De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Frontlijnsturing Terug naar de eenvoud: integrale ondersteuning door wijkcoaches Hans Weggemans Directeur Wijkontwikkeling, Zorg en welzijn Gemeente Enschede.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Frontlijnsturing Terug naar de eenvoud: integrale ondersteuning door wijkcoaches Hans Weggemans Directeur Wijkontwikkeling, Zorg en welzijn Gemeente Enschede."— Transcript van de presentatie:

1 Frontlijnsturing Terug naar de eenvoud: integrale ondersteuning door wijkcoaches Hans Weggemans Directeur Wijkontwikkeling, Zorg en welzijn Gemeente Enschede 3 februari 2011

2 Ander paradigma nodig We zijn voortdurend bezig beleid naar de burgers te brengen, in plaats van na te gaan met welke overheidsmaatregelen we burgers kunnen helpen zelfredzaam te zijn.

3 Illustratie: modaal probleemgezin  Pa is werkloos, aan de drank en slaat ma  Ma is daardoor in behandeling bij de GGZ  Zoonlief (14) uitgestudeerd aan het VMBO, vertoeft veel bij HALT, handelaar in achterdeurartikelen  Stiefdochter (16) is in handen van een “loverboy” gevallen

4 Overheidsreactie: 11 casemanagers  Pa loopt bij Verslavingszorg (rehabilitatieprogramma) Casemanager 1, zit in de caseload van Werk en Bijstand(2).  Ze functioneren samen goed in het project Huiselijk Geweld (3), Ma is bij de GGZ (4).  Zitten in de caseload van de Multiprobleemaanpak (5).  Zoonlief wordt achtervolgd door de trajectbegeleider RMC (6), is klant bij Halt (7), Jeugdzorg (8), wordt bijgestaan door de zorgbegeleider van het Zorgnetwerk 12+ (9).  Jeugdzorg (10) heeft zich over de stiefdochter ontfermd in samenwerking met Steunpunt Huiselijk Geweld (11) Beide kinderen gaan officieel nog naar school

5 Beheersing centraal: indicatiestelling multiprobleemgezinnen  25 wettelijke kaders  17 indicatieprotocollen  23 methoden van vraagverheldering  31 diagnostische instrumenten  27 registratie- en rapportagesystemen

6 We doen onze stinkende best: veel frontliners, voor of achter de voordeur  Maatschappelijk werkers in dienst van:  Jeugdzorg en jeugdhulpverlening  Ggz en Ggd  Algemeen maatschappelijk werk  Woningcorporatie  Verslavingszorg  Vrouwenopvang  RIBW (Begeleid wonen)  Schuldhulpverlening  Sociale Dienst  etc.

7 Die gaan samenwerken in (sub)ketens Zorgketen Justitieketen Zorgstructuur onderwijs

8 “Ketenregie is de oplossing”, maar......... >Veel overdracht en daardoor informatieverlies >Door het vele noodzakelijke overleg, relatief hoge transactiekosten >Burgers hebben nog steeds met veel instanties en hulpverleners te maken >Hulpverleners en casemanagers hebben doorgaans onvoldoende mandaat uit eigen organisatie >Oriëntatie op het werkproces, niet op het perspectief van de burger. >Wie is uiteindelijk verantwoordelijk voor het resultaat ?

9 Treurige situatie  Veel versnippering: convenant met 25 instellingen !!  Vergaande horizontale taakdifferentiatie  Vermeend specialisme (12 soorten maatschappelijk werkers, 3 reclasseringsinstellingen)  Burgerperspectief ondergeschikt aan politieke en bureaucratische ontwerpcriteria  Bureaucratische reflex: samenwerken  Gemeente doet er braaf aan mee

10  De huidige aanpak is inefficiënt en ineffectief  Maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare burgers is ver onder de maat  Gemeenten zijn daarvoor verantwoordelijk Dat moet dus anders kunnen Conclusie: het systeem faalt

11 Experiment wijkcoaches  Gestart met experiment voor 4 jaar in Velve Lindenhof  Corporaties betalen en beslissen mee  Vier wijkcoaches als “Sociale huisarts”  Verschillende rollen: indiceren, verwijzen, belonen, straffen, wijkzuster, onderhandelaar, etc.  Methodiek: “voor wat hoort wat”  Vergaande afspraken met instellingen  Op basis van “deskundigen advies”

12 De wijkcoach is tegelijkertijd  Consulent Werk en Bijstand  Leerplichtambtenaar  Zorgloket medewerker  Indicatiesteller Bureau Jeugdzorg en CIZ  Gezinsvoogd  Gezinscoach  Reclasseringsmedewerker  Medewerker MEE  Consulent woningcorporatie  Maatschappelijk werker  Schuldhulpverlener  Casemanager Verslavingszorg  Opbouwwerker

13 Succesfactoren  Betrokken, ervaren en competente professionals  Sterke gemeentelijke regie  Aanwezigheid in de wijk, direct aanspreekbaar, grote informatiemacht  Kennen de sociale structuur in de wijk  Zowel de worst als de stok hanteren  “Voor wat hoort wat principe”  Kwaliteit indicatiestelling stijgt  Veel accent op preventie  Klantvolgsysteem (VIS2)

14 Kernprobleem  Burgerperspectief (‘ik red het alleen niet’) teveel ondergeschikt gemaakt aan de wetten van de bureaucratie:  protocollen, leeftijdsgrenzen, convenanten, indicatiestelsels, ketenmanagement, etc..  Oplossing niet zoeken in beter afstellen systeem  Nieuw paradigma: ‘handelingsruimte voor breed bevoegde professionals’

15 2011: invoering in de hele stad >Goede samenwerking met alle instellingen >Herschikken subsidiestromen >Koppelen aan pilot Jeugdzorg >Verbinden met CJG, Veiligheidshuis en Reïntegratie/participatie (“werkloosheidsvrije wijk”)

16 Frontlijnsturing >team per woongebied >afgestemd op problematiek in dat woongebied >Waarin verschillende expertise is ingebracht >Groeimodel naar generalisten met taakgebied >Regierol door gemeente: functioneel leiderschap >Ondersteuning met een integraal informatievoorzieningsysteem >Vitale coalities met politie, woningbouwcorporaties, onderwijs, huisartsen, welzijnswerk, vrijwilligersorganisaties

17 Frontlijnsturing in één beeld Huidige structuurNieuwe structuur huishouden JarabeeBJZOMEETactusMediantLivioRIBWgemeente SMD Jeugdhulpverlening BJZO MEE Verslavings- zorg GGZ wijkzuster RIBW huishouden

18 Samenhangende ontwikkelingen >Terug naar de eenvoud: Frontlijnsturing >Transitie Jeugdzorg – overheveling van alle jeugdzorgtaken >Doorontwikkeling Veiligheidshuis Twente >AWBZ: overheveling functie begeleiding >Vernieuwende Arbeidsmarkt Aanpak - Werken naar Vermogen >Passend onderwijs

19 Frontlijnsturing: wijkcoaches Decentralisatie Jeugdzorg Veiligheids- huis AWBZ/ Begeleiding Onderkant arbeidsmarkt >Het raakt veel beleidssectoren >Mate van regionalisering? >Eén regeling onderkant? >Gevolgen bezuiniging participatiefonds Enschede


Download ppt "Frontlijnsturing Terug naar de eenvoud: integrale ondersteuning door wijkcoaches Hans Weggemans Directeur Wijkontwikkeling, Zorg en welzijn Gemeente Enschede."

Verwante presentaties


Ads door Google