De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verbinden van Duurzame Steden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verbinden van Duurzame Steden"— Transcript van de presentatie:

1 Verbinden van Duurzame Steden
[titel presentatie / naam spreker / gelegenheid]

2 Problematiek Wereldwijde verstedelijking in kwetsbare delta's

3 Problematiek Meer mensen in steeds grotere steden / global cities (verschillen met omliggend land) Meer globalisering, meer mobiliteit en transport Klimaatverandering Problemen met leefbaarheid, bereikbaarheid, schaarse ruimte

4 Missie VerDuS VerDuS draagt zorgt voor kennisontwikkeling en - benutting, gericht op sociale, economische en ruimtelijke vitaliteit en verduurzaming in stedelijke regio's. Het gaat erom kennis te ontwikkelen (onderzoek) en te benutten (praktijk) in een continu proces waarin bestuurders en professionals uit steden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties agenderen, programmeren, uitvoeren en (co-)financieren.

5 Kennisstrategische context
Nederlandse Topsectorenbeleid Kennisagenda's ministeries 'Horizon 2020' (EU Framework Programme for Research and Innovation) 'Groeien met kennis' (NWO Strategie ) European Metropolitan Network Institute (EMI)

6 Motieven en meerwaarde VerDuS
Bundeling geldstromen, effectieve inzet publiek geld (ongeveer 40 miljoen euro) Sterkere kennisinfrastructuur en positie Nederlandse onderzoek Gecoördineerde aansturing, regie in vraagarticulatie en programmering Sterkere inhoudelijke focus met multi-/interdisciplinaire blik Kennissynthese en communityvorming; samenwerking wetenschap / praktijk

7 Kennis met en voor de praktijk
Kennisinitiatief van NWO (MagW, STW, WOTRO, ALW,EW), Platform 31 (Nicis Institute), Rijksoverheid (I&M, EZ, BZK, BuZa) en andere partners (ProRail, TNO) Programma's voor maatschappelijk relevant wetenschappelijk onderzoek in nauwe samenwerking met praktijkpartijen Kennisdeling

8 Samenwerking Op programmaniveau: ministeries en kennisinstituten
Op projectniveau: steeds vaker consortia van onderzoeksgroepen met praktijkpartijen VerDuS-breed: steeds meer samenwerking tussen programma's en projecten Intensieve participatie van publieke en private organisaties in het onderzoek (o.a. vraagarticulatie)

9 Kennismanagement

10 Centrale onderzoeksthema's
Verstedelijking Regionaal-economische ontwikkeling Duurzaamheid Mobiliteit Gebiedsontwikkeling (Multimodaal) transport De integratie van het ruimtelijk, water- en mobiliteitssysteem is de centrale opgave in VerDuS.

11 Thematische samenhang VerDuS

12 Scope & Focus

13 Reeds lopende programma's
Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad ( ) Urban Regions in the Delta ( ) Kennis voor Krachtige Steden II ( ) Urbanising Delta's of the World ( ) JPI Urban Europe ( ) JRP China – operational research ( )

14 Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad
Focus: interne en externe bereikbaarheid Randstad voor personen, goederen en informatiestromen, rekening houdend met ontwikkelingen in economie, demografie, klimaat en energie Budget: ruim 10,5 miljoen euro (I&M, EZ en NWO) Looptijd: Zeven 4-jarige programma's (met AIO's en postdocs) Zeven 2-jarige programma's (alleen postdocs)

15 Urban Regions in the Delta
Focus: duurzaam ruimtelijk beleid en integrale gebiedsontwikkeling in stedelijke netwerken, inclusief internationale vergelijkingen Budget: 5 miljoen euro (FES-gelden en NWO) Looptijd: Zes 2-jarige programma's

16 Kennis voor Krachtige Steden
Focus: strategische vraagstukken en uitdagingen binnen de stedelijke praktijk binnen de thema's Bestuur, Economie & Innovatie, Onderwijs & Arbeidsmarkt, Veiligheid, Welzijn & Integratie en Wonen Budget: rond de 10 miljoen aan onderzoeksgeld, ook apart budget voor kennisdisseminatie (FES-gelden, grote steden en universiteiten) Looptijd: 45 projecten in de eerste periode 5 projecten in de tweede periode

17 Urbanising Delta’s of the World
Focus: global water and food security and the sustainable economic development of deltas Budget: ongeveer 10 miljoen euro (NWO, BuZa en I&M) Looptijd: Eerste call voor onderzoeksvoorstellen loopt nog (nov 2012-augustus 2013)

18 JPI Urban Europe Focus: Creating attractive, sustainable and economically viable urban areas Budget: ongeveer 7,5 miljoen euro (NWO en zusterinstellingen in Denemarken, Finalnd, Oostenrijk, Turkije en Zweden) Looptijd: Tien internationale onderzoeksprojecten gehonoreerd begin 2013

19 Topsector Logistiek Douane: call open in het voorjaar van 2013
Programma Duurzame Logistiek: onderdelen ICT / fysieke infrastructuur/ organisatievormen call open in het voorjaar van 2013 de roadmaps Synchromodaliteit, SCF, 4C, Douane en Service Logistiek komen in dit programma aan bod

20 Geaffilieerde initiatieven
Explorail (Zelfdenkend Spoor / Whole System Performance, , i.s.m. STW en ProRail) JRP China (The Application of Operations Research in Urban Transport, , i.s.m. NSFC in China) Community of Research & Practice 'Gebiedsontwikkeling Spoor' / Taskforce Transit Oriented Development (vanaf >> kennisdeling rondom transit oriented development) Community of Research & Practice Fiets (vanaf 2012 >> kennisdeling rond fietsgebruik)

21 Verbindend voorbeeld: GO Spoor

22 NWO-procedures VerDuS-programma's zijn (ook) NWO-programma's >> beoordeling op wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke en programmatische relevantie, innovativiteit volgens bekende procedures Gezien accent op maatschappelijke relevantie en samenwerking met praktijkpartijen: werken in consortia, maar indiening via hoogleraar

23 Meer informatie en interactie


Download ppt "Verbinden van Duurzame Steden"

Verwante presentaties


Ads door Google