De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaams Ruraal Netwerk. PDPO II –2007-2013: focus op 4 Assen 4 e As: Leader-as ! - doelstellingen - maatregelen - financiering - overlegstructuren Technische.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaams Ruraal Netwerk. PDPO II –2007-2013: focus op 4 Assen 4 e As: Leader-as ! - doelstellingen - maatregelen - financiering - overlegstructuren Technische."— Transcript van de presentatie:

1 Vlaams Ruraal Netwerk

2 PDPO II –2007-2013: focus op 4 Assen 4 e As: Leader-as ! - doelstellingen - maatregelen - financiering - overlegstructuren Technische bijstand: Vlaams Ruraal Netwerk Inhoud

3 Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013 (PDPO II)

4 Europese context Doel: maximale integratie landbouw in platteland = 2 de pijler van het Europese Gemeenschappelijk LandbouwBeleid Voorlopers: –Eerste periode: 2000-2006 1 Raadsverordening 1 Uitvoeringsverordening –Huidige periode: 2007-2013 2 Raadsverordeningen 3 Uitvoeringsverordeningen

5 Vlaamse strategie: visie Het Vlaamse platteland wordt getypeerd door -een goede leefbaarheid voor alle actoren -in een sterk verstedelijkte omgeving -met een multifunctioneel ruimtegebruik -waarin de landbouw een belangrijke open- ruimtegebruiker en een belangrijke kracht is.

6 Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO II) As 1 As 2As 3As 4 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

7 Doelstellingen As 1 Investeren in innovatie, kennis, ketenbeheer, structuurverbetering, kwaliteit en voldoen aan normen Aanmoedigen van de vestiging van jonge, goed opgeleide landbouwers Stimuleren van duurzame investeringen in de, met de Vlaamse landbouw verankerde agro- voedingssector Stimuleren van verhoogde kwaliteit

8 Maatregelen As 1 Opleiding en vorming Vestiging jonge landbouwers Bedrijfsadviessysteem (BAS) voor land- en tuinbouwers Investeringen in landbouwbedrijven Verhoging van de toegevoegde waarde van land- en bosbouwproducten Deelname van landbouwers aan voedselkwaliteitsregelingen (nog niet in uitvoering) Voorlichting en afzetbevordering van Vlaamse producten erkend als BOB/BGA/GTS (nog niet in uitvoering)

9 Doelstellingen As 2 Realisatie van groene en blauwe diensten Bijdragen aan de Kaderrichtlijn Water en aan de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszones (onderdeel van Natura 2000) Stimuleren van een duurzaam gebruik en uitbreiding van de bosoppervlakte Stimuleren van de biologische landbouw en innoverende kennisdoorstroming naar de gangbare landbouw.

10 Compenserende maatregelen As 2 Compenserende betalingen (gederfde inkomsten) binnen en buiten Natura 2000-gebieden

11 Agromilieumaatregelen As 2 Mechanische onkruidbestrijding Behoud van met uitsterven bedreigde lokale veerassen en variëteiten van hoogstamboomgaarden Introductie van vlinderbloemigen in silagevoeder Reductie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in de sierteelt Biologische productiemethode BO: Perceelsrandenbeheer ; Soortenbescherming ; Erosiebestrijding ; Herstel, ontwikkeling en onderhoud kleine landschapselementen Inrichtingsmaatregelen door landbouwers ikv Kaderrichtlijn Water

12 Bosbouwmaatregelen As 2 Duurzaam gebruik van bosgronden

13 Doelstellingen As 3 Diversificatie van landbouwactiviteiten naar niet- agrarische activiteiten De instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed Aandacht voor kwaliteitsvolle vestigingslocaties en ondernemerschap op het platteland en een ruimtelijk-economisch perspectief, Het opzetten van basisvoorzieningen voor de economie en de plattelandsbevolking, Opleiding en voorlichting

14 Maatregelen As 3 Diversificatie van landbouwactiviteiten naar niet-agrarische activiteiten Investeringen mbt diversificatie van landbouwactiviteiten (40-30% steun, voor landbouwers)

15 Maatregelen As 3 Gebiedsgerichte werking –Bevordering van toeristische activiteiten –Basisvoorzieningen voor de economie en plattelandsbevolking –Dorpskernvernieuwing en –ontwikkeling –Instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed –Intermediaire dienstverlening (opleiding en vorming van ruraal ondernemerschap)

16 Doelstelling As 4 Leader (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale) “De uitwerking en uitvoering van lokale ontwikkelingsstrategieën draagt bij tot een versterking van de territoriale verbondenheid en is een stimulans voor de plattelandseconomie.”

