De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het eHealth-platform: een stand van zaken per 31 mei 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het eHealth-platform: een stand van zaken per 31 mei 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Het eHealth-platform: een stand van zaken per 31 mei 2010

2 2 8/6/2010 1. Visie en strategie het ontwikkelen van een visie en een strategie voor een effectieve, efficiënte en goed beveiligde elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg, met respect voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en in nauw overleg met de onderscheiden openbare en private actoren in de gezondheidszorg

3 3 8/6/2010 1. Visie en strategie  de proactieve formulering en uitdraging van de visie en de strategie voor een effectieve, efficiënte en goed beveiligde elektronische dienstverlening en informatie- uitwisseling in gezondheidszorg geschiedt door het opstellen van een methodologie voor het ontwikkelen van een strategie voor de volgende 3 jaren zoals goedgekeurd in het Beheerscomité van maart 2010 en het uitvoeren van deze methodologie -bilaterale strategische vergaderingen met de vertegenwoordigers van de belangrijkste stakeholders -strategisch seminarie van de directie om de input om te zetten in strategische en operationele doelstellingen het voorzitterschap van of de actieve deelname aan overleggroepen, zoals -de Groep 19 i.v.m. hubs en meta-hubs -de stuurgroep Recip-e -werkgroepen van Gemeenschappen inzake eHealth uiteenzettingen op eigen initiatief of op vraag van stakeholders

4 4 8/6/2010 1. Visie en strategie  de nationale en, geleidelijk aan, ook de Europese evoluties inzake ICT en informatieveiligheid nodig voor de vervulling van de opdrachten van het eHealth- platform worden opgevolgd door het selecteren van de Europese projecten die voor eHealth belangrijk zijn, zoals goedgekeurd door het Beheerscomité van mei 2010 de actieve deelname aan deze projecten  studies worden op eigen initiatief of op vraag van de stakeholders verricht, zoals m.b.t. het opstellen van een model voor een informed consent tot elektronische mededeling van gezondheidsgegevens

5 5 8/6/2010 1. Visie en strategie  er wordt geholpen bij de redactie van ontwerpen van regelgevende teksten, zoals m.b.t. het elektronische geneesmiddelenvoorschrift binnen ziekenhuizen m.b.t. de bewijskracht van elektronische documenten in de gezondheidszorgsector

6 6 8/6/2010 2. Standaarden en basisarchitectuur vastleggen van nuttige ICT-gerelateerde functionele en technische normen, standaarden, specificaties en basisarchitectuur voor een inzet van de ICT ter ondersteuning van deze visie en strategie

7 7 8/6/2010 2. Basisarchitectuur  de dienstgeoriënteerde (SOA) basisarchitectuur is vastgelegd  9 multifunctionele basisdiensten worden gratis aangeleverd door het eHealth-platform  de uitbouw en het onderhoud van diensten met toegevoegde waarde is de primaire verantwoordelijkheid van andere actoren  voor sommige diensten met toegevoegde waarde treedt het eHealth-platform op als ontwikkelaar en/of als hosting platform, zoals de toepassing voor de registratie van MUG-interventies (SMUREG) de toepassing voor het beheer van de wachtdiensten van huisartsen (Medega)

8 8 8/6/2010 2. Basisarchitectuur  de uitbouw en het onderhoud van authentieke bronnen is de primaire verantwoordelijkheid van derden  voor sommige authentieke bronnen, waarin geen persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid van patiënten worden beheerd, treedt het eHealth-platform op als hosting platform, zoals het kadaster van de gezondheidszorgberoepen van de FOD Volksgezondheid de centrale instellingengegevensbank van de FOD Volksgezondheid de gegevensbank met RIZIV-erkenningen

9 9 8/6/2010 2. Normen, standaarden en specificaties  er is gekozen om zoveel mogelijk te werken met open standaarden of, op zijn minst, open specificaties om een afhankelijkheid van één of een beperkt aantal leveranciers te voorkomen  normen zijn vastgelegd voor de homologatie van de softwarepakketten voor huisartsen  een aantal technische interoperabiliteitsstandaarden zijn reeds vastgelegd KMEHR (Kind Messages for Electronic Healthcare Records) met berichtstructuur in XML X.509 (certificaten)  andere technische interoperabiliteitsstandaarden worden onderzocht Joepie-standaard voor uitwisseling van gegevens tussen huisartsensoftware

10 10 8/6/2010 2. Normen, standaarden en specificaties  in een aantal domeinen zijn semantische interoperabiliteitsstandaarden vastgelegd ziekenhuizen: ICD-9 huisartsen: ICD-10 en ICPC2 kinesisten: ICF klinische laboratoria: LOINC

11 11 8/6/2010 2. Documentatie  op het portaal van het eHealth-platform is uitgebreide functionele en technische documentatie beschikbaar m.b.t. de basisarchitectuur de 9 multifunctionele basisdiensten aangeboden door het eHealth-platform de diensten met toegevoegde waarde die gebruik maken van deze basisdiensten de reeds beschikbare authentieke bronnen de normen, standaarden en specificaties alle KMEHR-berichten

12 12 8/6/2010 2. Portaal eHealth-platform

13 13 8/6/2010 2. Website KMEHR

14 14 8/6/2010 3. Registratie van softwarepakketten nagaan of softwarepakketten voor het beheer van elektronische patiëntendossiers voldoen aan de vastgelegde ICT-gerelateerde functionele en technische normen, standaarden en specificaties, en het registreren van deze softwarepakketten

