De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom!."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom!

2 Transitie school -> werk 1997 - 20…
Van toevallige verwijzingen naar gestructureerde samenwerking

3 Ontstaan Nood aan structurele samenwerking GTB en BuSO! mogelijk door verschillende ESF-projecten. Voorheen: - veel BuSO jongeren vinden weg niet in dool- hof van de arbeidsmarkt geen afspraken obv wie wel en niet? doorverwijzingen 4 à 5 maanden na verlaten van de school weinig of geen info over schoolloopbaan geen overleg met scholen en VDAB

4 Eerste ontwikkelingen
Ervaringen met vorige ESF-projecten (Janus, Vola, Transpop…) de meerwaarde van een intensievere samenwerking tussen GTB/VDAB en de BuSO-scholen eerst na en nu meer en meer tijdens de schoolloopbaan Ontwikkeling van methodieken en tools die een meer sluitende aanpak en betere begeleiding naar werk garanderen

5 De meerwaarde vaste contactpersonen warme overdracht: info delen
info op maat van elke leerling trajectbepaling en –zo nodig- begeleiding reeds tijdens de schoolfase samenwerking: school, leerling, GTB/VDAB, CLB … GTB legt link met de arbeidsmarkt ruimer provinciaal/regionaal overleg met scholen, VDAB, BW, GOB, … expertisedeling

6 Dé transitietrajecten 
Schooljaar Dé transitietrajecten  → in vorig schooljaar met GTB-middelen → op zoek naar: reguliere middelen? → opengesteld voor alle geïnteresseerde BuSO-scholen -> groeipad! → focus op de transitie van school naar arbeidsmarkt tijdens laatste schooljaar

7 Schooljaar Dé transitietrajecten -> TT  → met (reguliere) middelen van VDAB → 500 TT in schoolfase: 400 trajectbegeleidingen nadien → uitbreiding doelgroep: BuSO, personen met een arbeidshandicap in regulier onderwijs → uitbreiding partnerschap GOB-GA

8 Schooljaar Doelgroepen: laatstejaars uit: → BuSO (OV2 & OV3) → DBSO- met BuSO-verleden of vermoeden van Arbeidshandicap (AH) → GON-leerlingen sec. onderwijs of vermoeden van AH → studenten hoger onderwijs (met vermoeden of indicatie AH)

9 Indicatie van arbeidshandicap
Definitie ARBEIDSHANDICAP als referentiekader (cfr. BVR juni 2008): “Elk langdurig en belangrijk probleem van deelname aan het arbeidsleven dat te wijten is aan het samenspel tussen: functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren.” vdab.be/arbeidshandicap/codelijst.shtml‎

10 Indicatie van Arbeidshandicap
Indicaties: VAPH-erkenning attest BuSO inkomensvervangende – of een integratietegemoetkoming kinderbijslag (verhoogd/bijkomend) invaliditeitsuitkering gerechtelijke of federale blijvende arbeidsongeschiktheid attest van VDAB erkende diensten of arts specialist

11 Transitietrajecten Aanbod tijdens transitietraject: Vijf stappen:
Kennismaking en vraagverduidelijking, wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Opmaak trajectplan / POP/ trajectovereenkomst Opstarten van de uitvoering van het trajectplan

12 Transitietrajecten Stap 1: kennismaking Vertrekken van wit blad
Vanuit een waarderende aanpak Verwerken van relevante gegevens in ‘mijn loopbaan’ (registratiesysteem VDAB) In kaart brengen en eventueel betrekken van netwerk rond leerling. Huiswerkopdracht: vb Praatplaat

13 Transitietrajecten Stap 2: wat wil ik?
Bespreking van praatplaat rond droomjob Aftoetsen met leerkracht op basis van stage-ervaringen, beroepsrichting Huiswerk opdracht: wat kan ik? sleutelcompetenties

14 Transitietrajecten Stap 3: wat kan ik?
sleutelcompetenties: (VDAB) wordt ingevuld door meerdere betrokkenen: leerling, leerkracht, ouders, stageplaats,.. Bespreking leerling en trajectbegeleider van resultaten en koppeling met droomjob

