De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op weg naar een landelijke kwaliteitsnorm voor (Speciaal)Onderwijs Colette Dams, kwaliteitscoördinator Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op weg naar een landelijke kwaliteitsnorm voor (Speciaal)Onderwijs Colette Dams, kwaliteitscoördinator Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk."— Transcript van de presentatie:

1 Op weg naar een landelijke kwaliteitsnorm voor (Speciaal)Onderwijs Colette Dams, kwaliteitscoördinator Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en gezinnen waarin deze problemen voorkomen. Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren.

2 Agenda Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen waarin deze problemen voorkomen. Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren.  Inleiding: kwaliteit bij het RMPI-Onderwijs  Stichting RMPI – De Grote Rivieren  Achtergrond kwaliteitstraject  Kwaliteitskader en normhandboek  Meetinstrumenten  Ambitie: landelijke kwaliteitsnorm  Wat is de bedoeling  Waarom landelijk?  Uitgangspunten  Hulpmiddel: CIIO Maatstaf  Vervolg

3 St. RMPI – De Grote Rivieren Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen waarin deze problemen voorkomen. Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren.

4 Kwaliteit RMPI-De Grote Rivieren Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen waarin deze problemen voorkomen. Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren. Onderwijs Zorg Onder- steuning Fase 1 Fase 2 Integraal KMS RMPI-DGR Ondersteuning Afstemming overlappende zaken (P&O, ICT, FPC, FaZa, R&D) RMPI-DGR Zorg Gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem gebaseerd op normen Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) RMPI-Onderwijs Anno 2009: Kwaliteitsmanagementsysteem gebaseerd op “23 Standaarden RMPI- Onderwijs”

5 Kwaliteit RMPI-Onderwijs Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen waarin deze problemen voorkomen. Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren.  Binnen sector Onderwijs geen specifiek kwaliteitskeurmerk wel te gebruiken:  het Toezichtskader van Inspectie (gebaseerd op Wet-EC)  Zelfevaluatiekader van de WEC-Raad  Diverse kwaliteitsinstrumenten: ZEI, KIK etc.  RMPI-Onderwijs:  2006: zelfevaluatie uitgezet onder team en ouders  Oordeel inspectie: geen objectieve zelfevaluatie  welke afwegingen hebben respondenten gebruikt? Afgegeven toezichtarrangement: ZWAK  Advies : werk indicatoren uit en beschrijf best practices Aanleiding tot schrijven kwaliteitskader en normhandboek

6  primair proces is leidend  bestaat uit 5 gebieden, 23 standaarden en 146 normen  vastgelegd in normhandboek  Nog aan te vullen met normen op gebied van fysieke omgeving en materiaal, personeel, milieu etc. = 1 e concept voor een onafhankelijke kwaliteitsnorm Kwaliteitskader RMPI-Onderwijs Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen waarin deze problemen voorkomen. Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren.

7 Kwaliteitskader RMPI-Onderwijs Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen waarin deze problemen voorkomen. Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren. Start Proces 1. Voorlichting & info 2. Instroom 3. Plaatsing 4. Uitvoering & evaluatie Einde 5. Uitstroom

8 Normhandboek RMPI-Onderwijs Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen waarin deze problemen voorkomen. Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren.  Wat is de bijbehorende inspectie-indicator met eventuele toelichting? (indien aanwezig)  Welke “best practices” zijn er aanwezig?  In welke (beleids)documenten is e.e.a. vastgelegd  Zijn er locatiespecifieke afspraken / documenten?  Met welke kwaliteitsinstrumenten te beoordelen?

9 Meetinstrumenten Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen waarin deze problemen voorkomen. Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren. KwaliteitsinstrumentFrequentie Tevredenheid ouders / oudersJaarlijks Team tevredenheid (MTO)2-jaarlijks DossiercontroleMin. 2 x per jaar Interne auditJaarlijks ManagementreviewJaarlijks Observaties (klassenbezoek)Jaarlijks KwaliteitscommissiesJaarlijks ZelfevaluatieFacultatief OpbrengstenmetingenJaarlijks

10 Resultaat tot dusverre Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen waarin deze problemen voorkomen. Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren.  Kwaliteitsverbetering nu aantoonbaar sinds gebruik valide instrumenten  Meer dossiers op orde (90% na 2e ronde)  Voortgangbespreking ingezette verbetermaatregelen na oudertevredenheidmeting en interne audits per kwartaal  Afname aantal meldingen RMPI-breed  Niet “hard” aantoonbaar, wel merkbaar: kwaliteit staat op de agenda bij alle lagen. + Externe erkenning: integrale overname auditresultaten door inspectie basisarrangement voor 11 locaties (sept. ’09)

11 Landelijke kwaliteitsnorm Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen waarin deze problemen voorkomen. Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren. ”Cluster 4 De kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen met ernstige gedragsproblemen.” Publicatie Inspectie voor het Onderwijs, mei 2007: “Vrijwel alle Cluster 4 –scholen worstelen met de vraag hoe voldoende onderwijskwaliteit geboden kan worden aan de zeer complexe doelgroepen.”  Ambitie RMPI: ontwikkelen van een ‘al dan niet geaccrediteerd certificatie-schema’ voor het speciaal onderwijs en op termijn wellicht het reguliere onderwijs.  Doel juli 2010: gestandaardiseerd normenschema voor het (V)SO dat objectief getoetst wordt.

