De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Corporate governance-wet Hans De Wulf Instituut Financieel Recht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Corporate governance-wet Hans De Wulf Instituut Financieel Recht."— Transcript van de presentatie:

1 Corporate governance-wet Hans De Wulf Instituut Financieel Recht

2 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Wet: behandelde onderwerpen n Onafhankelijkheid van de commissaris n Legalisering directiecomité n Groepsverrichtingen (art. 524) n Bestuurder -rechtspersoon n Schriftelijke algemene vergadering n Registratiedatum voor deelname AVA n Afdwinging transparantiewetgeving

3 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Afwijkingen collegiale RvB n Dagelijks bestuur (art. 525 W. Venn.) –Zeer beperkt (cass. 1968, 2000) n Gedelegeerd bestuurder (art. 522 § 2) –Vol vertegenwoordigingsbevoegd –Beslissingsbevoegd voor dagelijks bestuur n Bijzondere volmachten n Adviserende comités

4 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Directiecomité vandaag n Wettelijk geregeld bij –Kredietinstellingen –Beleggingsondernemingen –Autonome overheidsbedrijven n RvB richt op (evtl. stat. machtiging) n Bestuurders en directeurs n Dagelijks beleid en strategiebepaling

5 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Problemen huidig comité n Grondslag: –Taakverdeling tussen bestuurders –Dagelijks bestuur –Extern: 522 § 2 n Probleem 1: ruimere bevoegdheid dan dagelijks bestuur n Probleem 2: onduidelijke aansprakelijkheidsverdeling RvB-comité

6 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Nieuwe regeling (art. 524bis) n Alleen voor NV. (en commVA) n In beginsel alle NV.’s: ook kredietinstelingen n Facultatief n Dagelijks bestuur en gedelegeerd bestuurder blijven

7 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Oprichting & bevoegdheid n Alleen mits statutaire machtiging n Raad van bestuur beslist soeverein n RvB heeft concurrerende bevoegdheid n Niet: algemeen beleid en voorbehouden bevoegdheden n Ook vertegenwoordigingsbevoegdheid n Beperkingen derden niet tegenwerpelijk

8 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 “algemeen beleid” n Onduidelijk begrip (Quid Eerste RL ?) n Relaties met aandeelhouders n Strategische krachtlijnen vastleggen: –nieuwe activiteit starten, of in nieuwe regio –Afstoten bedrijftstak n Goedkeuring begrotingen n Belangrijke herstructureringen

9 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Werking; statuut leden n Meerhoofdig, bestuurder of niet n Collegiaal n RvB bepaalt samenstelling, en statuut leden n Verantwoording: aan RvB, niet aan AVA n ontslag (niet noodz. ad nutum) en aansprakelijkheid alleen door RvB beoordeeld

10 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Vertegenwoordigings bevoegdheid n Vertegenwoordigt vennootschap, binnen grenzen bvgdh. directiecomité n Beperkingen bevoegdheid niet tegenwerpelijk n Individuele leden kunnen bevoegd gemaakt worden, in statuten n Ook dan: Prokuraleer, inclusief doelsoverschrijding

11 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 aansprakelijkheid n RvB en DirCom elk voor eigen terrein n RvB moet toezicht uitoefenen –Rapporteringsplichten formaliseren –Gebrekkig toezicht = schending 528 (? ) n 527, 528 ook voor directiecomité n Art. 18 WAO blijft gelden n Kwijting niet geregeld

12 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Belangenconflicten: 524ter n 523 -regeling +/- overgenomen, maar: –Steeds uitsluiting van de stemming –geen tussenkomst commissaris, geen openbaarmaking n RvB schriftelijk inlichten n Alternatief (statuten): RvB beslist n Sanctie niet-naleving: nietigheid; 528 n Sanctie wel nageleefd, maar onrechtmatig voordeel: aanspr. ex 529

13 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Openbaarmaking overgangsregeling n Bekendmaking in bijlagen B.S. moet naar art. 524bis verwijzen n bestaande DirCom hebben 1 jaar om zich aan regels aan te passen (Art. 54 Wet) n Geen verwijzing =onregelmatig DirCom n Benaming “directiecomité” verplicht (?)