15 15 8/6/2010 3. Registratie van softwarepakketten  huisartsen de registratiecriteria zijn goedgekeurd door de Overeenkomstencommissie Artsen-Ziekenfondsen het lastenboek voor de keuze van de onafhankelijke derde die een 20-tal te verifiëren criteria dient te testen, is toegewezen -definitie van de use cases voor de testen -concrete uitvoering van de testen de registratie zal geschieden tussen augustus en december 2010  andere doelgroepen gesprekken zijn gaande met de kinesitherapeuten -met de steun van het eHealth-platform zal een lastenboek worden opgesteld voor de uitwerking van een software voor het beheer van een elektronisch kinesitherapeutisch dossier gesprekken zijn gaande met de tandartsen

16 16 8/6/2010 4. Samenwerkingsplatform concipiëren, beheren en ontwikkelen van een samenwerkingsplatform voor de veilige elektronische gegevensuitwisseling met de bijhorende basisdiensten

17 17 8/6/2010 BasisdiensteneHealth-platform Netwerk 4. Schema samenwerkingsplatform Patiënten, zorgverleners en zorginstellingen GABGABGAB Leveranciers Gebruikers Portal eHealth- platform Portal eHealth- platform Portal Health Portal Health DTW Software zorginstelling Software zorginstelling DTW MyCareNet DTW Software zorgverlener Software zorgverlener DTW Site RIZIV Site RIZIV DTW GABGABGAB

18 18 8/6/2010 4. Schema samenwerkingsplatform  basisdienst een dienst ontwikkeld en ter beschikking gesteld door het eHealth-platform, die door de aanbieder van een dienst met toegevoegde waarde kan worden gebruikt bij het ontwikkelen en aanbieden van een dienst met toegevoegde waarde  dienst met toegevoegde waarde (DTW) een dienst die ter beschikking wordt gesteld van de patiënten en/of van de zorgverleners de instantie die instaat voor de ontwikkeling en de terbeschik- kingstelling van een dienst met toegevoegde waarde kan hiertoe gebruik maken van de basisdiensten aangeboden door het eHealth-platform

19 19 8/6/2010 4. Schema samenwerkingsplatform  gevalideerde authentieke bron (GAB) een gegevensbank met informatie waarop het eHealth-platform een beroep doet de beheerder van de gegevensbank is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de (organisatie van de) kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie

20 20 8/6/2010 4. Basisdiensten  volledig operationeel 1.coördinatie van elektronische deelprocessen 2.portaalomgeving (https://www.ehealth.fgov.be)https://www.ehealth.fgov.be 3.geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer 4.beheer van loggings 5.systeem voor end-to-end vercijfering voor de mededeling van gegevens naar een bestemmeling die gekend is op het moment van de mededeling voor de mededeling van gegevens naar een bestemmeling die niet gekend is op het moment van de mededeling 6.persoonlijke elektronische brievenbus voor elke zorgverlener met beperkte functionaliteiten 7.elektronische datering (time stamping) 8.codering en anonimisering

21 21 8/6/2010 4. Basisdiensten  operationeel tegen het derde trimester 2010 6.persoonlijke elektronische brievenbus voor elke zorgverlener met volledige functionaliteiten  operationeel tegen einde 2010 9.verwijzingsrepertorium (“metahub”)

22 22 8/6/2010 4. Coördinatie elektronische deelprocessen Application Clients eHealth Service Bus (ESB) Providers Application Orchestration Application Integration & Monitoring Exposed services Consulted services

23 23 8/6/2010 4. Coördinatie elektronische deelprocessen  status orchestratie-, integratie- en monitoringtools zijn geïmplementeerd ESB wordt gebruikt voor verschillende basisdiensten en diensten met toegevoegde waarde -end-to-end vercijfering -toegang tot het rijksregister en de kruispuntbankregisters ESB staat centraal in verschillende projecten voor de uitbouw van diensten met toegevoegde waarde -elektronische geboorteaangifte (eBirth) -vereenvoudiging aanvragen Hoofdstuk 4 geneesmiddelen -ambulant elektronisch geneesmiddelenvoorschrift (Recip-e) -…

24 24 8/6/2010 4. Portaalomgeving  bevat informatie over het eHealth-platform de aangeboden basisdiensten, hun functionaliteiten, de specificaties voor het gebruik ervan en de gewaarborgde service levels inzake beschikbaarheid en performantie de vastgelegde ICT-gerelateerde functionele en technische normen, standaarden en specificaties  verwijst per doelgroep naar diensten met toegevoegde waarde die aan de onderscheiden actoren in de gezondheidszorg worden aangeboden  wordt ondersteund door een content management systeem  bevat een zoekfunctie en een forum

25 25 8/6/2010 4. Portaalomgeving

26 26 8/6/2010 4. Portaalomgeving  status in productie met regelmatige updates en gebruikt door 19 diensten met toegevoegde waarde SLA is vastgelegd door Beheerscomité en wordt gerespecteerd -SLA: beschikbaarheid 99%

27 27 8/6/2010 4. Gebruikers- en toegangsbeheer  een systeem voor gebruikers- en toegangsbeheer is uitgewerkt met volgende functionaliteiten een systeem voor de authenticatie van de identiteit van elke entiteit die gebruik maakt van een dienst aangeboden door het eHealth-platform, zoals een natuurlijk persoon, een rechtspersoon, een feitelijke vereniging of een ICT-toepassing een systeem voor de verificatie van de relevante kenmerken van entiteiten die gebruik maken van een dienst aangeboden door het eHealth-platform, voor zover die kenmerken beschikbaar zijn in authentieke bronnen ontsloten via het eHealth-platform een systeem voor de verificatie van de relevante relaties tussen entiteiten die gebruik maken van een dienst aangeboden door het eHealth-platform en andere entiteiten, voor zover die relaties beschikbaar zijn in authentieke bronnen ontsloten via het eHealth-platform