17 Voorgeschiedenis As 4 Leader I (1991-1993) - communautair initiatief voor plattelandsontwikkeling - lokale benaderingen: gebiedsgebonden/geïntegreerd/participatief - innovatief karakter - voorbeeldfunctie Vlaanderen: Hageland Leader II (1994-1999) = veralgemening aanpak Leader I - impulsen aan innovatieve acties - verspreiding binnen EU Vlaanderen: Westhoek en Meetjesland Leader+ (2000-2006) Brugs Ommeland, Meetjesland, Pajottenland, Kempen, Midden-Maasland => Leader ingeschreven als As 4 van het PDPO II (2007- 2013)

18 Centrale elementen As 4 –Gebiedsgericht –Bottum-up benadering –Plaatselijk publiek-privaat partnerschap –Innovatief –Multisectoraal –Netwerkvorming –Samenwerking

19 Vlaamse Leadergroepen -Specifieke vereisten grondgebied, aantal inwoners, gemeenten kenmerken -Extra bepalingen -Werking: enkel doelstellingen As 3 => Vlaanderen: 10 Plaatselijke Groepen

20 PDPO II - Financiering PDPO I Totaal: 487,79 Meuro Vlaanderen: 292,13 Meuro (60%) EU: 195,66 Meuro (40%) PDPO II Totaal: 667,57 Meuro Vlaanderen: 443,05 Meuro (66%) EU: 224,52 Meuro (34%)

21 Verdeling financiën AsPublieke uitgave ELFPO cofinanciering (%)ELFPO bijdrage As 1 449.041.41630,00% 134.712.425 As 2 112.260.35450,00% 56.130.177 As 3 59.867.85730,00% 17.960.357 As 4 37.424.45330,00% 11.227.336 Technische bijstand 8.980.82850,00% 4.490.414 Totaal 667.574.90833,63% 224.520.709 Financieel plan per as (in euro voor totale PDPO II-periode )

22 PDPO II – Overlegstructuren Beheersauthoriteit volledige programma: CCEP: Coördinerende Cel Europees Plattelandsbeleid Beheersdiensten maatregelen –Landbouw en visserij (Departement en Agentschap) –Leefmilieu (Departement, Agentschap Natuur en Bos, Vlaamse Landmaatschappij) Uitvoeringscomité Toezichtscomité VR + adviesraden + EC + Waals gewest

23 PDPO II – Technische bijstand Vlaams Ruraal Netwerk

24 Missie en Doelstellingen Motor zijn van een groepsdynamiek voor een platteland in beweging Doelstelling 1: Breed sensibiliseren rond plattelandsontwikkeling Doelstelling 2: Activeren door opsporing, analyse en verspreiding van goede praktijken Doelstelling 3: Ondersteunen door het aanreiken van algemene en thematische informatie en voorlichting

25 Algemene taken ! enkel binnen krijtlijnen PDPO II -initiatieven op het Vlaamse platteland kenbaar maken -betrokken actoren bij elkaar brengen -stimuleren onderlinge samenwerking

26 Specifieke taken –beheren van het netwerk –opsporen en analyseren van overdraagbare goede praktijken –verstrekken van informatie hierover –organiseren van uitwisselingen van ervaringen en knowhow –voorbereiden van opleidingsprogramma’s voor Plaatselijke Groepen in oprichting –verlenen van technische bijstand voor interterritoriale en transnationale samenwerking –verlenen van medewerking aan het Europees Ruraal Netwerk.

27 Structuur –Coördinator Nele Vanslembrouck –Team van medewerkers uit Departement Landbouw en Visserij Hilde Villé Koen Wellemans –Brede achtergrond van plattelandsactoren –Externe expertise

28 Actieplan 2008 Onderhouden website Vier nieuwsbrieven Studie- en informatiedagen –22 april: Leader –17 juni: “samenwerking” (Provinciehuis Leuven) –oktober? –december? –… European Rural Network => faciliteren van interterritoriale en transnationale samenwerking

29 Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Vlaams Ruraal Netwerk Ellipsgebouw (5de verd.) Koning Albert II-laan 35 bus 40 1030 Brussel tel. 02 552 77 17 fax. 02 552 77 01 ruraalnetwerk@vlaanderen.be http://www.ruraalnetwerk.be


Download ppt "Vlaams Ruraal Netwerk. PDPO II –2007-2013: focus op 4 Assen 4 e As: Leader-as ! - doelstellingen - maatregelen - financiering - overlegstructuren Technische."

Verwante presentaties


Ads door Google