14 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Artikel 524 hervormd n Doel: objectivering besluitvorming n Niet louter procedureel: aansprakelikheid bij onrechtmatige benadeling vennootschap n Ruimer toepassinggebied dan voorheen n Structureel onafhankelijke bestuurders n Verslagplicht over “groepslasten”

15 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Toepassingsgebied: geviseerde vennootschappen n Belgische genoteerde N.V. –definitie: art. 4 W. venn. –Koning: ook buiten EU genoteerde V n § 5: niet genoteerde dochter van een genoteerde Belgische vennootschap n Beslissing of verrichting n Van vennootschap= van RvB of DirCom

16 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Geviseerde beslissingen n Mbt verbonden vennootschap –Definitie: art. 11 W. venn. n NIET: mbt dochtervennootschap n Mbt relatie tussen dochtervennootschap en met deze verbonden vennootschap –Uitz.:dochter van dochter n Dus: Lateraal en verticaal, maar niet dochters

17 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 APPENDIX 1: TOEPASSINGSGEBIED ART. 254 (EX ART. 60 BIS) A) Transacties onderhevig aan het huidige art. 524

18 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 B) Transacties onderhevig aan het voorgestelde art. 524

19 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 C) Transacties niet onderhevig aan het voorgestelde art. 524

20 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Uitzonderingen n Gebruikelijke verrichtingen, tegen marktvoorwaarden n Beslissing vertegenwoordigt minder dan 1% netto-actief vennootschap n Uitvoeringshandeling van beslissing die met toepassing 524 genomen is

21 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 524 § 5: instructies blootleggen n Niet genoteerde Belgische venn. n Heeft genoteerde Belgische moeder n => beslissing niet-genoteerde venn. n Mbt venn. verbonden met moeder n Moet onderworpen worden aan toestemming van moeder n Moeder moet 524 daarbij respecteren

22 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Verslagplicht mbt groepslasten n 524 § 7 geldt voor elke genoteerde NV n Jaarverslag vermeldt door moeder opgelegde lasten –Voor zover “wezenlijk”: quid? –Financieel uit te drukken (?) n Ruimer dan ontnomen corporate opportunities

23 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 procedure n RvB kiest drie onafhankelijke bestuurders n Die kiezen onafhankelijke expert(s) n Schriftelijk advies n RvB beslist; motiveert afwijking advies n Notuleringsplicht n Revisor : beoordeelt getrouwheid gegevens in advies en notulen n Publiciteit in jaarverslag

24 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Advies onafhankelijken n Beschrijft beslissing n Beoordeelt voor-en nadelen voor V. n Begroot vermogensrechtelijke gevolgen n Kennelijk onrechtmatig nadeel –In licht van beleid van vennootschap n Geen dergelijk nadeel=> compensatie aangeven

25 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Onafhankelijke bestuurders I n Benoeming: ondernemingsraad in te lichten n Als dusdanig aangeduid in benoemingsbesluit n Wettelijke criteria, evtl. door statuten en Koning aan te vullen n Onafhankelijk bij benoeming en tijdens mandaat

26 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Onafhankelijke bestuurders II n Geen bestuurder, directeur, kaderlid gedurende 2 jaar voor benoeming n Geen maatsch. rechten die 10% of meer van het kapitaal vertegenwoordigen n Geen echtgenoot, 3j.samenwonende of bloedverwant 2de graad zijn van vorige categorie n Catch-all

27 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Sancties n Art. 528: schending W. venn. n Art. 529: naleving procedure maar onrechtmatig nadeel tvv. Groep –Vraag: wat is “onrechtmatig” nadeel –Antwoord: groepsbelang (Rozenblum) ? n Venn. vordert nietigheid –indien wederpartij schending 524 kende/moest kennen

28 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Besluit n Goede filosofie n Redactionele onzorgvuldigheden n Moeder-dochterrelaties niet geobjectiveerd n Halfslachtig dualisme, maar –Volkomen dualisme niet superieur –Legalisering DirCom toe te juichen

29 De rechtspersoon-bestuurder en zijn vaste vertegenwoordiger Artikel 61, §2 W.Venn.

30 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 De rechtspersoon-bestuurder n Alle vennootschappen met RPheid kunnen door rechtspersoon bestuurd worden –Ook BVBA, gewijzigd art. 255 W. Venn. –Uitzondering: ESV (art. 854 W. Venn.) n Waarom ? –Fiscaal en sociaalrechtelijk –Vroeger: aansprakelijkheidsbeperking n Voortaan: verplichte vertegenwoordiging door “vaste vertegenwoordiger”(VV)

31 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Ratio legis n Gelijkschakeling ivm aansprakelijkheidsregime n Gelijkschakeling inzake benoembaarheidsvoorwaarden n Transparantie tegenover derden n Continuïteit tov de bestuurde vennootschap

32 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Toepassingsgebied n Bestuurder bij elke vennootschap met rechtspersoonlijkheid n Niet: maatschap, T.V., stille V. noch ESV n Ook: buitenlandse rechtspersonen bestuurder in Belgische vennootschap n Aard bestuurder-rechtspersoon irrelevant: Stichtingen, vzw’s

