De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Doelstelling 2 EFRO werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Doelstelling 2 EFRO werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen."— Transcript van de presentatie:

1 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Doelstelling 2 EFRO werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen

2 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Verwelkoming 9.30u Gedeputeerde Ludo Helsen Provincie Antwerpen Schepen Ludo Van Campenhout Stad Antwerpen

3 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen 10u00 Toelichting Agentschap Economie Toelichting 4 prioriteiten 11u15 Pauze 11u45 Toelichting webapplicatie + Rol twee contactpunten 12u45 Lunch 13u45 Workshops 1 Innovatie - Ondernemerschap (PCP) 2 Infrastructuur (PCP) 3 Stedelijke ontwikkeling (GSCP) 15u00 Receptie Agenda

4 EFRO – Doelstelling 2 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

5 Programma 2007 – 2013  Geheel Vlaanderen !  Totale kostprijs programma: 500 miljoen euro EFRO: 201 miljoen euro  EFRO: max. 40% van de kostprijs van het project  EFRO + Vlaamse co-financiering: tot 85% van de kostprijs van het project  Uitvoeringstermijn project (fase): maximum 2 jaar  Promotoren: * publiek en “intermediairen” * indien privé: staatssteunregeling  Start: december 2007

6 Prioriteiten  Prioriteiten  Kenniseconomie en innovatie (oproep)  Ondernemerschap (oproep)  Ruimtelijke omgevingsfactoren (permanent)  Stedelijke ontwikkeling (permanent) geïntegreerde projecten: 13 centrumsteden en Vlaams stedelijk gebied rond Brussel kleinschalige projecten: Gent/Antwerpen  48,2 miljoen euro voor iedere prioriteit  Transversaal: gelijke kansen, duurzame ontwikkeling,leefmilieu, interregionale samenwerking

7 1. KENNISECONOMIE EN INNOVATIE

8 Kennisdiffusie als centraal gegeven Brede diffusie van bestaande kennis: –verspreiding en exploitatie van bestaande kennis naar actoren, andere dan de oorspronkelijke vernieuwers –omzettingsproces van bestaande kennis in een vernieuwend product, proces, dienst met economische en/of maatschappelijke meerwaarde Aandachtspunten: –brede horizontale invulling, zeker geen beperking tot technologische kennis –betrekken van alle actoren, in het bijzonder not for profit en dienstensector Een projectvoorstel stelt kennisdiffusie centraal en richt zich dus niet op het traject van kennisontwikkeling

9 Zes operationele doelstellingen – samenhang ‘Sensibilisering’ (OD1): bewustwording voor belang van kennisdiffusie in regionale economische ontwikkeling ‘Begeleiding’ (OD2): begeleiding (individueel, coöperatief, collectief) van het proces van kennisdiffusie ‘Samenwerking’ (OD3): netwerking en uitbouw van platformen ‘Vernieuwende voorbeelden van kennisvalorisatie’ (OD5): nieuwe concepten en technieken in hun concrete toepassing demonstreren; vraaggerichte instrumenten

10 Zes operationele doelstellingen – samenhang ‘Internationalisering’ (OD4): ontwikkelen van specifieke vormen van ondersteuning en begeleiding van innovatie in internationale context ‘Innovatie van de plattelandseconomie’ (OD6): geïntegreerde gebiedsgerichte ontwikkeling via ‘regional branding’ en innovatieve landinrichtingsprojecten Een projectoproep voor elke operationele doelstelling Een projectvoorstel wordt ingediend in die oproep waarvan het thema het meest dominant aanwezig is in het voorstel

11 Projectoproep ‘Sensibilisering van kennisdiffusie’ Algemene promotie en bewustmaking voor het belang van de factor kennis Doelgroepgerichte bewustmaking rond het belang van specifieke kennisdomeinen

12 Projectoproep ‘Kennisdiffusie via begeleiding’ Ontwikkelen van doelgroepgerichte begeleidingsacties in specifieke kennisdomeinen Opzetten van systemen voor informatieontsluiting van gespecialiseerde/vaktechnische informatie naar een specifieke doelgroep

13 Projectoproep ‘Kennisdiffusie via samenwerking’ Bottom-up creatie van horizontale innovatie-platformen met economische en maatschappelijke finaliteit Opzetten van kenniscentra met belangrijke beleidsmatige en maatschappelijke component Opzetten van kenniscentra voor een brede doelgroep rond bepaalde complexe reglementering Creatie van bepaalde economische clusters

