De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ketentoezicht bodem achtergronden. 1. Kaderrichtlijn afval (2008/98 / EG) De basis voor (ook de NL) gang van afvalzaken. Art. 2 lid 1 : Deze richtlijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ketentoezicht bodem achtergronden. 1. Kaderrichtlijn afval (2008/98 / EG) De basis voor (ook de NL) gang van afvalzaken. Art. 2 lid 1 : Deze richtlijn."— Transcript van de presentatie:

1 Ketentoezicht bodem achtergronden

2 1. Kaderrichtlijn afval (2008/98 / EG) De basis voor (ook de NL) gang van afvalzaken. Art. 2 lid 1 : Deze richtlijn is niet van toepassing op: Onder b: bodem (in situ) met inbegrip van niet-uitgegraven verontreinigde grond en duurzaam met de bodem verbonden gebouwen. onder c : niet-verontreinigde grond en ander van nature voorkomend materiaal, afgegraven bij bouwactiviteiten, indien vaststaat dat het materiaal in natuurlijke staat zal worden hergebruikt voor bouwdoeleinden op de locatie waar het werd afgegraven. Hieruit volgt dat niet uitgegraven (al dan niet verontreinigde) bodem geen afvalstof is én dat voor bouwactiviteiten afgegraven (al dan niet verontreinigde) grond die van een locatie wordt afgevoerd een afvalstof is ! Alleen zand / grind uit winning is als product te zien.

3 2. Landelijk Afval beheersPlan 2 (LAP2) De NL vertaling van de richtlijn. Sectorplan 39 Verontreinigde grond De minimumstandaard voor be- en verwerken van grond is nuttige toepassing volgens de normen die zijn vastgelegd voor het betreffende toepassingsgebied en binnen de kaders van het beleidskader.

4 3. Schematische weergave van de wet- regelvolgorde. Kaderrichtlijn afvalstoffen 2008 / 98 / EG in het LAP2 al “vertaald” tevens van belang sectorplan 39 verontreinigde grond. Wet milieubeheer (Wm) Definieert afvalstof Wet bodembescherming (Wbb) Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) Regeling bodemkwaliteit (Rbk) Geeft regels voor de afgifte van afvalstoffen en de vergunningverlening voor be- en verwerken van afvalstoffen. Daarnaast maakt het de aanwijzing van werkzaamheden mogelijk. Maakt AmvB’s mogelijk tbv eisen die te stellen zijn aan mogelijk bodembedreigende activiteiten/ werkzaamheden én draagt zorgplicht voor de bodem op aan ieder! (art.13) AmvB voor toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie én voor aanvraag + besluit tot erkenning van personen of instellingen voor bepaalde werkzaamheden. Daarnaast stelt het verboden en verplichtingen Wijst o.a. de werkzaamheden aan waarvoor erkenning noodzakelijk is !!!

5 4. Het Besluit bodemkwaliteit Hoofdstuk 2 afdeling 2: verboden en verplichtingen. -art. 15: verbod op uitvoeren werkzaamheden zonder erkenning (alleen de in art 2.1 van de Regeling aangewezen!). -Art. 16: verbod gebruik onbetrouwbare resultaten van werkzaamheden. -Art. 17: regelt functiescheiding (werkzaamheid zakelijk recht/ binding) -Art. 18: verbod op uitvoeren werkzaamheid in strijd met normdocument. -Art. 28: verbod op vervaardigen, invoeren, ter beschikking stellen toepassen van bouwstoffen zonder erkende kwaliteitsverklaring. -Art. 23 geeft de specifieke bestuurlijke sanctiemogelijkheden weer. Daarnaast gelden nog de algemene sanctiemogelijkheden obv Wm, Wabo en Awb (LOD en LOBestuursdwang)