28 28 8/6/2010 4. Gebruikers- en toegangsbeheer  een systeem voor gebruikers- en toegangsbeheer is uitgewerkt met volgende functionaliteiten een systeem voor het beheer van de toegangsautorisaties die het eHealth-platform dient te beheren overeenkomstig de afspraken gemaakt met de betrokken actoren in de gezondheidszorg of de machtigingsbeslissingen van de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité  het systeem voor gebruikers- en toegangsbeheer is geïmplementeerd volgens het Policy Enforcement Model

29 29 8/6/2010 4. Gebruikers- en toegangsbeheer

30 30 8/6/2010 4. Gebruikers- en toegangsbeheer  status gebruikt door meer dan 19 diensten met toegevoegde waarde beschikbare documentatie -Cookbooks, SLA SLA is vastgelegd door Beheerscomité en wordt nu gerespecteerd -SLA beschikbaarheid = 99% -SLA reponse-tijd = 98% <1.5sec

31 31 8/6/2010 4. Beheer van loggings  voor elke uitwisseling van persoonsgegevens die van deze dienst gebruik maakt, wordt bijgehouden wie: het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) van de verkrijger van de persoonsgegevens; indien de persoonsgegevens werden verkregen in naam van een organisatie, ook de identiteit van de organisatie wat: het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) van de persoon waarover persoonsgegevens werden verkregen; NIET de inhoudelijke persoonsgegevens die werden verkregen wanneer: het tijdstip waarop de persoonsgegevens werden verkregen; dit veld wordt automatisch gegenereerd bij het aanmaken van een nieuwe log entry hoe: de toepassing via dewelke de persoonsgegevens werden verkregen

32 32 8/6/2010 4. Beheer van loggings TRANSACTIONDATEAPPLICATIONSUBAPPLICATIONFUNCTIONUSERIDSECTOR 15/09/2009 eCare-SAFE250091020328eCare 15/09/2009 eH1N1vac250091020517SPF-Sante 16/09/2009 RC250091065894CR 16/09/2009 eH1N1vac250091075146SPF-Sante 16/09/2009 eH1N1vac250091029834SPF-Sante Wie Wat Wanneer Hoe

33 33 8/6/2010 4. Vercijfering  een library is uitgewerkt voor het genereren van veilige asymmetrische sleutelparen door de actoren in de gezondheidszorg, zonder dat het eHealth-platform op enig moment kennis heeft van de private sleutels van de onderscheiden actoren in de gezondheidszorg  een openbaar toegankelijke gegevensbank wordt gehost bij het eHealth-platform waarin de publieke sleutels kunnen worden opgeslagen en opgevraagd die gegenereerd worden door de actoren in de gezondheidszorg

34 34 8/6/2010 4. Vercijfering  een library is uitgewerkt voor het vercijferen en het ontcijferen van berichten m.b.v. de asymmetrische sleutelparen door de onderscheiden actoren in de gezondheidszorg  het eHealth-platform stelt sedert maart 2010 een dienst ter beschikking ter ondersteuning van de veilige symmetrische vercijfering en ontcijfering van berichten door de actoren in de gezondheidszorg

35 35 8/6/2010 4. Vercijfering bekende bestemmeling eHealth-platform Healthcare actor Person or entity Internet Identification certificate Identification certificate Web service Register key Connector or other software to generate key pair Sends public key Stores private key in a secure way Public keys repository 1 2 2 Authenticates sender Stores public key 3 4

36 36 8/6/2010 Identification certificate 4. Vercijfering bekende bestemmeling Internet eHealth-platform Public keys repository Authenticates sender Sends public key 2 3 Message originator Identification certificate Asks for public key Encrypts message 4 1 Message recipient Decrypts message 5 Stored private key Identification certificate Web service Ask public key Send message Any protocol

37 37 8/6/2010 4. Vercijfering bekende bestemmeling

38 38 8/6/2010 4. Vercijfering bekende bestemmeling  status gevalideerd door COSIC beschikbaar in acceptatie-omgeving wordt gebruikt door eBirth en wordt getest door meerdere softwarehuizen beschikbare documentatie -Java-bibliotheek -cookbooks -SLA (authentication en encryption token key (ETK) repository)

39 39 8/6/2010 4. Vercijfering onbekende bestemmeling User 2 Recipient User 1 Originator Key Management / Depot Messages Depot 1 asks for key 2 sends key Symmetric key Encrypted with public key of user 1 3 sends encrypted message Message encrypted with symmetric key Encrypted with public key of Message depot Message encrypted with symmetric key 4 justifies right to obtain key 4 justifies right to obtain message Symmetric key Encrypted with public key of user 2 5 receives key 5 receives message Message encrypted with symmetric key Encrypted with public key of User 2

40 40 8/6/2010 4. Vercijfering onbekende bestemmeling  status gevalideerd door COSIC beschikbaar in acceptatie-omgeving zal worden gebruikt door Recip-e en wordt getest door meerdere softwarehuizen beschikbare documentatie -Java-bibliotheek -cookbooks -SLA (authentication en encryption token key (ETK) repository)

