De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onmiddellijk preoperative voorbereiding :

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onmiddellijk preoperative voorbereiding :"— Transcript van de presentatie:

1 Onmiddellijk preoperative voorbereiding :
Vandermeersch E.

2 Preoperatieve voorbereiding :
Aanpassen van ‘eigen’ medicatie :  Hypoglycemiërende middelen : zie de in de instelling gehanteerde methodes Perorale : De langwerkende vervangen door kortwerkende afhankelijk van soort ingreep en probabiliteit van snel hervatten van perorale inname > Langwerk. Sulfonylureas. : chlorpropamide: Diabinese: 2 à 3 d voor de interventie overschakelen and.: Daonil, Euglucon, Diamicron, Glibenese: 1d vooraf > Biguanide : Glucophage: 1 à 2 d vooraf Andere: kunnen nog de morgen zelf gegeven worden Subcutane insulines: aanpassingen afhankelijk van feit of de patient ‘s morgens al dan niet nog eet en hoelang ‘nuchter’ zal duren: niets doen, halve dosis geven, overschakelen naar infuus ‘s morgens

3 Preoperatieve voorbereiding :
Cardiale medicatie : Groter gevaar tot peroperat. destab. bij verder zetten van medic.? : evolutie in die visie op basis van ervaring Stop ACE-inhibitoren : ( -pril ) Stop Angiot. II recept. antag.: ( -sartan ) Verder geven van vooral beta-blokkers en anti-aritmica Of zelfs instellen van beta-blokkers voor patienten van risicogroepen indien ze die nog niet nemen Stollingsremmers : Salicylaten : Asaflow: niet stoppen Nsaid’s : geen problemen Vit K antag.: Marcoumar stoppen en overschakelen naar therapeutisch LMW’s: vb. Clexane 2 x 60 – 80 mg/d LMW heparines : Clexane 40 mg/d: geen probleem Anti-aggregantia : Ticlid, Plavix; 7 à 10 d stop

4 Preoperatieve voorbereiding :
Psychofarmaca : MAO-inhibitoren : Aurorix, Nardelzine >> hemodynamische instabiliteit >> hyperpyrexie, hypertensie en epilepsie door interactie met het opiaat Meperidine = Pethidine = Dolantine ( niet de andere opiaten ) Tricyclische antidepressiva : ( Prozac ) : niet stoppen Corticoïden : geen aanpassingen nodig preoperatief Verder geen medicatieaanpassingen nodig

5 Premedicatie : Anxiolyse Sedatie Amnesie Allergieprofylaxie
Speekselsecretieremmend Cardiale reflexen werend Verhogen van de pH van het maagvocht Reductie van de hoeveelheid restvocht in de maag Analgesie Actueel Pre-emptief ? Endocarditisprofylaxie Algemeen anti-infectieus Anti-convulsie Antiemetisch Vergemakkelijken van inductie

6 Premedicatie : Anxiolyse : benzo’s, alfa-2 agonisten ( clonidine = Catapressan ) Sedatie : benzo’s, barbituraten, neuroleptica ( Dehydrobenzperidol, Haldol ), alfa-2 agonisten Amnesie ( retrograde ): benzo’s Anticonvulsiva : benzo’s, barbituraten Antiemetica : H1-antihistaminica ( promethazine = Phenergan, hydroxizine = Atarax ), neuroleptica, 5HT-3 antagonisten ( -setronen ), gastroprokinetica ( alizapride = Litican, metoclopramide = Primperan ) Antihistaminica = antiallergie : H1-antihistaminica, anti-H2 ( ranitidine = Zantac ) Secretie remmend : parasympatholytica = vagolytica ( atropine, scopolamine, glycopyrronium = Robinul ) Autonome reflexen remmend : vagolytica Analgetica Zuurtegraad verhogend in maag : natriumcitraat 0,3 M 30 ml

7 Premedicatie : Opgepast met de sedatieve componenten van de premedicatie bij : Zware cardiale pathologie Patienten in shock, hypovolemie Oudere patient Morbiede obesitas, slaap apnee syndroom Verwarde minder bewuste patienten / hersentrauma Indien respiratoire insufficientie dreigt (zware COPD patienten) Luchtweg gecompromitteerd Zwangere tijdens de foetale ontwikkeling : eerste trimester Pasgeborene en tot leeftijd van 6 maand Ex prematuur

8 Anxiolyse : = hoofddoel Afhankelijk van de patient
Afhankelijk van de vooropgestelde chirurgie : Cardiale Oncologische Regionale technieken  Benzodiazepines  Voorafgaande preoperatieve screening : gesprek en omstandige uitleg met interactie met de patient  Slaapmiddel de avond(en) vooraf !

