oVerantwoordelijkheden oBestuurlijke verhoudingen oVerspreiding oRapportage oReikwijdte oExterne relaties oOpenbaarheid o Momentopname vs dynamiek oFixatie van oordeel o“intussen” oRepercussies o Openbaarheid rapportages

22 4.1Overlap:extern en intern tozicht  Richt externe toezichthouder zich tot interne toezichthouder: meestal niet!  Afstemming tussen externe toezichthouders: single audit principes

23 4.2 Overlap: verbreding van verantwoording  Toezicht en kwaliteitszorg vormen een dreigend teveel  Wie is daarvoor verantwoordelijk?  RvC / RvT zou zich kunnen opstellen als schild tegen het teveel  Waarover gaat mogelijkerwijze bredere verantwoording?  Toegekende functies toezicht  Gekozen dimensies toezicht  Respectering verantwoordelijk management  Ingezette instrumenten  Gekozen intensiteit  Gekozen verhouding tot ander toezicht  Toegepaste andere interventies dan advies: redengeving, aard, effecten

24 4.4 de NL rijksbrede visie op toezicht  Onderscheid in nalevingstoezicht, uitvoeringstoezicht en interbestuurlijk toezicht  Betreft resp. burgers en ondernemers, uitvoeringsorganisaties en andere overheden  6 principes goed toezicht: selectief, slagvaardig, samenwerkend, onafhankelijk, transparant en professioneel  Wat ik mis: de optie van zelfverdwijning

25 5. Organisaties op Curacao  Zeer complexe politieke omgevingsrelaties  Overheidsbeleid niet erg expliciet geformuleerd  Vluchtigheid en wispelturigheid  Marktwerking gebrekkig  Markttoezicht afwezig  Dus toezicht en bestuur passend vormgeven, mede ter beteugeling van complexiteit


Download ppt "TOEZICHT in publieke en private sector Zevende college Inleidende course governance"

Verwante presentaties


Ads door Google