De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Departement Leefmilieu Dienst Waterbeleid Organisatiestructuur waterbeleid in Vlaanderen Opmaak deelbekkenbeheerplannen Participatie landbouwsector op.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Departement Leefmilieu Dienst Waterbeleid Organisatiestructuur waterbeleid in Vlaanderen Opmaak deelbekkenbeheerplannen Participatie landbouwsector op."— Transcript van de presentatie:

1 Departement Leefmilieu Dienst Waterbeleid Organisatiestructuur waterbeleid in Vlaanderen Opmaak deelbekkenbeheerplannen Participatie landbouwsector op deelbekkenniveau

2 Departement LeefmilieuDienst Waterbeleid 2 Overzicht presentatie  Organisatiestructuur waterbeleid in Vlaanderen  Opmaak deelbekkenbeheerplannen  Lopende goedkeuringsprocedure  Hoe de plannen interpreteren?  Werkplanning waterschappen komende planperiode  Participatie landbouwsector op deelbekkenniveau

3 Departement LeefmilieuDienst Waterbeleid 3 1. Organisatiestructuur waterbeleid  Europese Kaderrichtlijn Water (2000):  concrete doelstellingen: goede toestand (2015) - oppervlaktewater (ecologisch, chemisch) - grondwater (kwantiteit, chemisch) -…  opmaken van stroomgebiedbeheerplannen (eind 2009)  stroomgebiedbenadering  …

4 Departement LeefmilieuDienst Waterbeleid 4 1. Organisatiestructuur waterbeleid  Decreet Integraal Waterbeleid (2003) en Uitvoeringsbesluit (2005):  geografische indeling: stroomgebied – bekken – deelbekken  planning: stroomgebiedbeheerplan – bekkenbeheerplan – deelbekkenbeheerplan  overlegstructuren: internationale riviercommissies, bekkenstructuren, waterschappen  …

5 Departement LeefmilieuDienst Waterbeleid 5 1. Organisatiestructuur waterbeleid Stroomgebiedsniveau

6 Departement LeefmilieuDienst Waterbeleid 6 1. Organisatiestructuur waterbeleid Bekkenniveau

7 Departement LeefmilieuDienst Waterbeleid 7 1. Organisatiestructuur waterbeleid Deelbekkenniveau

8 Departement LeefmilieuDienst Waterbeleid 8 1. Organisatiestructuur waterbeleid  Stroomgebiedsniveau: CIW (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid) (overkoepelende organisatie van waterbeleid in Vlaanderen, opmaak stroomgebiedbeheerplan)  Bekkenniveau: Bekkenbestuur – bekkenraad – bekkensecretariaat  Deelbekkenniveau: Waterschappen (bestaan 1 of meerdere deelbekkens)

9 Departement LeefmilieuDienst Waterbeleid 9 1. Organisatiestructuur waterbeleid Deelbekkenniveau Waterschappen

10 Departement LeefmilieuDienst Waterbeleid 10 2. Opmaak deelbekkenbeheerplannen Visie voor bekken- en deelbekkenbeheerplannen is gebaseerd op: Vlaamse Waterbeleidsnota = 5 centrale thema’s – krachtlijnen om te komen tot integraal waterbeleid in Vlaanderen: - Voorkomen, herstellen en waar mogelijk ongedaan maken van watertekort - Water voor de mens - Kwaliteit van water verder verbeteren - Duurzaam omgaan met water - Voeren van een meer geïntegreerd waterbeleid

11 Departement LeefmilieuDienst Waterbeleid 11 2. Opmaak deelbekkenbeheerplannen BEKKENBEHEERPLANNEN (BBP):  Opgemaakt door bekkensecretariaat in overleg met besturen en sectoren  Structuur BBP volgt waterbeleidsnota  Beschrijving van visie op bekkenniveau  Opsomming van acties  …

12 Departement LeefmilieuDienst Waterbeleid 12 2. Opmaak deelbekkenbeheerplannen DEELBEKKENBEHEERPLANNEN (DBBP):  Opgemaakt door secretariaat waterschappen (provincies)  Structuur volgt deze van waterbeleidsnota en BBP  Beschrijving van visie op deelbekkenniveau (= samenvatting van visie uit BBP)  Opsomming van acties  …

13 Departement LeefmilieuDienst Waterbeleid 13 2. Opmaak deelbekkenbeheerplannen DEELBEKKENBEHEERPLANNEN (DBBP): Deel 1: algemene visie (deel)bekkenniveau Deel 2: deelbekkenspecifiek gedeelte  Beschrijving situatie deelbekken  Acties en maatregelen (actiekaart)  Opgemaakt in nauw overleg met besturen en sectoren (landbouw en natuur)  Inspraakproces: overleg besturen, instanties en sectoren, twee adviesperiodes voor provinciale MiNa-Raad en gemeentelijke MiNa-raden, landbouwraden en Gecoro’s

