De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

20 april 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "20 april 2007."— Transcript van de presentatie:

1 20 april 2007

2 Wat? tijdelijke vrijheidsbeperkende maatregelen
‘tijdelijk een méér ingrijpende vorm van afzondering ondergaat, waarbij deze visueel en/of auditief contact-arm afgescheiden wordt van de medebewoners’ Deze afscheiding gebeurt in een daartoe specifieke bestemde en aangepaste ruimte.

3 situering Kinderrechtencommissariaat (KRC) stimuleert als onafhankelijke instelling de toepassing van het I.V.R.K. op relevante levensdomeinen van minderjarigen (onderwijs, gezin, verkeersveiligheid, hulpverlening, enz…) taak van KRC om met respect voor de eigenheid van de hulpverlening – aandacht te vragen voor het belang en de rechten van de minderjarige. Respect voor rechten: des te dwingender naarmate de positie van de minderjarige meer kwetsbaar wordt.

4 situering In de jeugdhulpverlening worden jongeren soms gesanctioneerd, afgezonderd of opgesloten. De motivatie van het afzonderen lijkt vaak dubbel. Enerzijds wordt het gebruikt als sanctie van een bepaald gedrag. Anderzijds dient het als bescherming van de integriteit van zowel de minderjarigen als de hulpverleners. Om probleemgedrag zo snel mogelijk onder controle te krijgen willen begeleiders meestal vlug ingrijpen. Daar is op zich niks mis mee.

5 situering Probleem is echter dat het waarom, waar en wanneer iemand wordt afgezonderd, erg verschilt naargelang de context. Waardoor het weinig transparant en duidelijk is. Nog meer alarmerend is dat sommige handelingen en procedures bovendien in strijd met de rechten van minderjarigen zijn.

6 bevraging via directies
Dit is gebleken uit een aantal ombudsklachten KRC Dit is ook gebleken uit een bevraging in 2004 analyse van een open vragenlijst analyse van visieteksten, procedureformulieren Ook ander onderzoek bevestigt deze bevindingen Bevraging van directies in 130-tal instellingen Bijzondere Jeugdzorg (55 instellingen) 36 privé-instellingen 15 observatiecentra (O.O.O.C.’s) 4 campussen 2 gemeenschapsinstellingen het Vlaams Fonds (55 instellingen) (semi-)internaten Observatiecentra (OBC’s) Kind & Gezin (6 CKG’s) Kinder- en Jongerenpsychiatrie (13 K-diensten)

7 Vastgestelde knelpunten in visie en praktijk
Verwarrende terminologie Talloze varianten: tava, isolatiecel, beveiligingskamer, prikkelarme ruimte,… Gebrek aan registratie en rapportering Eerder oppervlakkig en administratief dan controlerend, evaluerend en bijsturend Sanctionering versus bescherming? Beide perspectieven worden door elkaar gebruikt Diversiteit betekent niet altijd kwaliteit Grote verschillen tussen sectoren en binnen sectoren; meeste voorzieningen hebben eigen visie Duur van tijdelijke afzondering en toezicht 61% maximum ½ uur (hoek staan, naar kamer,…) 20% langer afgezonderd (8 uur tot verschillende dagen)

8 Vastgestelde knelpunten in visie en praktijk
De pedagogische visie primeert Weinig rekening met rechten van minderjarigen Onvoldoende informatie Over procedures en rechten binnen de instelling Slechts 40% heeft weet van afzonderingsprocedures Ook op moment van afzondering: weinig info over voorwaarden,afspraken?... Geen recht op inspraak Zelden of nooit Zelden achteraf een ‘leermoment’ Geen motiveringsplicht vanwege de instelling Onrechtmatige medische handelingen Onzorgvuldig door niet gekwalificeerd personeel

9 Vastgestelde knelpunten in visie en praktijk
Sectorale verschillen Regelgeving is verschillend en versnipperd per sector Federale regelgeving - Vlaamse regelgeving …. Normering rond infrastructuur ontbreekt Aangepaste infrastructuur? Sectorale richtlijnen, interne procedures? Improvisatie !

