De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bedenkingen vanuit het hogeronderwijsbeleid. VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap artikel 24 van het VN-verdrag erkent het recht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bedenkingen vanuit het hogeronderwijsbeleid. VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap artikel 24 van het VN-verdrag erkent het recht."— Transcript van de presentatie:

1 Bedenkingen vanuit het hogeronderwijsbeleid

2 VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap artikel 24 van het VN-verdrag erkent het recht op inclusief onderwijs op alle onderwijsniveau’s. het is niet zozeer de persoon met een functiebeperking die zich aanpast aan de omgeving, maar de omgeving die meer geschikt wordt gemaakt voor de persoon met een functiebeperking. uitbouw van inclusief (hoger) onderwijs = participatief proces.

3 Wat verstaat het VN-verdrag onder inclusie? inclusie impliceert het verschaffen van redelijke aanpassingen inclusie impliceert organisatorische en structurele aanpassingen –onderwijssyteem beschikt over leerkrachten met specifieke vaardigheden inzake functiebeperkingen; –bewerkstelligen van ‘disability awareness’ bij onderwijspersoneel –ter beschikking stellen van ondersteunende communicatie, aangepaste onderwijstechnieken en materialen inclusie impliceert maatregelen om de toegankelijkheid te verbeteren –toegang tot gebouwen en tot voorzieningen binnen en buiten de gebouwen; –bewegwijzering in braille, inzetten van mensen die voorlezen en doventolken; –overheden kondigen minimumnormen inzake toegankelijkheid af. universeel ontwerp is een instrument om inclusie te realiseren

4 Vlaams Doelstellingenkader Handicap : –in ontwerpfase; –opgemaakt onder coördinatie van het team Gelijke Kansen Vlaanderen; –acties vanuit alle 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse gemeenschap; –consultaties van het middenveld (gehandicaptenorganisaties); –Strategische doelstelling = het wegwerken van de drempels in de samenleving die volwaardige participatie van personen met een handicap verhinderen of belemmeren; –luik hoger onderwijs.

5 Taken van de overheid 1. Regelgevend kader Op Vlaams niveau: Decreet van 20 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid, artikels 15 en 19, weigeren van redelijke aanpassingen = discriminatie, behalve als er sprake is van een onevenredige belasting voor de instelling; als andere bestaande maatregelen voldoende compenseren.

6 Taken van de overheid Op niveau van het hoger onderwijs: decreet over de flexibilisering van het hoger onderwijs geeft reeds ruime mogelijkheden aan de instellingen om studenten met functiebeperkingen maximale kansen te bieden (cf. bijdrage van Karla van Lint op de SIHO-ontmoetingsdag van 25 februari 2010); waar nodig de regelgeving van het hoger onderwijs in overeenstemming brengen met de bepalingen van het VN-verdrag o.m. Participatiedecreet: brede definitie functiebeperkingen (VN definitie overgenomen in VLOR- advies); inschrijven recht op redelijke aanpassingen; Verplichte opname van genomen maatregelen en faciliteiten in de onderwijsregelementen; rol van de raad voor studievoortgangsbeslissingen mbt redelijke aanpassingen

7 Taken van de overheid 2. Ondersteunende rol ten aanzien van de instellingen en de studenten Evolutie naar (meer) inclusie in het hoger onderwijs: –hoe bestaande ondersteuning verbeteren/anders oriënteren? Ondersteuning vanuit de overheid (SOL, Aanmoedigingsfonds, tolkuren, VAPH, …) Ondersteuning binnen de instellingen

8 Rol van de overheid –Rol van de instellingen, de associaties, SIHO? –Inhoudelijke discussies waarin verschilt een inclusieve aanpak van wat de instellingen nu al doen? doelgroepgerichte aanpak en inclusie? wat met GON in het hoger onderwijs? rol van UDL?

9 Hogeronderwijsbeleid Basisuitgangspunt = Studenten met functiebeperkingen hebben dezelfde rechten en krijgen dezelfde kansen als alle andere studenten


Download ppt "Bedenkingen vanuit het hogeronderwijsbeleid. VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap artikel 24 van het VN-verdrag erkent het recht."

Verwante presentaties


Ads door Google