De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Afdeling Bouw

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Afdeling Bouw"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Afdeling Bouw
Naar een dynamisch CiTG

2 Inhoud aanleiding commissies
vernieuwingsplan CiTG: missie, visie en positie veranderingen Bouw: strategie, voorwaarden en uitgangspunten voornaamste veranderingen per sectie vervolgproces

3 1. Aanleiding

4 Aanleiding vernieuwing
Toename productie Terugloop 1e GS 4

5 Prognose ongewijzigd beleid tov 2008
Resultaat ontwikkeling Verlies van de faculteit neemt toe van -2,6 M in 2008 tot -8,5 M in 2011 door: Verder teruglopende 1e geldstroom Toename personele lasten en Toename overige kosten Voor een gezonde financiele basis is nodig: Ombuiging van 9,5 M

6 Afdeling Bouw Kostenreductie Subtotaal 3050 k
Reductie integrale huur Stevin II Bouwlab k Reductie O&O lab staf k Reductie secretariaat k Reductie Staf sectie Bouwprocessen 200 k Reductie staf sectie GCC k Reductie overige onderdelen k Samenwerking met BK k Reductie inhuur k Reductie overig (SA, reisbudget, inkoop ow) 250 k Subtotaal k

7 Vernieuwing noodzakelijk
Inhoudelijke keuzes nodig op basis van: veranderende maatschappij en onze eigen sterkte Sterkere profilering door thema’s Nieuwe initiatieven voor onderzoekprogramma’s en kenniscentra Grotere participatie door de sector Cultuurverandering (academisch ondernemerschap) Aanpassing organisatie Foto’s van nieuwe projecten: drijvende stad,

8 2. Commissies

9 Faculteit CiTG Commissies
eind 2008 externe adviescommissie ‘Stuip’, advies begin 2009 midterm review onderzoek, rapport december 2008 instelling commissie ‘Van Binsbergen (Transport), rapport januari 2009 instelling commissie ‘Rots’ (synergie Bouwkunde), rapportages januari en juni 2009 instelling commissie ‘Van der Horst’ (toekomst afdeling Bouw), rapportage juni 2009 Externe commissie Geotechnologie (Van Riel), rapportage juni 2009 Commissie Compact Bouwlab (Bijlaard), rapportage juni 2009 9

10 Faculteit CiTG Uitkomsten commissies in hoofdlijnen
Belang van CiTG voor samenleving onveranderd groot CT te weinig profiel, te weinig dynamiek Profilering kan beter door dat thematisch te doen Laboratoria kunnen krimpen, maar blijven noodzakelijk Integrale benadering ontwerpen en construeren van groot belang 10

11 Faculteit CiTG Uitkomsten commissies in hoofdlijnen
Samenwerking met Bouwkunde van groot belang Markt is bereid om vernieuwing financiëel te steunen, maar eerst ‘huis op orde’ Naast heroriëntering en aanbrengen focus is wijziging van de bedrijfscultuur van groot belang 11

12 3. Vernieuwingsplan CiTG: missie, visie en positie

13 Veranderende omgeving Trends
Urgentie internationaal van maatschappelijke vraagstukken neemt toe: leefbaarheid deltagebieden, veiligheid, watervoorziening, sanitatie, mobiliteit, energievoorziening, schaarste aan grondstoffen Versterkt door klimaatverandering met focus op mitigatie en adaptatie Rol ingenieur verandert: procesmatig operen in brede multidisciplinaire context, met expliciete aandacht voor duurzaamheid Sterke (inter)nationale competitie op onderzoek en onderwijs Afname 1e geldstroom en toename belang overige (Europese) geldstromen Rol van afnemersveld en publiek private samenwerking wordt belangrijker Foto’s klimaat, energie, water, leefbaarheid (symbolische foto’s)

14 Missie CiTG Excelleren, inspireren, innoveren
Wereldwijd excelleren in onderzoek op het gebied van deltatechnologie, watertechnologie, civiele infrastructuur, transport en geo-energie. Internationale studenten en medewerkers een inspirerende leer- en werkomgeving bieden door state of the art (onderzoeks)faciliteiten en research driven educatieprogramma’s. Met samenwerkingspartners komen tot innovatieve oplossingen voor onze samenleving. labs

15 Visie CiTG Excelleren, inspireren, innoveren
Werken aan leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid in een veranderende samenleving In samenwerking met bedrijven, overheden en topuniversiteiten werken aan oplossingen waar toekomstige samenleving om vraagt Met jarenlange ervaring, uitstekende faciliteiten en excellente onderzoek- onderwijsprogramma’s is de faculteit met haar alumni een bron van innovatieve oplossingen labs

