De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving VHRM start 1 mei 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving VHRM start 1 mei 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving VHRM start 1 mei 2009

2 6 d ecretale taken -Coördineren van de milieuhandhaving, ondermeer via protocollen -Coördineren van de opstelling van het milieuhandhavingsprogramma -Coördineren van de opstelling van het milieuhandhavingsrapport -Waarborgen van de informatiedoorstroming -Communicatie met betrekking tot de milieuhandhaving -Het doen van voorstellen inzake het milieuhandhavingsbeleid ten aanzien van de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement

3 Leden van de VHRM  Zie besluit Vlaamse Regering 13/02/09 Voorzitter: Prof. Michaël Faure Ondervoorzitter: Robert Baert, afdelingshoofd AMI Effectieve leden en plaatsvervangende leden

4 Leden VHRM  Paul Bernaert (AMV), plaatsvervanger Ann Carette (VMM)  Sigrid Raedschelders (LNE), pltv Jos Rutten (ANB)  Marleen Evenepoel (ANB), pltv Rudy Meeus (OVAM)  Guido Clerx (VLM), pltv Inge Delvaux (AMI)  Peter De Smedt, advocaat, pltv Pieter Verbeeck (MINA-raad)  Annemie Bollen, pltv Peter Van Humbeeck (SERV)  Greet De Schutter, pltv RAf Barzeele (VVP)  Steven Verbanck (VVSG), pltv Caroline Van der Steen (Gent)

5 Leden vervolg  Voor college van procureurs-generaal  Kathleen Desaegher en pltv Jan De Clerck  Voor parketten van eerste aanleg  Wouter Haelewyn en pltv Jean-Roch Dederen  Voor de federale politie  Frans Geysels en pltv Patricia De Temmerman  Voor de lokale politie  Eric Wauters en pltv Daniël Bracke

6 Administratief functioneren VHRM  Koning Albert II-laan 20 bus 15  Vaste secretaris : An Stas an.stas@lne.vlaanderen.bean.stas@lne.vlaanderen.be  Management assistant: Hans Berden  Juriste is op komst  info@vhrm.vlaanderen.be info@vhrm.vlaanderen.be  www.vhrm.be : zal nog actief zijn in 2009 !!!!! www.vhrm.be

7 Relatie met het Milieuhandhavingscollege  Bestuurlijke geldboeten  Permanent secretariaat  Koning Albert II laan 20 Brussel  Voorzitter: Jan Heyman  Ondervoorzitter: Carole Billiet  Effectieve bijzitters, plaatsvervangende bijzitters  www.mhhc.be

8 Eerste maanden van de VHRM  Huishoudelijk reglement  Administratief functioneren van secretariaat  Opbouw website, logo….  Het uitklaren van de decretale taken  Het vastleggen van een efficiënte werking ; werkgroepen, timing …

9 Eerste prioriteiten en werkgroepen  WG 1 : Vaststelling en Toezicht  Voorzitter Marleen Evenepoel  WG 2 : Bestuurlijke en Strafrechterlijke Sanctionering  Voorzitter Sigrid Raedschelders  WG 3: Informatie-uitwisseling  Voorzitter Kathleen Desaegher  WG 4: Dataverzameling, innovatie en kennisopbouw  Voorzitter Jos Rutten  Opmaak Milieuhandhavingsprogramma 2010

10 Hoe zal dit werken???  De werkgroepen moeten  directe noden inventariseren  concrete voorstellen formuleren  actiepunten voor het milieuhandhavingsprogramma 2010 aangeven  werkformule voor opmaak milieuhandhavingsrapport vormgeven  In de VHRM  informatie uit de werkgroepen samenbrengen en toetsen  milieuhandhavingsprogramma 2010 opstellen  opmaak milieuhandhavingsrapport vormgeven

11 WG1 Vaststelling en Toezicht (1x/maand)  Inventaris milieuhandhavingsactoren (basis tabel Els Roggeman)  overlappingen, leemtes … opzoeken  bestaande protocollen en samenwerkingsakkoorden inventariseren  Correcte doorverwijzing oproepen (wie doet wat)  Opvolging toezichthouders door gemeentes  Inzake bestuurlijke maatregelen en veiligheidsmaatregelen zijn gouverneurs en burgemeesters verantwoordelijk voor wat betreft hun bevoegdheden; opvolging noden, uitvoering  Subwerkgroep sjablonen en standaardformulieren

