De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MKROS v3.7.7 opleidingsessies 2010 MilieuKlachten Registratie- en OpvolgingSysteem MKROS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MKROS v3.7.7 opleidingsessies 2010 MilieuKlachten Registratie- en OpvolgingSysteem MKROS."— Transcript van de presentatie:

1 MKROS v3.7.7 opleidingsessies 2010 MilieuKlachten Registratie- en OpvolgingSysteem MKROS

2 MKROS, Milieuklachten Registratie- en Opvolgingssysteem2 Inhoud 1.Historiek 2.Organisatie & Architectuur 3.Samenwerkingsovereenkomst Milieu tussen Vlaamse overheid en gemeenten 4.MKROS ten dienste van de gebruiker, of omgekeerd ?! 5.Achtergrondinformatie 6.Praktisch & Printscreens 7.Typevoorbeeld 8.Zelf aan de slag

3 MKROS, Milieuklachten Registratie- en Opvolgingssysteem3 Historiek: Gemeentelijke milieudiensten anno 2000 Een bevraging in 2002 bij 175 gemeenten leert het volgende:  20% van de gemeenten registreert 65% van de milieuklachten  Registratie milieuklachten gebeurde manueel en niet geïntegreerd. Slechts 25 % van de gemeenten beschikte midden 2002 over een elektronisch registratiesysteem, meestal MS Office  Er waren nagenoeg geen standaardprocedures of –werkwijzen voor de opvolging en behandeling van klachten op gemeentelijk vlak  Een intern communicatiesysteem inzake milieuklachten ontbrak veelal  De samenwerking/informatie-uitwisseling tussen milieudienst en politie enerzijds, en tussen milieudienst en Milieu-inspectie anderzijds werd in vele gevallen door milieuambtenaren als knelpunt aangehaald

4 MKROS, Milieuklachten Registratie- en Opvolgingssysteem4 Historiek: MKROS project 20002001200220032004200520062007 2009 201020081999 tijdspad 1 MKROS v1 2 MKROS v2 ° klachtenmeldpunt Gentse kanaalzone MKROS verplicht onderdeel in de Samenwerkingsovereenkomst Milieu 3 MKROS v3 0 voortraject MINA 2 nieuwsbrieven jaarverslag highlights Overleg Fed Pol DNG Overleg AMI Advies 50/2002 CBPL Advies CPG + FP MKROS facultatief onderdeel in de Samenwerkingsovereenkomst Milieu Stappenplan goedgekeurd door Minister K Peeters Opleidingen

5 MKROS, Milieuklachten Registratie- en Opvolgingssysteem5 Historiek: evolutie MKROS gebruik tot 4 maart 2010 Milieudiensten gemeentenLokale PolitieMilieu-inspectie Aantal3081181 hoofdbestuur en 5 buitendiensten # Meldingen op jaarbasis30.000100.0002000 Type meldingendiverssluikstorten/(nacht)lawaai/sluikstokenklasse 1 inrichtingen

6 MKROS, Milieuklachten Registratie- en Opvolgingssysteem6 Organisatie: MKROS binnen de Vlaamse overheid Secretaris- generaal Milieuvergunninge n Milieu-integratie en subsidiëringen Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer... Centraal Databeheer Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid Milieu-inspectie CBB CRAB VKBO MKROS DOS

7 MKROS, Milieuklachten Registratie- en Opvolgingssysteem7 Architectuur MKROS ASCII bestand MS Excel spreadsheet MS Word document NOTEPAD MS Excel MS Word BROWSER HTTP INTERNE T werkstation MKROS XML UPLOAD ISS HTTP Firewall MKROS OEFEN MKROS PRODUCTIE databankserver randservers applicatieserver TOMCAT MAIL LDAP INFORMIX ONLINE PRODUCTIE Java Beans JSP pagina’s OEFEN Java Beans JSP pagina’s netwerk ACD CBB CRAB https:// XML bestand