41 41 8/6/2010 4. Beveiligde elektronische brievenbus  een beveiligde elektronische brievenbus met beperkte functionaliteiten wordt gebruikt door MyCarenet de verzending van een document geschiedt door een webservice de raadpleging van een document geschiedt vanuit een webtoepassing  bijkomende functionaliteiten zijn beschikbaar in test en zullen vanaf het derde trimester 2010 beschikbaar zijn in productie voor de actoren in de gezondheidszorg die dit wensen (individuele zorgverleners, zorginstellingen, verzekeringsinstellingen, …) raadpleging van een document kan zowel geschieden door een webservice als vanuit een webtoepassing de mogelijkheid tot integratie met softwarepakketten

42 42 8/6/2010 4. Beveiligde elektronische brievenbus  indien gewenst door één of meerdere actoren in de gezondheidszorg, zal ook de mogelijkheid worden voorzien om een document naar de elektronische brievenbus te verzenden vanuit een webtoepassing  beschikbare documentatie (huidige versie) cookbook voor web-services handleiding voor on-line consultatie

43 43 8/6/2010 4. Elektronische datering (time stamping)  een systeem is uitgewerkt voor de elektronische datering van berichten die worden overgemaakt aan of via het eHealth-platform, zonder dat het eHealth- platform toegang dient te hebben tot de inhoud van deze berichten  een systeem is uitgewerkt voor de archivering van de elektronisch gedateerde berichten indien daartoe wordt beslist door de betrokken actoren in de gezondheidszorg en/of de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité

44 44 8/6/2010 4. Elektronische datering (time stamping) User document A 1 hashcode A eHealth-platform 2 hashing document B hashcode B timestamp bag 3 electronic time stamping 4 electronic signature 5 archive 6 6

45 45 8/6/2010 4. Elektronische datering (time stamping)  status in productie in 10 ziekenhuizen (in samenwerking met meerdere commerciële softwarepakketten voor ziekenhuizen) beschikbare documentatie -Cookbook, SLA SLA is vastgelegd door Beheerscomité en wordt gerespecteerd -SLA Beschikbaarheid = 99% -SLA respons-tijd = 98% < 1 seconde

46 46 8/6/2010 4. Codering en anonimisering  een ‘werkbank’ is uitgewerkt met tools voor de aggregatie van gegevens in klassen de irreversibele omzetting van identificatienummers/gegevens naar betekenisloze nummers of codes de reversibele omzetting van identificatienummers/gegevens naar betekenisloze nummers of codes -via conversietabellen -via algoritmes  gebruik ervan is enkel toegelaten voor de in de wet opgesomde instanties; ontwerp van koninklijk besluit om deze instanties uit te breiden tot aantal instellingen van gemeenschappen en gewesten is gunstig geadviseerd door het Beheerscomité van het eHealth-platform

47 47 8/6/2010 4. Codering en anonimisering  in de vereiste voorafgaandelijke machtiging van de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité wordt de procedure precies beschreven en beslist of het dient te gaan om anonimisering, irreversibele codering of reversibele codering  de beslissing van de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité wordt voorafgaandelijk ter informatie meegedeeld aan het Beheerscomité van het eHealth- platform

48 48 8/6/2010 4. Codering en anonimisering

49 49 8/6/2010 4. Codering en anonimisering

50 50 8/6/2010 4. Verwijzingsrepertorium  wordt uitgewerkt via een getrapt systeem de verwijzing naar de zorgverlener(s) of zorginstelling(en) waar m.b.t. een patiënt één of meerdere elektronische documenten beschikbaar zijn, wordt, mits informed consent van de patiënt, opgeslagen in een lokaal of regionaal verwijzingsrepertorium (een zgn. “hub”) het verwijzingsrepertorium beheerd door het eHealth-platform (de zgn. “metahub”) bevat enkel verwijzingen naar de hub(s) waar er m.b.t. een patiënt verwijzingen zijn opgeslagen  de uitwerking via een getrapt systeem respecteert de organisatie van de regionale en lokale netwerken tussen zorgverleners en/of –instellingen vermijdt dat uit de informatie bewaard in het verwijzings- repertorium beheerd door het eHealth-platform gezondheidsinformatie over de patiënt kan worden afgeleid

51 51 8/6/2010 51 4. Verwijzingsrepertorium >100 general hospitals will join a hub in 2010-2011

52 52 8/6/2010 4. Verwijzingsrepertorium  de publicatie van de verwijzing in een hub en de meta- hub vereist een informed consent van de betrokkene model van informed consent is uitgewerkt en voorgelegd aan het Beheerscomité van het eHealth-platform  de toegang tot informatiegegevens waarnaar wordt verwezen in een hub vereist een therapeutische relatie tussen de opvragende zorgverlener en de betrokkene de nota inzake het bewijs van een therapeutische relatie is goedgekeurd door Beheerscomité van het eHealth-platform, na overleg met o.a. de Orde van Geneesheren en het Federaal Platform inzake Patiëntenrechten, en door de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité  een begeleidingscomité wordt ingesteld binnen het Overlegcomité van het eHealth-platform

53 53 8/6/2010 4. Technische bibliotheek

54 54 8/6/2010 4. Service level agreements

55 55 8/6/2010 4. Monitoring

56 56 8/6/2010 4. Incidentbeheer

57 57 8/6/2010 4. Incidentbeheer

58 58 8/6/2010 5. Taakverdeling en kwaliteitsnormen afspreken van een taakverdeling inzake de inzameling, validatie, opslag en terbeschikkingstelling van gegevens die over het samenwerkingsplatform worden uitgewisseld en van de kwaliteitsnormen waaraan deze gegevens dienen te voldoen, en het verifiëren van de naleving van deze kwaliteitsnormen