33 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Toepassingsgebied n VV voor bestuurder; lid directiecomité n Niet: voor dagelijks bestuurder n Onlogisch wanneer 1 rechtspersoon zowel bestuurder als dagelijks bestuurder is: kan voor laatste functie door iedereen vertegenwoordigd worden

34 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Benoeming n Door rechtspersoon-bestuurder n Bevoegd orgaan: RvB, zaakvoerder(s), of directiecomité, niet dagelijks bestuur n Bekendmaking: door bestuurde vennootschap n Alsof vaste vertegw. zelf bestuurder was (art. 74, 2° W.Venn.): griffie en B.S.

35 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Benoeming n VV moet natuurlijke persoon zijn n Staat niet in wet, maar argumenten: –Ratio legis –Voorbereidende werken n Cascadesysteem evenmin toelaatbaar n Belangenconflictprocedure wellicht toepasbaar indien VV over eigen bezoldigde benoeming beslist

36 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Vaste vertegenwoordiger n VV moet bestuurder, vennoot of werknemer van RP-bestuurder zijn n Indien RP geen WN heeft en alle vennoten en bestuurders RP zijn: 1 aandeel overdragen n Zelfde statutaire en wettelijke benoembaarheidsvoorwaarden alsof VV zelf bestuurder was

37 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Ontslag VV n Door raad van bestuur of statutair bevoegd gemaakt orgaan n Suppletiefrechtelijk ad nutum (ook VV-WN?) n Tegelijk dient opvolger benoemd te worden n Bestuurde vennootschap komt juridisch niet tussen inbenoeming of ontslag

38 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Cumulatie van hoedanigheden n 1 VV per RP-bestuurder n Is 1 RP bij meerdere vennootschapen bestuurder, dan mag VV per vennootschap verschillen n Meerdere RP-bestuurders mogen ook binnen 1 RvB eenzelfde VV gebruiken n Mag VV ook in eigen naam in RvB zetelen?

39 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Vertegenwoordiging door VV n Exclusief op raadsvergaderingen n Exclusief bij stellen van vertegenwordigingshandelingen als bestuurder n =>in kader van tweehandtekeningclausule bij bestuurde RP mag alleen VV optreden

40 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Aansprakelijkheid van VV n Alsof hij in eigen naam bestuurder was n Ook strafrechtelijk n Hoofdelijke aansprakelijkheid van de RP-bestuurder n Verzekeringspolis controleren ! n Quid art. 18 WAO ? (zie Prof. van Eeckhoutte); ik: niet inroepbaar

41 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Instructies en kwijting n VV moet wellicht instructies (in groepsverband) opvolgen n Opvolgen onrechtmatige instructies geen hinderpaal voor aansprakelijkheid VV n Kwijting van RP-bestuurder= kwijting VV n VV theoretisch wel nog aansprakelijk tov RP-bestuurder

42 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Belangenconflicten n Niet wettelijk geregeld n RP heeft strijdig belang met bestuurde V –art. 523 W. toepasselijk n VV zelfs heeft strijdig belang, zonder dat RP er één heeft –twijfel: VV is formeel geen bestuurder –meest voorzichtig: VV vereenzelvigen met bestuurder => 523 toepassen

43 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Inwerkingtreding n Geen overgangsregeling in de wet voorzien –onmiddellijke inwerkingtreding op 1 september 2002 n Regularisering door bekrachtiging n Niet benoemen VV is fout (art. 528 W.Venn.) van bestuurders RP

44 De onafhankelijke commissaris: cooling off en vergoeding

45 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Onafhankelijkheid: wettelijk kader n W. 22 juli 1953 op het IBR: – algemeen onafhankelijkheidsprincipe (artt.7bis, 8) –Tucht-toezicht door IBR n Uitwerking: K.B. 10 januari 1994 op revisorale deontologie, artt. 8-12 n Commissaris: –art. 133 W. Venn (principe, zoals revisor) – 134 (transparantie vergoeding)

46 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Vernieuwingen wet 2/8/2002 n Beroep beoordeelt onafhankelijkheid niet exclusief: n Verlenen bepaalde non-audit diensten (NAS)= verlies onafhankelijkheid n Oprichting comité voor advies en controle n Afkoelingsperiode van twee jaar n Beperking remuneratie NAS n Duidelijker transparantie vergoedingen