8 MKROS, Milieuklachten Registratie- en Opvolgingssysteem8 MKROS in de Samenwerkingsovereenkomst Milieu tussen VO en gemeenten Wat wordt verstaan onder een milieuklacht? Alle meldingen bij de milieudienst van klachten die het gevolg zijn van een probleem van geluids-, geur-, licht-, stof- of roethinder, al dan niet gerelateerd aan een (milieu)vergunningsplichtige inrichting of activiteit worden geregistreerd via MKROS. Milieuklachten waarbij een vermoeden bestaat dat de menselijke gezondheid kan worden aangetast (bv. aantasting van de luchtkwaliteit door het gebruik van bestrijdingsmiddelen, door asbestvezels, fijn stof, smog, aantasting van bodem en water door uitloging zware metalen, sluikstorten van gevaarlijk afval) worden eveneens geregistreerd in MKROS. De registratie van milieuklachten die te maken hebben met bodemverontreiniging (door o.a. achtergelaten afvalstoffen), waterverontreiniging of overige milieuklachten waarbij geen vermoeden bestaat dat de gezondheid van de mens kan worden aangetast is facultatief in het kader van de samenwerkingsovereenkomst.

9 MKROS, Milieuklachten Registratie- en Opvolgingssysteem9 Wat wordt verstaan onder een milieuklacht? MKROS in de Samenwerkingsovereenkomst Milieu tussen VO en gemeenten

10 MKROS, Milieuklachten Registratie- en Opvolgingssysteem10 BASIS  Instellen centraal meldpunt voor milieuklachten en hierover communiceren; interne afspraken omtrent 24-uurspermanentie en omtrent uitwisseling van geregistreerde gegevens  systematisch overleg milieuhandhavende en milieuklachten behandelende diensten; samenwerkingsprotocol  Gegevensinvoer van ‘milieuklachten’ (zie definitie) in MKROS, rechtstreeks of via uitwisseling (enkel meldingen bij de milieudienst !)  digitaal opvolgen van milieuklachten via MKROS of eigen dossieropvolgingssysteem ONDERSCHEIDINGSNIVEAU THEMA HINDER  doorlichting milieuklachten  analyseren en rapporteren van milieuklachten (1 of 2 punten, i.f.v. gebruik MKROS)  analyse van de opvolging van milieuklachten (2 punten)  opstellen en bijhouden van hinderinventaris (2 punten voor opstellen, 1 punt voor bijhouden) MKROS in de Samenwerkingsovereenkomst Milieu tussen VO en gemeenten

11 MKROS, Milieuklachten Registratie- en Opvolgingssysteem11 “Nut” van MKROS?  Inzichten verwerven in aspecten van hinderbeleving, tendensen opsporen, vergelijkingsbasis aanbieden aan overheden (centralisatie informatie en jaarlijkse rapportering)  Probleemsituaties/knelpuntactiviteiten signaleren  Beleidsdoelstellingen onderbouwen en beleid evalueren  Een kanaal zijn voor overheden om meningen over lokale milieusituatie op een gestructureerde manier te registreren, op te volgen en uit te wisselen (systematisch klachtenbeheer, netwerking)  Bron van informatie over hinderbronnen en de aanpak ervan (parlementaire vragen, MER- en vergunningsadviezen, etc.)  Hulpmiddel bij externe communicatie over meldingen (brieven, registers, formulieren, rapporten)  Verhoging transparantie en controleerbaarheid  Een hulpmiddel zijn bij de uitbouw van een gemeentelijk centraal meldpunt; gestructureerd kanaal voor burgers om hun (on)genoegen tegenover bepaalde situaties te uiten (bvb klachtenmeldpunt Gentse kanaalzone)

12 MKROS, Milieuklachten Registratie- en Opvolgingssysteem12 SWOT analyse MKROS Sterkten internettoepassing gemakkelijk in gebruik (o.a. brieven, formulieren, rapporten, lijsten) mogelijkheden tot netwerking (overdragen, ter kennisgeving doorsturen) op maat van gemeentelijke milieudiensten informatie- en ervaringsuitwisseling centrale databank centraal beheer... Opportuniteiten MHD: rol gemeentelijke toezichthouder wordt belangrijker ingebed in Samenwerkingsovereenkomst Milieu met gemeenten bevordert netwerkstructuur (bvb klachtenmeldpunt Gentse kanaalzone)... Zwakten snelheid internetverbinding restricties lokale firewall op maat van gemeentelijke milieudiensten niet alle toezichthoudende diensten zijn aangesloten representativiteit?... Bedreigingen juridische beperkingen (privacywetgeving, openbaarheid van bestuur, wet op politieambt,...) te hoge verwachtingen: geen handhavinginstrument, wél hulpmiddel bij opvolging, nooit op maat van àlle 308 gemeenten onduidelijke afbakening rollen van de partners mozaïek van klaagloketten...

