De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visual Basic.NETPag.1 Hoofdstuk 2 - Inleiding tot Visual Studio.NET IDE Inleiding Overzicht van de Visual Studio.NET IDE Menu Bar en Toolbar Visual Studio.NET.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visual Basic.NETPag.1 Hoofdstuk 2 - Inleiding tot Visual Studio.NET IDE Inleiding Overzicht van de Visual Studio.NET IDE Menu Bar en Toolbar Visual Studio.NET."— Transcript van de presentatie:

1 Visual Basic.NETPag.1 Hoofdstuk 2 - Inleiding tot Visual Studio.NET IDE Inleiding Overzicht van de Visual Studio.NET IDE Menu Bar en Toolbar Visual Studio.NET IDE Windows Help Een eerste programma : een form applicatie Een tweede programma : een console applicatie Rekenkundige bewerkingen Relationele operatoren

2 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 2 2.1 Inleiding Visual Studio.NET  Microsoft’s Integrated Development Environment (IDE)  Gebruikt om programma’s aan te maken, te debuggen en uit te voeren (applicaties) Visuele programmeeromgeving  Drag en drop technieken van bouwdozen volstaat om een rich gebruikersinterface te maken.

3 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 3 2.2 Visual Studio.NET IDE Start Page Location Bar Hidden Window Navigatie knoppen Recente projecten Start Page links Dynamic Help

4 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 4 2.2 Visual Studio.NET IDE  File > New > Project. Opent New project Dialoogvenster 2. Kies Project Type Kies Windows Application 3. Vul projectnaam in 4. Stel directory in waar je project wenst op te slaan 1. Kies Project Folder Kies “Visual Basic” 5. Klik OK

5 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 5 2.2 Visual Studio.NET IDE De ontwikkelomgeving (IDE) van.NET Menu Bar Title bar Menu Tabs Forms (windows applicatie) Solution Explorer Properties venster

6 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 6 2.3 Menu Bar en Toolbar  De Menu Bar

7 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 7 2.3 Menu Bar en Toolbar  De toolbar Open File

8 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 8 2.4 Visual Studio.NET Windows Solution Explorer (View > Solution Explorer)  Bevat een lijst met de verschillende elementen van de huidige solution  Rechtermuisklik op 1 van de programmeer elementen geeft een context sensitive menu  Icoontjes bovenaan afhankelijk van geselecteerd element  Onderaan 2 tabs : Solution Explorer en Class View

9 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 9 2.4 Visual Studio.NET Windows De Toolbox (View > Toolbox)  Gebruik : Ontwerpen van gebruikersinterface van de applicatie  Customizatie : Tools > Customize toolbox  Toevoegen van een besturingselementen aan formulier : –dubbelklik icon in toolbox : besturingselement wordt in de standaardgrootte in midden van form geplaatst –klik icon, verplaats muisaanwijzer naar form, klik op plaats waar element moet komen en stel grootte en vorm van besturingselement in –Ctrl-klik icon laat toe eenzelfde besturingselement meerdere maal op form te plaatsen

10 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 10 2.4 Visual Studio.NET Windows  Bewerken van besturingselementen op een formulier : Resize van een control : adhv muis of SHIFT + pijltjes Bewegen van een control : –maak gebruik van de muis om control te bewegen –pas property Location aan in Property window –selecteer control en maak gebruik van pijltjes toetsen Selecteren van een groep : –rechthoek tekenen –‘ Shift – Klik ’ of ‘ Ctrl – Klik ’

11 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 11 2.4 Visual Studio.NET Windows  De werkbalk Form Editor of het menu Format Align : lijnt een groep elementen uit (top, …, left,…). Align rechts bvb alligneert met het meest rechts gelegen punt. Make same size : maakt een groep elementen even groot (met de kleinste breedte, hoogte, …). –Size to Grid : je past de eigenschappen van height en width van alle geselecteerde elementen aan het raster aan. Horizontal/Vertical Spacing : ruimte tussen besturingselementen gelijk maken. Center : centreren van alle elementen horizontaal of verticaal op een formulier. Bring to Front/Back : plaatst element respectievelijk vóór of achter alle andere elementen op het formulier. Lock Controls Toggle : verhindert dat de plaats en grootte van een element gewijzigd wordt ! (enkel voor geselecteerde form)

12 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 12 2.4 Visual Studio.NET Windows De Component Tray  Bevat de componenten zonder zichtbare interface. Vb Timer

13 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 13 2.4 Visual Studio.NET Windows Properties Windows (View > Property Window,F4)  Instellen en bekijken van eigenschappen van formulier en controls  Stel altijd eerst de NAME en TEXT properties van controls in!!!! Deze wordt gebruikt om in de code naar de control te verwijzen. Hou rekening met de Naming conventions!

