De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Raamwerk voor beheer van kwaliteitsindicatoren in de zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Raamwerk voor beheer van kwaliteitsindicatoren in de zorg"— Transcript van de presentatie:

1 Raamwerk voor beheer van kwaliteitsindicatoren in de zorg
Consultatiebijeenkomst Utrecht, 28 mei 2009 (om papier te besparen zijn dia’s met agenda niet uitgeprint)

2 Introductie consultatiebijeenkomst
Algemeen over raamwerk Commentaar op raamwerk Consultatievragen Karakter bijeenkomst Positieve reacties over volledigheid en relevantie van stappen in het raamwerk inzet om raamwerk op te stellen om werkzaamheden te structureren Veelal gericht op rol stuurgroepen Wordt hier kort behandeld Daarna verder over consultatievragen Bespreking van stap in het raamwerk Overzicht van reacties op vragen Discussie in zaal Afronding dagvoorzitter Vooral gericht om inzicht te krijgen in op- en aanmerkingen voor aanpassingen aan het raamwerk

3 Introductie consultatiebijeenkomst overzicht aantal reacties op consultatiedocument

4 Algemeen commentaar op het raamwerk
Relatie met stuurgroepen Toepasbaarheid in specifieke sectoren Nadruk op inkoop- en keuze-informatie Raamwerk heeft een visie nodig Partijen hebben het gevoel dat steeds meer ‘top-down’ wordt gewerkt Stuurgroepen verliezen het primaat Vooral toepassing in eerste lijn en chronische zorg Heeft het raamwerk een verplichtend karakter Raamwerk richt zicht op zorginhoudelijke indicatoren Ook informatie nodig voor realiseren van kwaliteitsverbetering Meer aandacht nodig voor visie op verantwoorde zorg Stuurgroepen houden het primaat en bepalen hoe en welke delen van het raamwerk worden doorlopen Dit is bedoeld om effectiever te werken en is relevant voor meerdere stuurgroepen Het raamwerk is eerder ‘leidraad’ en kan uiteraard aangevuld worden voor specifieke sectoren De grootste gemene deler van de stuurgroepen Zichtbare Zorg is de focus op inkoop en keuze informatie De stuurgroepen bepalen met welke visie van wat kwaliteit behelst, het raamwerk wordt doorlopen. Er is apart een stap ‘visie’

5 Per sector is er een portefeuille met indicatorsets
Per sector is er een portefeuille met indicatorsets. Elke set bestaat uit meerdere indicatoren sector sector sector Zorgproduct zonder indicatorset Portefeuille van indicatorsets Indicatorset bij zorgproduct Indicator Gegevens

6 Data verzamelen en verwerken
Het raamwerk voor ontwikkelen en beheren van kwaliteitsindicatoren bestaat uit 6 periodiek doorlopen stappen en uitgangspunten Implemen-teren Program-meren Vrijgeven Data verzamelen en verwerken Registreren Definiëren Uitgangs-punten

7 Data ver-zamelen en ver-werken
‘Programmeren’ leidt in 3 substappen tot een programma voor ontwikkeling en/of aanpassing van indicatorsets Instellen van Programma Advies Commissie indien de Stuurgroep advies wenst over verwijdering, handhaving, aanpassing of ontwikkeling van indicatorsets Voorstellen van programma van projecten voor ontwikkeling van nieuwe indicatorsets, aanpassen, handhaven of verwijderen van bestaande indicatorsets en voor onderzoek naar validiteit Vaststellen van het programma door de stuurgroep Imple-men-teren Program-meren Vrijgeven Data ver-zamelen en ver-werken Regi-streren Defi-niëren

8 Stap 1 - Programmeren Vraag 1: Verwacht u ook dat de voorgestelde werkwijze met een Programma Advies Commissie het transparant maken van de zorgkwaliteit kan versterken? Zo nee, waarom niet? Instellen van een PAC Instellen van een PAC hangt af van de sector Geen aparte PAC maar deskundigen in indicatorteams en in Stuurgroepen Samenstelling van een PAC PAC leden juist wel met last en ruggespraak Veldpartijen in de PAC Leden moeten een breed beeld van de sector hebben Expertise voor zorginkoop, patientenvoorlichting in PAC Rol van een PAC Verantwoordelijkheden en taken zijn nog niet voldoende duidelijk, er is mogelijk overlap tussen indicatorteams en PAC. PAC zorgt voor coherentie tussen sets Geef PAC ook een rol bij adviseren over het gebruik van de indicatoren Overige opmerkingen Maak adviezen van de PAC openbaar

