De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prediking 17 oktober 2010 Floris Wesdijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prediking 17 oktober 2010 Floris Wesdijk"— Transcript van de presentatie:

1

2 Prediking 17 oktober 2010 Floris Wesdijk
God wil je zegenen! Floor is een Nederlandse meisjesnaam. de betekenis van de naam is `Bloem, In de Romeinse mythologie was Flora de godin van de bloeiende gewassen en van de lente`. Betekenis Floris: florisant, bloeiend, voortvarend God wil je zegenen! We gaan straks kijken vanuit het Woord, wat zegenen is, maar Eerst: Ben je ervan overtuigd, dat God je wilt zegenen? Ik wel!! Zolang er mensen zijn of komen die denken; Daar ben ik niet goed genoeg voor, Dat is wel mooi, maar ik kan het niet grijpen. Ik ben daar niet geestelijk genoeg voor. of Ik zie het niet in mijn leven Brengen we deze boodschap. Een blijde boodschap! Als je nog met dit soort gedachten worstelt, hoop ik, dat je je na vandaag ervan bekeerd. betekenis van bekering is: Van gedachten veranderen Worden we met deze boodschap geen voorspoedkerk? Ja , maar voor alle duidelijkheid. We worden geen zegen jagers! We lezen de Bijbel niet om te ontdekken hoe we succesvol we kunnen worden, Maar we willen ‘Jezus’ ontdekken in het Woord. Wanneer ik Hem ontdek, ontdekken we al onze zegeningen in Hem. Prediking 17 oktober 2010 Floris Wesdijk

3 Deuteronomium 28 : 2 ………………………….zullen u deze zegeningen toevallen: 3 Gezegend zult u zijn in de stad en gezegend op het land. 4 Gezegend is de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land en de vrucht van uw vee: de dracht van uw runderen, schapen en geiten. 5 Gezegend is de oogst die u binnenhaalt en het deeg dat u kneedt. 6 Gezegend zult u zijn in uw komen en uw gaan. 7 De HEER zal u de overwinning schenken op alle vijanden die u aanvallen: als één man zullen ze op u afkomen, maar naar alle kanten stuiven ze uiteen. 8 De HEER zal zijn zegen laten rusten op uw voorraadschuren en op alle arbeid die u verricht. Hij zal u zegenen in het land dat hij u geeft. Alle zegeningen zullen over je komen ( in ‘t engels inhalen) Welke kant je ook opgaat, je zal alleen maar zegen tegenkomen. Je kan er niet aan ontsnappen

4 Vervolg Deuteronomium 28
9 De HEER zal zijn plechtige belofte gestand doen en u tot een volk maken dat aan hem is gewijd; u leeft immers de geboden van de HEER, uw God, na en volgt de weg die hij wijst. 10 Alle andere volken zullen opmerken dat u de HEER toebehoort, en ze zullen hoog tegen u opzien. 11 De HEER zal u ruim bedelen met kinderen en ook uw vee en uw akkers overvloedig zegenen, wanneer u straks het land bewoont dat de HEER u zal geven, zoals hij uw voorouders onder ede heeft beloofd. 12 De HEER zal de rijk gevulde schatkamer van de hemel openen om uw akkers op de juiste tijd regen te geven. Hij zal uw arbeid op het land zo zegenen dat u aan veel volken leningen kunt verschaffen, zonder ooit zelf te hoeven lenen. 13 De HEER zal u altijd de eerste plaats laten bekleden en nooit de laatste. U zult iedereen voorbijstreven en nooit achteropraken, ……………

5 Ja maar……… er staat ook;
:1 Mozes sprak: ‘Als u de HEER, uw God, gehoorzaam bent en al zijn geboden, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, zorgvuldig naleeft, zal hij u hoog boven alle andere volken op aarde verheffen. 2 En omdat u hem gehoorzaamt, ……………als u de geboden van de HEER, uw God, gehoorzaamt en ze strikt naleeft. 14 Wijk dan ook op geen enkele manier van de geboden af zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, door achter andere goden aan te lopen en die te vereren.