13 MKROS, Milieuklachten Registratie- en Opvolgingssysteem13 Aanvullende informatie (I) Advies CBPL 50/2002 van 28/11/2002: gunstig onder voorbehoud De persoonsgegevens van een klacht kunnen enkel geraadpleegd en bewerkt worden door de ambtenaar die bevoegd is voor de behandeling van de klacht. De persoonsgegevens van een klacht kunnen enkel aan anderen worden doorgegeven indien de betrokken persoon of personen daartoe toestemming geven. In het kader van een operationele verwerking heeft de notie ‘anonieme klacht’ geen voorwerp. Wel kan men voorzien of de klager al dan niet bij de vermoedelijke of werkelijke veroorzaker bekend mag gemaakt worden, in deze gevallen waar de behandeling van de klacht mogelijk is zonder bekendmaking. De CBPL verwacht een duidelijke scheiding tussen het operationele gebruik en de latere verwerking voor beleidsvoorbereidende statistische analyses. Advies CPG 3/02/2004: gunstig onder voorwaarden Procureurs-generaal van Antwerpen, Gent en Brussel zijn akkoord met gebruik van MKROS, op voorwaarde dat met betrekking tot de input van gegevens van natuurlijke personen, de overdracht van desbetreffende politionele en gerechtelijke gegevens en de mogelijkheid tot raadpleging van deze persoonsgegevens, het MKROS zodanig wordt aangepast dat ten volle rekening wordt gehouden met advies nr. 50/2002 van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Subadvies Federale Politie 27/01/2004 Mate waarin MKROS voor lokale politiediensten een hulpmiddel kan zijn om aan effectief management van milieuklachten te doen lijkt op het eerste zicht eerder gering. De Federale Politie ziet wel een mogelijk voordeel op lokaal en federaal niveau in het domein van de beeldvorming. Alleszins mag de input van gegevens geen bijkomende administratieve werklast veroorzaken voor de politie. Gevraagd wordt de Directie van de Nationale Gegevensbank te betrekken bij verderzetting van het MKROS project.

14 MKROS, Milieuklachten Registratie- en Opvolgingssysteem14 Aanvullende informatie (II) LNE afdeling LHRMG www.milieuhinder.bewww.milieuhinder.be; http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/milieuhinder-en-klachten/milieuklachtendatabank-mkros Vlaams Parlement VOU van mevr. Hilde Crevits (vraag nr. 267, zitting 2006-2007) SV van Joris Van Hauthem (vraag nr. 551, zitting 2007-2008) SV van Bart Martens (vraag nr. 66, zitting 2009-2010) SV van Valerie Taeldeman (vraag nr. 127, zitting 2009-2010) SV van Jan Verfaillie (vraag nr. 167, zitting 2009-2010) 23 feb. 2010 Hoorzitting in het Vlaamse Parlement over de evaluatie van de Samenwerkingsovereenkomst Aanbevelingen Vlaamse Ombudsdienst 2005-05, 2008-05

15 MKROS, Milieuklachten Registratie- en Opvolgingssysteem15 MKROS praktisch (I)  PC met standaardsoftware en internetconnectie. Test de download en upload snelheid van uw internetverbinding via http://www.upc.nl/internet/snel_internet/speedtesthttp://www.upc.nl/internet/snel_internet/speedtest  Beveiligde omgeving (https:// en gebruikersidentificatie)  http://wachtwoord.milieuinfo.be; te volgen procedure ziehttp://wachtwoord.milieuinfo.be www.milieuhinder.bewww.milieuhinder.be: Inloggen op MKROS