9 Voor indicatorsets wordt een afweging gemaakt tussen impact en kans van slagen
Afweging voor beslissingen over indicatorsets Cursief: Actie voor reeds in Zichtbare Zorg portefeuille opgenomen indicatorset Vet: Actie voor mogelijke nieuwe indicatorset Kans van slagen Impact Handhaven Ontwikkelen Aanpas-sen Verwijderen laag hoog Kans dat relevante, wetenschap-pelijk onderbouwde en haalbare indicatoren gevonden kunnen worden Impact, bijvoorbeeld gebaseerd op ziektelast, omzet en mogelijkheid voor kwaliteitverbetering

10 Stap 1 - Programmeren Vraag 2: Vindt u het voorgestelde afwegingskader voor het bepalen welke indicatorsets worden gehandhaafd, verwijderd, aangepast of toegevoegd aan de portefeuille op basis van de verwachte impact en kans van slagen van de indicatorset, toepasbaar en volledig? Zijn er nog andere aspecten die overwogen moeten worden? Extra factoren van belang voor ‘impact’: Bepaal impact mede aan de hand van de aspecten die gebruikers van de informatie belangrijk vinden Neem patiënten- en consumenten belang nadrukkelijk mee Keuzemogelijkheden voor patiënten en relevantie voor zorginkoop Zijn gegevens te benutten in het primaire zorgproces? Voor bestaande sets: toetsen of indicatorset inderdaad gevonden is voorzichtig met verwijderen van sets als geen kwaliteitsverbetering is gemeten heb het lef sets die geen toegevoegde waarde hebben, te laten vallen Balans Sluit aan bij HKZ, ISO etc waar al indicatoren zijn ontwikkeld Balans tussen benodigde (ICT) investeringen en waarde indicator Geen dubbele metingen (zoals VMS, verzekeraars) Overig Criterium is of setting waarin zorg wordt verleend een eigen indicatorset rechtvaardigt

11 Data ver-zamelen en ver-werken
De stap ‘Definiëren’ leidt in 5 substappen tot een concept-indicatorset die kan worden getest Voorbereiden - samenstellen van een indicatorteam, aanscherpen van de doelen van de indicatorset en opstellen van een projectplan. Selecteren van indicatoren gebaseerd op een groslijst van indicatoren en gegevens en score op geschiktheid voor de aspecten relevantie, wetenschappelijke onderbouwing en haalbaarheid. Consulteren van de sector over de selectie. Operationaliseren - van de indicatorset in heldere specificaties en meetinstructies voor de benodigde variabelen met praktijktest. Vaststellen van de concept-set door de stuurgroep na advies van de PAC. Imple-men-teren Program-meren Vrijgeven Data ver-zamelen en ver-werken Regi-streren Defi-niëren

12 Stap 2 - Definiëren Vraag 3: Vindt u dat het veld met de consultatie over de selectie van indicatoren voor de indicatorset voldoende wordt betrokken bij het definiëren en specificeren van de indicatoren? Hebt u voorstellen om de betrokkenheid van het veld verder te borgen? Betrokkenheid dmv consultatie Betrek partijen vanaf het begin en niet pas bij de consultatie Zorgaanbieders moeten goed vertegenwoordigd zijn in de indicatorteams Wie consulteren Beroepsverenigingen moeten ook geconsulteerd worden Betrek experts met een ‘helicopterview’ betrek ook koepels van (sub)doelgroepen Borg voldoende zorginhoudelijke inbreng naast methodologische inbreng Hoe consulteren Raamwerk legt nadruk op technische kant – betrek instellingen en clienten Ga publiek en serieus in op opmerkingen, motiveer al dan niet overnemen Niet alleen op website zetten maar actief input zoeken Zorg voor voldoende tijd voor de consultatie Overige opmerkingen Rol van ICT moet ondersteunend zijn – geen verplichte ICT investeringen

