De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op weg naar een landelijke kwaliteitsnorm voor (Speciaal)Onderwijs Colette Dams, kwaliteitscoördinator Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op weg naar een landelijke kwaliteitsnorm voor (Speciaal)Onderwijs Colette Dams, kwaliteitscoördinator Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk."— Transcript van de presentatie:

1 Op weg naar een landelijke kwaliteitsnorm voor (Speciaal)Onderwijs Colette Dams, kwaliteitscoördinator Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en gezinnen waarin deze problemen voorkomen. Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren.

2 Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren.
Agenda Inleiding: kwaliteit bij het RMPI-Onderwijs Stichting RMPI – De Grote Rivieren Achtergrond kwaliteitstraject Kwaliteitskader en normhandboek Meetinstrumenten Ambitie: landelijke kwaliteitsnorm Wat is de bedoeling Waarom landelijk? Uitgangspunten Hulpmiddel: CIIO Maatstaf Vervolg Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen waarin deze problemen voorkomen. Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren.

3 St. RMPI – De Grote Rivieren
Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen waarin deze problemen voorkomen. Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren.

4 Kwaliteit RMPI-De Grote Rivieren
RMPI-DGR Ondersteuning Afstemming overlappende zaken (P&O, ICT, FPC, FaZa, R&D) RMPI-DGR Zorg Gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem gebaseerd op normen Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) RMPI-Onderwijs Anno 2009: Kwaliteitsmanagementsysteem gebaseerd op “23 Standaarden RMPI-Onderwijs” Onderwijs Zorg Onder- steuning Fase 1 Fase 2 Integraal KMS Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen waarin deze problemen voorkomen. Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren.

5 Kwaliteit RMPI-Onderwijs
Binnen sector Onderwijs geen specifiek kwaliteitskeurmerk wel te gebruiken: het Toezichtskader van Inspectie (gebaseerd op Wet-EC) Zelfevaluatiekader van de WEC-Raad Diverse kwaliteitsinstrumenten: ZEI, KIK etc. RMPI-Onderwijs: 2006: zelfevaluatie uitgezet onder team en ouders Oordeel inspectie: geen objectieve zelfevaluatie  welke afwegingen hebben respondenten gebruikt? Afgegeven toezichtarrangement: ZWAK Advies : werk indicatoren uit en beschrijf best practices Aanleiding tot schrijven kwaliteitskader en normhandboek Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen waarin deze problemen voorkomen. Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren.

6 Kwaliteitskader RMPI-Onderwijs
primair proces is leidend bestaat uit 5 gebieden, 23 standaarden en 146 normen vastgelegd in normhandboek Nog aan te vullen met normen op gebied van fysieke omgeving en materiaal, personeel, milieu etc. = 1e concept voor een onafhankelijke kwaliteitsnorm Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen waarin deze problemen voorkomen. Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren.

7 Kwaliteitskader RMPI-Onderwijs
Start Proces 1. Voorlichting & info 2. Instroom 3. Plaatsing 4. Uitvoering & evaluatie Einde 5. Uitstroom Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen waarin deze problemen voorkomen. Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren.

8 Normhandboek RMPI-Onderwijs
Wat is de bijbehorende inspectie-indicator met eventuele toelichting? (indien aanwezig) Welke “best practices” zijn er aanwezig? In welke (beleids)documenten is e.e.a. vastgelegd Zijn er locatiespecifieke afspraken / documenten? Met welke kwaliteitsinstrumenten te beoordelen? Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen waarin deze problemen voorkomen. Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren.

9 Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren.
Meetinstrumenten Kwaliteitsinstrument Frequentie Tevredenheid ouders / ouders Jaarlijks Team tevredenheid (MTO) 2-jaarlijks Dossiercontrole Min. 2 x per jaar Interne audit Managementreview Observaties (klassenbezoek) Kwaliteitscommissies Zelfevaluatie Facultatief Opbrengstenmetingen Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen waarin deze problemen voorkomen. Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren.