10 Overwegingen en aanbevelingen vanuit het Kinderrechtencommissariaat
Duidelijke terminologie Duidelijkheid over sancties Duidelijke erkenningsvoorwaarden Informatie Opvolging wettelijke bepalingen rond medisch handelen Een inspraak- en een klachtenprocedure

11 Nieuw decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp (7 mei 2004) Artikelen 27 en 28: concrete invulling aan het begrip ‘onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing’. Geen enkele minderjarigen wordt onderworpen aan onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Sancties zijn aangepast aan de persoonlijkheid van de minderjarigen en zijn proportioneel met de ernst van de feiten. Ze bevorderen steeds de opvoeding Lichamelijke straffen, geestelijk geweld, onthouding van maaltijden of bezoekrecht zijn verboden. Tijdelijke afzondering of tijdelijke vrijheidbeperking zijn soms noodzakelijke maatregelen. Het gebruik van een beveiligingskamer of isoleercel is eerder een noodmaatregel ter bescherming van minderjarigen of zijn omgeving. De procedures om tot tijdelijke afzondering over te gaan zijn duidelijk omschreven in het huishoudelijk reglement en worden duidelijk meegedeeld.

12 Nieuw decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp (7 mei 2004) Door dit decreet zullen hulpverleners nog meer aangespoord worden om de rechten van kinderen en jongeren beter te leren kennen en te respecteren. hulpverleners zullen meer rekening moeten houden met de kwetsbare positie van minderjarigen hun eigen rechten binnen het hulpverleningsproces.

13 Hoe? Via een checklist Vanuit onze bevindingen en vanuit het decretale kader een aantal overwegingen om de rechten van minder-jarigen in de jeugdhulp beter te garanderen. Als concreet instrument: een ‘checklist’ uitgewerkt Basisprincipes: voorzieningen kunnen checklist gebruiken om hun beleid inzake tijdelijke afzondering of vrijheidsbeperking te evalueren. een basis voor overleg en reflectie. Om handelingsgerichte, rechtszekere en toepasselijke procedures op te stellen voor een afzonderingsbeleid binnen de eigen voorziening. in overleg met de minderjarigen!!!

14 Checklist : tijd – ruimte - handelen
praktisch opgebouwd rond de drie dimensies tijd ruimte handelen door de voorzieningen als een leidraad beschouwen geen rekening met eventuele praktische knelpunten en specificiteit van bepaalde doelgroepen. zelfreflectie en evaluatie zijn noodzakelijk en dat een checklist concrete hulp kan bieden bij afzondering. nodigt uit tot het stellen van de relevante vragen om te komen tot handelingsgerichte, rechtszekere en toepasselijke procedu-res voor het vrijheidsbeperking- en afzonderingsbeleid in de voorzieningen.

15 dimensie tijd Deze dimensie verwijst naar het tijdsaspect van de afzonderings- of tijdelijke vrijheidsbeperking. We hanteren hier de driedeling ‘vóór – tijdens – na’ de maatregel. Elk van deze drie fasen omvat andere vereisten en criteria.

16 dimensie tijd Vooraf: uitgebreid denk- en ontwikkelingswerk
indicaties voor het treffen van de tijdelijke afzonderingsregel, een transparante omschrijving geven van de gebruikte procedure. De hulpverlener dient bij elke afzondering de volgende rechten af te wegen: Recht op informatie en toestemming van de cliënt; Recht op privacy van de cliënt; Recht op fysieke en psychische integriteit van de cliënt en de anderen

17 dimensie tijd de minderjarige dient voorafgaandelijk grondig en op maat geïnformeerd te worden over: het nemen van de diverse meer ingrijpende vormen van afzondering het feitelijk gebruik van de afzonderingsruimte de wijze waarop de maatregel wordt uitgevoerd het bestaan van een bijzondere time-out-procedure het verschil tussen sanctionerings- en beschermingsmaatregelen de minima en maxima van de mogelijke maatregelen de rechten en plichten van de begeleider via een leidraad voor de begeleider

18 dimensie tijd de rechten en plichten van de minderjarige via de handleiding voor de minderjarige de wijze waarop formeel een klacht kan meegedeeld worden de wijze waarop met die klacht wordt omgegaan De wijze waarop deze informatie aan het kind of de jongere wordt meegedeeld, kan variëren. Een geschreven document behoudt het voordeel dat alle informatie naleesbaar blijft en dat op die wijze ook een handelingsgericht protocol kan voorgesteld worden. Essentieel is dat deze informatie op maat vertaald wordt en tijdig (korte tijd na opname) wordt aangereikt.