13 Stap 2 - Definiëren Vraag 4: Zijn volgens u de vijf substappen van de stap ’Definiëren’ voldoende om tot goede kwaliteitsindicatoren te komen? Zijn er volgens u nog meer aspecten die meegewogen moeten worden? Algemeen over toepassing van de vijf substappen Vooral geschikt als al veel ‘voorwerk’ is gedaan, voor innnovatief ontwikkelwerk zijn andere stappen nodig Baseer de substappen op een gedeelde visie op kwaliteit Maak documentatie over indicatorkeuze en definitie publiek met mogelijkheid voor reacties Indicatoren voor de indicatorset Indicatoren die nu niet discrimineren kunnen dat in de toekomst wel doen Borg dat er voldoende indicatoren voor patientervaring zijn (die zijn vaak nog niet ontwikkeld en kunnen dus tot hogere administratieve latsten leiden) IT aspecten Denk ook aan organisaties die eigen software ontwikkelen Al vroeg nadenken over registratiesystemen Indicatorteam moet contact houden met IT-leveranciers Vooral ICT werk moet niet worden onderschat Algemeen Naast zorgzwaartecorrectie is ook correctie voor omgevingsfactoren nodig (voorbeeld ziekteverzuim bij inzet van gesubsidieerde krachten)

14 Stap 2 - Definiëren Vraag 5: Kan het instellen van indicatorteams die, ook na de definitie van een indicatorset, gedurende langere tijd blijven bestaan en zich ’eigenaar’ van een set moeten gaan voelen, helpen om relevante, wetenschappelijk onderbouwde en haalbare indicatorsets te beheren? Rol van indicatorteams Indicatorteams kunnen bijdrage leveren aan evaluatie en verdiepend onderzoek Indicatorteams moeten systematisch periodiek evalueren Positie van indicatorteams Let op dat geen ‘eigen koninkrijken’ ontstaan, teams moeten goed in verbinding staan met het veld Houdt de verantwoordelijkheden ‘dicht bij het materiaal’ Risico is dat experts teveel op details focussen, indicatorteams zijn niet beheersbaar – stuurgroepen en projectgroepen zijn eigenaar De mate waarin een team ‘autonoom’ kan handelen is belangrijk Continuïteit van indicatorteam In principe juist een tijdelijk karakter Zorg voor stapsgewijze vernieuwing voor continuïteit

15 Data ver-zamelen en ver-werken
De stap ‘Implementeren’ leidt in 4 substappen tot een uitgerolde indicatorset Testen in het veld van implementatie en meting gedurende een realistische meetperiode met een geselecteerde groep. Evaluatie van de veldtest van ervaring met het registreren van gegevens, met het invoeren van de indicatorset en met de inhoudelijke definities van de indicatorset Vaststellen van de indicatorset voor het landelijk invoeren door de stuurgroep na eventuele aanpassingen. Landelijk invoeren van de vastgestelde indicatorset met ondersteuning voor soepele implementatie. Imple-men-teren Program-meren Vrijgeven Data ver-zamelen en ver-werken Regi-streren Defi-niëren

16 Stap 3 - Implementeren Vraag 6: Vindt u de operationalisering van de indicatorensets met een praktijktest in de stap ’Definiëren’ en een veldtest in de stap ’Implementeren’ zorgvuldig genoeg voordat een indicatorset landelijk wordt ingevoerd? Hebt u eventueel voorstellen om de voorgestelde operationalisering te verbeteren of op een andere wijze vorm te geven? Uitvoering De indicatorteams zouden de veldtest zelf moeten uitvoeren Zorgaanbieders voor de veldtest Betrek ook multisectoraal opererende instellingen bij testfase Voor het bepalen of indicatoren voldoende discrimineren is een veldtest bij meer partijen (20 a 30) nodig zodat statistische tests gedaan kunnen worden Voldoende aandacht voor diversiteit van zorgverleners is nodig De indicatorteams zouden deelnemers aan veldtest moeten selecteren Inrichting van de veldtest Maak resultaten van de veldtest openbaar Meet tijdens veldtest eventueel extra indicatoren voor inzicht in bijvoorbeeld betrouwbaarheid en validiteit Gebruikt bestaande tools en beperk administratieve lasten (ook van test) Overig Zorg dat er geen gedwongen winkelnering voor ICT gaat ontstaan Veldtest zou beperkt moeten zijn tot implementatieplan

