De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PwC Human Resource Services *connectedthinking Human Resource Services De Veegwet: wat wordt er (niet) geregeld? Jan Meijer Vereniging voor Pensioenrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PwC Human Resource Services *connectedthinking Human Resource Services De Veegwet: wat wordt er (niet) geregeld? Jan Meijer Vereniging voor Pensioenrecht."— Transcript van de presentatie:

1 PwC Human Resource Services *connectedthinking Human Resource Services De Veegwet: wat wordt er (niet) geregeld? Jan Meijer Vereniging voor Pensioenrecht 11 december 2007

2 Human Resource Services PwC *connectedthinking 2 Inhoud Introductie Stand van zaken parlementaire behandeling Opsomming en bespreking aantal knelpunten Openstaande issues

3 Human Resource Services PwC *connectedthinking 3 Introductie Doel van de Veegwet is het repareren van technische onvolkomenheden in de Pensioenwet, de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling Van de gelegenheid wordt tevens gebruik gemaakt om ook een aantal andere, meer beleidsmatige aanpassingen door te voeren Input van regering (en toezichthouders) zelf, STAR, koepels en kamerleden

4 Human Resource Services PwC *connectedthinking 4 Stand van zaken parlementaire behandeling van de Veegwet Het wetsvoorstel is op 3 oktober 2007 aan de Tweede Kamer aangeboden Inmiddels zijn er al weer vier nota’s van wijzigingen verschenen en er liggen acht amendementen voor De schriftelijke behandeling heeft in een tweetal rondes plaatsgevonden eindigend in de nota n.a.v. het nader verslag van 26 november 2007 Plenaire behandeling van het wetsvoorstel is op 29 november jl. aangevangen en wordt deze week afgerond: geen hamerstuk! Afronding dit jaar ook door Eerste Kamer lijkt onmogelijk: uitstel inwerkingtreding aantal artikelen (wachttijd, premieachterstand en toeslagen)

5 Human Resource Services PwC *connectedthinking 5 Knelpunten Buffervrijval Wachttijd of drempelperiode Partnerpensioen tijdens WW Vaste meeverzekerde stijgingen WGA-verzekeringen en Carenztijden Medezeggenschap Overige

6 Human Resource Services PwC *connectedthinking 6 Buffervrijval Kostendekkende premie ziet niet op premie voor reeds bestaande verplichtingen, maar op aangroei pensioenverplichtingen Buffervrijval bij ingang van uitkeringen wordt als premiekorting gezien en is beperkt mogelijk conform eisen premiekortingsgrens in PW Voldoende eigen vermogen + consistentie tussen gewekte verwachtingen over indexatie, wijze van financiering en realisatie Relatie met continuïteitsanalyse: verduidelijking begrip in lagere regelgeving i.k.v. introductie indexatielabel Regime van vóór invoering PW blijft tot 1 januari 2009 van toepassing om premieschokken te voorkomen Maatwerk door DNB toegestaan door ontheffing met maximale duur van vijf jaar (redelijkheid vereiste premiestijgingen)

7 Human Resource Services PwC *connectedthinking 7 Wachttijd of drempelperiode Niet langer dan twee maanden voor OP Leidt tot onoverkomelijke bezwaren (administratieve lastendruk) in uitzendbranche Continuering bestaande wachttijd van zes maanden (in meer dan 26 weken als werknemer arbeid hebben verricht) Ook problemen in andere sectoren: detailhandel, horeca en schoonmaakbranche? Nu geen wachttijd! Alternatief: voorstel dat sociale partners bij CAO (of in de verplichtstelling?) een langere wachttijd kunnen afspreken met een maximum van zes maanden

8 Human Resource Services PwC *connectedthinking 8 Partnerpensioen tijdens WW Dekking PP tijdens werkloosheid (WW of buitenlandse WW-uitkering): hoogte alsof op opbouwbasis overeengekomen Voorkomen gunstigere positie t.o.v. deelnemers met PP op opbouwbasis Samenloop met uitruil van OP in PP: rekening houden met omgeruilde PP Samenloop met FVP-regeling: bijdrage gebruiken voor dekking Uitstel tot 1 januari 2009? Ook van toepassing op ANW-hiaatverzekeringen en vrijwillige verzekeringen Toepassing bij beëindiging premieovereenkomsten

