De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de voorlichtingsavond leerjaar 3 TL+. onderdeel decaan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de voorlichtingsavond leerjaar 3 TL+. onderdeel decaan."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de voorlichtingsavond leerjaar 3 TL+

2 onderdeel decaan

3 Opening Abram naar Kanaän 12 1 De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. 2 Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. 3 Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.’ 4-5 Abram ging uit Charan weg, zoals de HEER hem had opgedragen. Hij was toen vijfenzeventig jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook alle bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in Charan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Kanaän. Toen ze daar waren aangekomen, 6 trok Abram het land door tot aan de eik van More, bij Sichem. In die tijd werd het land bewoond door de Kanaänieten. 7 Maar de HEER verscheen aan Abram en zei: ‘Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven. ’ Toen bouwde Abram op die plaats een altaar voor de HEER, die aan hem verschenen was. 8 Daarvandaan trok hij naar het bergland dat oostelijk van Betel ligt, en ergens ten oosten van Betel en ten westen van Ai sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde er een altaar voor de HEER en riep er zijn naam aan. 9 Steeds verder reisde Abram, in de richting van de Negev.

4 Programma ‘Algemene zaken’ door dhr. A. Dijkman ‘Examen vmbo’ door mevr. M.S.H. Bruinink ‘Keuzebegeleiding’ door dhr. A.R. Dekker ‘Maatschappelijke stage’ door dhr. J. Vos

5 Algemeen Humakaart Huiswerk op school Buitenschoolse activiteiten (werk e.d.) Leerplichtwet Activiteitenweken/Cijferoverzicht

6 decanaat

7 Vernieuwde leerplichtwet Vanaf 1 augustus 2007 kwalificatieplicht Tot 18e verjaardag volledig onderwijsprogramma (mag wel BBL zijn) Startkwalificatie: diploma MBO-2, havo of vwo-diploma

8 Vmbo Voorbereiding op mbo 30 % valt af in jaar 1

9 Sectoren in MBO Economie economie plus wiskunde of 2 vreemde talen Zorg en welzijn biologie plus wiskunde Techniek wiskunde en natuurkunde Landbouw wiskunde plus biologie of natuurkunde

10 Opbouw in het MBO Niveau 1 assistentenopleiding Niveau 2 basisberoepsopleiding Niveau 3 vakopleiding Niveau 4 middenkaderopleiding

11 Hoe te kiezen? -beroependag Harderwijk (23 december) (PTA 1) -stage januari (graag adressen!) (PTA 2) -open avonden MBO-scholen (PTA 3) -studiebeurs Zwolle -folders, video’s, dvd’s, -internet (zie schoolboekje) -beroepeninteresse-test (eventueel)

12 2e keus Vooral belangrijk bij populaire opleidingen (bijv. sport&bewegen, vormgeving) en bij opleidingen met zware keuring (bijv. politie, leger)

13 Havo -In klas 4 mogelijkheid om op havo voor te bereiden m.b.v. modules -Let op cijfers 7,0 gemiddeld!

14 Wanneer wat? Klas 3: definitieve sector kiezen Oriënteren op studie en beroep Klas 4: Oriënteren op studie en beroep Opleiding kiezen R.O.C. kiezen (bijv. Landstede, Deltion, Menso Altingh)

15 onderdeel examensecretaris

16 Opening 2 Petrus 1: 12 – 20 De zekerheid des geloofs Vs 16: Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van de Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit. Vs 17: Want Hij heeft van God, de Vader, eer en heerlijkheid ontvangen, toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem kwam: Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb. 2 Petrus 3:9 De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.

17 Programma ‘Algemene zaken’ door dhr. R.S.J. Siebert ‘Examen vmbo’ door mevr. M.S.H. Bruinink ‘Keuzebegeleiding’ door dhr. A.R. Dekker ‘Maatschappelijke stage’ door dhr. J. Vos

18 Algemeen Humakaart Huiswerk op school Buitenschoolse activiteiten (werk e.d.) Leerplichtwet Activiteitenweken/Cijferoverzicht

19 Het examen vmbo

20 Wat komt er aan de orde? Opzet examenperiode Programma Toetsing en Afsluiting (PTA) Examenreglement Herkansingen Overgang naar klas 4

