De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stedelijke ontwikkeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stedelijke ontwikkeling"— Transcript van de presentatie:

1 Stedelijke ontwikkeling

2 Inleiding ACHTERGROND:
Europese en Vlaamse klemtoon: Steden en hun stadsgewest zijn concentratiegebieden van werkgelegenheid en economische activiteit, steden zijn de motor voor de regionale ontwikkeling DOEL: De steden ondersteunen op het vlak van duurzame stadsontwikkeling door een bijdrage te leveren aan de realisatie van integrale stedelijke ontwikkelingsprojecten die het stedelijk economisch draagvlak verbeteren. 2

3 Inleiding Regie ligt bij de stad Projectindieners: 13 centrumsteden
Vlaams stedelijk gebied rond Brussel Samenwerkingsverbanden tussen steden en/of gemeenten Autonome gemeentebedrijven 3

4 Structuur 1 Prioriteit: de 4de prioriteit in het Operationele programma ‘Stedelijke ontwikkeling’ 2 operationele doelstellingen: Ondersteunen van geïntegreerde stedelijke ontwikkelingsprojecten Verhogen van de stedelijke vitaliteit in de grootsteden Antwerpen en Gent door het ondersteunen van kleinschalige stedelijke projecten op buurt –en wijkniveau Totaal budget: 48,2 miljoen EURO EFRO 4

5 Uitgangspunten: algemeen
Versnippering van EFRO middelen vermijden Enkel voldoende grootschalige projecten Vertrekken vanuit een globale visie Complementariteit van EFRO tov reguliere/Vlaamse middelen 5

6 Uitgangspunten financieel
EFRO project financieel af te bakenen EFRO percentage maximum 40% EFRO + Vlaamse cofinanciering maximum 85% Verantwoordelijkheid N+2 op projectniveau 6

7 Uitgangspunten financieel
Kosten prefinancieren Indienen van betalingsaanvragen: bewijsstukken + betalingsbewijzen  ‘daadwerkelijk verrichte uitgaven’ Budget opgedeeld in kostenposten Budget per 6 maanden Financiële criteria 7

8 Vlaamse cofinanciering
Geen horizontaal begrotingsartikel Individueel aanvragen bij bevoegd minister: Economische projecten: Hermesfonds – minister Ceysens Inventaris beschikbare fondsen Multidisciplinaire stadsontwikkelingsprojecten: minister Van Mechelen Comité van Toezicht: Ingeval de cofinanciering vanuit de Vlaamse, provinciale of stedelijke overheid bij aanvang van de vergadering van het Toezichtscomité nog niet formeel door de bevoegde Vlaamse minister, provinciale of stedelijke overheid werd toegekend, kan het projectvoorstel pas worden goedgekeurd, wanneer ter vergadering de vertegenwoordiger van de betrokken minister, provincie of stad zich principieel akkoord verklaart met de gevraagde cofinanciering en de nodige maatregelen neemt voor de formele afhandeling door de bevoegde administratie, mits het respecteren van de geldende procedures. 8

9 Uitgangspunten looptijd project
Projectduur maximaal 2 jaar Opdelen in fasen mogelijk MAAR iedere fase moet afzonderlijk formeel goedgekeurd worden door CVT 9

10 Operationele doelstelling 1
Titel: Ondersteunen van geïntegreerde stedelijke ontwikkelingsprojecten die een positieve bijdrage leveren tot het economisch succes van een stad en zijn regio. Budget: 38,3 miljoen euro EFRO (80% van de prioriteitsmiddelen) 10

11 Operationele doelstelling 1
EFRO projecten moeten maximaal aansluiten met de lokale kansen Geïntegreerde stedelijke ontwikkelingsprojecten MAAR economie en mobiliteit als belangrijkste pijler Verbetering van algemene leefkwaliteit, ontwikkeling van het toerisme, ontwikkeling van sociaal-cultureel leven = ondersteunende domeinen Kosten verbonden aan acties mbt de ondersteunende domeinen: maximaal 25% van totale kostprijs EFRO project Maximaal 3,5 miljoen euro EFRO per project 11