16 MKROS, Milieuklachten Registratie- en Opvolgingssysteem16 MKROS praktisch (II)  URL’s » https://www.milieuinfo.be/oefen/mkroshttps://www.milieuinfo.be/oefen/mkros » https://www.milieuinfo.be/productie/mkros of http://www.milieuinfo.be/milieuklachtenhttps://www.milieuinfo.be/productie/mkroshttp://www.milieuinfo.be/milieuklachten »  verplicht in te vullen velden staan op de eerste pagina en zijn in RODE TEKST aangeduid  POCKET handleiding op: http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/milieuhinder-en- klachten/milieuklachtendatabank-mkros/nuttige-mkros-documentenhttp://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/milieuhinder-en- klachten/milieuklachtendatabank-mkros/nuttige-mkros-documenten  Technische problemen? Download de checklist (http://www.lne.be/themas/hinder-en- risicos/milieuhinder-en-klachten/milieuklachtendatabank-mkros/nuttige-mkros- documenten/CHECKLIST%20MKROS.doc) Stuur de ingevulde checklist naar milieuklachten@vlaanderen.behttp://www.lne.be/themas/hinder-en- risicos/milieuhinder-en-klachten/milieuklachtendatabank-mkros/nuttige-mkros- documenten/CHECKLIST%20MKROS.doc milieuklachten@vlaanderen.be