14 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 14 2.4 Visual Studio.NET Windows  Properties kan je ook instellen at run time op basis van code : Toekennen van eigenschappen txtName.Text = "Hello, World!" Opvragen van eigenschappen username = txtName.Text

15 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 15 2.4 Visual Studio.NET Windows Het code venster (View Code, F7, dubbelklik control)  Schrijven van de code  Outlining : routines en #Region....#End Region directive

16 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 16 2.4 Visual Studio.NET Windows De takenlijst (View > Show Tasks)  Beheer van taken binnen de solution Voorgedefinieerde tokens (Tools > Options > Environment > Task List)  Fouten bij compilatie en runnen van de code

17 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 17 2.5 Help Help  Intern (venster in IDE) of extern(pop up) => Instellen via Start Page > My profile  Help menu  Dynamic Help : Venster met lijst van artikelen omtrent huidige context Activeren via Help > Dynamic Help Bevat toolbar met icons : contents, index, search  Context-sensitive help (F1) Venster met uitleg over geselecteerde item

18 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 18 2.6 Een eerste Forms programma De verschillende stappen in het ontwikkelproces :  Maak een analyse  Creëer de user interface  Stel de properties in van de interface objecten  Schrijf code Maak de klassen Codeer de events  Bewaar het project  Test en debug de applicatie  Maak een executable  Creëer een setup applicatie voor distributie

19 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 19 2.6 Een eerste Forms programma Demo

20 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 20 2.6 Een eerste Forms programma  Creatie van een Windows Applicatie

21 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 21 2.6 Een eerste Forms programma  Code van formulier Formulieren als klasse (lijn 1 en 2) Door Windows Form Designer gegenereerde code

22 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 22 2.6 Een eerste Forms programma Code Regions –Bevat door Windows For Designer gegenereerde code 4.#Region " Windows Form Designer generated code " 5. Public Sub New() 6. MyBase.New() 7. 'This call is required by the Windows Form Designer. 8. InitializeComponent() 9. 'Add any initialization after the InitializeComponent() call 10. End Sub 11. 'Form overrides dispose to clean up the component list. 12. Protected Overloads Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean) 13. If disposing Then 14. If Not (components Is Nothing) Then 15. components.Dispose() 16. End If 17. End If 18. MyBase.Dispose(disposing) 19. End Sub 20. Friend WithEvents Label1 As System.Windows.Forms.Label 21. Friend WithEvents PictureBox1 As System.Windows.Forms.PictureBox

23 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 23 22.'Required by the Windows Form Designer 23. Private components As System.ComponentModel.Container 24. 'NOTE: The following procedure is required by the Windows Form Designer 25. 'It can be modified using the Windows Form Designer. 26. 'Do not modify it using the code editor. 27. Private Sub InitializeComponent() 28. Dim resources As System.Resources.ResourceManager = New System.Resources.ResourceManager(GetType(Form1)) 29. Me.Label1 = New System.Windows.Forms.Label() 30. Me.PictureBox1 = New System.Windows.Forms.PictureBox() 31. Me.SuspendLayout() 32. ' 33. 'Label1 34. ' 35. Me.Label1.Font = New System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 24.0!, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, CType(0, Byte)) 36. Me.Label1.Location = New System.Drawing.Point(76, 16) 37. Me.Label1.Name = "Label1" 38. Me.Label1.Size = New System.Drawing.Size(272, 80) 39. Me.Label1.TabIndex = 0 40. Me.Label1.Text = "Welcome to Visual Basic!" 41. Me.Label1.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.TopCenter 42. ' 43. ' Instantiatie van de controls Instellen van de properties van het label Attribuut : extra info voor compiler,nl bij debugging niet stap per stap de code doorlopen.