47 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Cooling off: Ratio legis n Beperkte verantwoording door wetgever n Vrees voor inschikkelijkheid t.o.v. vroegere collega n Inschikkelijkheid met oog op overstap n Boswachter wordt stroper=>kent te omzeilen procedures goed n Tegenstanders: schrikt talent af

48 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Toepassingsgebied I n Enkel commissaris, niet bedrijfsrevisor n Niet: verbonden personen n Mandaat bestuurder of enige andere functie n Dus: leidinggeven of contact met financiële informatie niet vereist n Strenger dan Europese aanbeveling

49 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Toepassingsgebied II n Gecontroleerde vennootschap n Verbonden vennootschap n Verbonden persoon, lees rechtspersoon n Dus ook vzw’s, verenigingen, stichtingen n Binnen-of buitenlands n “functie in” de vennootschap=> zelfstandige consultancy toegelaten

50 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Sancties n Art. 170, 1° W. Venn.: strafsanctie n Reden: geen tucht voor ex-lid IBR n Art. 133 raakt openbare orde n Nietigheid aanstelling in nieuwe functie n Aanstelling door AVA: art. 64, 3° W. venn.: bevoegdheidsoverschrijding

51 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Beperking vergoedingen n Geen bijkomende diensten door commissaris en invloedssfeer bij: n Genoteerde vennootschappen n Ondernemingen deel van consolidatieplichtige groep: –Niet alleen consolidatieplichtige vennootschappen –Evtl. ook niet geconsolideerde ondernemingen

52 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Noemer: 134 § 1-vergoeding n Controle (geconsolideerde) jaarrekening, jaarverslag n Bijstand ondernemingsraad n Door AVA of vz. Rb. Kh. vastgelegd n NIET: bijzondere opdrachten –Bv. Inbreng in natura, belangenconflicten n Vast bedrag per jaar te bekijken

53 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Teller: andere diensten n Alles wat niet onder 134 § 1 valt n BEHALVE: opdracht door of krachtens wet aan commissaris toevertrouwd n BEHALVE: due diligence -vergoeding n Per vennootschap, niet geconsolideerd te berekenen n Gevolg: vooraf vaste vergoeding afspreken + interne verslaggeving

54 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Voorafgaande machtiging n Auditcomité binnen raad van bestuur –Statutair –Permanent toezicht op afgewerkte dossiers –In elke groepsvennootschap… n Comité voor advies en toezicht n College van van elkaar onafhankelijke commissarissen –Niet gedefinieerd=>minimaal niet verbonden n Geen gezag van gewijsde tov elkaar

55 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Transparantie vergoedingen n Commissarisopdracht : vaste vergoeding, geen openbaarmaking n Al de rest=uitzonderlijke werkzaamheid/bijzondere opdracht n Ook wanneer door verbonden persoon n Voorwerp en vergoeding in jaarverslag n Volgens schema uit K.B. n Sanctie lichter dan vroeger

56 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Bijzondere opdrachten bij n Gecontroleerde vennootschap n Belgische verbonden vennootschap of persoon (art. 11) n Buitenlandse dochter van een Belgische vennootschap n Dus: ruimer toepassingsgebied qua opdrachten dan 133 lid 5

57 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Extraterritoriale V.S.-regels n Sarbanes- Oxley Act 2002 n Toepassellijk op –alle vennootschappen genoteerd in V.S. of op Nasdaq –Niet-genoteerden die registraties bij SEC moeten doen n Strafrechtelijk gesanctioneerd n Onderhandelingen over vrijstellingen bezig

58 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Sarbanes- Oxley n Verbod om negen soorten niet- revisorale diensten aan te bieden n Discussie over fiscaal advies n Andere diensten: slechts mits toelating audit comité dat volledig uit onafhankelijke bestuurders bestaat n Verplichte rotatie van auditor om de 5 jaar

59 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Bedreiging onafhankelijkheid n Dé les van L&H, Enron, WorldCom etc: “Gatekeepers” dienen belang van cliënt, niet van de markt in het algemeen n Druk op managers=> druk op revisoren n Inroepen van “expectations gap” en misleiding door management n Geen concurrentie=> peer review werkt niet

60 Instituut der Bedrijfsrevisoren - 6 november 2003 Bedreiging onafhankelijkheid n Toenemend belang consultancy: –3 tot 4X auditinkomsten per cliënt (USA) –Carrieremogelijkheden talentvol personeel n Gevolg: onzichtbaar drukkingsmiddel in handen van management n Auditpartner (itt kantoor) afhankelijk van enkele cliënten n Nog erger: interne incentive fees


Download ppt "Corporate governance-wet Hans De Wulf Instituut Financieel Recht."

Verwante presentaties


Ads door Google