De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bouw- en Woningtoezicht in Den Haag Patrick Sebti Afdelingsmanager Haagse Pandbrigade.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bouw- en Woningtoezicht in Den Haag Patrick Sebti Afdelingsmanager Haagse Pandbrigade."— Transcript van de presentatie:

1 Bouw- en Woningtoezicht in Den Haag Patrick Sebti Afdelingsmanager Haagse Pandbrigade

2

3 De afdeling Haagse Pandbrigade De afdeling bestaat uit circa 80 fte Integrale handhaving: DSO, DPZ en DSZW en samenwerking met Brandweer, Politie, corporaties etc. Het taakveld bestrijkt: alle toezicht en handhaving op bestaande bouwwerken (na de oplevering van het bouwwerk) zowel de staat als het gebruik ervan. Dit sluit aan bij de Wabo Daarnaast ook fraude met sociale voorzieningen en zuiverheid GBA. Vergunningfase RealisatiefaseGebruiksfase

4 Handhaving naar thema -Illegale kamerbewoning -Achterstallig (woning)onderhoud -Illegale bouw -Woningonttrekking -Woonoverlast -Hennep -Periodieke controles risicobouwwerken: vergunde kamerbewoning, woonwagens.

5 En (in de ergste vormen) ziet dat er zo uit:

6 Krappere tijden Bezuinigingen leiden tot aantal ingrepen: Prioriteiten stellen: ernstige zaken eerst, minder ernstige zaken later (of voorlopig niet), dmv HUP Verhoging effectiviteit: hogere trefkans op overtredingen bij controle, experimenten met ICT-toepassingen Afbouw lopende projecten, minder / geen nieuwe projecten Andere inzet instrumentarium: vliegen afvangen door vaker eerst te waarschuwen. Afschrikken bij zware overtreding met inzet bestuurlijke boete Investeren in kwaliteit menskracht. Breed inzetbaar, flexibel, omgevingsbewust Minder actieve handhaving, meer re-actieve handhaving Afbouw overhead

7 Wat gebeurt er ondertussen in Den Haag? Blijvende instroom arbeidsmigranten  Druk op goedkope particuliere woningvoorraad. Op termijn woonruimteverdeling 'Deregulering'  Minder toezicht vooraf. Eisen vaak hetzelfde; in de toekomst grotere handhavingsopgave Bouwgolf jaren '50  De bouwkundige levensduur bouwgolf jaren '50 loopt, zonder investeringen, op haar einde. Vooroorlogse voorraad nooit helemaal op peil. Zwaar weer corporaties  Corporaties zijn natuurlijke samenwerkingspartners. Slagkracht is sterk afgenomen. Invoering BAG  Brengt veel illegale bouwkundige splitsingen aan het licht ('onverwacht')

8 En daar boven op crisis Crisis 1  Mensen wonen duur. Geen particuliere ruimte voor woningverbetering / noodzakelijk woningonderhoud. Overheid geen ruimte voor investering Crisis 2  Scherpe prijzen bij aannemers (minder opdrachten). Besparing op kwaliteit Crisis 3  Minder kansen op arbeidsmarkt. Grotere doelgroep sociale huisvesting. Druk neemt toe op woonruimteverdeling Crisis 4  Bouwactiviteiten zijn stilgevallen. Bestaande voorraad zal langer mee moeten gaan

9 Waar staan we nu? Den Haag kent een relatief gunstige startpositie voor deze ontwikkelingen Tussen 2005 en 2012 kwetsbare gebieden integraal gecontroleerd door Haagse Pandbrigade Tussen 2000 en 2010 veel grootschalige onderhoudsprojecten uitgevoerd Inzet op borging van de behaalde resultaten en het huidige bouwkundige niveau. Ambitieniveau naar beneden maar nog steeds hoog, gezien de omstandigheden Rapportage conditiemeeting 2009, Particuliere woningvoorraad t/m 1984 in Den Haag (KOW-rapport): "De gemiddelde kwaliteit van het particuliere woningbestand is in Den Haag goed te noemen. De gemiddelde score van de belangrijkste bouwelementen bedraagt om en nabij de 2 op een schaal van 1 tot 6" (en 1 staat voor uitstekend en 6 voor zeer slecht)

10 Welke problemen verwachten we? Voor de toekomst zijn een aantal probleemvelden te formuleren: Korte termijn Krachtwijken blijven onder druk staan. Illegale kamerbewoning in goedkope particuliere sector Leegstand in het duurdere koopsegment. Schaarste in (sociale) huursector Uitponding en splitsing van woningen Lange termijn, ernst afhankelijk van duur crisis Noodzakelijk onderhoud in de centrumwijken, maar vooral ook de wijken daar direct om heen Algehele schaarste aan woningen (in Den Haag) Toename aan illegale bouw en bouw 'onder de maat'.

11 Wat helpt? Extra juridisch instrumentarium (zonder ingrijpende wijzigingen in wettelijke kaders): Aanschrijving tot onderzoek aan bouwwerk Bestuurlijke boete op onvergunde bouwwerkzaamheden Beter zicht op illegale situaties: Zuivere registraties: BAG, GBA, verblijfsadres in RNI Eenvoudiger en meer uitwisselen van gegevens Overig: Rust op het gebied van wetgeving (Telkens opnieuw totaal herziene kaders) Betere toepassing van ICT-mogelijkheden (i-pads) en standaard procedures Verstandig beleid rond sociale woningvoorraad Aantrekken van de economie, met name de bouw

12 Vragen!? Ik wel.... 1.Welke rol zou zelfregulering / certificering in de toekomst een rol kunnen spelen bij handhaving? 2.Is er een rol weggelegd voor RUD's bij de handhaving van bouw- en woonregelgeving? Leidt schaalvergroting bij handhaving ook tot betere kwaliteit? Of is juist affiniteit met buurt en wijk een must? Handhaving is immers maatwerk.


Download ppt "Bouw- en Woningtoezicht in Den Haag Patrick Sebti Afdelingsmanager Haagse Pandbrigade."

Verwante presentaties


Ads door Google