59 59 8/6/2010 5. Toegankelijke authentieke bronnen  rijksregister en KSZ-registers voor de actoren die gemachtigd zijn om er toegang toe te hebben beheerders: FOD Binnenlandse Zaken en Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bevatten basisidentificatiegegevens over natuurlijke personen  kadaster van de zorgverleners beheerder: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bevat informatie over het diploma en de specialiteit van een zorgverlener geïdentificeerd aan de hand van zijn identificatienummer sociale zekerheid (INSZ)  gegevensbank met de RIZIV-erkenningen beheerder: RIZIV bevat informatie over de erkenning door het RIZIV van een zorgverlener geïdentificeerd aan de hand van zijn INSZ

60 60 8/6/2010 5. Toegankelijke authentieke bronnen  gegevensbank met de personen die gemandateerd zijn om op te treden namens een zorginstelling of een (groepering van) zorgverlener(s) beheerder: deels RSZ (onderdeel gebruikersbeheer ondernemingen), deels FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bevat informatie over welke personen, geïdentificeerd aan de hand van hun INSZ, gemandateerd zijn om namens een zorginstelling of een (vereniging van) zorgverlener(s) welke toepassingen te gebruiken

61 61 8/6/2010 5. Authentieke bronnen in ontwikkeling  gegevensbank m.b.t. de farmaceutische specialiteiten beheerders: FAGG, RIZIV en BCFI zal in fase 1 bevatten -erkenningen -samenstelling -wetenschappelijke bijsluiters -terugbetalingsvoorwaarden zal in fase 2 bevatten -interacties tussen de actieve bestanddelen van farmaceutische specialiteiten -interacties tussen de actieve bestanddelen van farmaceutische specialiteiten en kenmerken van patiënten stand van zaken m.b.t. fase 1 -de gegevensmodellen en de informatie-integratieprocedures zijn uitgewerkt -de raadpleging zal in het vierde kwartaal mogelijk zijn in een acceptatie- omgeving

62 62 8/6/2010 5. Authentieke bronnen in ontwikkeling  gegevensbank m.b.t. best practices inzake behandeling van patiënten bij bepaalde diagnoses beheerder: Center for Evidence Based Medicine i.o.v. het RIZIV zal best practices inzake de behandeling van patiënten bevatten voor ruim 1.500 diagnoses  gegevensbank met de rechten van de patiënt in de ziekteverzekering beheerder: ziekenfondsen zal informatie bevatten over de verzekerbaarheidstoestand en de andere rechten van de patiënten in de ziekteverzekering

63 63 8/6/2010 5. Kwaliteitsstandaarden  een werkgroep is opgericht om voor de authentieke bronnen, die worden beheerd door of in opdracht van de FOD Volksgezondheid, het RIZIV, het FAGG en de ziekenfondsen en die via het samenwerkingsplatform worden ontsloten, de kwaliteitsnormen af te spreken evenals de processen voor de preventieve en retroactieve controle op de kwaliteit en de volledigheid van de erin vervatte informatie  de FOD Volksgezondheid, het RIZIV, het FAGG en het eHealth-platform stellen voor te evolueren naar één enkele gegevensbank van de zorgverleners en de zorginstellingen, op basis van een gegevensmodel dat in de maak is en met een vereenvoudiging van de processen voor inzameling en validatie van de gegevens

64 64 8/6/2010 5. Kwaliteitsstandaarden

65 65 8/6/2010 A B C D Data Consumers Data Furnishers Common DB 5. Kwaliteitsstandaarden

66 66 8/6/2010 6. Programma’s en projecten bevorderen en coördineren van de verwezenlijking van programma’s en projecten die de visie en strategie uitvoeren en gebruik maken van het samenwerkingsplatform en/of de bijhorende basisdiensten

67 67 8/6/2010 6. Programma’s en projecten  de methode voor het oplijsten en prioritiseren van programma’s en projecten zoals voorzien in de bestuursovereenkomst is uitgewerkt en geïmplementeerd  in bijlage bij de bestuursovereenkomst zijn de middelen opgenomen die het eHealth-platform nodig heeft voor de voorbereiding, de coördinatie of de uitvoering van de programma’s en de projecten, of de ondersteuning van de diensten met toegevoegde waarde gedurende het jaar 2010

68 68 8/6/2010 6. Programma’s en projecten  het eHealth-platform coördineert de uitvoering van de programma’s en de projecten en de ondersteuning van de nieuwe diensten met toegevoegde waarde die zijn opgenomen in de prioriteitenlijst door middel van een projectplanning en staat in voor de organisatie van de projectopvolging  het eHealth-platform coördineert de aanpassingen van de regelgeving die nodig zijn voor de uitvoering van de programma's en de projecten voor zover dit wordt afgesproken met de actoren in de gezondheidszorg die betrokken zijn bij de programma’s en projecten, zoals voor het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift in ziekenhuizen de vereenvoudiging van de aanvragen van hoofdstuk IV geneesmiddelen

69 69 8/6/2010 6. Programma’s en projecten  na de inproductiestelling van een dienst die wordt gecoördineerd door het eHealth-platform, zorgt het eHealth-platform ervoor dat het nodige cijfermateriaal aanwezig is om de dienst permanent op te volgen, te evalueren en, zo nodig, bij te sturen

