De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integraal risicomanagement

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integraal risicomanagement"— Transcript van de presentatie:

1 Integraal risicomanagement
binnen Dimence 26 november 2010: Bestuurlijke conferentie risicomanagement GGZN

2 Inhoud Over Dimence… Governance en risicomanagement Risicomanagement
Vragen?

3 Over Dimence…

4 Over Dimence… Afbeelding : Verzorgingsgebied Dimence

5 Governance en risicomanagement
De vrijblijvendheid voorbij: sturen en toezicht houden op kwaliteit en veiligheid in de zorg (IGZ, Staat van de gezondheidszorg, 2009) Veiligheid in de zorg: achtergrondstudie bij de Staat van de Gezondheidszorg 2009 (2009, iBMG) Ruimte en rekenschap voor zorg en ondersteuning (juli 2009, VWS) Governance en kwaliteit van zorg (2009, RVZ) Zorgbrede Governancecode (2010, BoZ) Consultatie Toezichtkader ‘Bestuurlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid’ (2010, IGZ) Rode draad uit deze rapporten: een centrale aansturing op veiligheid ontbreekt, de verantwoordelijkheden zijn onvoldoende belegd of te diffuus of te vrijblijvend ingevuld wat leidt tot risicovolle en onveilige situaties

6 Governance en risicomanagement
Twee belangrijke ontwikkelingen: Toenemende spanning tussen professionele, private en publieke governance Sturingsmodel ‘controleren’ versus ‘leren’ Vertrouwen is belangrijk!

7 Governance en risicomanagement

8 Risicomanagement in de actualiteit

9 Waar willen we naar toe? ‘In control’ zijn Integrale benadering
Expliciet in kaart brengen van risico’s -> transparantie Inbedden in de P&C cyclus Sturen op risicomanagement (ipv incidentmnt)

10 Visie op risicomanagement
Risico’s vormen een integraal onderdeel van onze activiteiten. Het is het beleid van Dimence om ervoor te zorgdragen dat risico’s die het behalen van de doelstellingen kunnen bedreigen door iedereen goed begrepen worden, zodat deze tijdig beheerst kunnen worden. Door het vroegtijdig signaleren van risico’s zijn wij in staat proactief te handelen en het systeem van beheersmaatregelen op adequate wijze aan te passen. De risico’s worden (binnen de risico acceptatiegraad) beheerst door de verantwoordelijke mensen in de organisatie op elk niveau. Door het geven van duidelijk over welke risico’s Dimence wel en niet wenst te lopen, willen we onze medewerkers de weg wijzen in het nemen van risico’s. Aan onze patiënten willen we tonen dat zij bij ons in veilige handen zijn. De maatschappij laten wij zien dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen.

11 Risico acceptatiegraad (1)
We realiseren ons dat wij bepaalde risico’s moeten nemen om onze doelstellingen te kunnen bereiken. Wij stellen ons op als risicobewuste organisatie. Als zorgorganisatie zijn we over het algemeen terughoudend in het nemen van risico’s. Echter op bepaalde gebieden zijn we bereid een weloverwogen risicovoller beleid te voeren. We beseffen ons hierbij dat wanneer gekozen wordt voor een soms onzekere ontwikkeling, niet alleen de kans op succes maar ook de kans op mislukking altijd aanwezig zal zijn. Op deze van te voren gedefinieerde gebieden zijn we bereid dit risico te nemen.

12 Risico acceptatiegraad (2)

13 Risico acceptatiegraad (3)
Wanneer meer specifiek wordt gekeken naar de risico’s die van invloed zijn op de doelstellingen, dan kan geconcludeerd worden dat Dimence geen risico’s wil nemen die: een negatief effect kunnen hebben op de veiligheid van patiënten en/of medewerkers (risicogebied processen) een negatief effect kunnen hebben op de reputatie of het imago van Dimence (risicogebied maatschappij) kunnen leiden tot het niet nakomen van wet- en regelgeving (risicogebied politiek/juridisch) de continuïteit van Dimence in gevaar kunnen brengen (risicogebied middelen)

14 Risico acceptatiegraad (4)
Met betrekking tot de doelstelling ‘toonaangevende innovatieve kennisorganisatie’ wil Dimence een risicovoller beleid voeren met betrekking tot risico’s: die een positief effect kunnen hebben op procesoptimalisatie (risicogebied processen) die een positief effect kunnen hebben op de state of the art vakinhoudelijke kennis en producten o.a. door het bestaan van kennis- en expertisecentra binnen Dimence (risicogebied medewerkers) die een positief effect kunnen hebben op de toepassing van ICT ter ondersteuning van zorgprocessen (risicogebied middelen)

15 Risico analyse Waar lopen we tegenaan?

16

17 Risico inventarisatie
Doelstelling Kwalitatief hoogstaande zorg Risicogebied Medewerkers Risico Kwalitatief goede zorg wordt niet geleverd doordat de deskundigheid van personeel niet goed aansluit op de gevraagde zorg

18 Onveilige zorg door ondeskundig personeel????

19 Wat hebben we met de risico analyse gedaan?
Top 10 risicodossiers zijn benoemd in kaderbrief: Dwang & Drang Veilig werken Medicatieveiligheid Suïcidepreventie Psychiatrische en somatische comorbiditeit Voedselveiligheid Gebouwveiligheid (incl. brandveiligheid) Informatiebeveiliging Personeel Financiën Extra risicodossiers RvB-RvT: Vastgoed Governance

20 Wat hebben we met de risico analyse gedaan?
Programma organisatie rondom risicodossiers Top 10 risicodossiers standaard op agenda op elk werkoverleg Elk organisatieonderdeel heeft een risicomanagementplan

21 Vragen?

22 Contact Sybren Bangma Voorzitter raad van bestuur Dimence
Dimence Postbus 5003 7400 GC Deventer


Download ppt "Integraal risicomanagement"

Verwante presentaties


Ads door Google