6 Je kan de wet niet houden
Jacobus 2 vers 10  Wie de hele wet onderhoudt maar op één punt struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in gebreke. Jezus heeft al Gods geboden nageleefd. Toen Jezus aan het kruis stierf, vervulde Hij al Gods geboden. Het is volbracht! En ons bevrijd van de vloek der wet Toen Jezus voor ons aan het kruis stierf, vervulde Hij niet alleen alle geboden van God, Hij verloste ons ook van de vloek van de wet. Hij heeft ons bevrijd van de vloek, niet van de zegeningen der wet! Dankzij de genade, kunnen wij genieten van God’s zegeningen In Christus zijn alle belofte Ja en amen! Galaten 3 : 13 Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt.’

7 ‘Geprezen’ …… is in het Hebreeuws baroech.
Zegenen in het O.T. Het Hebreeuwse woord voor zegenen is (berach). Andere betekenissen die aan dit woord worden gegeven, zijn prijzen en loven. Ten diepste betekent het ‘je knieën buigen voor iemand’ en iemand eer geven  Joden doen dit al lange tijd in de zgn. ‘berachah’, de zegen of lofzegging. Zo zijn er berachot (meervoud van berachah) voor de wijn, graanprodukten, boomvruchten en voor alles wat op en in de aarde groeit. Al deze berachot beginnen met de woorden: Geprezen zij U, Eeuwige, onze God, Koning van de wereld. En dan gevolgd door bijvoorbeeld: ‘Schepper van …………………..(verschillende soorten voedsel) of ‘Schepper van de vrucht van de wijnstok’. ‘Geprezen’ …… is in het Hebreeuws baroech. Jezus heeft de ‘berachot’ ook gebruikt voor de wijn en het brood tijdens Zijn laatste pesach-maaltijd. Wanneer wij nu avondmaal vieren zouden we dus niet alleen de beker wijn en het brood zegenen, maar We zouden ook ‘Vader God’ kunnen zegenen. Dit zou je ook voor je eten kunnen doen, Vader we zegenen uw Heilige nam. We eren en aanbidden u. Wij erkennen u als Schepper van hemel en aarde. Gezegend zij uw naam. Gezegend zij de nam van uw Zoon Jezus. Onze Redder en Heiland!!

8 De priesterlijke zegen!
Numeri 6:22-27: En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: Spreek tot Aaron en zijn zonen, zeggende: Alzo zult gijlieden de kinderen Israels zegenen, zeggende tot hen: De HEERE zegene u, en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede! Alzo zullen zij Mijn Naam op de kinderen Israels leggen; en Ik zal hen zegenen.   Hier is zegenen synoniem voor ‘de Naam van God op iemand leggen’. Zegenen is het tegenover gestelde van vervloeken. Omdat de priesterzegen altijd van God uitgaat, is in dit licht zegenen Het gewicht van God, op iemand leggen. Zijn naam verbinden aan die ander. Maar ik zie hier ook mijn Jezus bidden zoals in Johannus 17 ;11 Bewaar hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, dat zij één zijn, zoals wij :12 Ik heb over hen gewakt en niemand uit hen is verloren gegaan :17 Heilig hen in uw waarheid, uw woord is de waarheid :20 En ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven :22 En de heerlijkheid die Gij mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven!!!!!!!!!!!!!!!! :24 Ik wil dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om Mijn heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven heeft.