70 70 8/6/2010 6. Projectplanning en -opvolging

71 71 8/6/2010 6. Programma’s & projecten: dashboard

72 72 8/6/2010 6. Budget & analytische boekhouding  budget wordt jaarlijks vastgesteld op basis van een zero based budgetting methode met inachtname van de operationele basistaken (zoals het beheer van de ICT- infrastructuur) de ontwikkeling, de terbeschikkingstelling en de promotie van de basisdiensten de ondersteuning van de diensten met toegevoegde waarde de vastlegging en de promotie van de normen, standaarden en specificaties de programma’s en projecten het correctief en evolutief onderhoud  het model van analytische boekhouding is vastgelegd en geïmplementeerd, en geïntegreerd met de tools voor planning, projectbeheer, beheer van de bijzondere samenwerkingsmodaliteiten (BSM’s) en imputatie van arbeidstijden

73 73 8/6/2010 6. Diensten met toegevoegde waarde  in productie ondersteuning van het elektronisch zorgvoorschrift in ziekenhuizen (basisdienst 7) downloadbare, ondersteunende software voor opstelling en beheer van farmacotherapeutische ziekenhuis- formulieren (PharmaFormulary) (basisdienst 2) invoer in en raadpleging van het Kankerregister (basisdiensten 2 en 3 – vandaag vercijfering door systeem eigen aan Kankerregister) PROCARE RX (Project on Cancer of the Rectum – Central Image Repository) waarmee radiologen anoniem radiografieën en bijhorende informatie kunnen opladen en opsturen aan deskundigen voor revisie of second opinion (basisdensten 2 en 3)

74 74 8/6/2010 6. Diensten met toegevoegde waarde  in productie invoer in en raadpleging van het register m.b.t. heup- en knieprothesen (Orthopride – Orthopedic Prosthesis Identification Data) (basisdiensten 1, 2, 3, 4 en 5) invoer in en raadpleging van de registers m.b.t. de verstrekte zorgen inzake hartimplantaten, o.a. met het oog op het bekomen van de toelating tot terugbetaling van deze implantaten (Qermid) (basisdiensten 1, 2, 3, 4 en 5) rapportering over MUG-interventies (Smureg) (basisdiensten 2, 3 en 4) raadpleging van de wilsbeschikkingen inzake euthanasie (basisdiensten 2, 3 en 4) verkiezingen voor artsen (basisdienst 3)

75 75 8/6/2010 6. Diensten met toegevoegde waarde  in productie on line registratiesysteem voor ziekenhuizen van gevallen van besmetting met H1N1-virus (basisdiensten 2, 3, 4 en 8) on line registratiesysteem van gecodeerde gegevens m.b.t. vaccinaties tegen het H1N1-virus (basisdiensten 2, 3, 4 en 8) feedback aan de ziekenhuizen over de door hen geleverde zorgverstrekkingen en de kost ervan (basisdiensten 2, 3 en 4) elektronisch beheer van wachtdiensten van huisartsen en tandartsen (Medega) (basisdiensten 2, 3 en 4) ontsluiting digitale bibliotheek uitgewerkt door CEBAM (basisdienst 2)

76 76 8/6/2010 6. Diensten met toegevoegde waarde  in productie elektronische overmaking van facturen derde betaler door verplegers(groeperingen) aan ziekenfondsen (basisdiensten 2, 3 en 6) elektronische raadpleging van verzekerbaarheid in de ziekteverzekering door verplegers(groeperingen) (basisdiensten 2, 3 en 6) codering en anonimisering van persoonsgegevens voor diverse federale instanties (basisdienst 8) platform voor gegevensuitwisseling tussen het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid en de door haar erkende diensten (VESTA) (basisdiensten 2, 3 en 4) on line registratiesysteem voor de private voorzieningen uit de sector Bijzondere Jeugdzorg in Vlaanderen (basisdiensten 2, 3 en 4)

77 77 8/6/2010 6. Diensten met toegevoegde waarde  in productie Resident Assessment Instrument (BelRAI) (basisdiensten 2, 3 en 8) elektronische invoer en raadpleging van de evaluatie van de gehandicapten in het informatiesysteem van de FOD Sociale Zekerheid (Medic-e) (basisdiensten 2 en 3) zorgportaal SARAI van het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) ter ondersteuning van (basisdiensten 2 en 3) -de samenwerking tussen huisartsen, specialisten en zorgteams in het kader van de zorgtrajecten van het RIZIV (diabetes en nierinsufficiëntie) -de bijdrage van huisartsen in het kader van het multidisciplinair oncologisch consult on line elektronisch bestellen van getuigschriften voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken voor de zorgverleners (Medattest) (basisdienst 2)

78 78 8/6/2010 6. Diensten met toegevoegde waarde  in test invoer in en raadpleging van het gedeeld elektronisch artritisdossier, met inbegrip van elektronische processen voor terugbetaling van anti-TNF-medicatie (Safe – Shared Arthritis File for Electronic use) (basisdiensten 1, 2, 3, 4 en 5) elektronische overmaking medico-administratieve documenten (aanvraag forfaits, toiletten, palliatieve patiënten, technische verstrekkingen) door thuisverplegers aan ziekenfondsen (basisdiensten 2, 3 en 6) elektronische geboorte-aangifte (eBirth) (basisdiensten 1, 2, 3, 5 en 8)

79 79 8/6/2010 6. Diensten met toegevoegde waarde  in ontwikkeling elektronische toegankelijkheid van de verzekerbaar- heidstoestand in de ziekteverzekering en van andere relevante administratieve informatie over de patiënt voor de apothekers, de tariferingsdiensten van apothekers, laboratoria en de rust- en verzorgingstehuizen (basisdiensten 2 en 3) PROCARE Data Entry waarmee de gegevens m.b.t. rectumkankers on line kunnen worden ingegeven (basisdiensten 2 en 3) ingave van een aantal gegevens geregistreerd door de spoeddiensten in ziekenhuizen om de overheid toe te laten de nodige maatregelen te nemen ingeval van een noodtoestand (UREG) (bassdiensten 5 en 8)