14 Projectoproep ‘Kennisdiffusie via internationalisering’ Ondersteunen van ondernemingen bij de voorbereiding van en de effectieve deelname aan internationale innovatie- projecten Ondersteunen van de internationalisering van Vlaamse netwerken Ondersteunen van het internationaal ondernemen

15 Projectoproep ‘Kennisdiffusie via vernieuwende voorbeelden van kennisvalorisatie’ Ontwikkelen van specifieke demonstratieprojecten in kennisdomeinen: eco-innovatie, ICT-gebruik, niet- technologische kennisdomeinen, creativiteit Ontwikkelen en toepassen van vraaggerichte innovatie- instrumenten, in het bijzonder innovatief aanbesteden Opzetten van bepaalde demoprojecten om bepaalde bestaande technologieën in een nieuwe economische of maatschappelijke context te demonstreren

16 Projectoproep ‘Innovatie van de plattelandseconomie Geïntegreerde gebiedsgerichte ontwikkeling via ‘regional branding’ Innovatieve landinrichting op het platteland, met economische weerslag Complementariteit met Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling

17 Prioritaire kennisdomeinen in projectoproepen ICT als enabling technology Strategisch (innovatie)management Eco-innovatie

18 Complementariteit met Vlaams innovatie-instrumentarium EFRO zoveel mogelijk complementair aan bestaande aanbod IWT-Vlaanderen EFRO-projectoproepen leggen klemtoon op brede kennisdiffusie Niet in aanmerking in EFRO-projectoproepen: individuele en collectieve O&O-projecten (niet gericht fundamenteel onderzoek, strategisch basisonderzoek, industriële O&O en contractonderzoek) onderzoeksinfrastructuur

19 2. ONDERNEMERSCHAP

20 2. ONDERNEMERSCHAP 1) STIMULEREN ONDERNEMERSZIN EN –VAARDIGHEDEN 2) CREATIE VAN FACILITEREND START -, GROEI - EN OVERNAMEKADER 3) BEVORDEREN VAN INTERNATIONAAL ONDERNEMEN HORIZONTAAL AANDACHTSPUNT: MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

21 2. ONDERNEMERSCHAP 1) STIMULEREN ONDERNEMERSZIN EN -VAARDIGHEDEN  VERSTERKEN IMAGO ONDERNEMERSCHAP  ALGEMENE SENSIBILISERING  SPECIFIEKE DOELGROEPEN

22 2. ONDERNEMERSCHAP 2) CREATIE VAN FACILITEREND START -, GROEI - EN OVERNAMEKADER  WEGWERKEN DREMPELS VOOR STARTERS/GROEIERS  BEGELEIDING OP MAAT VOOR STARTERS/GROEIERS  STIMULEREN MARKT VOOR BEDRIJFSOVERNAMES

23 2. ONDERNEMERSCHAP 3) BEVORDEREN VAN INTERNATIONAAL ONDERNEMEN  MEER INTERNATIONAAL ACTIEVE ONDERNEMINGEN  BETERE BEKENDMAKING INSTRUMENTEN  NIEUWE INITIATIEVEN EN PROEFPROJECTEN

24 3. RUIMTELIJK - ECONOMISCHE OMGEVINGSFACTOREN

25 3. RUIMTELIJK - ECONOMISCHE OMGEVINGSFACTOREN 1) DUURZAME VERSTERKING VAN DE ECONOMISCHE POORTEN,ECONOMSCHE NETWERKEN EN MULTIMODALE BEREIKBAARHEID 2) KWALITEITSVOLLE BEDRIJVENTERREINEN EN BEDRIJFSHUISVESTINGSMOGELIJKHEDEN 3) VLAAMSE EN SUBREGIONALE HEFBOOMPROJECTEN 4) BENUTTEN VAN VERDUURZAMINGSPOTENTIES VAN ECONOMISCHE CONCENTRATIES

26 3. RUIMTELIJK - ECONOMISCHE OMGEVINGSFACTOREN 1)VERSTERKING ECONOMISCHE POORTEN EN MULTIMODALE BEREIKBAARHEID  VERBETERING INFRASTRUCTUUR, GERICHT OP MODAL SPLIT EN/OF BEREIKBAARHEID OP LANGE TERMIJN  HINTERLANDONTSLUITINGEN (SPOOR, WATER)  GOEDERENOVERSLAG  MULTIMODALE ONTSLUITING BEDRIJVENTERREINEN  ONDERSTEUNEND AANBOD VAN LOGISTIEKE DIENSTEN (VOORBEREIDENDE OF EXPERIMENTELE FASE)  VERBETERING RELATIE MET WOON- EN LEEFOMGEVING