17 Stap 3 - Implementeren Vraag 7: Vindt u de voorgestelde vier implementatiestappen adequaat? Wat kan volgens u nog meer bijdragen aan een goede implementatie van een indicatorset? Testen Een zorgvuldige testfase is van groot belang Zorg voor diversiteit aan instellingen in testfase Implementatieplan De eerste drie substappen horen bij de definitiefase Implementeren zou alleen moeten bestaan uit het vaststellen van het implementatieplan Voer een gebruikerstest in voor de gebruikers van indicatoren IT kwesties Er wordt te lichtvoetig gesproken over medewerking IT leveranciers Gebrek aan elektronische registraties zal hobbel vormen Algemeen Implementeer zo dicht mogelijk bij de bron en sluit aan bij bestaande tools Er is evenveel geld nodig om te implementeren als er nodig was om te ontwikkelen De documentatie bij de stappen etc moet publiek beschikbaar zijn

18 Data ver-zamelen en ver-werken
In de stap ‘Registreren’ worden de benodigde gegevens zo correct, volledig en tijdig mogelijk geregistreerd Imple-men-teren Program-meren Vrijgeven Data ver-zamelen en ver-werken Regi-streren Defi-niëren Gegevens registreren door de zorgaanbieder op basis van de specificatie van de indicatoren. Borgen van juistheid, tijdigheid en volledigheid van opgeleverde gegevens met maatregelen die een organisatie daartoe neemt.

19 Stap 5 - Registreren Vraag 8: Zullen de voorgestelde maatregelen inderdaad leiden tot een hogere mate van juistheid en volledigheid van geregistreerde gegevens? Ziet u andere mogelijkheden om de juistheid van gegevens te borgen? Kosten van borging Dit mag niet leiden tot extra administratieve lasten Dit kan veel geld kosten Goed scoren op de aanbevolen maatregelen vergt veel investeringen in ICT en organisatie Wie draait op voor de kosten aan ICT aanpassingen Proces naar hogere mate van juistheid en volledigheid Het krijgen van juiste gegevens is een kwestie van lange adem Als zorgaanbieder zelf belang hebben bij goede info ontstaat het vanzelf Algemeen Verdiepend wetenschappelijk onderzoek kan ook bijdragen aan datakwaliteit

20 Data ver-zamelen en ver-werken
De stap ‘Data verzamelen en verwerken’ leidt in 4 substappen tot door de zorgaanbieder geautoriseerde indicatorwaarden Imple-men-teren Program-meren Vrijgeven Data ver-zamelen en ver-werken Regi-streren Defi-niëren Aanleveren van gegevens door de zorgaanbieders aan een centraal systeem bij Zichtbare Zorg. Vastleggen van gegevens bij afdoende juistheid en volledigheid van de aangeleverde gegevens. Berekenen van indicatorwaarden eventueel met zorgzwaartecorrectie en bespreking door het indicatorteam. Autoriseren van berekende indicatoren door de zorgaanbieder.

21 Stap 6 – Data verzamelen en verwerken
Vraag 9: Deelt u de analyse van Zichtbare Zorg over de methoden voor het aanleveren van gegevens? Onderschrijft u de voordelen van de methode waarbij de gegevens centraal worden aangeleverd? Hebt u suggesties voor nog andere methoden voor gegevensaanlevering? Ja – zeker doen Centraal aanleveren is een voorwaarde voor indicatoren Extra voordeel is gebruik voor landelijk geaggregeerde gegevens (VWS, OESO) Voorwaarden - éénmaal gegevens leveren, borgen eigendom gegevens Laat een TTP de gegevens verwerken obv in stuurgroep vastgestelde rekenregels – geen mogelijkheid voor update geven, dat lokt uit tot gaming Ja liefst wel, maar is het realistisch …. Wellicht is regionale organisatie voor sectoren met veel aanbieders nodig Nog lange weg te gaan om data-infrastructuur op orde te krijgen In principe juist – maar gaat ten kosten van snelheid, dus niet doen Is dit (binnen redelijke termijn) te realiseren, ook met het CBP Mischien Bespreek ook voor- en nadelen van de eerste methode Intern verwerken minder log en meer en beter gebruik door zorgverleners Nee – zeker niet doen Veel weerstand onder beroepsgroep Meekijken met zorgaanbieders onaanvaardbaar

