De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programmalijnen van Stichting Pergamijn

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programmalijnen van Stichting Pergamijn"— Transcript van de presentatie:

1 Programmalijnen van Stichting Pergamijn
Ignas Huijbers1, Willy Huiskens2, Marc van Ingen3, Marika Knoops4, Marian Maaskant 5, Tiny Theunissen6 Stichting Pergamijn: 1manager Kwaliteit & Innovatie, 2programmamanager senioren/EMB, 3Senior beleidsmedewerker, 4programmamanager LVB, 5onderzoekscoördinator, 6 programmamanager ASS Pergamijn Pergamijn is een dienstverlener voor mensen met (verstandelijke) beperkingen. Het werkgebied van Pergamijn is Midden- en Zuid-Limburg. Pergamijn biedt ondersteuning aan 800 residentiële cliënten en ongeveer 200 cliënten betrekken andere diensten (o.a. logeren, thuiszorg, dagbesteding). Programmalijnen Pergamijn wil dat meer en beter gebruik wordt gemaakt van kennis ten aanzien van specifieke doelgroepen. Zo kan de kwaliteit van ondersteuning en ook de kwaliteit van bestaan van cliënten verder worden verbeterd. Daarom zijn programmalijnen geformeerd. Binnen de programmalijnen werken professionals samen om de ondersteuning aan de doelgroepen verder te verbeteren. Dit gebeurt door het genereren, wegen, uitwisselen, verspreiden en implementeren van kennis. De programmalijn is dus primair een interne keten, maar ook zijn er verbindingen andere organisaties, kenniscentra (zoals universiteiten en hogescholen), overheidsinstellingen en samenwerkingsverbanden.  In 2011 is Pergamijn gestart met drie programmalijnen, afgegrensd door doelgroepen: Programmalijn senioren en cliënten met ernstige meervoudige beperkingen Programmalijn cliënten met beperkingen in het autisme spectrum en cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag Programmalijn cliënten met lichte verstandelijke beperkingen. Expertiseteams Binnen elke programmalijn functioneren één of meer expertiseteams. Een expertiseteam werkt met duidelijk omschreven opdrachten aan een specifiek doel, passend binnen de programmalijn. De meeste expertiseteams zijn gericht op de doelgroep van een programmalijn. Sommige expertiseteams werken doelgroepoverstijgend. Indien er in het primaire proces sprake is van specifieke cliëntvragen, dan kan zo’n expertiseteam worden geïnstalleerd en geconsulteerd. Zo kan een expertiseteam een specifiek deel van een programmalijn ontwikkelen en bewaken. De werkzaamheden van een expertiseteam moeten zijn gericht op het vergroten van kennis en expertise van de bij deze vragen betrokken begeleiders en behandelaars. Een expertiseteam begeleidt of behandelt dus niet, maar adviseert en zoekt desgewenst naar nadere informatie. Iedere functionaris binnen Pergamijn kan een vraagstelling aan een expertiseteam formuleren; en ook expertiseteams zelf kunnen voorstellen doen. Deze worden door de programmamanager beoordeeld op relevantie en kwaliteit (indien het een programmalijn gerelateerde expertiseteam is) of door de manager K&I (indien het expertiseteam doelgroep overstijgend is). Kennis en innovatie Via de invalshoek van kennismanagement en innovatie gezien wordt gewerkt aan kennisontwikkeling en –deling en de verbinding van kenniscycli, zowel intern als extern. Dit betekent dat er meer kennis in allerlei vormen, methoden, producten en diensten beschikbaar kan komen en andersom dat signalen uit de praktijk breder opgepakt kunnen worden. Kennisontwikkeling en innovatie vraagt dat veel meer medewerkers dan voorheen daaraan hun bijdrage aan leveren. Intern gebeurt dat binnen programmalijnen en expertiseteams; extern door deelname aan platforms, verbeterprogramma’s, leernetwerken, werkplaatsen en dergelijke. Het gaat niet alleen maar over wetenschappelijke kennis, maar (vooral) ook om praktijk- en ervaringskennis. Kennisontwikkeling loopt daardoor niet meer alleen via opleiding en scholing, maar ook via programmalijnen en expertiseteams. Huidige expertiseteams Vanaf 2012 zijn de volgende expertiseteams functioneel: Expertiseteam EMB-senioren methodieken en beleid Expertiseteam EMB-senioren houding / eten en drinken Expertiseteam EMB-senioren palliatieve zorg Expertiseteam EMB-senioren Verbeterprogramma ‘Niet van latere zorg’ Expertiseteam ASS-gedrag methodieken en beleid Expertiseteam LVB methodieken en beleid Expertiseteam Afbouw vrijheidsbeperking Expertiseteam Technologische ondersteuning Expertiseteam Regie over eigen leven Expertiseteam Cliëntsystemen Expertiseteam Lichaamsbeleving Intimiteit en Seksualiteit Expertiseteam Ethiek Programmamanagers De programmalijnen zijn het werkterrein van de programmamanager. Deze coördineert en bewaakt de processen en activiteiten van de programmalijnen. Vanuit die rol stuurt de programmamanager de ontwikkelingen en innovaties binnen de programmalijnen. De programmamanagers zijn onderdeel van de stafgroep K&I, naast de senior beleidsmedewerker en de onderzoekscoördinator. Correspondentie: Stafgroep K&I T / / E / / / / Stichting Pergamijn Postbus 40 6100 AA Echt


Download ppt "Programmalijnen van Stichting Pergamijn"

Verwante presentaties


Ads door Google