17 MKROS, Milieuklachten Registratie- en Opvolgingssysteem17 MKROS printscreens

18 MKROS, Milieuklachten Registratie- en Opvolgingssysteem18 MKROS printscreens

19 MKROS, Milieuklachten Registratie- en Opvolgingssysteem19 MKROS printscreens

20 MKROS, Milieuklachten Registratie- en Opvolgingssysteem20 MKROS printscreens

21 MKROS, Milieuklachten Registratie- en Opvolgingssysteem21 MKROS printscreens

22 MKROS, Milieuklachten Registratie- en Opvolgingssysteem22 MKROS printscreens

23 MKROS, Milieuklachten Registratie- en Opvolgingssysteem23 MKROS printscreens

24 MKROS, Milieuklachten Registratie- en Opvolgingssysteem24 MKROS printscreens

25 MKROS, Milieuklachten Registratie- en Opvolgingssysteem25 MKROS printscreens Bijlage bij PV

26 MKROS, Milieuklachten Registratie- en Opvolgingssysteem26 MKROS printscreens

27 MKROS, Milieuklachten Registratie- en Opvolgingssysteem27 MKROS printscreens

28 MKROS, Milieuklachten Registratie- en Opvolgingssysteem28 MKROS printscreens

29 MKROS, Milieuklachten Registratie- en Opvolgingssysteem29 MKROS printscreens

30 MKROS, Milieuklachten Registratie- en Opvolgingssysteem30 MKROS printscreens

31 MKROS, Milieuklachten Registratie- en Opvolgingssysteem31 MKROS printscreens

32 MKROS, Milieuklachten Registratie- en Opvolgingssysteem32 MKROS printscreens

33 MKROS, Milieuklachten Registratie- en Opvolgingssysteem33 MKROS printscreens

34 MKROS, Milieuklachten Registratie- en Opvolgingssysteem34 MKROS typevoorbeeld De burgers Janssen (Krakelaarsveld 17), Pieters (Krakelaarsveld 8) en Smet (Lange Eerselsstraat 26) uit Herentals telefoneren rond 8:00 kort na elkaar naar de politie zone Neteland met ongeveer eenzelfde klacht: “ Sinds gisterenavond nemen wij een irriterende chemische geur waar. Het is nu zelfs zo erg dat we ramen en deuren moet sluiten. Wij werden de afgelopen maand al enkele malen geconfronteerd met een gelijkaardige geur. We vrezen dat de geur schadelijk is voor onze gezondheid.” 1.Hoofdinspecteur Nieuwejaers registreert de klacht en stuurt hem vervolgens door naar de milieudienst van de stad Herentals voor verdere behandeling. 2.De bevoegde milieuambtenaar Koen Dierckx gaat binnen het uur ter plaatse bij de klagers, doet vaststelling (inschatten meteo-condities, nemen luchtstaal,...) en start een onderzoek (verificatie meteocondities, analyse luchtstaal,…). 3.De ambtenaar stelt zijn schepen van leefmilieu op de hoogte van de gedane acties. 4.Uit het onderzoek blijkt dat de vermoedelijke veroorzaker de nieuwe afvalverwerkingsfabriek AFVAL N.V. is (Vlarem rubriek 2.2.5; Klasse 2). Van deze fabriek is reeds een dossier opgenomen in MKROS. De klacht wordt gekoppeld aan dit dossier. 5.Bij de medisch milieukundige (regio Kempen) wordt advies ingewonnen over het gezondheidsrisico dat de omwonenden van de fabriek lopen. 6.De bedrijfsleider van de fabriek wordt aangemaand de nodige maatregelen te treffen ter beperking van de hinder. 7.Aan de klagers wordt een brief gestuurd met de stand van zaken inzake de opvolging van de klacht. 8.Ter informatie voor de burgemeester en de korpschef van de politiezone wordt een Excel bestand aangemaakt met een oplijsting van alle totnogtoe gemelde klachten over de nieuwe afvalverwerkingsfabriek. 9.Voor zijn milieujaarprogramma stelt de milieuambtenaar enkele grafiekjes op die de problematiek van de fabriek in de gemeente illustreren.

35 MKROS, Milieuklachten Registratie- en Opvolgingssysteem35 Zelf aan de slag !

36 MKROS, Milieuklachten Registratie- en Opvolgingssysteem36 MKROS - oefeningen “We zijn hondengeblaf beu” Vosselaar 12/04/2010 – Twee honden jagen de bewoners van de Lindenlaan en het Sint- Barbaraplein in Vosselaar al een jaar lang op stang. Ze blaffen bij het minste lawaai. Buurtbewoner Jeroen De Meyer schreef het schepencollege op 25 juli van vorig jaar een eerste keer aan. Intussen werden van 13 tot 16 december 2009 door de milieudienst geluidsmetingen uitgevoerd in zijn tuin. Daaruit bleek dat het achtergrondgeluidsniveau werd overschreden gedurende lange periodes, hetgeen hinderend is. Hondeneigenaar Pieter Vandenberghe werd aangemaand maatregelen te nemen. Volgens Jeroen De Meyer gebeurde er echter niets. Daaropvolgend werden nieuwe metingen uitgevoerd, die aantoonden dat de toestand gelijk was gebleven en dat de eigenaar geen maatregelen getroffen heeft. Met die twee vaststellingen trok Jeroen De Meyer naar het vredegerecht, waar hij afgelopen woensdag z’n gelijk haalde.

37 MKROS, Milieuklachten Registratie- en Opvolgingssysteem37 MKROS - oefeningen “Lameur oorzaak van geurhinder” Ieper 18/02/2010 - De geurhinder die al een tijdje de de woonkern van Boezinge hindert, is afkomstig van de firma Lameur. Dat blijkt uit een onderzoek van milieuambtenaar Paul Degryse. Het was het studie- en actiecomité van Leefbaar Boezinge dat twee weken geleden op een bijeenkomst met burgemeester Vanhandenhove de geurhinder aan de kaak stelde. Toen werd gesteld dat mogelijk enkele bedrijven daarvan de oorzaak konden zijn. Onderzoek heeft nu uitgewezen dat Lameur, die in de Bargiestraat koolzaad bewerkt, de boosdoener is. “De mensen moesten bij momenten deuren en vensters dicht houden omdat het zo erg was. We hebben dan ook een onderzoek ingesteld. Zo kwamen we bij Lameur terecht. Voor alle duidelijkheid: de hinder is niet schadelijk voor de gezondheid van de mensen.” Het bedrijf heeft ondertussen laten weten iets aan de geurhinder te zullen doen. Zo zal men een schouw van veertig meter bouwen, waardoor er geen geurhinder meer zou zijn.