22 Stap 6 – Data verzamelen en verwerken
Vraag 10: Vindt u de voorgestelde vier substappen in de stap ’Data verzamelen en verwerken’ adequaat en volledig? Zijn er volgens u nog meer noodzakelijke substappen, procedures of bewerkingen nodig? Bewerkingen op indicatoren Uitfilteren van uitbijters Analyse van statistische eigenschappen Randvoorwaarden voor toepassing substappen Goede protocollen voor schoning nodig (nu afhankelijk van meegestuurde opmerkingen) Zorgaanbieder is eindverantwoordeijk voor al dan niet opnemen van data, update van gegevens mag niet leiden tot label ‘onbetrouwbaar’ Bepalen van mate van juistheid en volledigheid duidelijk beleggen Overig Mogelijkheid tot onderscheid verschillende onderdelen binnen één rechtspsersoon is nodig (afstemming met JMV nodig) Wat gebeurt er als de zorgverlener weigert te autoriseren Niet duidelijk wanneer scores worden vrijgegeven

23 Data ver-zamelen en ver-werken
De stap ‘Vrijgeven’ bestaat uit vier stappen die het derden mogelijk maken de indicatorwaarden te gebruiken Bespreken van uitkomsten door het indicatorteam in een (inter)nationaal en historisch perspectief. Labelen van verwachte juistheid van de aangeleverde gegevens met labels over juistheid en volledigheid. Corrigeren voor zorgzwaarte van de indicatorwaarden indien nodig. Vrijgeven voor verder gebruik, bijvoorbeeld voor keuze- en inkoop informatie, toezicht of spiegelinformatie. Imple-men-teren Program-meren Vrijgeven Data ver-zamelen en ver-werken Regi-streren Defi-niëren

24 Stap 7 - Vrijgeven Vraag 11: Deelt u de mening van Zichtbare Zorg dat het vrijgeven van de berekende en geautoriseerde indicatoren vergezeld dient te gaan van een label voor de mate van verwachte juistheid van de gebruikte gegevens? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kan dat met de voorgestelde methode of hoe anders? Ja – zeker doen Eis accountantsverklaring inclusief steekproef en procescontrole door auditor Nee – geen label opnemen Nee, bij lage of matige datakwaliteit informatie niet vrijgeven en maatregelen nemen omdat instelling niet voldoet aan transparantie-eis Een zorgverlener levert betrouwbare gegevens aan of geen gegevens Onwenselijk om informatie te verschaffen als gegevens niet betrouwbaar zijn, zorgverlener moet dan zo snel mogelijk gegevens opleveren Nodeloos ingewikkeld en wordt toch niet gebruikt bij zorginkoop Nee, is al onderdeel van jaarverantwoording Proces van labels toekennen Wie bepaalt of de mate van juistheid voldoende is Waarschijnlijk duurt het wel even voordat instellingen label ‘voldoende’ krijgen Onderliggende gegevens Maak alle onderliggende gegevens publiek tenzij gegronde reden om niet te doen Vrijgeven van onderliggende data voor kwaliteitsverbetering zorgprofessionals Belangenbehartigers moeten toegang hebben tot onderliggende gegevens

25 Stap 7 - Vrijgeven Vraag 12: Kan volgens u inderdaad het oordeel over de statistische betrouwbaarheid aan de gebruiker worden overgelaten door teller en noemer, het betrouwbaarheidsinterval en de bij de ontwikkeling gemaakte power analyse te publiceren? Afhankelijk van gebruikers Voor de gebruikers is dit niet voldoende Geef een toelichting voor niet-professionele gebruikers Er zijn partijen nodig om een vertaling voor patienten/consumenten te maken Voor professionele gebruikers volstaat dit Ga een stap verder Maak een overkoepelend label waarin ook de statistische component is meegenomen Geef ook alle onderliggende data vrij (tenzij goede redenen om dat niet te doen) Geef mogelijkheid voor een reactie (ao van zorgaanbieder) op de uitkomsten Publiceer geen informatie over statistische betrouwbaarheid Stel de grenzen vast waarboven indicatoren voor publicatie worden vrijgegeven De zorgaanbieder publiceert enkel de waarden van de indicatoren