12 Operationele doelstelling 1
Specifieke selectiecriteria: Hefboomeffect: Schaal van het ruimere stadsontwikkelingsinitiatief Totale investeringsvolume van de ruimere totaalaanpak Structurele impact van de acties Integraal: Omwille van verwevenheid van functies in de stad Projecten die op meerdere domeinen inspelen Clusteren van investeringen 12

13 Operationele doelstelling 1
Specifieke selectiecriteria Strategisch: Strategische visie vertrekkend van duidelijk ontwikkelingsperspectief vormt het ruime kader EFRO project = essentiële schakel in de realisatie van een grootschalige totaalaanpak Synergie met andere Vlaamse initiatieven Stedenfonds, Stadsvernieuwingsfonds, Stadscontract, … Belang van bundeling van middelen en samenwerking tussen alle partners en initiatieven 13

14 Operationele doelstelling 1
Specifieke selectiecriteria: Voorbeeldfunctie Het lokale en éénmalige overstijgen Projectaanpak kan gelden als voorbeeld voor toekomstige stadsprojecten 14

15 Operationele doelstelling 1
Indicatoren Aantal geïntegreerde stadsontwikkelingsprojecten: 10 à 15 Hefboomeffect: bijkomende extra investeringen: x10 à x15 Aantal m² herbruikbare ruimte in heringerichte bedrijfspanden: m² à m² Aantal centrumsteden met aangepaste strategie om interne en externe mobiliteit te verbeteren met oog op betere bereikbaarheid van ondernemingen en diensten: 5 à 7 Aantal realisaties verbeterde toeristische en socio-culturele ontsluiting van stadswijken: 30 à 50 15

16 Operationele doelstelling 1
Indicatoren: Tevredenheid van inwoners over de herinrichting van de publieke ruimte in de gerealiseerde projecten: min 3 op 5 Aantal jobs (in VTE) die direct of indirect werden gecreëerd of behouden als resultaat van EFRO steun: Bijdrage van het programma tot de versterking van de stedelijke economische dynamiek in de regio: min 3 op 5 16

17 Operationele doelstelling 2
- Titel: Verhogen van de stedelijke vitaliteit in de grootsteden Antwerpen en Gent, met bijzondere aandacht voor achtergestelde buurten, door het ondersteunen van kleinschalige stedelijke projecten op buurt –en wijkniveau. - Budget: 9,6 miljoen euro EFRO (20% van de prioriteitsmiddelen) 17

18 Operationele doelstelling 2
Kleinschalige projecten die bijdragen aan: Verbeteren van de leefbaarheid op buurtniveau Versterken van het economisch draagvlak Domeinen: De versterking van de stedelijke economie Het verhogen van de toegankelijkheid van de steden Het verbeteren van de interne en externe mobiliteit Het verhogen van de leefkwaliteit De ontwikkeling van het toerisme De ontwikkeling van het sociaal-cultureel leven 18

19 Operationele doelstelling 2
Integraal stedenbeleid: EFRO middelen gebundeld inzetten Streven naar coherentie met andere stedelijke initiatieven voor zover deze inhoudelijk aansluiten met het EFRO-programma Verhoogde zichtbaarheid 19

20 Operationele doelstelling 2
Specifieke selectiecriteria: Planmatige aanpak: Heldere analyse en diagnose Synergie met andere Vlaamse initiatieven inzake stedelijke ontwikkeling: Voldoende zichtbaarheid Garantie op inbedding binnen ruimere visie Met EFRO inspelen op leemtes of extra impuls geven Betrokkenheid van diverse doelgroepen: zo ruim mogelijk draagvlak 20

21 Operationele doelstelling 2
Indicatoren: Aantal kleinschalige stadsprojecten: 60 à 100 Andere indicatoren zelfde als bij OD 1 21

22 Projectindiening Binnen Prioriteit 4: open projectoproep
Per operationele doelstelling Doorlopend projecten indienen Volgens ritme van CVT Enkel via het elektronisch beheerssysteem (internet applicatie) Budget: Wordt jaarlijks opengesteld – eerste jaar minimaal 2/7de, daarna minimaal 1/7de 22

