De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IR, Informeren of Faciliteren?

Verwante presentaties


Presentatie over: "IR, Informeren of Faciliteren?"— Transcript van de presentatie:

1 IR, Informeren of Faciliteren?
Neil van der Veer (Newcom Research & Consultancy) Kees van Wijngaarden (Universiteit Twente)

2 Presentatie Schetsen van de context
Project Integratie Onderzoeken in Onderwijs Inpassing in Kwaliteitszorg Projectorganisatie Projectfasering Resultaten van het project Rol IR

3 NIETS Context Informatie wordt verzameld Rapport wordt geschreven
Beleidsmedewerker trekt conclusies Organisatie krijgt het rapport CvB stuurt een brief met verzoek iets te doen Netto resultaat ……. NIETS

4 Huidige Onderzoeken Instroomonderzoek (onderzoek onder aanmelders UT)
Studenttevredenheidsonderzoek (onderzoek onder 2de jaars UT studenten) WO monitor (onderzoek onder afgestudeerden) Werkgeverspeiling (onderzoek onder werkgevers over het doel en het niveau van opleidingen)

5 Problemen Onderzoeken staan te geïsoleerd van elkaar.
Resultaten worden weinig gebruikt in de kwaliteitszorgcycli van de faculteiten. In totaal ongeveer 100 kf euro geïnvesteerd in onderzoeken. Gezien bovenstaande problemen, veel geld.

6 Project Integratie Onderzoeken in Onderwijs

7 Doelstellingen De informatie uit de onderzoeken moet ingebed worden in het intern kwaliteitszorgsysteem. De onderzoeken moeten onderling vergelijkbaar zijn. Value for Money.

8 Knelpunten Het intern kwaliteitszorgsysteem onderwijs bij faculteiten bestaat uit losse onderdelen en zal eerst meer structuur moeten krijgen. De universiteit kent geen sluitend intergraal kwaliteitszorgsysteem. Het ontsluiten van Management Informatie is niet volledig geautomatiseerd.

9 Afhankelijkheden Het project kent een aantal afhankelijkheden t.o.v. andere projecten: Opzetten Integrale Kwaliteitszorg UT Opzetten Intern Kwaliteitszorgsysteem Onderwijs Ontwikkelen Management Informatie Systeem UT (MISUT) Opzetten Intern Kwaliteitszorgsysteem Diensten Dienst Studentenvoorzieningen en Campus Bureau Communicatie

10 Kwaliteitszorg De onderzoeken moeten een plaats krijgen binnen het Kwaliteitszorgsysteem Onderwijs van de UT. De opleidingen of diensten leveren input voor de onderzoeken. De opleidingen en diensten moeten de informatie gebruiken binnen hun eigen interne kwaliteitszorgsysteem.

11 Kwaliteitszorg Planning & Controle Strategieplan Begroting Performance
Indicatoren Jaarlijkse evaluatie Onderwijs Onderzoek Diensten Interne Kwaliteitszorg

12 MISUT Het MISUT project kent de volgende doelstellingen:
Inventariseren behoefte aan Management Informatie. Definiëren duidelijke en eenduidige definities Management Informatie. Ontwikkelen basis dataset. Ontwikkelen rapportages in Business Objects.

13 Deelprojecten MISUT Pilot “Vooraanmeldingen / Inschrijvingen” Onderzoek architectuur Instellingssystemen Planning & Controle Kentallen Onderwijs Kwaliteitszorg Onderwijs Kwaliteitszorg Onderzoek Beheren Leerstoel Beheren Faculteit

14 Inbedden Project Project krijgt een stuurgroep met daarin de belangrijkste stakeholders van het project. Het CvB zal het project faciliteren, waarbij de projectleider het project zal duwen. De stuurgroep krijgt niet alleen dit project, maar ook Het project Interne Kwaliteitszorg Onderwijs Deelprojecten van MISUT: Kentallen Onderwijs Kwaliteitszorg Onderwijs

15 Stakeholders Opleidingsniveau Universitair niveau Decanen
Opleidingsdirecteuren Opleidingscommissies Universitair niveau College van Bestuur / Universitair Management Team Dienst Studentenvoorzieningen en Campus Bureau Communicatie

16 Stuurgroep Drie opleidingsdirecteuren
(waarvan 1 voorzitter zal worden) Directeur Dienst Studentenvoorzieningen en Campus Directeur Bureau Communicatie Projectleider

17 Project Integratie Onderzoeken in Onderwijs
Concrete opzet Project Integratie Onderzoeken in Onderwijs

18 Value for Money Effectiviteit Efficiëntie
Vergelijking (per jaar, per studie, per groep, etc) Verschillen Tendensen Effecten ‘UT levenscyclus’ Betrokkenheid c.q. draagvlak Inspraak opleidingen Informatie ook ‘op maat’ Efficiëntie

19 Randvoorwaarden Randvoorwaarden I Randvoorwaarden II
Bestaande onderzoeken in enige vorm laten continueren Aandacht voor BAMA structuur Studenten (BA en MA) tijdens de studie maar één keer confronteren met een vragenlijst Werkgeverspeiling & uitstroomonderzoek één maal per accreditatie Herhaalbaar & reproduceerbaar Randvoorwaarden II Input voor onderwijsbeleid Input voor marketingcommunicatie