16 Samenwerking nodig op alle niveau’s:
intern – te bevorderen door thema’s op leerstoel/projectniveau naar buitenwereld op afdelingsniveau naar buitenwereld op facultair niveau (steuncampagne) 16

17 5 thema’s CiTG profileren en samenwerking stimuleren
Environment Deltatechnologie Marcel Stive Watertechnologie Hans van Dijk / Jules van Lier Infrastructures Infrastructures Transport & Planning Bart van Arem / Serge Hoogendoorn Civiele infrastructuur Jan Rots Energy Geo-energie Stefan Luthi / Jan Dirk Jansen

18 Versterken management en faciliteiten
stimuleren samenwerking afdelingen/faculteiten cultuur van accountability / academisch ondernemerschap vernieuwingsslag afdelingsvoorzitters nieuwe partnerships met de sector Faciliteiten upgrade gebouw en efficiency kantoorruimten efficiencyslag afdelingslaboratoria Eerste verdieping

19 4. Proces

20 Voorbereiding Werkgroep voorbereiding reorganisatie Bouw
Louis de Quelerij Frans Bijlaard Jan Rots Marijanne Mulder Stijn van Boxmeer Nathalie van Benthem Martijn van Laarhoven Martin Buis Jaap Meijer

21 Werkwijze basis is oude organisatie
op basis verdeelmodel 2010, begrootte 2e/3e geldstroom 2010, begrootte uitgaven 2010 uitgesplitst tot op leerstoelniveau gekeken naar permitteerbare formatie resultaat formatieplan incl. oud-nieuw vergelijking uitkomst is afgeslankte organisatie herschikking leerstoelen naar nieuwe structuur volgt aansluitend op basis strategie afdeling, geen verdere personele consequenties

22 Proces Reorganisatie afdeling Bouw
start na zomerreces inhoudelijke uitgangspunten kernteam voor detaillering bouwstenen (decaan, afdelingsvoorzitter, afdelingssecretaris, P&O, F&C, ABO) onderwijs 1e geldstroom volgens verdeelmodel onderzoek 1e geldstroom geëxtrapoleerd onderzoek 2e en 3e geldstroom geëxtrapoleerd effect van 2008 na calculatie verdisconteerd break even in 2012 met prijspeil 2010 steuncampagne om vernieuwing te financieren Foto’s klimaat, energie, water, leefbaarheid (symbolische foto’s)

23 Proces Reorganisatie intensief overleg met OdC, met voorzitter OR als toehoorder 90% versie concept voorgenomen besluit heeft goed gewerkt overleg van afdelingsvoorzitter met sectieleiders in 2 of 3 rondes plan lijkt goed uitvoerbaar communicatieplan met alle medewerkers van de afdeling inspraak vanaf 24 november via CvB-OR Foto’s klimaat, energie, water, leefbaarheid (symbolische foto’s)

24 5. Veranderingen Bouw: strategie en uitgangspunten

25 Ambitie Krachtige, budgettair neutrale afdeling met:
toonaangevend onderwijs afgestemd op actuele behoefte, met technische diepgang + toenemende design&construct dynamiek onderzoeksportfolio met wetenschappelijk excellente onderdelen + toenemende collectieve profilering, zichtbaarheid, maatschappelijke thematiek, sectorbrede steun gezonde balans science, engineering en design

26 Strategie Consolideer internationale scientific reputation mechanics & materials Versterk nationale engineering positie beton, staal, (spoor)wegen met sectorbrede steun en expertisecentrum Richt toepassingsgebied op integraal en constructief ontwerpen van civiele infrastructuur (GWW) en op constructief ontwerpen van gebouwen (B&U) Verwerk externe trends als performance-based building, integraal bouwcyclus denken (design, construct, maintenance, re-use), sustainability (minder materiaalintensief, minder hinder) in onderzoek, onderwijs en leerstoelprofielen, zie o.a. cie. Vd Horst

27 Aanpak Stap 1: creëer “lean and mean” nul-situatie (cie. Vd Horst), “huis op orde” (cie. Stuip) Huidige taken BSc, MSc, PhD+onderzoek objectief kwantificeren en doorvertalen naar permitteerbaar functiehuis Criteria bij stap 1: kwantiteit onderwijs (incl. studentaantallen, populariteit en indirect kwaliteit), kwantiteit onderzoek (bta, promoties, 2e, 3e geldstroom), kwaliteit onderzoek (VSNU) Ontrafelen tot op laagste niveau, leerstoel/vakgebied: ondernemerschap, incentives en benodigde solidariteit worden transparant en bespreekbaar gemaakt Nieuwe onderwijs- en onderzoeksinitiatieven en hl-opvolging conform strategie, groei verdienen