24 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 24 44.'PictureBox1 45. ' 46. Me.PictureBox1.Image = CType(resources.GetObject("PictureBox1.Image"), System.Drawing.Bitmap) 47. Me.PictureBox1.Location = New System.Drawing.Point(8, 112) 48. Me.PictureBox1.Name = "PictureBox1" 49. Me.PictureBox1.Size = New System.Drawing.Size(424, 208) 50. Me.PictureBox1.TabIndex = 1 51. Me.PictureBox1.TabStop = False 52. ' 53. 'Form1 54. ' 55. Me.AutoScaleBaseSize = New System.Drawing.Size(5, 13) 56. Me.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(CType(192, Byte), CType(255, Byte), CType(255, Byte)) 57. Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(440, 365) 58. Me.Controls.AddRange(New System.Windows.Forms.Control() {Me.PictureBox1, Me.Label1}) 59. Me.Name = "Form1" 60. Me.Text = "A Simple Program" 61. Me.ResumeLayout(False) 62.End Sub 63.#End Region 64.End Class Instellen van de properties van het formulier Instellen van de properties van picturebox

25 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 25 AssemblyInfo.vb Imports System.Reflection Imports System.Runtime.InteropServices ' General Information about an assembly is controlled through the following ' set of attributes. Change these attribute values to modify the information ' associated with an assembly. ' Review the values of the assembly attributes 'The following GUID is for the ID of the typelib if this project is exposed to COM ' Version information for an assembly consists of the following four values: ' Major Version ' Minor Version ' Build Number ' Revision ' You can specify all the values or you can default the Build and Revision Numbers ' by using the '*' as shown below:

26 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 26 2.6 Een eerste Forms programma Compileren van programma  Build > Build Solution  Creëert een.exe bestand Runnen van programma  Debug > Start  F5  Of klik Beëindigen programma  Sluit programmavenster  Debug > Stop debugging  Shift F5  Of Klik

27 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 27 2.6 Een eerste Forms programma Aangemaakte bestanden  Windows Form :.vb  Class :.vb  Module :.vb  AssemblyInfo :.vb  Assembly resource file :.resx (bestand gebruikt om resources te definieren en editeren. Bvb verschillende talen)  Solution :.sln (.suo bevat customisatie gebruiker)  Project :.vbproj (.vbproj.user bevat customisatie gebruiker)

28 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 28 2.6 Een eerste Forms programma GUI’s zijn Event driven : de loop van het programma wordt bepaald door gebeurtenissen. Gebeurtenissen worden veroorzaakt door:  de gebruiker (muisklik, typen, …)  systeem (timer,…)  externe factoren (e-mail die binnenkomt, …)  door andere objecten (Word, …)  Worden afgehandeld in event-handlers Click a button Enter text Exit program

29 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 29 2.6 Een eerste Forms programma Aanmaken van event handler  Naam : naamControl_naamEvent  Code schrijf je in het Code Editor Window : in Solution Explorer Window, selecteer Form > Rechtermuisklik > View code In Design Venster > Rechtermuisklik > View Code of dubbelklik het besturingselement Selecteer het tabblad

30 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 30 2.6 Een eerste Forms programma Voorbeeld :  OK – knop : vervangt tekst in label

31 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 31 2.7 Een eerste Console programma Console application  Enkel tekst output  Output wordt getoond in een command window Demo 1 : console programma dat de lijn tekst “Welcome to Visual Basic” weergeeft gebruik makend van de klasse Console

32 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 32 2.7 Een eerste Console programma  IDE van een console applicatie Editor venster

33 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 33 2.7 Een eerste Console programma  De code 1 ' Welcome1.vb 2 ' Simple Visual Basic program. 3 4 Module modFirstWelcome 5 6 Sub Main() 7 Console.WriteLine("Welcome to Visual Basic!") 8 End Sub ' Main 9 10 End Module ' modFirstWelcome Welcome to Visual Basic! Visual Basic console applicaties bestaan uit stukjes, modules genaamd De Main procedure is het startpunt en is aanwezig in elk console programma. Het Console.WriteLine statement schrijft tekst output naar de console ' Andere oplossing 7.Console.Write("Welcome to ") 8 Console.WriteLine("Visual Basic!") Single-quote character (') duidt aan dat de rest van de lijn commentaar is.