15 Transitietrajecten Stap 4: Opmaak trajectplan
Focus en doelstelling bepalen (in samenspraak met netwerk) Acties bepalen om die doelstelling te bereiken: Mogelijke pistes: - opleiding in reguliere opleidingscentra of GOB, tewerkstelling NEC of sociale economie

16 Transitietrajecten Stap 5: opstarten van uitvoering van trajectplan
Welke acties kunnen al ondernomen worden in de schoolfase. Vb deelname selectieprocedure voor opleidingen, werken aan bepaalde competenties, kennismaking met GOB en jobcoach, solliciteren,…. Afspraken met leerling ikv verder opvolging van zijn traject na de school. (afhankelijk van woonplaats kan er een andere trajectbegeleider aangeduid worden.

17 Inzet partners GA (gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst) pakketten voor diagnosestelling, oriëntering en heroriëntering GOB (gespecialiseerde opleidings- en begeleidingsdienst) - 120 transitiepakketten GOB

18 Onderzoek/Oriëntering

19 Onderzoek/Oriëntering

20 Onderzoek/Oriëntering

21 Onderzoek/Oriëntering

22 Transitietraject GOB/MOO
Transitiepakket GOB MOO Voor wie? Snel bemiddelbaar, ondersteuning nodig op werkvloer, klaar voor arbeidsmarkt, beperkt in tijd. Grotere afstand tot arbeidsmarkt, oriëntering en opleiding nodig, bij vervolgopleiding eventueel GOP (geïntegreerde opleiding ism CC of syntra,..) Aanbod? Inbedding bij werkgever, observatie tijdens stage, GIBO –T (taalondersteuning) Aanbod? Reguliere modulaire opleiding Wanneer? Verwijzing tijdens laatste trimester? Start kan vanaf 1/7 of bij beëindiging school of modules Idem

23 Welke leerlingen? Triage is noodzakelijk:
Minimum leeftijd 17,5 - Welke leerlingen hebben extra ondersteuning nodig om hun afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen? Vanaf jan 2014: contact leggen met GTB, maken van afspraken, leerlingen bespreken en opstart Transitietraject

24 Welke leerlingen? Criteria: Mogelijk in combinatie met:
Er nood is aan nieuwe invalshoek in hun transitie naar AM, jobdoelwit blijkt niet mogelijk. Leerling dreigt af te haken van het voorgestelde schooltraject (vb. brossen, negatieve stage-ervaring, …) Spanningsveld tussen inschatting school en inschatting leerling m.b.t. jobdoelwit Mogelijk in combinatie met: Leerlingen met onvoldoende vangnet (ouders, zorg, ..) om een tewerkstelling te vinden en/of te behouden

25 Wie en Wat ? Iedere partner heeft zijn verantwoordelijkheid in het traject, uiteraard te beginnen bij de leerling. Elke GTB-trajectbegeleider kan voor zijn school enkele transitietrajecten opstarten GTB-trajectbegeleider komt een aantal keer naar school Aanbod GTB is bespreekbaar, expertise van school wordt mee ingezet om te komen tot een succesvolle samenwerking.

26 Hoe zit het concreet ? De school bespreekt aanmeldingen met GTB
De school doet een aanmelding bij de GTB- contactpersoon van de school, vult aanmeldingsformulier in en mailt dit door naar GTB. Opstart transitietrajecten vanaf januari 2014 Het transitietraject loopt tot maximaal juni > zo nodig gaat dit over in trajectbegeleiding

27 Administratie Leerlingen worden ingeschreven onder code 02, 06 of 18, afhankelijk van hun situatie Registratie in mijn loopbaan – Stappen naar werk Er is een aparte POP-lijn en uitbestedingsnummer Alle documenten staan onder TRANSPOP op

28 VRAGEN?

29 BEDANKT!


Download ppt "Welkom!."

Verwante presentaties


Ads door Google