9 Human Resource Services PwC *connectedthinking 9 Vaste meeverzekerde stijgingen Bij inkoop op pensioendatum van stijgende uitkering is geen sprake van toeslag Verhoging nominale pensioenuitkering met vooraf vastgesteld percentage Is toeslag in de zin van de PW met toepasselijkheid gelijke behandeling slapers en gepensioneerden Overgangsperiode om regelingen aan te passen Niet van toepassing op meeverzekerde stijgingen tot 1 januari 2008 + tijdens premievrije voortzetting na deze datum “Grote fout in PW”!? Mogelijkheid om onvoorwaardelijke indexaties actieven bij einde deelneming voorwaardelijk te maken: voorkomt onmiddellijke affinanciering tot aan datum pensioen

10 Human Resource Services PwC *connectedthinking 10 WGA-verzekeringen en Carenztijden Standpunt DNB: toepassen van anticumulatie van inkomsten en WIA-uitkering niet toegestaan: verzekering van werkloosheidsrisico Bij AMvB worden nadere regels gesteld om aanvullingen op loonaanvullings- of vervolguitkeringen als ao-pensioen aan te merken (overgangstermijn 1 jaar) Financiële prikkels uit WIA/WGA-systematiek moeten behouden blijven door meer gebruik maken van resterende verdiencapaciteit te belonen Toename van inkomsten uit arbeid mag niet leiden tot afname van de uitkering Maximale aanvulling mag samen met WGA-uitkering nooit meer dan de verloren gegane verdiencapaciteit Carenztijden: opschorting dekking (uitsluitingsclausules) risicoverzekeringen Vooruitlopend op kabinetsstandpunt evaluatie WMK: regering biedt één jaar ruimte aan Verbond en Breed Platform Verzekerden en Werk om belemmeringen in arbeidsgerelateerde verzekeringen weg te nemen

11 Human Resource Services PwC *connectedthinking 11 Medezeggenschap Schriftelijke raadpleging kan achterwege blijven indien keuze reeds is gemaakt voor 28-2-2003 (tweede medezeggenschapsconvenant) met instemming pensioengerechtigden Geen eisen aan evenredige zetelverdeling (minder dan evenredig) indien na raadpleging is gekozen voor deelnemersraad en handhaving bestaande bestuursparticipatie Indien keuze is gemaakt voor bestuursdeelname blijft mogelijkheid van instelling deelnemersraad op verzoek bestaan Ook keuzemogelijkheid bij bedrijfstakpensioenfondsen i.p.v. verplichte deelnemersraad?

12 Human Resource Services PwC *connectedthinking 12 Overige Afkoop kleine wezenpensioenen los van PP mogelijk Afkoopwaarde kleine bedragen onder € 13 (bestaande gewezen deelnemers) niet uitkeren? Expliciete keuze DGA voor PW, anders geen pensioen in de zin van PW Inzetten sturingsmiddelen gedurende 3 jaar voordat gekort mag worden Instemming partner alleen nodig voor overdracht van PP Grensoverschrijdende activiteit pensioenfonds alleen bij ontvangen van bijdrage voor het uitvoeren van een pensioenregeling uit een andere lidstaat Nieuwe regeling bij premieachterstand verzekeraars alleen bij premies verschuldigd na 1 januari 2008

13 Human Resource Services PwC *connectedthinking 13 Openstaande issues Komende evaluaties: medezeggenschapsconvenant + PFG-principes Nog te realiseren maatregelen: indexatielabel + pensioenregister Bijbetalingen bij individuele waardeoverdrachten Exitvoorwaarden bij beëindiging contract: evenwichtige belangen- waarborging, maar geen recht op collectieve waardeoverdracht Onttrekking kosten bij premieovereenkomsten en gelijke behandeling op grond van leeftijd Brede maatschappelijke discussie over de vraag van wie de pensioengelden zijn n.a.v. de Optas-kwestie? Hebben we nog iets gemist?


Download ppt "PwC Human Resource Services *connectedthinking Human Resource Services De Veegwet: wat wordt er (niet) geregeld? Jan Meijer Vereniging voor Pensioenrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google