38 MKROS, Milieuklachten Registratie- en Opvolgingssysteem38 MKROS - oefeningen “Protest tegen grintbedrijf in Zwijndrecht” Beveren-Waas/Zwijndrecht 11/03/2010 – Een tiental bewoners van de wijk Vendoorn hebben afgelopen zondag actie gevoerd op de zondagse markt op het Kerkplein te Melsele. Zij zijn gekant tegen de mogelijke komst van een nieuw grintfabriek langs de Krijgsbaan in Zwijndrecht. Het actiecomité zamelde 234 handtekeningen in, die ze inmiddels overhandigden aan de burgemeesters van zowel Beveren als Zwijndrecht. Zij vrezen vooral een toename van stofhinder.

39 MKROS, Milieuklachten Registratie- en Opvolgingssysteem39 MKROS - oefeningen “Rottende bloemkoolgeur in Bunsbeek” Glabbeek 24/08/2009 – Sinds enkele dagen stinkt het in Bunsbeek. De bewoners klagen over een rottende bloemkoolgeur. De gemeentelijke milieudienst en de politie onderzoeken wat de geurhinder veroorzaakt. Vooral de inwoners van Dries, Grotestraat en de Tiensesteenweg hebben last van de stank. Vooral bij zuidelijke of zuidwestelijke wind stinkt het hier. “We hebben geen idee wat de stank veroorzaakt”, zeggen de buurtbewoners. De politie denkt aan landbouwers die hun land bemesten of aan de rioleringswerken in de Tiensesteenweg als mogelijke oorzaken. “Maar eigenlijk weten we het niet”, zegt zonechef Marcel Colenbunders. “Onze wijkagent was eenmaal op pad en kon toen geen vaststellingen doen. Maar hij onderzoekt de zaak verder”. Ook de mensen van de gemeentelijke milieudienst en de bevoegde schepen kwamen ter plaatse. Zij roken wel iets. “Een scherpe ranzige geur”, zegt schepen Maria Verbruggen. “De oorzaak is niet duidelijk. Wel vermoeden we dat het om de geur van restproducten uit de voedingsverwerkende sector gaat. Die komen op de akkers terecht. Verder onderzoek is nodig.”

40 MKROS, Milieuklachten Registratie- en Opvolgingssysteem40 MKROS - oefeningen “Buurt af van geuroverlast” Meeuwen-Gruitrode 17/06/2010 - Houtverwerkend bedrijf I.D.M. moet zijn installaties aanpassen. Buurtbewoners klagen van geuroverlast. In maart overhandigden ze een petitie aan het gemeentebestuur. Een onderzoek van de Milieu-inspectie geeft de buurtbewoners nu gelijk. De geur waar de buurtbewoners last van hebben, is die van creosoot. Dat is een stof die het bedrijf gebruikt om het hout duurzamer te maken. “In de zomer als we buiten zitten, moeten we soms ons boeltje pakken en naar binnen vluchten van de stank”, zegt buurtbewoner Eddy Loosveldt. Tussen mei en september voerde de Milieu-inspectie een geuronderzoek uit in de omgeving. Dat onderzoek geeft de buurtbewoners gelijk. Het heeft allemaal wat tijd in beslag genomen. Want geuroverlast is natuurlijk niet zo makkelijk te meten als geluidsoverlast, zegt schepen van Milieu Josiane Dumortier. Uit de studie bleek dat er wel degelijk een probleem is. “We zijn met I.D.M. rond de tafel gaan zitten. De firma heeft een aanmaning gekregen en moet maatregelen nemen om de geurhinder te verhelpen. Het bedrijf heeft intussen al laten weten dat het iets aan de stank zal doen. Op dit moment wordt nagekeken of de open loods niet beter afgesloten kan worden. I.D.M. zal ook een afzuiginstallatie laten plaatsen. De buurbewoners zijn blij, maar wachten vol spanning. “We zullen pas gerust zijn als de hinder helemaal verdwenen is”.


Download ppt "MKROS v3.7.7 opleidingsessies 2010 MilieuKlachten Registratie- en OpvolgingSysteem MKROS."

Verwante presentaties


Ads door Google