27 3. RUIMTELIJK - ECONOMISCHE OMGEVINGSFACTOREN 2) KWALITEITSVOLLE BEDRIJVENTERREINEN EN BEDRIJFSHUISVESTINGSMOGELIJKHEDEN  REVITALISERING VEROUDERDE BEDRIJVENTERREINEN EN BROWNFIELDS : COMPLEMENTARITEIT MET SUBSIDIE - BESLUIT BEDRIJVENTERREINEN (SB) – STEUNPERCENTAGE 60 % UITGAVENEFRO % BROWNFIELDCONVENANTENBUITEN SB40 LAGE RETURNSB25 BUITEN SUBSIDIEBESLUITALLE40 COMPLEXE AMBTSHALVE SANERINGALLE

28 3. RUIMTELIJK - ECONOMISCHE OMGEVINGSFACTOREN 2) KWALITEITSVOLLE BEDRIJVENTERREINEN EN BEDRIJFSHUISVESTINGSMOGELIJKHEDEN  LT - BEHEER EN OPWAARDERING VOORZIENINGEN * BEDRIJVENTERREINEN: UITSLUITEND BESTAANDE * BEDRIJFSGEBOUWEN: MANAGEMENTONDERSTEUNING ( SUBSIDIEBESLUIT BEDRIJVENCENTRA EN DOORGANGS- GEBOUWEN: INFRASTRUCTUUR )  KNELPUNTEN ONTWIKKELING BEDRIJVENTERREINEN ( UITGAVEN BUITEN SUBSIDIEBESLUIT – EFRO 40 % )

29 3. RUIMTELIJK – ECONOMISCHE OMGEVINGSFACTOREN 3) VLAAMSE EN SUBREGIONALE HEFBOOMPROJECTEN  SUBREGIONALE PROJECTEN M.B.T LOCATIEFACTOREN VOOR VESTIGING VAN ONDERNEMINGEN  STREEKPACTPROJECTEN  ANDERE PROJECTEN (VOORAF ADVIES RESOC)  PROJECTEN VAN VLAAMS STRATEGISCH BELANG

30 3. RUIMTELIJK - ECONOMISCHE OMGEVINGSFACTOREN 4) VERDUURZAMINGSPOTENTIES  CREATIE VAN ECONOMISCHE GROEI MET MINDER EXTERNE EFFECTEN OP MILIEU, RUIMTE, MOBILITEIT,…  DOELMATIGHEID EN CONTINUÏTEIT  VOLDOENDE GROOT SCHAALNIVEAU

31 4. STEDELIJKE ONTWIKKELING

32 4. STEDELIJKE ONTWIKKELING  Twee uitgangspunten :  economisch draagvlak van de stedelijke regio verbeteren  het lokaal economisch weefsel versterken  Twee operationele doelstellingen : –OD4.1. Ondersteunen van geïntegreerde stedelijke ontwikkelingsprojecten waarin economie en mobiliteit centraal staan (13 steden en het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel) – OD4.2. Ondersteunen van kleinschaliger projecten op buurt– en wijkniveau (steden Antwerpen en Gent)

33 OD 4.1.Grootschalige integrale stedelijke ontwikkelingsprojecten  Grootschalige projecten: –versnippering van middelen voorkomen –samenhangende reeks van acties verhoogt kans op hefboomeffect (synergieën tussen sectoren en actoren) –strategische projecten met als doel het creëren van een stimulerende omgeving voor ondernemerschap en innovatie –afstemming doelstellingen stedenbeleid (stadscontracten, stadsvernieuwingsfonds, …)

34 OD 4.1. Grootschalige integrale stedelijke ontwikkelingsprojecten  Integrale projecten: –de integrale aanpak vormt het globale kader voor o.m. EFRO – projecten –EFRO - projecten concreet gericht op 4 domeinen, : economie, mobiliteit, leefkwaliteit en toerisme / sociaal – cultureel leven –economie en mobiliteit als centrale pijlers

35 OD 4.1. Grootschalige integrale stedelijke ontwikkelingsprojecten  Economie als eerste pijler : economisch draagvlak verbeteren Mogelijke actieterreinen : herbestemming van bedrijfsruimten ontwikkeling van een leefbare en gemengde stationsbuurt  Mobiliteit als tweede pijler : “ontsluiting” van vestigingsmogelijkheden voor economische activiteiten Mogelijke actieterreinen: nieuwe bedrijfslocaties worden verweven met woongebied, recreatie, cultuur, horeca, … betere verbinding tussen winkelstraten, voetgangers – en fietsnetwerken, …)