10 Resultaat tot dusverre
Kwaliteitsverbetering nu aantoonbaar sinds gebruik valide instrumenten Meer dossiers op orde (90% na 2e ronde) Voortgangbespreking ingezette verbetermaatregelen na oudertevredenheidmeting en interne audits per kwartaal Afname aantal meldingen RMPI-breed Niet “hard” aantoonbaar, wel merkbaar: kwaliteit staat op de agenda bij alle lagen. + Externe erkenning: integrale overname auditresultaten door inspectie basisarrangement voor 11 locaties (sept. ’09) Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen waarin deze problemen voorkomen. Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren.

11 Landelijke kwaliteitsnorm
”Cluster 4 De kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen met ernstige gedragsproblemen.” Publicatie Inspectie voor het Onderwijs, mei 2007: “Vrijwel alle Cluster 4 –scholen worstelen met de vraag hoe voldoende onderwijskwaliteit geboden kan worden aan de zeer complexe doelgroepen.” Ambitie RMPI: ontwikkelen van een ‘al dan niet geaccrediteerd certificatie-schema’ voor het speciaal onderwijs en op termijn wellicht het reguliere onderwijs. Doel juli 2010: gestandaardiseerd normenschema voor het (V)SO dat objectief getoetst wordt. Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen waarin deze problemen voorkomen. Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren.

12 Landelijke kwaliteitsnorm
Wat is de bedoeling? komen tot een landelijk inzetbare kwaliteitsnorm (= set van kwaliteitsdoelstellingen) die mogelijk extern certificeren is. Verder gaan dan alleen het wettelijk toezichtskader: ook eigen wensen en doelstellingen sector opnemen Nut en noodzaak moeten worden aangetoond om ambitie te laten slagen Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen waarin deze problemen voorkomen. Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren.

13 Landelijke kwaliteitsnorm
Partners: RMPI-Onderwijs Horizon Jeugdzorg BOOR / Dienst Ambert REC Rijndrecht LVC4 Aloysiusstichting De Ambelt RENN4 Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen waarin deze problemen voorkomen. Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren.

14 Een goede norm is nuttig en onontkoombaar
Bijdrage aan goed onderwijs voor kinderen Uitdagend voor de professionals Uitnodigend tot dialoog en lerende organisatie Wars van bureaucratie Onontkoombaar Draagvlak bij stakeholders als LVC4, LVC3, Inspectie, samenwerkingsverbanden State of the art: profilering als serieuze professionele kwaliteitsorganisatie Effect: minder toetsing door Inspectie Als je het niet hebt, val je af Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen waarin deze problemen voorkomen. Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren.

15 Waarom landelijk ontwikkelen?
Voorkomen dat iedereen zelf het wiel uitvindt Kennisuitwisseling (gebruik maken van elkaars sterke punten) Tijdsbesparing (vele handen maken licht werk) Ontwikkeling vanuit meerdere invalshoeken Onderscheidend (ook in het licht van Passend Onderwijs) Proactief in plaats van reactief ten opzichte van inspectie en andere instanties Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen waarin deze problemen voorkomen. Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren.

16 Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren.
CIIO Maatstaf Vertaling ISO 9001:2008 norm voor professionele kennisintensieve dienstverlening Focus op dienstverlening:  kalibreren meetapparatuur  selectie medewerkers professionele vaardigheden Hulpmiddel / houvast voor onderwijs kwaliteitsnorm : waar moeten we over nadenken? Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen waarin deze problemen voorkomen. Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren.

17 Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren.
Link met INK-model Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen waarin deze problemen voorkomen. Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren.