12 WG 2 Bestuurlijke en strafrechtelijke sanctionering  Actiepunten die coördinatie van de milieuhandhaving vereisen tussen actoren belast met afhandeling  Afspraken betreffende het al dan niet strafrechtelijk behandelen van milieumisdrijven rekening houdende met omvang van delict en capaciteit  Optimalisatie van de informatie-uitwisseling tussen parketten en administratie  Actiepunten die coördinatie van de milieuhandhaving vereisen tussen actoren die enerzijds belast zijn met toezichtsrechten en anderzijds zorgen voor afhandeling  Modeldocumenten, vormafspraken, wegwerken van obstakels inzake vertrouwelijkheid van informatie …..

13 WG 3 Informatiedoorstroming in het kader van bestuurlijke en strafrechtelijke sanctionering  Verschillende vragen aangaande informatie-uitwisseling  Welke documenten vallen onder het beroepsgeheim  ….

14 WG 4 Dataverzameling, innovatie en kennisopbouw  Ontwerpprogramma voor werkgroep  Bewuster schaarse middelen inzetten  Inspectieprogramma/ risicobenadering  Indicatoren opstellen / data beschikbaarheid  Efficiënt vorming organiseren voor toezichthouders /netwerking  Vergelijking met programma’s in het buitenland  …….

15 Wat te verwachten op relatief korte termijn  Website www.vhrm.be met alle nuttige informatiewww.vhrm.be  Milieuhandhavingsprogramma 2010 - art 16.2.4. - prioriteiten van gewestelijke overheden - aanbevelingen inzake handhaving op provinciaal en gemeentelijk niveau, alsook inzake de samenwerking met en tussen deze beleidsniveaus

16 Provinciale toezichthouders - nog vele ??????  Concrete taak beschreven in artikel 33  Concreet??  Art 2 van de wet oppervlaktewateren, wat betreft de onbevaarbare waterlopen van cat 2 en 3 en hun aanhorigheden;  Art 12 van het afvalstoffendecreet, wat betreft de onbevaarbare waterlopen van cat 2 en 3 en hun aan horigheden  De uitvoeringsbesluiten van wet en decreet, wat betreft bovenstaande.  Opleiding???

17 Provinciale toezichthouders – wat blijft vandaag  Vaststelling inbreuken  Afsluiting (art 8 KB 5/08/1970)  Beschadiging,verzakking oever (art 10)  Hinder van normale waterafvoer (art 10)  Losmaken of bewerken grond op minder dan 1 meter van de boord waterlopen  Uitgevoerde werken binnen de bedding of onmiddellijke langs waterloop zonder machtiging of niet conform (art 12, 14 wet 28/12/1967)  Hinder van recht van doorgang voor uitvoering van werken (art 17, wet 28/12/1967)

18 Bevoegdheden van de provinciegouverneur  Is bevoegd voor het opleggen van bestuurlijke maatregelen  overtreding artikel 2 - wet oppervlaktewater  overtreding artikel 12 – afvalstoffendecreet  vergunningsplichtige inrichtingen zonder vergunning  inrichting klasse 2 geëxploiteerd in strijd met vergunningsvoorwaarden  Inrichting klasse 3 geëxploiteerd in strijd met milieuvoorwaarden  Wie zal de gouverneur bijstaan?  gesprekken met AMI

19 VEEL INFORMATIE---- nieuwe informatie ---- afspraken Wie kan dit allemaal volgen?

20 Handhavingscel PIH  Deze zal voor u :  De wetgeving opvolgen  De bijscholing verzorgen  Overleg tussen milieuambtenaren/politie en parket organiseren  Nieuwe informatie inzake handhaving verspreiden  Stand van zaken opvolgen inzake de protocollen  …….  Meer uitleg in de loop van de komende maanden.

21 Wie is de handhavingscel??  Els Roggeman is reeds de vaste waarde.  Wij versterken haar met een trouwe medewerker die nog moet worden aangeduid.  Bijkomend zal Tessa Duschek als administratieve kracht de handhavingscel opvolgen.

22 De handhavingcel zal  in nauw contact staan met de projectmedewerkers en het labo van het PIH  concreet van start gaan na verdere aankondiging  maar is reeds te bereiken via Els Roggeman!


Download ppt "Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving VHRM start 1 mei 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google