36 OD 4.1. Grootschalige integrale stedelijke ontwikkelingsprojecten  Leefkwaliteit: economische groei ook afhankelijk van een kwalitatieve leefomgeving Mogelijke actieterreinen: invulling van het “publiek domein” met groenvoorziening investeringen die bijdragen tot verbetering van de luchtkwaliteit groen – blauwe netwerken  Toerisme en sociaal – cultureel leven: het socio–culturele kapitaal van de stad Mogelijke actieterreinen : toeristische ontsluiting van minder gekende stadswijken commercialisering van de publieke ruimte in functie van ontmoeting

37 OD 4.2. Kleinschalige projecten op buurt – en wijkniveau  Kleinschalige projecten: –kleinere schaal van de buurt : economisch weefsel –acties ook gericht op 4 domeinen economie mobiliteit leefkwaliteit toerisme en sociaal – cultureel leven –vertrekken vanuit een ruimere visie op ontwikkelingen in de wijk / buurt –achtergestelde buurten in grootsteden Antwerpen en Gent

38 EFRO TOT UW DIENST

39 Hoe aanvragen ?  * prioriteiten 1 & 2: jaarlijkse oproep * prioriteiten 3 & 4: permanent  aangekondigd op website Agentschap Economie:  Via internettoepassing, op de website, projecten elektronisch indienen bij Agentschap Economie  Beheer: programmasecretariaat * provinciale/stedelijke contactpunten: begeleiden promotoren bij opstellen projecten (coördinaten zie map) * centraal (Agentschap Economie): coördinatie en afhandeling

40 Beslissen 3 fasen (3 maanden) 1.Programmasecretariaat: eerste beoordeling  ontvankelijkheid  ontvankelijke * projectinhoud * bijdrage tot indicatoren programma * projectplanning * organisatie * financieel plan 2.Technische werkgroep (programmasecretariaat + MINA + SERV + specialisten): voorstel aan Comité van Toezicht 3.Comité van Toezicht (10 leden Vlaamse Regering,5 afgevaardigden provincies, 5 afgevaardigden lokale besturen, Agentschap Economie en sociale partners als adviseurs): beslist (ook over co-financiering indien gevraagd)  Contract met promotoren

41 Contact Agentschap Economie Koning Albert II-laan 35 bus Brussel Tel Fax

42 Hoe een project indienen: technische demo Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

43 Internettoepassing E-government Projectgegevens permanent online beschikbaar Geen papier meer noodzakelijk voor indiening We blijven bereikbaar

44 Hoe een project indienen: technische demo Waar te beginnen Hoe toegang krijgen Hoe een voorstel aanmaken en terugvinden Een projectvoorstel: inhoud Hoe een voorstel bewerken: wijzigen, bewaren, verwijderen, afdrukken, valideren en indienen Hoe een voorstel invullen: technische aandachtspunten

45 Waar te beginnen Website: hier vindt u link naar internettoepassing efro vlaanderen.bewww.efro.be Op staat een handleiding. Lees deze voordat u begint.www.efro.be

46 Hoe toegang krijgen Persoonlijk toegang via federaal token of elektronische identiteitskaart – demo Organisatie via vestigingsnummer – opletten indien meer diensten van één organisatie op één adres

47 Hoe een voorstel aanmaken en terugvinden Aanmaken projectvoorstel –Zoek de juiste oproep – via “oproep” –Maak projectvoorstel aan, vul beginscherm in en bewaar Terugvinden projectvoorstel –Zoeken – via “project” –Selecteren in de lijst

48 Een projectvoorstel: inhoud Projectvoorstel Algemene gegevens Projectinhoud Indicatoren Planning Financiële informatie Kosten Financiering Toezichtsbepalingen en verbintenissen

49 Hoe een projectvoorstel bewerken Wijzigen Bewaren Verwijderen Afdrukken Valideren Indienen

50 Hoe een voorstel invullen: technische aandachtspunten Financiering: financieringsbronnen toevoegen Toevoegen van bijlagen Financiering: (kosten-inkomsten)=financiering Kosten en inkomsten invullen Financiële informatie: nummers financieringsbronnen = nummers bij tabblad financiering IBAN: twee hoofdletters en direct daarachter cijfers, zonder spaties Financiering: maximaal 40% EFRO steun!!