9 Zegenende woorden hebben effect.
In het Joodse denken heeft iets dat je uitspreekt ook effect in de geestelijke wereld. Dus ook een zegen, iemands eer geven, of juist iemands eer wegnemen heeft effect. Mat 10:41 Wie een profeet ontvangt omdat het een profeet is, zal als een profeet beloond worden, en wie een rechtvaardige ontvangt omdat het een rechtvaardige is, zal als een rechtvaardige beloond worden. Goed om hier van bewust te zijn. Zo denk ik ook en Matt. 10 : 41 ondersteund dat, dat het goed is, om de door God gegeven bedieningen binnen de gemeente, zoals je voorganger, oudste en alle andere mensen te eren, door ze te zegenen en Door ze te erkennen als zijnde door God gegeven personen om jou tot zegen te zijn. En ik dan Heer, getuigenis Sjanie. Erken de profetische bediening en je zal meer zegen gaan ervaren! Door te zegenen geef je die ander eer, geef je gewicht aan de door God gegeven bedieningen En zal het gaAn stromen in de gemeente. Jezus zegt hierover in Mattheüs 10:41: Die een profeet ontvangt in den naam eens profeten, zal het loon eens profeten ontvangen; en die een rechtvaardige ontvangt in den naam eens rechtvaardigen, zal het loon eens rechtvaardigen ontvangen.

10 Ze zagen Hem, als de zoon van Jozef
Hoe zie je? Ze zagen Hem, als de zoon van Jozef Mat. 13:57-58   En ze namen aanstoot aan hem. Maar Jezus zei tegen hen: ‘Nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad en in zijn eigen familie.’ 58 En hij verrichtte daar niet veel wonderen, vanwege hun ongeloof. Het gevolg van het niet geven van eer wordt zichtbaar wanneer Jezus naar zijn geboortestreek terugkeert. De mensen zien Hem daar als de Zoon van Jozef de timmerman en niet als de Zoon van God. Hij krijgt daar dus niet de eer die Hij zou moeten krijgen met als gevolg dat Hij ook in de geestelijke wereld niet de ruimte krijgt die Hij nodig heeft om wonderen te doen. Mattheüs 13:57-58: En zij werden aan Hem geergerd. Maar Jezus zeide tot hen: Een profeet is niet ongeeerd, dan in zijn vaderland, en in zijn huis. En Hij heeft aldaar niet vele krachten gedaan, vanwege hun ongeloof. Hij kreeg daar dus niet de eer die Hij had moeten krijgen met als gevolg dat Hij ook in de geestelijke wereld niet de ruimte krijgt die Hij nodig heeft om wonderen te doen.

11 Geniet van Gods zegeningen en wees als Jezus!
Dit kan omdat het Woord zegt, dat je mede erfgenaam bent. Rom 8:1617 De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. 17 En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. Hoe overtuigd ben je dat God je wilt zegenen? Je bent geen slaaf meer, maar een kind van de allerhoogste God. Als medeerfgenam erf je alles wat Hij is. Hoe kostbaar Jezus is voor de Vader, zo kostbaar ben jij voor de Vader. Hoeveel liefde de vader heeft voor Jezus, zoveel liefde heeft Hij voor jou. In welke mate word jij nu door God geaccepteerd? Kijk naar Jezus. We worden net zo volkomen geaccepteerd als Hij! 1 Joh 4: 17 Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus.

12 De HERE zegene u en behoede u; de HERE doe zijn aangezicht over
u lichten en zij u genadig; de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.   Priesters, cohaniem (cohen) spreken de zegen uit en strekken daarbij hun handen uit. De vingers van elke hand vormen daarbij de letter X(sjin), van Sjadai, Één van de namen van God Genesis 17:1. De HEER verschijnt aan Abraham en zegt tot hem: Ik ben 'El Shaddai,' NBV 'De Ontzagwekkende,' NBG en andere Bijbels 'de Almachtige.'  Als u tot het koninklijk priesterschap behoort, strek u hand uit naar die ander en spreek uit: Bevestig die ander, dat de El Shaddai, De Ontzagwekkende, wilt zegenen. Dat je dankzij het volbrachte werk van Jezus, mede erfgenaam bent Dat Christus nu in je is (kol n1:27) de hoop der heerlijkheid. Je zult veranderen, als je naar Hem blijft kijken. Alzo zullen zij Mijn Naam op de kinderen Israels leggen; en Ik zal hen zegenen.     De HERE zegene u en behoede u; de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.  


Download ppt "Prediking 17 oktober 2010 Floris Wesdijk"

Verwante presentaties


Ads door Google