21 Opzet examenperiode Toetsperiodes Examendossier

22 Opzet examenperiode Cijfer op je diploma Schoolexamen 50% Klas 3 55% of 60% Klas 4 45 % of 40% Centraal schriftelijk eindexamen 50% Periode van 2 jaar

23 Beoordeling schoolexamen Cijfers Letterbeoordeling Afvinken Opzet examenperiode

24 PTA In het PTA staan alle onderdelen die getoetst worden in het schoolexamen.

25 Voorbeeld PTA’s Duits Nederlands

26 Duits

27 Nederlands

28 Examenreglement Algemene bepalingen Gedragsregels Onregelmatigheden / Beroep Afwijkende examinering Absentie schoolexamen

29 Examenreglement Samenvatting in het PTA Volledige versie op het internet (link op de homepage van De Nuborgh: www.nuborghcollege.nl) Exemplaar is in te zien op school

30 Herkansingen Per periode 1 toets herkansen Het hoogste cijfer telt Opgave via brief bij de cijferlijst

31 Overgang naar klas 4 Iedereen gaat over! tenzij* Resultaten behaald in leerjaar 3 tellen mee in klas 4. * Onder bijzondere omstandigheden kan er afgeweken worden van deze regel bijvoorbeeld als een deel van het jaar door ziekte wordt gemist.

32 onderdeel maatschappelijkestage

33 Opening Psalm 139 HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, 2 u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. 3 Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd. 4 Geen woord ligt op mijn tong, of u, HEER, kent het ten volle. 5 U omsluit mij, van achter en van voren, u legt uw hand op mij. 6 Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven. 13 U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. 14 Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

34 Programma ‘Algemene zaken’ door dhr. J. Vos ‘Examen vmbo’ door mevr. M.S.H. Bruinink ‘Keuzebegeleiding’ door dhr. A.R. Dekker ‘Maatschappelijke stage’ door dhr. J. Vos

35 Algemeen Humakaart Huiswerk op school Buitenschoolse activiteiten (werk e.d.) Leerplichtwet Activiteitenweken/Cijferoverzicht

36 Informatie Maatschappelijke stage Jan Vos Coördinator Maatschappelijke Stage

37 Wat houdt Maatschappelijke Stage precies in ? MaS is een vorm van leren. (toegevoegd aan lespakket) Leerlingen kennis laten maken met vrijwilligerswerk. Leerling een bijdrage laten leveren aan allerlei aspecten en onderdelen van de samenleving.’

38 Wat is het doel van MaS ? Jongeren vrijwilligerswerk laten doen om zo de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten. Jongeren bewust laten worden van het nut van vrijwilligerswerk. Jongeren hun horizon te laten verbreden.

39 Nuborgh College en de MaS? De MaS wordt verricht in een niet-commerciële organisatie. Er staat geen beloning tegenover. De eindverantwoordelijkheid van de MaS ligt bij school. De stage past bij het opleidingsniveau en leeftijd. Klussen in de school kunnen ook als MaS worden ingezet. De stage is verplicht!

40 Hoe is de MaS geregeld op school? In leerjaar 2 en 3 introductielessen vrijwilligerswerk. De leerlingen lopen in klas 3 30 uur stage. Aan het eind van klas 2 en 3 vindt er evaluatie en reflectie plaats doormiddel van een mentorgesprek. Er wordt een MaS certificaat afgegeven. Op het rapport komt ook een vermelding MaS. Leerlingen lopen in leerjaar 2 18 uur stage (minimaal).

41 Hoe vindt mijn kind een stageplaats? Leerling komt zelf met een idee. Via de bemiddelingssite. Via netwerk van ouder(s)/verzorger(s). Bemiddeling stagemakelaars van de regiogemeenten. Zij doen dat ook via de website. Via de aangeboden MaS klussen op school.

42 Welke rol heeft u als ouder(s) of verzorger(s) ? U kunt helpen bij het vinden van een stageplek. Tenslotte bent u het voorbeeld van goed burgerschap voor uw kind. U bent het eerste klankbord voor uw kind. U heeft een begeleidende rol.

43 We moeten het samen doen ! De school! Maar ook u als ouder(s) of verzorger(s) !!! De leerling! De stagemakelaar!

44 Vrijwilligerswerk… dat doe je gewoon!


Download ppt "Welkom op de voorlichtingsavond leerjaar 3 TL+. onderdeel decaan."

Verwante presentaties


Ads door Google