De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toekomstig milieubeleid 2008-2011 Kadernota Milieu.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toekomstig milieubeleid 2008-2011 Kadernota Milieu."— Transcript van de presentatie:

1 Toekomstig milieubeleid 2008-2011 Kadernota Milieu

2 Inhoud terugblik conclusies kaders en concepten toekomstig milieubeleid voorstel vervolgproces

3 Huidige Milieubeleidsplan relatie met stedelijk vernieuwingsbeleid leefbaarheid (verontreiniging, hinder en veiligheidrisico’s) en duurzame ontwikkeling Structuurvisie en ISV leidend milieu als afwegingskader integratie milieu in andere beleidsvelden 10 beleidskaders

4 Beleidskaders 1. Toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen zijn er op gericht bestaande milieukwaliteiten niet verder aan te tasten en waar mogelijk te verbeteren.

5 Beleidskaders 2. Er wordt verantwoord omgegaan met eindige natuurlijke hulpbronnen (fossiele energie, primaire grondstoffen, water en natuur) en een bijdrage geleverd aan vermindering van CO 2 -uitstoot

6 Beleidskaders 3. Er is sprake van integraal waterbeheer

7 Beleidskaders 4. Er is sprake van duurzaam bodembeheer

8 Beleidskaders 5. Behoud van aanvaardbare geluidkwaliteit en het waar mogelijk verbeteren daarvan

9 Beleidskaders 6. Realisatie energiebeheer, gericht op beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen volgens de ‘trias energetica’

10 Beleidskaders 7. Het realiseren van duurzaam groenbeheer gericht op het vergroten van de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad

11 Beleidskaders 8. Het realiseren van een efficiënt en effectief afvalbeheer

12 Beleidskaders 9. Vergroten van het kennisniveau en het milieubesef van inwoners over milieu en duurzaamheid

13 Beleidskaders 10. Het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering

14 Enkele concrete successen duurzaam gebouwde woningen Dalemse Donken Van Andel-Spruijt Natuurcentrum integraal waterplan duurzame energievoorziening Hoog Dalem aardwarmte parkmanagement bedrijventerrein Noord

15 Enkele concrete successen

16

17 Conclusies er is veel bereikt integratie milieu in andere beleidsvelden lukt steeds beter ingezette integratiestrategie is juiste koers beleidskaders zijn actueel goed fundament daadkracht nog verder worden versterkt

18 Ontwikkelingen kansen voor een aantrekkelijke woonomgeving en duurzame ontwikkeling de lat ligt echter hoger prominente milieuopgaven

19 Prominente milieuopgaven klimaat en energie duurzame overheid duurzame energieproductie schone en zuinige mobiliteit energiezuinige gebouwde omgeving klimaatbestendige leefomgeving Convenant Klimaat- en energiebeleid Rijk-VNG Moties

20 Prominente milieuopgaven klimaat en energie duurzame overheid duurzame energieproductie schone en zuinige mobiliteit energiezuinige gebouwde omgeving duurzame bedrijven klimaatbestendige leefomgeving leefkwaliteit in relatie tot mobiliteit

21 Betekenis milieubeleid 2008-2012 investeren in strategie- en procesvoering milieubeleid wordt opgebouwd rond concepten gewenste effecten worden benoemd en resultaten zichtbaar gemaakt gebiedsgerichte vertaling

22 Concept Klimaatbestendige stad Gericht op: energiebesparing, terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen, de overgang naar duurzame energie en het leveren van een bijdrage aan het klimaatbestendig maken van Gorinchem Beoogde maatschappelijke effecten: C0 2 -reductie, vergroten aandeel duurzame energie en behoud en vergroten biodiversiteit

23 Versterkte inzet Concept Klimaatbestendige stad realisatie energiezuinige gebouwde omgeving verscherpte EPC gronduitgifte en samenwerkingsovereenkomst afspraken woningbouwcorporaties stimuleren duurzame energievoorziening aardwarmte, warmtepompen groenstructuur/biodiversiteit groenstructuurplan

24 Concept Leefbare stad Gericht op: het verbeteren van leefbaarheid van de stad binnen de mogelijkheden van het mobiliteitsbeleid en het gefaseerd ontwikkelen van een integraal geluidbeleid Beoogde maatschappelijk effecten: reductie ernstig geluidgehinderden en realiseren passende geluidkwaliteit

25 Versterkte inzet Concept Leefbare stad bestrijding ernstige geluidhinder en minimaal voldoen aan luchtkwaliteit benutten mogelijkheden mobiliteitsbeleid integraal geluidbeleid

26 Concept Verantwoordelijke stad Gericht op : de eigen verantwoordelijkheid van de gemeente en beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van ondernemers en samenwerkingspartners Beoogde maatschappelijke effecten vermindering milieubelasting van gemeentelijke bedrijfsvoering en ondernemingen

27 Versterkte inzet Concept Verantwoordelijke stad duurzame overheid duurzaamheid eisen inkoop energiebeheer gem. gebouwen schoon en zuinig wagenpark duurzaam ondernemen stimuleren parkmanagement duurzame utiliteitsbouw duurzaam leven gerichte communicatie en educatieprojecten natuurcentrum

28 Strategie Kadernota Milieu concepten Geinvesteerd in strategie- en procesvoering (nog) meer aanhaken plannen en projecten ruimte e.a. interne en externe samenwerking gebiedsgerichte uitwerking

29 Voorstel Voorgesteld wordt: de kaders uit het vorige Milieubeleidsplan opnieuw vast te stellen het milieubeleid voor de planperiode 2008-2012 te richten op de concepten Klimaatbestendige stad, Leefbare stad en Verantwoordelijke stad

30 Vervolgproces besluitvorming raad uitwerking in milieubeleidsprogramma aangeboden ter kennisname voor de zomer speerpunten in programmabegroting informatie en verantwoording via reguliere beleidscyclus I

31 Hartelijk dank voor uw aandacht


Download ppt "Toekomstig milieubeleid 2008-2011 Kadernota Milieu."

Verwante presentaties


Ads door Google