19 dimensie tijd Tijdens het moment waarop de maatregel genomen wordt.
de voorziening moet een transparant antwoord te bieden op: Een procedure voor een 2de beoordelingsmarge Inspraak over de hangende maatregel Het fysiek ingrijpen De afzonderingsruimte De begeleiding op intieme momenten (begeleiders van hetzelfde geslacht)

20 dimensie tijd het stellen van medische handelingen door gezondheidsverstrekkers Het gebruik van eventueel fixatiemateriaal Het toezicht houden tijdens de tijdelijke vrijheidsbeperking De registratie van de (context van de) afzonderingmaatregel Inspraak tijdens de afzondering De rapportage aan derden Het verblijf in de afzonderingruimte Geen dubbele bestraffing

21 dimensie tijd Na In deze derde fase vinden we alle aspecten terug die veeleer na de maatregel van afzondering plaatsvinden Evaluatie van de maatregel door de voorziening Evaluatie van de maatregel door de minderjarige Interne klachtprocedure Externe klachtprocedure Invoeging handelingsplan

22 dimensie ruimte Deze dimensie verwijst naar de fysieke ruimte waarin de minderjarige tijdelijk afgezonderd wordt. De criteria waaraan de ruimte voor afzondering moet voldoen, dienen overzichtelijk en duidelijk vastgelegd te worden. De inrichting van dergelijke dimensie ‘ruimte’ zal mede bepaald worden door de ernst van het gedrag. minder criteria bij regelovertreding (enkele minuten afzondering) strenge criteria bij suïcidaal gedrag Het is dan ook moeilijk om algemene richtlijnen uit te vaardigen. Toch kunnen een aantal richtlijnen meegegeven worden.

23 dimensie ruimte de inrichting van een afzonderingsruimte dient te beantwoorden aan vooropgestelde criteria inzake veiligheid, toezicht, hygiëne, comfort, rust, privacy,… de criteria binnen de Kinder- en Jeugdpsychiatrie niet alle aspecten van infrastructuur in dezelfde mate aanwezig te zijn; dat zal afhankelijk zijn van de specifieke doelgroep. bepaalde criteria dienen in elke afzonderingsruimte gerespecteerd te worden.

24 dimensie handelen Deze derde dimensie focust op het relationele handelen van de begeleider met de minderjarigen. We proberen in deze dimensie de omgang van de begeleider te vatten vanuit het rechtenperspectief van de minderjarige. centrale vraag: ‘Hoe past de begeleider concreet de rechten van de minderjarige wenselijk toe in zijn handelen?’ Recht op informatie Toelichting bij de huisregels, bij bijzondere procedures Toegang tot gegevens over behandelingsverloop en dossier Informatie over het verloop van de behandeling Recht op inspraak en participatie Meningsuiting over getroffen maatregel Toestemming over te treffen medisch handelingen Evaluatie van afzonderingsmaatregel

25 dimensie handelen Recht op instemming Recht op vertrouwenspersoon
Volgens het ‘informed consent’-principe: geïnformeerd vrij instemmen Recht op vertrouwenspersoon Recht op privacy Recht op contact met familie, vrienden en buitenwereld Recht op integriteit Toestemming over te treffen medisch handelingen Het behoud van eigen kleding in geval van afzondering

26 dimensie handelen Recht op klacht
Interne klachtprocedure (klachtgerechtigheid, gronden, termijn, commissie, advieswijze, beroep, motiveringsplicht,..) Recht op ouders als opvoedingsverantwoordelijken Contact met familieleden Recht op zakgeld Geen dubbele bestraffing

27 Brochure is downloadbaar


Download ppt "20 april 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google