De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

13 september 2014 Uitvoering Adviezen Commissie Dekker Tjitske de Haas Ministerie BZK Wonen, Bouwen en Integratie 27 september 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "13 september 2014 Uitvoering Adviezen Commissie Dekker Tjitske de Haas Ministerie BZK Wonen, Bouwen en Integratie 27 september 2012."— Transcript van de presentatie:

1 13 september 2014 Uitvoering Adviezen Commissie Dekker Tjitske de Haas Ministerie BZK Wonen, Bouwen en Integratie 27 september 2012

2 2 BZK/Wonen, Bouwen en Integratie Vanaf oktober 2010 bij BZK Thema’s: Wonen en leefbaarheid Bouwkwaliteit (bouwregelgeving) 13 september 2014

3 3 Bouwregelgeving BZK Voorschriften voor bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken Alle bouwwerken (woningen, utiliteitsbouw, tunnels, viaducten etc.) Nieuwe en bestaande bouwwerken Veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid, milieu Doel: waarborgen van de minimumkwaliteit, zorgen voor goed functionerend stelsel 13 september 2014

4 4 Uitvoering adviezen commissie Dekker 13 september 2014 Regeerakkoord 2010  adviezen uitvoeren

5 5 Privaat wat kan, publiek wat moet Geeft marktpartijen vertrouwen en ruimte om verantwoordelijkheid te nemen voor bouwprojecten private kwaliteitsborging  overheid stapje terug 13 september 2014

6 6 Aanbevelingen Dekker 1.Privaat wat kan, publiek wat moet 2.Laat gemeenten niet meer toetsen aan de technische voorschriften 3.Geen lokale “kop” op landelijke regelgeving 4.Garandeer de uitvoerbaarheid van nieuwe regelgeving 5.Bevorder vereenvoudiging van bestemmingsplannen 6.Creëer experimenteerruimte voor gebiedsconcessies 7.Professionalisering marktpartijen 13 september 2014

7 7 Doelstellingen Bouwproces: marktpartijen verantwoordelijk, overheid stelt juridische kaders Analyse Dekker: procedure bouwvergunning  vermenging verantwoordelijkheden/vertroebeling Doel daarom: bouwpartners stellen zelf kwaliteitsborging op orde Kortom: bouw stap erbij, overheid stap terug 13 september 2014

8 8 Uitgangspunten Brief Tweede Kamer 15 december 2011: I.p.v. preventieve bouwplantoets-  private kwaliteitsborging Twee sporen: keuze aan de initiatiefnemer; privaat of publiek Geen instrumenten aanwijzen maar kaders stellen Reikwijdte: van initiatief tot en met oplevering 13 september 2014

9 9 Hoe werkt het stelsel Vergunninghouder kiest: publiek of privaat Publiek  geen verandering Privaat  vergunning voor het bouwen verdwijnt Stappen: 1.Kies passend instrument 2.Vraag omgevingsvergunning “beperkte toets-bouw” aan 3.Start bouw en zorg zelf voor eindresultaat dat aan de voorschriften voldoet. 13 september 2014

10 10 (Stap 1) Wat is een passend instrument Toegelaten door in te stellen beoordelingsinstantie  passend voor type bouwwerk (laag, midden, hoog risico) Basiseisen voor private kwaliteitsborging: 1.Waarborgen dat eindresultaat aan technische Bouwbesluit 2012 voldoet 2.Duidelijk wie verantwoordelijk 3.Duidelijk wie aansprakelijk  Criteria voor private kwaliteitsborging: onderzoek SBK  Nader uit te werken 13 september 2014

11 11 (Stap 1) Voorbeelden van private instrumenten Erkenningsregeling Erkende architect Lid van beroepsvereniging, permanente educatie Fouten: verlies erkenning, boete Ontwerpen onder certificaat Eigen verklaring dat plan voldoet Gekoppeld aan verzekerde garantie met onafhankelijk toezicht en opleveringskeuring Gecertificeerd toezicht Onafhankelijk toezicht op ontwerp en uitvoering Aansprakelijkheid bij toezichthouder 13 september 2014

12 12 Samenvattend 13 september 2014

13 13 (Stap 2) Omgevingsvergunning beperkte toets bouw Definitie: huidige omgevingsvergunning voor het bouwen m.u.v. bouwtechnische aspecten Bouwbesluit 2012 Bevoegd gezag: checkt aanwezigheid instrument en toepassing voor bouwwerk ruimtelijke/welstandstoets/veiligheid derden tijdens bouw oplevering: bij correcte toepassing  toestemming in gebruik nemen Na oplevering: onveranderde rol toezicht bestaande voorraad 13 september 2014

14 14 (Stap 3) Voordelen marktpartijen Onderzoek “Motieven van marktpartijen voor de toepassing van een privaat stelsel in het bouwtoezicht “(Spekkink C&R) Conclusie: voorkomen van stagnatie bouwproces, zekerheid over start bouw  effect doordat toetsing geen momentopname halverwege bouwproces is maar met het ontwerp meeloopt Soms ook lagere kosten (direct of indirect) Vervolg: Maatschappelijke Kosten Baten Analyse 13 september 2014

15 15 Nader uit te werken t.b.v. rol gemeenten Ondermeer: Verhouding publieke-private spoor Indieningsvereisten Financiering (leges) Positie brandweer VBWTN,VNG,NVBR 13 september 2014

16 16 Aansprakelijkheid Onderzoek Crisislab: “Risicoaansprakelijkheid als vervanging van overheidstoezicht in de bouw”. Verplichte verzekerde garantie op bouwwerken Sluitstuk private kwaliteitsborging: voor alle bouwwerken Versterking positie consument! Instituut voor Bouwrecht werkt uit 13 september 2014

17 17 Hoe verder Uitwerken in conceptwetsvoorstel Overlegplatform bouwregelgeving Politieke besluitvorming Verwachting: 1 januari 2015 in werking 13 september 2014

18 18 Meer informatie Dank u voor uw aandacht! Meer informatie: Infoblad Private kwaliteitsborging plus onderzoeken http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/docu menten-en-publicaties/brochures/2012/09/20/private- kwaliteitsborging-in-het-bouwtoezicht.html Reacties Postbus.vernieuwingbouwregelgeving@minbzk.nl 13 september 2014


Download ppt "13 september 2014 Uitvoering Adviezen Commissie Dekker Tjitske de Haas Ministerie BZK Wonen, Bouwen en Integratie 27 september 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google