51 Wanneer Kenniseconomie en innovatie: nu tot en met 1 maart 2008 Ondernemerschap: voorjaar 2008 Ruimtelijke ontwikkeling: doorlopend vanaf 10 december. Er zal steeds oproep zijn. Stedelijke ontwikkeling: doorlopend vanaf 10 december. Er zal steeds oproep zijn. Wacht niet tot de laatste dag om in te dienen!

52 Vragen - ondersteuning Nu? Technische vragen: vermeld vraag (met voldoende informatie) en contactgegevens Lees de handleiding op let op de versie (handleiding is een levend document).www.efro.be Wacht niet tot de laatste dag

53 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Wie zijn we? Provinciaal Contactpunt Antwerpen Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei Antwerpen Stefaan Buelens Grootstedelijk Contactpunt Antwerpen Stad Antwerpen (AG VESPA) Generaal Lemanstraat Antwerpen Ine Goris Sarah Helsen

54 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Waarom Stad en Provincie? Ervaring Europese Programma’s sinds ‘90 Betrokken bij ontwerp OP Kennis + erkenning gebiedsgericht beleid Beslissen mee (TW en CVT) Cofinancieren projecten + Contactpunt Informatie alle Europese programma’s: –via Eurodesk AG VESPA –Europa Direct provincie Antwerpen –Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen

55 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Welke opdracht kregen de stad en de provincie? Projectwerving Promotoren begeleiden Besluitvorming en advisering –Comité van Toezicht –Technische werkgroep –Werkgroep communicatie Projectopvolging en rapportering Communicatie en informatie

56 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Welke taakverdeling? Grootstedelijk Contactpunt zoekt en begeleidt gratis promotoren met projecten op grondgebied Stad Antwerpen Provinciaal Contactpunt zoekt en begeleidt gratis alle promotoren die werken buiten Stad Antwerpen =>Welke concrete begeleiding krijgt u van uw contactpunt?

57 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Begeleiding Contactpunt: Van idee tot voorstel Inschatten kans Europese financiering Kapstok zoeken in OP D2 EFRO Inhoudelijk bijschaven - versterken Toetsen (Europa proof): Europese wetgeving, voorwaarden in calls, in OP, wetten,… –Welke kosten mogen in het project? –Wat met inkomsten van een project? –Wie kan begunstigde zijn? –Concurrentie en de minimis? –Overheidsopdrachten en privésector? Praktische hulp bij webapplicatie

58 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Eerste stappen? Fiche van uw projectidee –Acties, doelgroep, uitvoerders, timing, budget –Check: concrete output, overdraagbaarheid, vernieuwing, duurzaamheid, rendement Welke eigen middelen? –Financieel, administratief, beleidskeuze –Kosten/baten afwegen Contacteer uw contactpunt

59 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Traject van idee naar project Project aflijnen Uitvoerders selecteren + doelgroep Fiche bespreken met contactpunt Projectoproep in detail checken Voorstel elektronisch invoeren Advies en begeleiding contactpunt Formeel elektronisch indienen

60 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Contactpunt adviseert ook bij inhoudelijke vragen Welk Europees programma? Welke contactpunt D2 EFRO? Partners betrekken (buitenlandse?) Wanneer indienen? Opsplitsen in deelprojecten? Welke indicatoren? …

61 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Contactpunt organiseert 3 begeleidingcomités Promotor + Contactpunt Ondertekening contract Praktische richtlijnen / afspraken: –Timing –Betalingsaanvragen –Projectboekhouding –Communicatieacties –Opvolgen indicatoren

62 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Contactpunt helpt u: Opvolging ter plaatse Begeleidingscomité project (midden + einde) Controle + advies –Communicatieacties –projectuitvoering –rapportering

63 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Contactpunt helpt u: Communicatie EFRO Werkgroep Communicatie (met PS): promotiemateriaal Extra publiciteit voor uw project via promotieacties D2 EFRO in stad en provincie Brug met andere Europese programma’s

64 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Contact met Contactpunt Provinciaal Contactpunt Antwerpen Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei Antwerpen Stefaan Buelens Grootstedelijk Contactpunt Antwerpen Stad Antwerpen (AG VESPA) Generaal Lemanstraat Antwerpen Ine Goris Sarah Helsen


Download ppt "Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Doelstelling 2 EFRO werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen."

Verwante presentaties


Ads door Google