34 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 34 2.7 Een eerste Console programma  IntelliSense Partially-typed memberMember list Beschrijving van highlighted member

35 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 35 2.7 Een eerste Console programma  Parameter info en Parameter List Windows Up arrowDown arrow Parameter List window Parameter Info window

36 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 36 2.7 Een eerste Console programma  IDE rapporteert syntax fouten Het lijnnummer in de task list komt niet altijd overeen met de lijn met de syntax fout Blauw onderlijnd betekent syntax fout Task List window Error(s) beschrijving Haakje vergeten => syntax error

37 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 37 2.7 Een eerste Console programma  Commentaar Begin elk programma met enkele lijnen commentaar  Modules De naam van een module moet met mod beginnen  Procedures Indenteer

38 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 38 2.7 Een eerste Console programma Demo 2 : Weergave van vierkantswortel van 2 gebruik makend van dialoog vensters  Weergeven van berichten  De klasse Messagebox Empty command window

39 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 39 2.7 Een eerste Console programma 1 ' Fig. 3.20: SquareRoot.vb 2 ' Displaying square root of 2 in dialog. 3 4 Imports System.Windows.Forms ' Namespace containing MessageBox 5 6 Module modSquareRoot 7 8 Sub Main() 9 10 ' Calculate square root of 2 11 Dim root As Double = Math.Sqrt(2) 12 13 ' Display results in dialog 14 MessageBox.Show("The square root of 2 is " & root, _ 15 "The Square Root of 2") 16 End Sub ' Main 17 18 End Module ' modThirdWelcome Sqrt methode van de Math klasse : berekend vierkantswortel van 2 Methode Show van de klasse MessageBox Line-continuation character Het Double data type slaat floating-point getallen op

40 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 40 2.7 Een eerste Console programma Gebruik van de klasse Messagebox  Assembly Een gecompileerd bestand dat een aantal klassen bevat Het bestand heeft een a.dll (or dynamic link library) extensie. Voorbeeld –Klasse MessageBox, bevindt zich in de assembly System.Windows.Forms.dll  Opzoeken van info over assembly MSDN Documentatie Select Help > Index…

41 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 41 2.7 Een eerste Console programma 1. Geef search string in 2. Stel Filter in 3. Selecteer de MessageBox documentatie Assembly die de klasse MessageBox bevat Requirements section heading MessageBox class documentatie

42 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 42 2.7 Een eerste Console programma Gebruiken van een assembly in een project  Reference Je moet een reference naar de assembly toevoegen als je een klasse wenst te gebruiken Voorbeeld –Als je de klasse MessageBox wenst te gebruiken moet je een verwijzing toevoegen naar System.Windows.Forms  Imports Toevoegen bovenaan het klassebestand Als je dit Imports statement vergeet toe te voegen voor een referenced assembly dan krijg je een syntax fout

43 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 43 2.7 Een eerste Console programma 1. Solution Explorer voordat reference werd toegevoegd System.Windows.Forms reference 3. Solution Explorer nadat reference werd toegevoegd 2. Selecteer Project > Add Reference …

44 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 44 2.8 Rekenkundige operatoren Rekenkundige operatoren

45 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 45 2.8 Rekenkundige operatoren Uitvoervolgorde 1.Evaluatie van operator vindt van links naar rechts plaats 2.Bewerkingen tussen haakjes worden eerst geëvalueerd 3.Machtsverheffing 4.Positief en Negatief 5.Vermenigvuldigen en deling (float) 6.Deling (integer) 7.Modulo 8.Optellen en aftrekken

46 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 46 1 ' Fig. 3.10: Addition.vb 2 ' Addition program. 3 4 Module modAddition 5 6 Sub Main() 7 8 ' variables for storing user input 9 Dim firstNumber, secondNumber As String 10 11 ' variables used in addition calculation 12 Dim number1, number2, sumOfNumbers As Integer 13 14 ' read first number from user 15 Console.Write("Please enter the first integer: ") 16 firstNumber = Console.ReadLine() 17 18 ' read second number from user 19 Console.Write("Please enter the second integer: ") 20 secondNumber = Console.ReadLine() 21 22 ' convert input values to Integers 23 number1 = firstNumber 24 number2 = secondNumber 25 26 sumOfNumbers = number1 + number2 ' add numbers 27 28 ' display results 29 Console.WriteLine("The sum is {0}", sumOfNumbers) 30 31 End Sub ' Main 32 33 End Module ' modAddition Declaratie begint met keyword DIMDeze variabelen slaan strings op Deze variabelen slaan integers op Eerste ingegeven waarde wordt toegewezen aan variabele firstNumber Methode ReadLine pauzeert programma en wacht op user input Impliciete conversie van String naar Integer Sommeren van integers. Resultaat wordt opgeslaan in variable sumOfNumbers {0} betekent dat we de waarde van een variabele printen