80 80 8/6/2010 6. Diensten met toegevoegde waarde  in ontwikkeling herziening van de toepassing voor het verstrekken van een machtiging tot orgaandonatie (Orgadon) (basisdiensten 2, 3 en 4) interactieve website voor Ethische Comités m.b.t. experimenten in België (basisdiensten 2 en 3)

81 81 8/6/2010 6. Diensten met toegevoegde waarde  in onderzoek prioritaire domeinen van informatisering van ziekenhuizen elektronische overmaking van arbeidsongeschiktheidsattesten aan werkgevers en scholen elektronische overmaking van attesten en facturen aan verzekeringsfirma’s die hospitalisatieverzekeringen aanbieden elektronische overmaking van medische attesten in het kader van de uitreiking van rijbewijzen elektronische uitwisseling van gegevens m.b.t. beroepszieken elektronische inzameling van gegevens m.b.t. de behandelingen bij drugsgebruik met het oog op de uitvoering van het Europees protocol inzake de Treatment Demand Indicator (TDI) elektronische toegang tot gegevens in hoofde van de patiënt …

82 82 8/6/2010 6. Andere prioriteiten 2010-2011  onderlinge elektronische uitwisseling van relevante informatie bewaard in elektronische zorgdossiers tussen (regionale en lokale netwerken van) zorginstellingen en/of zorgverleners  vereenvoudiging en informatisering van de administratieve formaliteiten van zorgverleners en zorginstellingen elektronische toegankelijkheid voor de zorgverleners en de zorginstellingen tot de verzekerbaarheidstoestand in de ziekteverzekering en tot andere relevante administratieve informatie over de patiënt geoptimaliseerde elektronische processen voor het bekomen van de toelating tot terugbetaling van bepaalde zorgen

83 83 8/6/2010 6. Voorbeeld: hoofdstuk IV A couple of days After many days Sickness fund medical advisor Prescriber Pharmacy

84 84 8/6/2010 6. Voorbeeld: hoofdstuk IV A few seconds Prescriber Sickness fund medical advisor A few seconds Pharmacy

85 85 8/6/2010 6. Voorbeeld: hoofdstuk IV

86 86 8/6/2010 6. Voorbeeld: hoofdstuk IV In gegevensbank:

87 87 8/6/2010 6. Voorbeeld: hoofdstuk IV  complex programma met meerdere stakeholders en projecten authentieke bron geneesmiddelen inclusief terugbetalingsvoorwaarden (FAGG, RIZIV, BCFI) aanmaken en verzenden van aanvragen (softwarepakketten voor voorschrijvers en webtoepassing) verwerken van aanvragen en gegevensbank van akkoorden (ziekenfondsen en NIC) raadplegen van akkoorden en afleveren van geneesmiddelen (softwarepakketten voor apothekers)

88 88 8/6/2010 6. Andere prioriteiten 2010-2011  aanmaak van juridisch geldige, ambulante elektronische zorgvoorschriften met een minimale administratieve last en met waarborg van de vrije keuze van de zorgverlener door de patiënt  elektronische doorverwijzing van patiënten tussen zorgverleners/zorginstellingen  ontsluiting, van toepassing tot toepassing, van relevante authentieke bronnen  het ter beschikking stellen van gecodeerde of geanonimiseerde informatie aan de actoren in de gezondheidszorg, aan beleidsvoerders en aan onderzoekers

89 89 8/6/2010 7. Patiëntendossiers en voorschriften beheren en coördineren van de ICT-gerelateerde aspecten van gegevensuitwisseling in het kader van elektronische patiëntendossiers en elektronische medische voorschriften

90 90 8/6/2010 7. Patiëntendossiers  binnen de werkgroep van het Overlegcomité worden de nodige normen, standaarden en specificaties vastgelegd voor de technische interoperabiliteit en de semantische operabiliteit tussen informatiesystemen van de ziekenhuizen ter ondersteuning van de gegevensuitwisseling in het kader van de elektronische patiëntendossiers evenals de nodige standaarden inzake informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de gegevensuitwisseling in het kader van de elektronische patiëntendossiers, onder andere inzake het elektronisch bewijs van therapeutische relaties en de informed consent

91 91 8/6/2010 7. Patiëntendossiers  het eHealth-platform stelt de basisdiensten van het eHealth-platform ter beschikking ter ondersteuning van de gegevensuitwisseling in het kader van de elektronische patiëntendossiers  het eHealth-platform zorgt voor het overeenkomen en modelleren, op basis van overleg in het Overlegcomité, van de elektronische processen voor de gegevensuitwisseling in het kader van elektronische patiëntendossiers; hiertoe zijn 28 webservices beschreven  het eHealth-platform ontwikkelt tegen einde 2010 de metahub evenals een fictieve test-hub om de elektronische gegevensuitwisseling tussen hubs te testen

92 92 8/6/2010 7. Patiëntendossiers: nu Remote files unknown

93 93 8/6/2010 7. Patïëntendossiers: toekomst A C B 1: Where can we find data? 3: Fetch data from hub A 3: Fetch data from hub C Meta- Hub 4: All data available 2: In hub A and C

