De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving VHRM start 1 mei 2009

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving VHRM start 1 mei 2009"— Transcript van de presentatie:

1 Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving VHRM start 1 mei 2009

2 6 decretale taken Coördineren van de milieuhandhaving, ondermeer via protocollen Coördineren van de opstelling van het milieuhandhavingsprogramma Coördineren van de opstelling van het milieuhandhavingsrapport Waarborgen van de informatiedoorstroming Communicatie met betrekking tot de milieuhandhaving Het doen van voorstellen inzake het milieuhandhavingsbeleid ten aanzien van de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement

3 Leden van de VHRM Zie besluit Vlaamse Regering 13/02/09
Voorzitter: Prof. Michaël Faure Ondervoorzitter: Robert Baert, afdelingshoofd AMI Effectieve leden en plaatsvervangende leden

4 Leden VHRM Paul Bernaert (AMV), plaatsvervanger Ann Carette (VMM)
Sigrid Raedschelders (LNE), pltv Jos Rutten (ANB) Marleen Evenepoel (ANB), pltv Rudy Meeus (OVAM) Guido Clerx (VLM), pltv Inge Delvaux (AMI) Peter De Smedt, advocaat, pltv Pieter Verbeeck (MINA-raad) Annemie Bollen, pltv Peter Van Humbeeck (SERV) Greet De Schutter, pltv RAf Barzeele (VVP) Steven Verbanck (VVSG), pltv Caroline Van der Steen (Gent)

5 Leden vervolg Voor college van procureurs-generaal
Kathleen Desaegher en pltv Jan De Clerck Voor parketten van eerste aanleg Wouter Haelewyn en pltv Jean-Roch Dederen Voor de federale politie Frans Geysels en pltv Patricia De Temmerman Voor de lokale politie Eric Wauters en pltv Daniël Bracke hier komt de voettekst

6 Administratief functioneren VHRM
Koning Albert II-laan 20 bus 15 Vaste secretaris : An Stas Management assistant: Hans Berden Juriste is op komst : zal nog actief zijn in 2009 !!!!!

7 Relatie met het Milieuhandhavingscollege
Bestuurlijke geldboeten Permanent secretariaat Koning Albert II laan 20 Brussel Voorzitter: Jan Heyman Ondervoorzitter: Carole Billiet Effectieve bijzitters, plaatsvervangende bijzitters

8 Eerste maanden van de VHRM
Huishoudelijk reglement Administratief functioneren van secretariaat Opbouw website, logo…. Het uitklaren van de decretale taken Het vastleggen van een efficiënte werking ; werkgroepen, timing …

9 Eerste prioriteiten en werkgroepen
WG 1 : Vaststelling en Toezicht Voorzitter Marleen Evenepoel WG 2 : Bestuurlijke en Strafrechterlijke Sanctionering Voorzitter Sigrid Raedschelders WG 3: Informatie-uitwisseling Voorzitter Kathleen Desaegher WG 4: Dataverzameling, innovatie en kennisopbouw Voorzitter Jos Rutten Opmaak Milieuhandhavingsprogramma 2010

10 Hoe zal dit werken??? De werkgroepen moeten In de VHRM
directe noden inventariseren concrete voorstellen formuleren actiepunten voor het milieuhandhavingsprogramma 2010 aangeven werkformule voor opmaak milieuhandhavingsrapport vormgeven In de VHRM informatie uit de werkgroepen samenbrengen en toetsen milieuhandhavingsprogramma 2010 opstellen opmaak milieuhandhavingsrapport vormgeven

11 WG1 Vaststelling en Toezicht (1x/maand)
Inventaris milieuhandhavingsactoren (basis tabel Els Roggeman) overlappingen, leemtes … opzoeken bestaande protocollen en samenwerkingsakkoorden inventariseren Correcte doorverwijzing oproepen (wie doet wat) Opvolging toezichthouders door gemeentes Inzake bestuurlijke maatregelen en veiligheidsmaatregelen zijn gouverneurs en burgemeesters verantwoordelijk voor wat betreft hun bevoegdheden; opvolging noden, uitvoering Subwerkgroep sjablonen en standaardformulieren