47 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 47 2.8 Rekenkundige operatoren  Variabele declaratie Begint met keyword DIM gevolgd door de namen van de variabelen gescheiden door een komma het keyword AS en het type  Console.Readline  Console.Writeline

48 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 48 2.8 Relationele operatoren Relationele operatoren

49 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 49 1 ' Fig. 3.19: Comparison.vb 2 ' Using equality and relational operators. 3 4 Module modComparison 5 6 Sub Main() 7 8 ' declare Integer variables for user input 9 Dim number1, number2 As Integer 10 11 ' read first number from user 12 Console.Write("Please enter first integer: ") 13 number1 = Console.ReadLine() 14 15 ' read second number from user 16 Console.Write("Please enter second integer: ") 17 number2 = Console.ReadLine() 18 19 If (number1 = number2) Then 20 Console.WriteLine("{0} = {1}", number1, number2) 21 End If 22 23 If (number1 <> number2) Then 24 Console.WriteLine("{0} <> {1}", number1, number2) 25 End If 26 27 If (number1 < number2) Then 28 Console.WriteLine("{0} < {1}", number1, number2) 29 End If 30 31 If (number1 > number2) Then 32 Console.WriteLine("{0} > {1}", number1, number2) 33 End If Variables van hetzelfde type kunnen in 1 lijn gedeclareerd worden 1ste parameter : outputformaat {0} : verwijst naar de waarde van de eerste variabele {1} : verwijst naar de waarde van de 2de variabele 2de en 3de parameter : resp. parameter 0 en 1

50 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 50 34 35 If (number1 <= number2) Then 36 Console.WriteLine("{0} <= {1}", number1, number2) 37 End If 38 39 If (number1 >= number2) Then 40 Console.WriteLine("{0} >= {1}", number1, number2) 41 End If 42 43 End Sub ' Main 44 45 End Module ' modComparison Please enter first integer: 1000 Please enter second integer: 2000 1000 <> 2000 1000 < 2000 1000 <= 2000 Please enter first integer: 515 Please enter second integer: 49 515 <> 49 515 > 49 515 >= 49 Please enter first integer: 333 Please enter second integer: 333 333 = 333 333 <= 333 333 >= 333

51 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 51 Oefening 1 De GUI bestaat uit 2 labels (gele achtergrond, tekstgrootte 12 punt, gecentreerd), een Maand kalender en een RichTextBox. Zorg dat alles mooi gealigneerd en gecentreerd staat, dat de spacing overal gelijk is) label MonthCalendar RichTextBox

52 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 52 Oefening 2 User interface

53 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 53 Oefening 2 Properties

54 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 54 Oefening 2 Events Private Sub cmdOK_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdOK.Click MessageBox.Show("User Name = " & txtUsername.Text & ", Password = " & txtPassword.Text) End Sub Private Sub cmdCancel_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdCancel.Click MessageBox.Show("ByeBye") Application.Exit() End Sub Private Sub txtUsername_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles txtUsername.TextChanged If txtUsername.Text <> "" And txtPassword.Text <> "" Then cmdOK.Enabled = True Else cmdOK.Enabled = False End If End Sub Private Sub txtPassword_TextChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles txtPassword.TextChanged txtUsername_TextChanged(sender, e) End Sub

55 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 55 Oefening 3 Rekenmachine voor de berekening van de verloning  Uren <= 40u/week : worden verrekend aan uurloon  Uren > 40u/week : worden verrekend aan uurloon * 1,5

56 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 56 Oefening 3 Properties

57 Hoofdstuk 2: Introduction to the VS IDE and VB.NETVisual Basic.NETPag. 57 Oefening 3 Private Sub btnCalculate_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnCalculate.Click Dim dblHours As Double Dim decWage As Decimal Dim decEarnings As Decimal 'assign values from user input dblHours = Val(txtHours.Text) decWage = Val(txtWage.Text) If dblHours <= 40 Then decEarnings = decWage * dblHours Else decEarnings = (decWage * 40) + (dblHours - 40) * (1.5 * decWage) End If lblEarningResult.Text = String.Format("{0:C}", decEarnings) End Sub


Download ppt "Visual Basic.NETPag.1 Hoofdstuk 2 - Inleiding tot Visual Studio.NET IDE Inleiding Overzicht van de Visual Studio.NET IDE Menu Bar en Toolbar Visual Studio.NET."

Verwante presentaties


Ads door Google