94 94 8/6/2010 7. Elektronische voorschriften  het systeem voor elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen in ziekenhuizen is operationeel de regelgeving is aangepast de nodige basisdiensten van het eHealth-platform zijn operationeel een open source referentie-implementatie, die eenvoudig kan worden geïntegreerd met de bestaande ziekenhuissoftware, is beschikbaar een viewer voor de controle-instanties is beschikbaar de nodige documentatie is beschikbaar op het portaal van het eHealth-platform 10 ziekenhuizen zijn in productie, 6 anderen hebben met gunstige resultaten getest

95 95 8/6/2010 7. Elektronisch voorschrift ziekenhuizen Hospital prescription A 1 hashcode A eHealth-platform 2 hashing prescription B hashcode B timestamp bag electronic time stamping 4 electronic signature 5 archive 6 6 3

96 96 8/6/2010 7. Elektronische voorschrift ambulant  het systeem voor ambulant elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen is in ontwikkeling de use cases zijn vastgelegd de nodige basisdiensten van het eHealth-platform zijn operationeel -coördinatie van elektronische deelprocessen -geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer -beheer van loggings -systeem voor end-to-end vercijfering -elektronische datering (time stamping) de interoperabiliteitsstandaarden zijn vastgelegd het Recip-e consortium is opgericht de opdracht tot tijdelijke opslag van de vercijferde voorschriften is door het Recip-e consortium, met ondersteuning van het eHealth-platform, toegewezen aan een ICT-dienstverlener

97 97 8/6/2010 eHealth Key depot Recip-e 1 asks for key 2 gives key 3 sends encrypted recipe 4 asks for key 5 gives key Prescriber Pharmacy 4 asks recipe 5 gives recipe 7. Elektronische voorschrift ambulant

98 98 8/6/2010 8. TTP voor codering en anonimisering optreden als onafhankelijke trusted third party (TTP) voor het coderen en anonimiseren van persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid voor bepaalde, in de wet opgesomde instanties ter ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek en het beleid

99 99 8/6/2010 8. Codering en anonimisering  een ‘werkbank’ is uitgewerkt met tools voor de aggregatie van gegevens in klassen de irreversibele omzetting van identificatienummers/gegevens naar betekenisloze nummers of codes de reversibele omzetting van identificatienummers/gegevens naar betekenisloze nummers of codes -via conversietabellen -via algoritmes  gebruik ervan is enkel toegelaten voor de in de wet opgesomde instanties; ontwerp van koninklijk besluit om deze instanties uit te breiden tot aantal instellingen van gemeenschappen en gewesten is gunstig geadviseerd door het Beheerscomité van het eHealth-platform

100 100 8/6/2010 8. Codering en anonimisering  in de vereiste voorafgaandelijke machtiging van de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité wordt de procedure precies beschreven en beslist of het dient te gaan om anonimisering, irreversibele codering of reversibele codering  de beslissing van de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité wordt voorafgaandelijk ter informatie meegedeeld aan het Beheerscomité van het eHealth- platform

101 101 8/6/2010 9. Motor van veranderingen motor zijn van nodige veranderingen voor de uitvoering van de visie en strategie

102 102 8/6/2010 9. Motor van veranderingen  de informatie over de visie en de strategie en de nodige organisatorische, juridische, technische en veiligheidsinformatie is beschikbaar op het portaal van het eHealth-platform  de nodige organisatorische, juridische, technische en veiligheidsondersteuning wordt proactief ter beschikking gesteld aan de actoren in de gezondheidszorg die betrokken zijn bij programma’s en projecten of de uitbouw van diensten met toegevoegde waarde die gebruik maken van basisdiensten aangeboden door het eHealth-platform

103 103 8/6/2010 9. Motor van veranderingen  alle nuttige informatie over elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg wordt verstrekt op nationale of internationale studiedagen en congressen  een helpdesk voor de gebruikers van het eHealth- platform waarbij wordt voorzien in de organisatie van een eerstelijns- en tweedelijnsbijstand is operationeel

104 104 8/6/2010 10. Samenwerking overheidsinstanties organiseren van de samenwerking met andere overheidsinstanties die belast zijn met de coördinatie van de elektronische dienstverlening

105 105 8/6/2010 10. Samenwerking overheidsinstanties  het eHealth-platform neemt actief deel aan volgende organen organen van het RIZIV, de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, de zorgverstrekkers en de verzekeringsinstellingen die aspecten van eHealth behandelen op hun vraag, de organen van de gemeenschappen en de gewesten die aspecten van eHealth behandelen het Overlegcomité van het eHealth-platform de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité het College van de Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid de organen van de Europese Unie bevoegd voor eHealth de algemene vergadering en de Raad van Bestuur van de vzw Smals

106 106 8/6/2010 10. Samenwerking overheidsinstanties  het eHealth-platform verzorgt de redactie van de auditoraatsrapporten in het kader van de machtigingsaanvragen die aan de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité worden voorgelegd

107 107 8/6/2010 11. Interne werking  het organogram en het personeelsplan voor 2010 zijn opgesteld  voor alle functies zijn functieprofielen opgesteld  de analytische boekhouding is geïmplementeerd  het bestuursplan voor 2010 is uitgewerkt  in een wekelijkse opvolgingsvergadering worden de indicatoren overlopen m.b.t. de projecten en de service level agreements  voor alle opdrachten toevertrouwd aan vzw Smals zijn schriftelijke samenwerkingsmodaliteiten opgesteld, waarvan de naleving driemaandelijks wordt opgevolgd

108 D@nk u ! Vragen ?


Download ppt "Het eHealth-platform: een stand van zaken per 31 mei 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google