28 Overige uitgangspunten
Cultuur belangrijker dan structuur Structuur volgt taken, uit te werken op basis strategie Bruisend, compact, ge-shared macrolab Uitwerken synergie met Bouwkunde (combi-leerstoelen, MSc-track, B&U vs. GWW, techniek en proces, ook TBM, OTB) Vele bottom-up acquisitie initiatieven + bovenlangs acquisitie expertisecentrum, steuncampagne sector + onderwijs initiatieven (o.a. vernieuwde BSc, nieuwe werkvormen, minoren)

29 6. Voornaamste veranderingen per sectie

30 Sectie Bouwprocessen negatief resultaat
afbouw onderzoek bouwprocessen en bouwinformatica elders afnemen van onderwijs op bovengenoemde gebieden krimp vaste wetenschappelijke staf versterken integraal ontwerpen: groei onderzoek, verbeteren verdiencapaciteit versterken samenwerking met Bk, TBM, OTB 30

31 Sectie Gebouwen en Civieltechnische Constructies
sterk negatief resultaat betere balans noodzakelijk tussen onderwijsinkomsten en –kosten versterking samenwerking met Bouwkunde (structural design, gebouwen, MSc-track) versterking onderzoek door samenwerking TNO en RWS (expertisecentrum Wegen en Constructies) en toeleverende industrie krimp vaste wetenschappelijke staf 31

32 Sectie Weg- en Railbouwkunde
licht positief resultaat beperkt onderwijsaandeel in relatie tot onderzoek groot aandeel 2e/3e geldstroom (positief, maar ook risico) versterking onderzoek door samenwerking TNO en RWS (Expertise Centrum Wegen en Constructies) lichte krimp vaste staf 32

33 Sectie Constructiemechanica
licht positief resultaat goede balans onderwijs en onderzoek relatief veel ondersteuning dynamica & betrouwbaarheid faseert op basis natuurlijk verloop uit, herbelegging onderwijstaken bij andere leerstoelen krimp ondersteuning 33

34 Sectie Materials & Environment
negatief resultaat: herstart onderzoekslijnen, investering, aanloopkosten nieuwe leerstoelen Microlab accent op onderzoek en PhD’s positie Scheidingstechnologie lichte reductie vaste staf 34

35 Macrolab negatief resultaat
unieke faciliteiten voor onderzoek en onderwijs medegebruik door TNO (B&O) en Bouwkunde of afstoting ruimte krimp tot beperkte vaste staf: hoog en breed kennisniveau flexibel inzetbaar variabele staf (detachering op jaarbasis) extra inhuur (duur project) afhankelijk van 2e/3e geldstroom 35

36 Secretariële ondersteuning
verhoging efficiëncy door bundeling taken in één afdelingssecretariaat verdeeld over twee locaties (Stevin II, 6e verdieping) reductie secretariële ondersteuning door flexibele inzetbaarheid ontwikkeling expertisegebieden 36

37 Niet afdelingsspecifiek personeel
overige ondersteuning in de afdeling kritisch beschouwd reductie niet afdelingsspecifieke functies mogelijke verplaatsing naar UD-domeinen moet worden onderzocht 37

38 Student-assistenten en inhuur
groot aantal student-assistenten veel ingezet op project-, ontwerp- en constructieleeronderwijs reductie eerst vast personeel inzetten, onderwijsvorm en –inhoud heroverwegen PhD’s zo mogelijk inzetten 38

39 6. Vervolgproces

40 Proces Vernieuwingsplan
behandeling Vernieuwingsplan in CvB op 23 juni akkoord op hoofdlijnen CvB in juni uitgewerkt reorganisatieplan naar CvB 20 november overleg met CvB 24 november overleg CvB met OR 10 december omzetting naar definitief besluit CvB verwacht medio februari sluiting oude organisatie – overgang nieuwe organisatie verwacht april 2010 herstructurering op basis inhoud Foto’s klimaat, energie, water, leefbaarheid (symbolische foto’s)

41 Individuele rechtspositie
na medezeggenschap met OR volgt besluit CvB (= vaststelling Reorganisatieplan) na besluit CvB individuele gesprekken medewerkers ontvangen brief met voornemen tot plaatsing, boventalligheid of opheffing van de functie de medewerker kan hierop zienswijze geven medewerkers ontvangen brief met besluit tot plaatsing, boventalligheid of opheffing van de functie medewerker heeft mogelijkheid om tot 6 weken na besluit in bezwaar te gaan Foto’s klimaat, energie, water, leefbaarheid (symbolische foto’s)

42 Individuele rechtspositie
startdatum nieuwe organisatie: medewerker gaat 1 op 1 over op oude functie medewerker start op nieuwe functie medewerker komt in aanmerking voor sociaal plan medewerker blijft op tijdelijke functie tot einde aanstelling 42


Download ppt "Presentatie Afdeling Bouw"

Verwante presentaties


Ads door Google