9 Sedatie : Om instrumentatie toe te laten :
Fiberintubatie bij ‘wakkere’ patient Voorafgaande centrale catheter Regionale technieken Vb. : midazolam = Dormicum opiaat + neurolepticum

10 Secretiewerend : Inhalatieinductie
Uitgebreide instrumentatie van de bovenste luchtwegen voor de intubatie voorzien - moeilijke intubatie verwacht Gebruik van larynxmasker ? Maskeranesthesie ? Vooropgestelde chirurgie ter hoogte van mond, neus en keel ORL sfeer Stomato Reconstructieve in mondsfeer Keuzeprodukten : atropine; scopolamine; glycopyrronium ( Robinul ) Geen effect op maagsecretie Onprettig voor de patient : droge mond, temperatuurstijging Te geven wanneer ? : bij de premedicatie op zaal of pas bij nood in de zaal en dan intraveneus

11 Secretiewerend : Produkten : antieffect op de muscarinetype acetylcholine receptoren Atropine : tertiair ammoniumderivaat : gaat door bloed - hersenbarriere  stimulatie, intraveneus, 0,1 mg/kg, snel en kort werkend, vooral tachycardie Scopolamine : tertiair, sederend, geen intraveneuze vorm, vooral anti – emetisch Glycopyrronium : quaternair derivaat gaat niet door bloed – hersenbarriere, minder tachycardie dan atropine, vooral speekselsecretiewerend, 0,004 mg/kg, traag en langwerkend Additionele effecten : Hartslag versnellend : vooral atropine : opgepast bij ritmestoornissen en risico op myocardiale ischemie Centraal zenuwstelsel : sedatie ( scopolamine ), stimulatie ( atropine ) Anti - emetisch : scopolamine

12 Maag : pH van maagvocht = < 2.5 : dus pogen aciditeit te verhogen
Restvolumereductie nastreven Bij inductie gaat tonus van LOS verloren Particulate matter Indicaties : Maskerinductie en anesthesie Larynxmasker Moeilijke intubatie in vooruitzicht Hiatus hernia patient Obesitas Zwangere Spoedgeval niet nuchter Ascites abdominale massa

13 Maag : ARDS bij aspiratie van zure maaginhoud !: alveolen verliezen elasticiteit en klappen bij uitademen toe  atelectase, shunting van bloed met desaturatie Welke medicamenten ? pH is niet het enige bepalende H2 – receptor antagonisten : reduceren aciditeit Cimetidine : interactie met benzodiazepines Ranitidine = Zantac : langwerkend Geen invloed op reeds aanwezige vocht maar beperkte maagvochtvolumereductie Protonpomp inhibitoren : -prazoles : waarde ? Natriumcitraat : 30 ml : slechte smaak, volume, ontlediging vertraagd, mixing met aanwezige vocht ? Wat drinken paar uur vooraf zorgt voor lager restvolume

14 Maag : Gastroprokinetica : Motilium ( Domperidone )
Primperan ( Metoclopramide ) Litican ( Alizapride ) Verwant aan neuroleptica Verhogen tonus van LOS Versnellen maagontlediging Indicatie : Diabetische patienten Obese patienten Niet nuchtere patienten Anti-emetisch postoperatief Antagoniseert effect van anticholinergica : atropine … Waarde van pre – operatieve of pre - inductie maagsonde ?

15 Nuchter : Nl zes uur vòòr de inductie stop met ingestie
Modulatie door : Ziekte : diabetes, hiatus hernia, maag-darm ziekte, … Constitutie : obesitas Zwangerschap Trauma, pijn, stress Leeftijd Welk voedsel genomen Clear fluids tot twee uur vooraf : kan maagontlediging en pH gunstig beïnvloeden Gevaar voor verwarring ( wat, hoeveelheid, medicatieinname ) ondervulling

16 Preventie van allergische reacties :
Opsporen Vermijden Corticoïden ? Verhoogt de concentratie van een inhibitor van de complementactivatie ( contraststoffen ) Anti-histaminica : H 1 – antihistaminica : diphenhydramines (Phenergan ) H 2 blokkers : cimetidine, ranitidine ( Zantac ) Waarde van de medicamenteuze voorbereiding ???

17 Endocarditisprofylaxie + gewone profylaxie :
Weefselpenetratie moet voldoende zijn vòòr kiemen kunnen toekomen !!! Dwz. Het antibioticum moet ruim voor de incisie worden gegeven !! schema bij oropharyngeale ingrepen of ingrepen van de bovenste luchtwegen: amoxycilline PO 3 g èèn uur voor en 1,5 g zes uur na de ingreep; bij allergie: erythromycine PO 1 g twee uur voor en 0,5 g zes uur na de ingreep; of clindamycine PO 300 mg 1 uur voor en 150 mg 6 uur na de ingreep. bij noodzaak tot intraveneuze toediening: ampicilline i.v. 2 g 30 min. voor en 1 g zes uur na de ingreep; clindamycine i.v. 300 mg 30 min. voor en 150 mg zes uur na de ingreep. bij 'verhoogd' risico (nut niet bewezen): associatie van gentamycine i.v. 1,5 mg/kg 30 min. enkel voor de ingreep met amoxycilline; vancomycine i.v. 1 g èèn uur voor de procedure; schema bij urologische en gastro-intestinale procedures: amoxycilline i.v. 2 g met gentamycine i.v. 1,5 mg/kg 30 min. voor de ingreep en amoxycilline PO 1,5 g zes uur na de ingreep; vancomycine i.v. 1 g en gentamycine i.v. 1,5 mg/kg 1 uur voor de ingreep (eventueel na 8 uur te herhalen).


Download ppt "Onmiddellijk preoperative voorbereiding :"

Verwante presentaties


Ads door Google