14 Departement LeefmilieuDienst Waterbeleid 14 2. Opmaak deelbekkenbeheerplannen Acties en maatregelen:  Acties en voorgestelde oplossingen zijn afkomstig van besturen en sectoren.  In deze fase van plan wordt nog geen uitspraak gedaan over meest geschikte oplossing voor bepaalde knelpunten. Op de actiefiches staan soms tegenstrijdigheden.  Bij uitvoering acties is bijkomend overleg en eventueel studiewerk noodzakelijk: op dit moment zal meest geschikte oplossing, planning en budget in overleg met betrokken actoren bekeken worden.  Indeling in algemene en specifieke acties

15 Departement LeefmilieuDienst Waterbeleid 15 2. Opmaak deelbekkenbeheerplannen Algemene acties: voor volledige deelbekken Enkele voorbeelden: 1.Naamgeving van de waterlopen en klassering 2.Per deelbekken aan alle waterlopen of waterlooptrajecten functies toekennen 3.Afbakening van oeverzones 4.Opstellen van een beheerplan voor de waterlopen

16 Departement LeefmilieuDienst Waterbeleid 16 2. Opmaak deelbekkenbeheerplannen Specifieke acties: enkele voorbeelden  Oplossen vismigratieknelpunten  Uitvoeren van scenario’s studies: lopende of geplande hydraulische studies, ecologische inventarisatie en visievorming,…  Afkoppelingsprojecten (industrie, serres, woonwijken, straten) en buffering voorzien  Herwaarderen (baan)grachten  Afstemmen waterhuishouding/beheer op omgevend grondgebruik/natuurwaarden

17 Departement LeefmilieuDienst Waterbeleid 17 3. Lopende goedkeuringsprocedure Goedkeuringsprocedure = decretaal vastgelegd  22 november 2006 – 22 mei 2007: openbaar onderzoek voor alle BBP en DBBP in Vlaanderen  Bezwaren zijn verwerkt, BBP en DBBP zijn goedgekeurd door de bekkenbesturen (augustus – september 2007)  Ten laatste op 22 december 2007: goedkeuring plannen door Vlaamse regering (datum is decretaal vastgelegd)

18 Departement LeefmilieuDienst Waterbeleid 18 4. Hoe de plannen interpreteren?  Eerste versie DBBP: geen allesomvattende plannen die alle problemen binnen deze eerste planperiode zullen oplossen wel :  Overzicht van mogelijke acties, visies, knelpunten,...  Eerste planversie legt basis voor lokaal waterbeleid  Vergroten bewustzijn van noodzaak tot voeren van integraal waterbeleid  Alle betrokkenen (besturen en sectoren) samen rond tafel zetten  Uitvoeren van kleinere lokale projecten rond integraal waterbeleid: noodzakelijk om draagvlak te creëren voor grotere projecten in de toekomst

19 Departement LeefmilieuDienst Waterbeleid 19 5. Werkplanning waterschappen komende planperiode  Opstarten specifieke acties uit DBBP (katalysatorfunctie van waterschapssecretariaat)  Opstarten verkennende gesprekken rond functietoekenning – opmaken beheerplan op deelbekkenniveau  Werking rond waterschappen verder opstarten en uitbouwen

20 Departement LeefmilieuDienst Waterbeleid 20 6. Participatie landbouwsector op deelbekkenniveau Samenwerking met landbouwsector op deelbekkenniveau: Landbouwsector reeds vanaf eerste stap in planopmaak betrokken bij overleg: per deelbekken overleg geweest met lokale landbouwers:  In de meeste deelbekkens een talrijke opkomst en veel interesse voor waterproblematiek  Soms, niet geheel onterecht, veel vooroordelen rond bv oeverzones, waterlopenbeheer in landbouwgebied, vrees voor wateroverlast,...  Vaak moeilijk om tot compromis te komen

21 Departement LeefmilieuDienst Waterbeleid 21 6. Participatie landbouwsector op deelbekkenniveau Voorbeeldprojecten in de provincie Antwerpen van samenwerking landbouwsector en waterloopbeheerders op lokaal vlak:  vb “stuwtjesproject”: waterconserveringsproject Noorden provincie Antwerpen: waterloopbeheerders en lokale landbouwers samen op excursie om elkaars visies beter te leren begrijpen, zoeken naar maatregelen waaruit alle betrokkenen voordeel halen  vb zoeken naar landbouwers om overstromingsgebieden te beheren (mits vergoeding): niet evident: gebieden bieden vaak weinig mogelijkheden tot landbouwactiviteit

22 Departement LeefmilieuDienst Waterbeleid 22 6. Participatie landbouwsector op deelbekkenniveau Voeren integraal waterlopenbeheer: noodzaak aan RUIMTE VOOR WATER Open ruimte in Vlaanderen = schaars! Samenwerking tussen waterloopbeheerders, landbouw- en natuursector noodzakelijk Dringend nood aan aanvaardbare vergoedingsregeling (uitvoeringsbesluit financiële instrumenten decreet)


Download ppt "Departement Leefmilieu Dienst Waterbeleid Organisatiestructuur waterbeleid in Vlaanderen Opmaak deelbekkenbeheerplannen Participatie landbouwsector op."

Verwante presentaties


Ads door Google