6 Hoofdstuk 3: Bouwstoffen. Bbk geldt niet; - voor toepassing binnen een gebouw - als de douaneregeling van toepassing is - tijdelijke uitplaatsing Art. 33: Degene die een bouwstof toepast draagt zorg voor dat die bouwstof: a.Niet met de bodem wordt vermengd b.Kan worden verwijderd; en c.Wordt verwijderd als het niet meer functioneel is TENZIJ het verwijderen leidt tot een grotere aantasting van de bodem of het opp.water dan niet verwijderen

7 Hoofdstuk 4 grond en baggerspecie Max. 20% bodemvreemd materiaal De toepassing moet: -functioneel zijn -een nuttige toepassing zijn De kwaliteit blijkt uit een milieuhygiënische verklaring (niet noodzakelijk voor particulier én landbouwbedrijf voor toepassing op eigen perceel met vergelijkbaar gewas)

8 Hoofdstuk 4 afd. 2 Toetsingskaders voor toepassen van grond en baggerspecie: Gebiedsspecifiek (bij besluit door gemeenteraad / minister V&W) de kwaliteit kan dan ook boven Interventiewaarde liggen. Generiek, de gemeente stelt een bodemfunctieklasse vast op een kaart óf de kwaliteit mag de achtergrond waarde niet overschrijden.

9 Grootschalige toepassingen Volume minimaal 5000 m 3 Minimaal 2 meter dik, uitgezonderd wegen en spoorwegen = 0,5 meter Moet voldoen aan maximale emissiewaarden Maximaal klasse industrie bij droge toepassing Maximaal industrie of interventiewaarde bij natte toepassing (leeflaag vereist).

10 Regeling bodemkwaliteit werkzaamheden aan waarvoor certificaat / erkenning nodig is. verkrijging van een erkenning / certificaat. Wijst de te hanteren normdocumenten BRL/VKB/NEN enz. aan. Regelt op welke wijze bouwstofkarakter moet worden bepaald. Partijkeuring en fabrikant-eigenverklaring zijn mogelijk. Geeft de toetsingskaders aan.

11 15 september 201411 KETENTOEZICHT Het maakt voor een ketenonderzoek NIET uit waar je de keten “in duikt”. Start sanering depotvorming Opslag bij derden Be- verwerking Samenvoeging met andere partijen Nuttige toepassing of definitieve verwijdering transport

12 Ketentoezicht alleen samen staan we sterk Zoals uit de vorige dia blijkt kunnen er vele spelers zijn in de keten en ligt de keten meestal niet binnen het eigen ambtsgebied. Voor uitvoeren van ketentoezicht moeten we soms collegae raadplegen. De Algemene wet bestuursrecht geeft heldere toezichtkaders en vooral bevoegdheden (H5). Voor ketentoezicht zijn 3 handvaten te geven: ------ materiaalstroom ---------------------------------------- ------ formulierenstroom ------------------------------------- ------ financiële stroom -------------------------------------- Juist de verbinding tussen deze stromen worden gevolgd met Administratief Toezicht

13 Uit de praktijk -Uit observaties bleek in een aantal gevallen dat een monsternemer niet het juiste aantal monsters had genomen. In het rapport van deze monsterneming stond dat er volgens de norm was gewerkt. -Na een monsterneming is geverifieerd of de boorgaten inderdaad waren gezet op de plaatsen waar deze stonden aangegeven op de kaart. Er werden 15 boorgaten gevonden. De monsternemer gaf toe onvoldoende boringen te hebben gezet. -De massabalans van een be-verwerker van grond gaf een absoluut scheef beeld (meer er uit dan er in). Bleek dat de vrachtauto’s soms half op de brug stonden. -Bij een grootschalige toepassing (1,2 miljoen m3) werd alleen AW 2000 grond toegepast zoals vergund. Het bedrag dat men ontving was €1,50 per ton.

14

15


Download ppt "Ketentoezicht bodem achtergronden. 1. Kaderrichtlijn afval (2008/98 / EG) De basis voor (ook de NL) gang van afvalzaken. Art. 2 lid 1 : Deze richtlijn."

Verwante presentaties


Ads door Google