26 Data verzamelen en verwerken
Stappen en substappen in het Zichtbare Zorg raamwerk voor het ontwikkelen en beheren van kwaliteitsindicatoren Implemen-teren Program-meren Vrijgeven Data verzamelen en verwerken Registreren Definiëren 1. 2. Voorbereiden Selecteren Consulteren Operationaliseren Vaststellen concept-set Instellen van PAC Voorstellen van programma Vaststellen van het programma Bespreken uitkomsten Labelen van verwachte juistheid van de aangeleverde gegevens Corrigeren voor zorgzwaarte Vrijgeven indicatorwaarden 6. 3. Testen in het veld Evaluatie van de veldtest Vaststellen indicatorset Landelijk invoeren Aanleveren van Vastleggen van gegevens Berekenen van indicator-waarden Autoriseren van waarden 5. 4. Gegevens registreren bij zorgaanbieder Borgen van juistheid, tijdigheid en volledigheid

27 Overzicht van het raamwerk
Vraag 13: Is met de zes stappen en hun substappen het ontwikkelen en beheren van kwaliteitsindicatoren adequaat weergegeven? Zo nee hebt u voorstellen voor een verbetering van de procesbeschrijving? Per stap De stappen 2 (Definiëren) en 3 (Implementeren) zijn niet helder Delen van stap 3 (Implementeren) horen bij stap 2 Stap 3 dient verder te worden uitgewerkt Neem correctie voor zorgzwaarte op bij stap 5 Samenhang Volgtijdelijkheid van stap 4 (Registreren) en stap 3 (Implementeren) is discutabel – implementatie is pas mogelijk als al geregistreerd wordt Algemeen Zorg voor een feedback loop zodat er geleerd en bijgestuurd kan worden

28 Overzicht van het raamwerk
Vraag 14: Bent u van mening dat de zes stappen uit het raamwerk van toepassing zijn op alle sectoren van de gezondheidszorg? Zo nee, voor welke sectoren stelt u om welke reden welke aanpassingen voor? Trajecten die meerdere sectoren omvatten en chronische zorg, vragen andere stappen Vereenvoudig het raamwerk voor de eerste lijn Het is niet wenselijk om indicatoren te koppelen aan zorgproduct / marktcombinaties

29 Overzicht van het raamwerk
Vraag 15: Leidt de voorgestelde organisatie met indicatorteams, een PAC en een stuurgroep tot effectief en efficiënt ontwikkelen en beheren van kwaliteitsindicatoren? Hebt u voorstellen om de effectiviteit en efficiëntie van het doorlopen van het raamwerk te verbeteren? Doelmatigheid organisatievoorstel raamwerk Relatie tussen Stuurgroep, PAC en indicatorteam helder maken Te groot tijdbeslag voor kleine beroepsgroepen Te veel organisatielagen opgenomen Nieuwe voorstellen Stel algemene stuurgroep op voor sectoroverstijgende indicatoren Stem processen van Zichtbare Zorg af op processen van CKZ

30 Overzicht van het raamwerk
Vraag 16: Verwacht u dat het raamwerk inderdaad in twee jaar kan worden doorlopen? Waar ziet u de belangrijkste knelpunten voor het doorlopen van het raamwerk? Ziet u mogelijke versnellingen? Knelpunten Ontbreken van bestuurlijke wil om dit te realiseren Niet vrijgeven door onvoldoende betrouwbaarheid en interne acceptatie Software en consultatie zijn onderschatte factoren die veel tijd kosten Imlementatie kost meer tijd Kosten van traject Versnelling Onderhoud van indicatorsets kost minder tijd


Download ppt "Raamwerk voor beheer van kwaliteitsindicatoren in de zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google