De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie 11 juni 2008 Ledenvergadering Provinciale ChristenUnie door Rein Ferwerda (terug van weg geweest) Kandidaat lijsttrekker (gevraagd) U BELIST.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie 11 juni 2008 Ledenvergadering Provinciale ChristenUnie door Rein Ferwerda (terug van weg geweest) Kandidaat lijsttrekker (gevraagd) U BELIST."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie 11 juni 2008 Ledenvergadering Provinciale ChristenUnie door Rein Ferwerda (terug van weg geweest) Kandidaat lijsttrekker (gevraagd) U BELIST !

2 Waterschapsverkiezingen nieuwe stijl Wanneer? 13 t/m 25 nov. 2008 Hoe? schriftelijk of internet Motto Friese Waterschapsverkiezingen: ‘Skjin wetter, droege fuotten’: veiligheid, voldoende water en schoon water

3 Waterschapsverkiezingen VROEGER (tot 2004: districten) # Personenstelsel (3 categ.: Gebouwd, Ongebouwd, Ingezetenen) (3 categ.: Gebouwd, Ongebouwd, Ingezetenen) NU (nov. 2008 landelijk) # Lijstenstelsel (Eigenaren + Ingezetenen: 25 zetels) - 7 geborgde zetels voor Eigenaren (2 bedrijven, 3 ongebouwd agr., 2 natuurterreinen (2 bedrijven, 3 ongebouwd agr., 2 natuurterreinen - 18 zetels voor Ingezetenen (alg. verkiezingen kandidaten pol./alg. groeperingen)

4 ChristenUnie wil tenminste 1 vertegenwoordiger in AB Wetterskip Fryslân

5 Wettelijk kader Waterschappen - Grondwet Art. 133 (legitimeert instelling en opheffing waterschappen) - Waterstaatswet 1991 (regels m.b.t. waterschappen) - Nieuwe Waterwet 2009 (nieuwe superwaterwet die het integrale waterbeheer wettelijk vastlegt en acht bestaande wetten vervangt)

6 Belangrijke Europese wetgeving: Kaderrichtlijn Water (KRW) - Europese richtlijn van 2000 die ervoor moet zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in 2015 op orde is - KRW vervangt vorige Europese waterrichtlijnen

7 Communicatie Provincie – Wetterskip niet altijd optimaal (vb. Veiligheidsplan met supergemaal Lauwersoog!) Provinciale ChristenUnie wil: - In 2012 volledig vrije verkiezingen Nu kunnen bedrijven, boeren en natuurorganisaties (zoals Fryske Gea – Water Natuur) dubbel meedoen! - Onderzoek voor- en nadelen samenvoegen Wetterskip Fryslân en Provincie tot 1 bestuurslaag? Haalbaar ?

8 Onderzoek voor- en nadelen samenvoegen # Competentie en draagvlak 1. Rijk = eerstverantwoordelijke bestuurslaag ( Staatssecr. en Kamerfracties: politiek draagvlak? ) 2. Reeks recente waterschapsfusies door Prov. Staten ( 1965 – 2004: van 13 > 1 Wetterskip Fryslân ) 3. Wetterskip = functionele (grond-)wettelijke waterautoriteit deelstroomgebied Rijn-Noord

9 # Verschillen in werk- en belastinggebied: - Provincie- en Wetterskipsgrenzen vallen niet samen - Belastinggebied verschilt: Provincie raakt Opcenten kwijt (IPO wil ingezetenenbelasting?) Waterschapslasten (netto 108 mln.) volledig voor waterschapstaken: - veiligheid - voldoende waterpeil - schoon water, vlgs. Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) (KRW laat bestaande taken en bevoegdheden ongemoeid!)

10 Samenwerkingspartners KRW-regio Rijn-Noord: Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO): - Wetterskip Fryslân (Waterbeheerplan: 2010-2015) - Provincie (Waterhuishoudingsplan: 2010-2015) - Gemeenten (Watertoets ruimtelijke plannen + riolering) Voorts overleg met andere partners: - Rijkswaterstaat e.a. waterschappen - Belangenorganisaties (LTO, Fryske Gea, e.a.) - (Water)bedrijven (Vitens e.a.) - Onderwijsinstellingen (Cartesius, Wetsus, e.a.) Doel: Haalbaar en betaalbaar waterbeheer

11 Verkiezingsprogram - Landelijk model - Provinciale invulling Motto ChristenUnie: Water. Goed voor elkaar ! Wetter. Goed foar elkoar !

12 Belangrijke waterthema’s 1.Waterveiligheid : Rijk + Provincie stellen doelen vast. Waterschappen passen watersysteem en waterkeringen aan vlgs. Veiligheidsnormen (gevolgen nw. Deltaplan?) 2.Watersysteembeheer teveel aangepast aan economie. Vlgs. KRW is onvoldoende rekening gehouden met ecologie – ChristenUnie wil natuurvriendelijke oevers, duurzame oplossing paalrotproblematiek (geen verdere peilverlaging in laagveengebieden) en realistische doelen, met waarborging bedrijfszekerheid agrarische sector 3.Zuivering afvalwater: vervuiler waterprobleem betaalt mee aan maatregelen 4.Waterkennis op toegankelijke wijze beschikbaar stellen aan burgers+bedrijven en delen met ontwikkelingslanden 2008 = VN-jaar van de sanitatie :Willem-Alexander!) 5.Trekkersrol waterschappen bij uitvoering gebieds- en landschapsontwikkeling i.s.m. provincies en gemeenten

13 Water. Goed voor elkaar! Enkele speerpunten: 1.Duurzaam waterbeheer op basis van eerlijke lastenverdeling 2.Evenwichtige implementatie Kaderrichtlijn Water (economie + ecologie) 3.Goede samenwerking Wetterskip Fryslân met andere overheden (1 Waterloket) en tijdige communicatie waterrisico’s naar Friese burgers en bedrijven 4.Prioritering supergemaal Lauwersoog volgens Veiligheidsplan in 2015 5.Kennis watertechnologie delen: Fryslân = Wetterlân

14 Vragen? U kunt mailen naar Rein Ferwerda E-mail: r.ferwerda@fryslan-mediation.nl r.ferwerda@fryslan-mediation.nl


Download ppt "Presentatie 11 juni 2008 Ledenvergadering Provinciale ChristenUnie door Rein Ferwerda (terug van weg geweest) Kandidaat lijsttrekker (gevraagd) U BELIST."

Verwante presentaties


Ads door Google