18 Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren.
Projectorganisatie Compacte stuurgroep : Stelt domeinen vast en benoemt projectgroepleden Denkt na over doelstellingen, normen, ambities sector Beoordeelt voorstellen en stelt vast Projectgroepen: Inhoudelijk experts uit verschillende functiegebieden Ontwikkelen normen voor hun domein Controleren wettelijke en andere eisen Klankbordgroep: Inspectie, andere clusters, WEC-Raad, overheid, wetenschap Projectbureau en adviseurs: Projectmanager en secretariaat Externe adviseurs met ervaren in auditing, certificering en normontwikkeling Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen waarin deze problemen voorkomen. Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren.

19 Stand van zaken per april 2010
Werkdocument kwaliteitsnorm Maatstaf vrijwel volledig gevuld met best en good practices voor alle domeinen Vrijwel ÍSO / RvA’- proof Consensus binnen de projectgroep Bekeken voor onderwijs en ambulante begeleiding (cluster 4) Nog te doen: arbeidstoeleiding Eind mei: validatietoets Bij 4 partners met ruim 100 gesprekken 'kwalitatieve' validatie: doel is er achter te komen of de stellingen uit de kwaliteitsnorm, aansluiten bij perceptie in het veld (van wat het verschil maakt tussen een 'gemiddelde' school en een 'goede' school) Vervolgens indunnen en concretiseren Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen waarin deze problemen voorkomen. Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren.

20 Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren.
Fase 2 Wat gaan we doen met de norm? Belangrijke vragen: Hoe komen tot verspreiding van de norm? Nadenken over toetsing: wie bepaalt wanneer een schoolorganisatie of dienst voldoet aan het programma van eisen uit de norm? Overlaten aan sector (onderlinge visitaties?) Accreditatiesysteem vormen (zoals bv Technasia / NIAZ ) Certificatie onder RvA (zoals HKZ / ISO) Certificatie niet onder RvA (zoals MIK-V) Ontwikkelen set “prestatie-indicatoren” die o.a. opbrengsten inzichtelijk maakt. Certificatie, niet onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie Een voorbeeld hiervan is het Model Intern Kwaliteitssysteem voor Verpleeghuizen (MIK-V). Dit toetsingssysteem is ontwikkeld door de branchevereniging Arcares. Het normenpakket is ontwikkeld door een adviescollege. De certificering is uitbesteed aan één onafhankelijke certificatie-instelling. Accreditatie Accreditatie wordt ook in twee betekenissen gebruikt. De formele definitie luidt: de erkenning door een gezaghebbende organisatie dat een andere organisatie of persoon competent is om een bepaalde taak uit te voeren. De Raad voor Accreditatie is de gezaghebbende organisatie die accreditaties verleent aan certificerende instellingen, onder andere om te toetsen op basis van de HKZ-schema’s. Daarnaast is accreditatie een begrip in de ziekenhuiswereld. Het heeft dan betrekking op het voldoen aan afdelingsspecifieke normen, die zijn ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen, samen met beroepsdeskundigen uit de sector. De toetsing wordt niet uitgevoerd door een onafhankelijke certificatie-instelling, maar door een auditorenteam onder regie van het NIAZ. De auditoren zijn meestal vakgenoten uit de betreffende discipline. Men noemt deze vorm van toetsing ook wel peer review. Visitatie Visitatie is een vorm van onderlinge toetsing. Het is een structuurgerichte beoordeling van kwaliteit door vakgenoten uit een soortgelijke instelling. Zij toetsen het professioneel handelen aan de hand van door de beroepsvereniging geaccepteerde criteria. Van oudsher vindt visitatie veel plaats bij medisch specialisten en huisartsen. Als visitatiecriteria landelijk gehanteerd worden, kunnen ze in een certificatieschema opgenomen worden. Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij de dialysecentra. Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen waarin deze problemen voorkomen. Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren.

21 Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren.
Afsluiting Colette Dams, kwaliteitscoördinator RMPI-De Grote Riveren Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen waarin deze problemen voorkomen. Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren.


Download ppt "Op weg naar een landelijke kwaliteitsnorm voor (Speciaal)Onderwijs Colette Dams, kwaliteitscoördinator Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk."

Verwante presentaties


Ads door Google