De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Reiniging Delft-Avalex

Verwante presentaties


Presentatie over: "Reiniging Delft-Avalex"— Transcript van de presentatie:

1 Reiniging Delft-Avalex
Stand van zaken juni 2006 Presentatie t.b.v raadscommissie 15 juni

2 Doel presentatie Historisch perspectief, gemaakt afspraken met College en Raad. Wat waren ook alweer de doelen en de randvoorwaarden? Informeren over de stand van zaken tot juni 06 Wat zijn de gehanteerde kaders bij Avalex Wat kunt u in de komende maanden verwachten

3 voorgeschiedenis Presentaties in B&W en Raad over noodzaak tot schaalvergroting in 2004 omdat: Aantal klanten van 9 naar 3 (herindeling) Grotere schaal gunstiger voor toekomstige tariefafspraken met afvalverwerkers Dekking materieel en overlaadstation beter

4 Collegebesluit College stemt na consultatie van de Raad in met principe van externe oriëntatie En zoeken van partners. Randvoorwaarden en doelstellingen

5 Doelstellingen Delft 1.Verankering bestuurlijke invloed in de onderneming (overheidsgedomineerdheid) 2.Heldere scheiding in rollen en verantwoordelijkheden van respectievelijk eigenaar, toezichthouder, opdrachtgever en opdrachtnemer 3.Kostenreductie en opbrengstverhoging (o.b.v. marktconform niveau binnen overheid) 4.Beheersbaar houden van de afvalstoffenheffing 5.Verbeteren van de continuïteit (verkleinen kwetsbaarheid i.v.m. afhankelijkheid van één gemeente en een beperkt aantal gemeentelijke contracten) 6.De exploitatie van het overlaadstation verruimen 7.Afschermen financieel risico van de gemeente uit commerciële omzet

6 Randvoorwaarden van Delft
•Wel samenwerken; geen privatisering •Behoud van zeggenschap op prijsvorming en productontwikkeling reiniging •Effect veranderingen zichtbaar kunnen maken aan burgers (meerwaarde) •Tenminste gelijkblijvende dienstverlening •Veranderkosten op termijn terugverdienen met als effect de structurele kosten omlaag •Goede en betrouwbare werkgever met eigen arbeidsvoorwaarden. •Draagvlak in de organisatie voor veranderingen ( en bij samenwerking een gezamenlijk gedragen samenwerkingscultuur).

7 Verdere stappen tot heden
College ( ) stemt in met doen van studie naar mogelijke samenwerkingsvormen met Avalex * Rapportage in College( dec05) resultaten in commissie “Samenwerking is kansrijk” Sluiten intentie overeenkomst ( feb 06) *) Avalex = Rijswijk, Wassenaar, Pijnacker-Nootdorp en Leidschendam-Voorburg

8 Stand van zaken Delft intern
Helder gemaakt welke raakvlakken of snijvlakken er ontstaan binnen de gemeente (POR) Veegtaken uit Reiniging per 1 mei 2006 Ontvlechting en invlechting processen lopen OR werkgroep ingericht Regie groep ingericht Omvang ca 85 mensen Omzet ca € 14 mio

9 Ontwikkelingen in de regio
Westland (per 1 juli van Vliet) Wassenaar (is per toegetreden tot Avalex) Zoetermeer verkent toetreding tot Avalex ( raad dec. 05). Midden-Delfland geeft inzameling door Delft mee

10 Mogelijke omvang grondgebied inwoners Avalex 186.610 Delft 95.030
Midden-Delfland Zoetermeer Totaal mogelijk

11 Kaders samenwerking Avalex nieuwe stijl

12 Doelstelling Het bedrijf heeft tot doel het zo effectief en efficiënt mogelijk voorbereiden, waaronder gevraagd en ongevraagd adviseren, en (het doen) uitvoeren van de integrale reinigingstaken van de deelnemers. Daarbij maken het bedrijf en de deelnemers toetsbare afspraken over de omvang en kwaliteit van de te leveren producten en diensten, alsmede de daarbij behorende kosten.

13 Kaders en uitgangspunten
Rechtsvorm Structuur en aansturingmodel organisatie Inbreng van personeel, activiteiten en activa Op te leveren producten

14 1. Rechtsvorm Als rechtsvorm wordt gekozen voor de Gemeenschappelijke Regeling (verankering bestuurlijke invloed in onderneming) Deelnemende gemeenten worden vertegenwoordigd door één portefeuillehouder in het Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur: 4 portefeuillehouders uit de gemeenten: - Delft  - Zoetermeer - Twee van de huidige Avalex deelnemers, waarvan één voorzitter Ambtelijk secretaris wordt benoemd door het AB Overeenstemming wordt bereikt over de stemverhouding in het Algemeen Bestuur alsmede de vereiste meerderheid

15 2. Structuur en aansturingmodel organisatie
Heldere scheiding in rollen: eigenaar, toezichthouder, opdrachtgever, opdrachtnemer Decentraal opererende organisatie vanuit huidige locaties: Decentraal wat kan, Centraal wat moet GR moet financieel gezond zijn; éérst voldoende Eigen Vermogen, dan pas restitutie aan deelnemende gemeenten Niet-publieke taken in nevenstructuur (BV, NV) Eén Ondernemingsraad voor Avalex Nieuwe Stijl met eventueel Onderdeelcommissies per vestiging Arbeidsvoorwaardenregeling GR met eigen GO; goede en betrouwbare werkgever met eigen arbeidsvoorwaarden Goede inventarisatie van Kansen en Risico’s

16 3. Inbreng van personeel, activiteiten en activa
Personeel: mens volgt werk, afkoop tlv inbrengende gemeente Tractie, inzamelmiddelen op basis van waardebepaling PWC Locaties Argonstraat (Zoetermeer), Voltaweg (Delft) Huurcontracten KCA depot BTC (Zoetermeer), Staalweg (Delft) Verwerkingscontracten eindverwerkers Bedrijfsafval inzamelovereenkomsten Inzamel en overslagcontracten buurgemeenten

17 4. Op te leveren producten
Goedgekeurd Sociaal Plan met regeling van de gevolgen voor het personeel dat overgaat per toetredende gemeente Arbeidsovereenkomsten voor medewerkers die over gaan naar Avalex N S (aanstellingsbrief incl. bezwarentermijn) Dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) voor in te brengen taken per toetredende gemeente Ondernemingsplan Avalex Nieuwe Stijl met goedgekeurde (meerjaren) begroting Goedkeuring toetreding tot de GR door gemeenteraden v/d deelnemers en Provincie

18 Wat komt er aan September en oktober informatie naar raadscommissie.
11 oktober GO November besluitvorming over toetreden tot GR Avalex December goedkeuring GS


Download ppt "Reiniging Delft-Avalex"

Verwante presentaties


Ads door Google