12 Landelijke kwaliteitsnorm Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen waarin deze problemen voorkomen. Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren. Wat is de bedoeling?  komen tot een landelijk inzetbare kwaliteitsnorm (= set van kwaliteitsdoelstellingen) die mogelijk extern certificeren is.  Verder gaan dan alleen het wettelijk toezichtskader: ook eigen wensen en doelstellingen sector opnemen  Nut en noodzaak moeten worden aangetoond om ambitie te laten slagen

13 Landelijke kwaliteitsnorm Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen waarin deze problemen voorkomen. Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren. Partners:  RMPI-Onderwijs  Horizon Jeugdzorg  BOOR / Dienst Ambert  REC Rijndrecht  LVC4  Aloysiusstichting  De Ambelt  RENN4

14 Een goede norm is nuttig en onontkoombaar Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen waarin deze problemen voorkomen. Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren. Nuttig  Bijdrage aan goed onderwijs voor kinderen  Uitdagend voor de professionals  Uitnodigend tot dialoog en lerende organisatie  Wars van bureaucratie Onontkoombaar  Draagvlak bij stakeholders als LVC4, LVC3, Inspectie, samenwerkingsverbanden  State of the art: profilering als serieuze professionele kwaliteitsorganisatie  Effect: minder toetsing door Inspectie  Als je het niet hebt, val je af

15 Waarom landelijk ontwikkelen? Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen waarin deze problemen voorkomen. Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren.  Voorkomen dat iedereen zelf het wiel uitvindt  Kennisuitwisseling (gebruik maken van elkaars sterke punten)  Tijdsbesparing (vele handen maken licht werk)  Ontwikkeling vanuit meerdere invalshoeken  Onderscheidend (ook in het licht van Passend Onderwijs)  Proactief in plaats van reactief ten opzichte van inspectie en andere instanties

16 CIIO Maatstaf Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen waarin deze problemen voorkomen. Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren.  Vertaling ISO 9001:2008 norm voor professionele kennisintensieve dienstverlening  Focus op dienstverlening:  kalibreren meetapparatuur  selectie medewerkers professionele vaardigheden  Hulpmiddel / houvast voor onderwijs kwaliteitsnorm : waar moeten we over nadenken?

17 Link met INK-model Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen waarin deze problemen voorkomen. Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren.

18 Projectorganisatie Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen waarin deze problemen voorkomen. Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren.  Compacte stuurgroep :  Stelt domeinen vast en benoemt projectgroepleden  Denkt na over doelstellingen, normen, ambities sector  Beoordeelt voorstellen en stelt vast  Projectgroepen:  Inhoudelijk experts uit verschillende functiegebieden  Ontwikkelen normen voor hun domein  Controleren wettelijke en andere eisen  Klankbordgroep:  Inspectie, andere clusters, WEC-Raad, overheid, wetenschap  Projectbureau en adviseurs:  Projectmanager en secretariaat  Externe adviseurs met ervaren in auditing, certificering en normontwikkeling

19 Stand van zaken per april 2010 Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen waarin deze problemen voorkomen. Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren.  Werkdocument kwaliteitsnorm  Maatstaf vrijwel volledig gevuld met best en good practices voor alle domeinen  Vrijwel ÍSO / RvA’- proof  Consensus binnen de projectgroep  Bekeken voor onderwijs en ambulante begeleiding (cluster 4)  Nog te doen: arbeidstoeleiding  Eind mei: validatietoets  Bij 4 partners met ruim 100 gesprekken  'kwalitatieve' validatie: doel is er achter te komen of de stellingen uit de kwaliteitsnorm, aansluiten bij perceptie in het veld (van wat het verschil maakt tussen een 'gemiddelde' school en een 'goede' school)  Vervolgens indunnen en concretiseren

20 Fase 2 Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen waarin deze problemen voorkomen. Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren. Wat gaan we doen met de norm? Belangrijke vragen:  Hoe komen tot verspreiding van de norm?  Nadenken over toetsing: wie bepaalt wanneer een schoolorganisatie of dienst voldoet aan het programma van eisen uit de norm?  Overlaten aan sector (onderlinge visitaties?)  Accreditatiesysteem vormen (zoals bv Technasia / NIAZ )  Certificatie onder RvA (zoals HKZ / ISO)  Certificatie niet onder RvA (zoals MIK-V)  Ontwikkelen set “prestatie-indicatoren” die o.a. opbrengsten inzichtelijk maakt.

21 Afsluiting Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen, jongeren en gezinnen waarin deze problemen voorkomen. Stichting RMPI maakt deel uit van Stichting RMPI – De Grote Rivieren. Colette Dams, kwaliteitscoördinator RMPI-De Grote Riveren E-mail c.dams@rmpi.nl


Download ppt "Op weg naar een landelijke kwaliteitsnorm voor (Speciaal)Onderwijs Colette Dams, kwaliteitscoördinator Specialist in integrale zorg, onderwijs en werk."

Verwante presentaties


Ads door Google