23 Selectieprocedure Selectiecriteria:
Algemeen + specifiek per operationele doelstelling Projectduur maximum 24 maanden: planningsproces moet doorlopen zijn Cofinanciering rond voor goedkeuring project Toets op ontvankelijkheid door programmasecretariaat: Tijdig ingediend: volgens ritme CVT Volledig dossier: verplichte bijlagen Correcte begin –en einddatum Projectverantwoordelijke eenduidig bepaald Naleving concurrentieregels, wetgeving overheidsopdrachten,… 23

24 Selectieprocedure Programmasecretariaat:
Eerste inhoudelijke beoordeling aan hand van standaard selectieformulier Beoordeling van inhoud, indicatoren, planning, organisatie, begroting en financieel plan Leidend tot samenvattend oordeel per project (score op 100) Voorstel inzake kwalitatieve differentiatie van de steunwaardige projectvoorstellen: Steunwaardige projecten zonder tekorten Steunwaardige projecten met beperkte tekorten Geen steunwaardige projecten 24

25 Selectieprocedure Technische werkgroep:
Inhoudelijke analyse op basis van eerste ranking programmasecretariaat Samenstelling: Vlaamse en provinciale administraties De lokale administraties via de VVSG De grootstedelijke administraties Antwerpen en Gent Vertegenwoordigers van SERV en MINARAAD Eventueel andere partners en externen in functie van prioriteit en operationele doelstelling Voorstel voor CVT 25

26 Selectieprocedure Comité van Toezicht: Beslissingsorgaan
Samenstelling: effectieve leden met stemrecht: de beheersautoriteit, 10 leden van de Vlaamse Regering, 5 afgevaardigden voor de provincies, 5 afgevaardigden voor de lokale besturen (waaronder Antwerpen en Gent); adviserende leden zonder stemrecht : Europese Commissie, de certificerings- en de auditautoriteit, de sociale partners (6 vertegenwoordigers voor de werknemersorganisaties en 6 vertegenwoordigers voor de werkgeversorganisaties). De Administrateur – generaal van het Agentschap Economie woont met raadgevende stem de beraadslagingen van het Toezichtscomité bij. 26

27 Selectieprocedure Comité van Toezicht:
Neemt beslissing op basis van alle ondersteunende documenten: aanvragen, projectbeoordelingen en kwalitatieve differentiatie. De beslissing betreft de toekenning van EFRO-steun aan de steunwaardige projecten zonder tekorten (en eventueel aan steunwaardige projecten met beperkte tekorten) tot uitputting van de voorziene financiële enveloppe. Projecten kunnen eventueel worden goedgekeurd onder voorwaarden, waaraan binnen een termijn van maximum 6 maanden dient te worden voldaan. De beheersautoriteit oordeelt of aan de voorwaarden werd tegemoet gekomen alvorens het contract met de projectpromotor kan worden ondertekend. 27

28 Uitvoering project Start: ondertekening projectcontract
Communicatieverplichtingen: oa persactie bij start van project Strikte opvolging budgetten: per 6 maanden Begeleidingscomité: begeleidt de uitvoering van het project Voortgangsrapportage: Via internet-applicatie 6 maandelijks Financieel en inhoudelijk 28

29 Begeleidingscomité Komt tijdens uitvoering van project minimaal 3 keer samen. Samenstelling: EFRO-contactpunt, Programmasecretariaat, eventueel aangevuld met externe Financiële en inhoudelijke voortgang van het project + beslissen over kleine verschuivingen / wijzigingen Opvolgen indicatioren Controle op communicatieverplichtingen Wijzigingen van strategische aard of met gevolgen voor N+2: Comité van Toezicht 29

30 EFRO-contactpunt Projectpromotoren van grondgebied Antwerpen kunnen beroep doen op het grootstedelijk EFRO-contactpunt EURODESK Stad Antwerpen (bij AG VESPA) Generaal Lemanstraat 55 – 2018 Antwerpen Tel.: 03/ – – Projectpromotoren van Turnhout en Mechelen kunnen beroep doen op het provinciaal contactpunt Stefaan Buelens – 03/ 30

31 EFRO-contactpunt Projectwerving Begeleiden van promotoren:
bij indiening (Europa-proof maken: zowel inhoudelijk als financieel) bij uitvoering praktische hulp bij web-applicatie Waken over naleving communicatieverplichtingen 31


Download ppt "Stedelijke ontwikkeling"

Verwante presentaties


Ads door Google