12 WG 2 Bestuurlijke en strafrechtelijke sanctionering
Actiepunten die coördinatie van de milieuhandhaving vereisen tussen actoren belast met afhandeling Afspraken betreffende het al dan niet strafrechtelijk behandelen van milieumisdrijven rekening houdende met omvang van delict en capaciteit Optimalisatie van de informatie-uitwisseling tussen parketten en administratie Actiepunten die coördinatie van de milieuhandhaving vereisen tussen actoren die enerzijds belast zijn met toezichtsrechten en anderzijds zorgen voor afhandeling Modeldocumenten, vormafspraken, wegwerken van obstakels inzake vertrouwelijkheid van informatie …..

13 WG 3 Informatiedoorstroming in het kader van bestuurlijke en strafrechtelijke sanctionering
Verschillende vragen aangaande informatie-uitwisseling Welke documenten vallen onder het beroepsgeheim ….

14 WG 4 Dataverzameling, innovatie en kennisopbouw
Ontwerpprogramma voor werkgroep Bewuster schaarse middelen inzetten Inspectieprogramma/ risicobenadering Indicatoren opstellen / data beschikbaarheid Efficiënt vorming organiseren voor toezichthouders /netwerking Vergelijking met programma’s in het buitenland …….

15 Wat te verwachten op relatief korte termijn
Website met alle nuttige informatie Milieuhandhavingsprogramma art - prioriteiten van gewestelijke overheden - aanbevelingen inzake handhaving op provinciaal en gemeentelijk niveau, alsook inzake de samenwerking met en tussen deze beleidsniveaus

16 Provinciale toezichthouders - nog vele ??????
Concrete taak beschreven in artikel 33 Concreet?? Art 2 van de wet oppervlaktewateren, wat betreft de onbevaarbare waterlopen van cat 2 en 3 en hun aanhorigheden; Art 12 van het afvalstoffendecreet, wat betreft de onbevaarbare waterlopen van cat 2 en 3 en hun aan horigheden De uitvoeringsbesluiten van wet en decreet, wat betreft bovenstaande. Opleiding???

17 Provinciale toezichthouders – wat blijft vandaag
Vaststelling inbreuken Afsluiting (art 8 KB 5/08/1970) Beschadiging,verzakking oever (art 10) Hinder van normale waterafvoer (art 10) Losmaken of bewerken grond op minder dan 1 meter van de boord waterlopen Uitgevoerde werken binnen de bedding of onmiddellijke langs waterloop zonder machtiging of niet conform (art 12, 14 wet 28/12/1967) Hinder van recht van doorgang voor uitvoering van werken (art 17, wet 28/12/1967)

18 Bevoegdheden van de provinciegouverneur
Is bevoegd voor het opleggen van bestuurlijke maatregelen overtreding artikel 2 - wet oppervlaktewater overtreding artikel 12 – afvalstoffendecreet vergunningsplichtige inrichtingen zonder vergunning inrichting klasse 2 geëxploiteerd in strijd met vergunningsvoorwaarden Inrichting klasse 3 geëxploiteerd in strijd met milieuvoorwaarden Wie zal de gouverneur bijstaan? gesprekken met AMI

19 VEEL INFORMATIE---- nieuwe informatie ---- afspraken
Wie kan dit allemaal volgen?

20 Handhavingscel PIH Deze zal voor u :
De wetgeving opvolgen De bijscholing verzorgen Overleg tussen milieuambtenaren/politie en parket organiseren Nieuwe informatie inzake handhaving verspreiden Stand van zaken opvolgen inzake de protocollen ……. Meer uitleg in de loop van de komende maanden.

21 Wie is de handhavingscel??
Els Roggeman is reeds de vaste waarde. Wij versterken haar met een trouwe medewerker die nog moet worden aangeduid. Bijkomend zal Tessa Duschek als administratieve kracht de handhavingscel opvolgen.

22 De handhavingcel zal in nauw contact staan met de projectmedewerkers en het labo van het PIH concreet van start gaan na verdere aankondiging maar is reeds te bereiken via Els Roggeman!


Download ppt "Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving VHRM start 1 mei 2009"

Verwante presentaties


Ads door Google