20 Herdefiniëring & stakeholdersanalyse Keuze methodieken
Projectfasering Herdefiniëring & stakeholdersanalyse Keuze methodieken Ontwikkelen Instrumenten IJk & meetmomenten Output

21 Analyse overeenkomsten en verschillen Analyse stakeholders/gebruikers
Herdefiniëringfase Analyse overeenkomsten en verschillen Analyse stakeholders/gebruikers Wie heeft wat aan welk onderzoek? Doelstellingen Per onderzoek Per jaar Per studie Per accreditatie

22 Stakeholders Opleidingsniveau Universitair niveau => Delphi methode
Decanen Opleidingsdirecteuren Opleidingscommissies Universitair niveau College van Bestuur / Universitair Management Team Bureau Communicatie Dienst Studentenvoorzieningen en Campus => Delphi methode

23 Instrumenten Algemeen deel (+/- 40%) (in kaart brengen van tendensen en verschillen) Fase specifiek deel (+/- 30%) (voor ieder onderzoek verschillen en gericht op de betreffende fase) Opleidingsspecifiek deel (+/- 30%) (eigen vragen per opleiding, die iedere opleiding en/of dienst zelf kan aanvullen)

24 Keuze methodieken - +/- ++ + -- --* Kwantitatief Kwalitatief
Schriftelijk Online Telefonisch Interviews Groepsdiscussies Doorlooptijd   - +/- ++ + Inzicht in voortgang respons   Respons   Mogelijkheid tot toelichting en doorvragen -- Kosten   Generaliseerbaarheid   Waarborgen anonimiteit   --* Hoeveelheid vragen   Diepgaand inzicht   Effectmetingen   *overige groepsleden aanwezig

25 Digitalisering: on line onderzoek
Methodiek Digitalisering: on line onderzoek Voordeel Hoeveelheid vragen Generaliseerbaarheid Effectmetingen & vergelijking mogelijk Bij juiste aanpak: hoog responderend vermogen (zeker bij panel) Doorlooptijd Kosten! Nadeel Geen mogelijkheid tot doorvragen Elke doelgroep geschikt?

26 Meetmomenten Soort Onderzoek Soort Opleiding Respondenten Frequentie
Instroomonderzoek Bachelor 1e jaars Twee jaarlijks Tevredenheidsonderzoek 3de jaars Master 1ste jaars Master 4de jaars W.O. Monitor Bachelor / Master Alumni Jaarlijks (beperkte set voor R.O.A.) (pas afgestudeerd) Uitstroomonderzoek 1x per accreditatie (uitgebreid per opleiding) (3 t/m 5 jaar afgestudeerd) Werkgeverspeiling Werkgevers

27 Meetmomenten Bachelor
Instroom MA BA Studenten MA BA Alumni MA BA Werkgevers MA

28 Meetmomenten Master 0 1 2 3 4 5 6 7 BA Instroom MA BA Studenten MA BA
Alumni MA BA Werkgevers MA

29 Meetmomenten Bachelor
Instroom MA BA Studenten MA BA Alumni MA BA Werkgevers MA

30 Meetmomenten Master 0 1 2 3 4 5 6 7 BA Instroom MA BA Studenten MA BA
Alumni MA BA Werkgevers MA

31 Opbouw monitor 0 1 2 3 4 5 6 7 Generiek Fase specifiek
Opleidingspecifiek BA Instroom MA Generiek Fase specifiek Opleidingspecifiek BA Studenten MA Generiek Fase specifiek Opleidingspecifiek BA Alumni MA Generiek Fase specifiek Opleidingspecifiek BA Werkgevers MA

32 Output Huidige output: Toekomstige output:
Afzonderlijke onderzoeksrapporten Toekomstige output: Geaggregeerde informatie (middels MISUT) Reporting on demand Jaarlijks integraal ‘instellingsrapport’ Jaarlijks integraal ‘opleidingsrapport en/of faculteitsrapport’ ‘Cyclus instellingsrapport’ (over 5 jaar) ‘Cyclus ‘opleidingsrapport’ (over 5 jaar)

33 Gestructureerd verkrijgen van input voor kwaliteitszorg
Voordelen Vergelijking mogelijk op elk gewenst niveau (verschillen, tendensen en effecten) Gestructureerd verkrijgen van input voor kwaliteitszorg Verhoging van effectiviteit d.m.v. betrokkenheid c.q. draagvlak verhogen bij opleidingen (directie en commissies) Draagt zorg voor efficiëntie

34 Rol IR Informeren? De instelling gevraagd of ongevraagd voorzien van objectieve informatie, terwijl er geen overleg-structuren zijn die ervoor zorgen dat er overlegd kan worden over verbeteringen OF……

35 Rol IR Faciliteren? Informatie verstrekken op basis van de vraag vanuit vastgelegde overlegstructuren. Deze vastgestelde structuren moeten aanwezig zijn om IR niet in het luchtledige te laten praten.

36 Intergratie Kwaliteitszorg en Institutional Research
Werkzaamheden Zitting in Stuurgroep Interne Kwaliteitszorg Onderwijs Projectleider Project Integratie Onderzoeken in Onderwijs Projectleider Management Informatie Systeem UT Adviseur Interne Kwaliteitszorg Dienst Studentenvoorzieningen en Campus Wenselijk: Intergratie Kwaliteitszorg en Institutional Research


Download ppt "IR, Informeren of Faciliteren?"

Verwante presentaties


Ads door Google