De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

E-government in de sociale sector: toekomstige ontwikkelingen Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "E-government in de sociale sector: toekomstige ontwikkelingen Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg."— Transcript van de presentatie:

1 E-government in de sociale sector: toekomstige ontwikkelingen Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel E-mail: Frank.Robben@ksz.fgov.beFrank.Robben@ksz.fgov.be Website KSZ: http://www.ksz.fgov.behttp://www.ksz.fgov.be Eigen website: http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobbenhttp://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

2 2 Brussel, 26 oktober 2005 Plan van de uiteenzetting n kort overzicht van de bestaande situatie -omgeving -diensten voor actoren in de sociale sector, ondernemingen en sociaal verzekerden -enkele resultaten en cijfers n gehanteerde basisprincipes inzake rationeel informatiebeheer -modellering van informatie -eenmalige inzameling en hergebruik van informatie -beheer van informatie -uitwisseling van informatie -beveiliging van informatie n waar gaan we heen ? -naar steeds meer integratie op basis van een dienstgeoriënteerde architectuur -nieuwe diensten -evolutie in het organisatorisch kader -bevorderen van de inclusie n besluit

3 3 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Sociale sector n in de eerste plaats instanties actief bij het beheer, de uitvoering of de toekenning van -de sociale verzekeringen in alle stelsels (zowel inning van bijdragen als toekenning van rechten) -de sociale bijstand -de aanvullende voordelen voorzien in CAO’s n geleidelijk ook instanties actief bij het beheer, de uitvoering of toekenning van bijvoorbeeld -de aanvullende pensioenen (tweede pijler) -de sociale voordelen voorzien door andere overheidsniveau’s dan de federale overheid (gemeenten, provincies, gewesten, gemeenschappen, …) -de afgeleide rechten toegekend op basis van het sociaal statuut van de begunstigde (belastingdiensten, vervoersmaatschappijen, openbare-nutsbedrijven, …)

4 4 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Bestaande omgeving n een netwerk tussen 2.000 openbare en private actoren in de sociale sector, met een veilige verbinding met alle andere overheidsnetwerken, het internet en het interbancair netwerk Isabel R FW R RVA Gebruikers FW RR R Internet R FedMAN R Isabel … … FW R R NIC Backbone R … RSZ FW R KSZ

5 5 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Bestaande omgeving n een unieke identificatiesleutel -voor elke burger, elektronisch leesbaar vanop de sociale identiteitskaart (SIS-kaart) en de elektronische identiteitskaart -voor elke onderneming en elke vestiging van een onderneming n een onderlinge taakverdeling tussen de actoren in de sociale sector en daarbuiten inzake het beheer en de elektronische opslag van gegevens in authentieke vorm n elektronische gegevensuitwisseling aan de hand van gestructureerde berichten tussen alle op het netwerk aangesloten actoren in de sociale sector n elektronische transacties tussen enerzijds de actoren in de sociale sector en anderzijds de ondernemingen en de burgers -hetzij door de uitwisseling van gestructureerde elektronische berichten -hetzij via een geïntegreerd portaal

6 6 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Bestaande omgeving n een geïntegreerd portaal met -informatie betreffende alle aspecten van de sociale zekerheid -elektronische transacties voor ondernemingen, burgers en professionals uit de sociale sector -geharmoniseerde instructies mbt de elektronische transacties -een persoonlijke pagina voor elke onderneming en elke professional in de sociale sector n een geïntegreerde e-workspace voor de professionals in de sociale sector met -e-teams -workflow over actoren in de sociale sector heen (vb. e-leg)

7 7 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Bestaande omgeving n een geïntegreerd, multi-modaal contact center Eranova ondersteund door een customer relations management tool, en werkend met stricte SLA’s Telefoon E-mail Internet @ Eranova Intern FOD SZ RSZ

8 8 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Het verwijzingsrepertorium n basis voor de organisatie van de elektronische gegevensuitwisseling tussen de actoren in de sociale sector n bestaat uit drie onderling gerelateerde tabellen -de wie-waar-hoe-wanneer-tabel (personenrepertorium) geeft aan welke personen in welke hoedanigheden dossiers bezitten bij welke actoren in de sociale sector m.b.t. welke periodes -de wat-waar-tabel (gegevensbeschikbaarheidstabel) geeft aan welke gegevens beschikbaar zijn bij de onderscheiden soorten actoren in de sociale sector m.b.t. de verschillende soorten dossiers -de wie-krijgt-wat-tabel (toegangsmachtigingstabel) geeft aan welke gegevens de onderscheiden soorten actoren in de sociale sector mogen verkrijgen m.b.t. de verschillende soorten dossiers n functies -routering van informatie -preventieve toegangscontrole -automatische mededeling van gewijzigde gegevens

9 9 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Bestaande diensten voor de actoren in de sociale sector n toegang tot persoonsgegevensbanken -interactieve raadpleging, raadpleging in massa en automatische mededeling van wijzigingen -voorbeelden verwijzingsrepertoria rijksregister en KSZ-registers (basisidentificatiegegevens) werkgeversrepertorium en personeelsbestand van alle werkgevers loon- en arbeidstijdgegevensbank van alle werknemers n uitwisseling van elektronische attesten (voorverwerkte informatie) -individuele overmaking van attesten op vraag, overmaking van attesten in massa op vraag en automatische overmaking van attesten -voorbeelden rechten van personen in de verschillende stelsels en takken van de sociale zekerheid en sociale bijstand attesten voor de vaststelling van bijdragen en bijdrage-verminderinen attesten m.b.t. migrerende werknemers

10 10 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Bestaande diensten voor de ondernemingen n 4 soorten elektronische aangiften met een maximaal multifunctioneel karakter -onmiddellijke aangifte van het begin en het einde van een arbeidsrelatie (DIMONA-aangifte) -kwartaalaangifte van loon- en arbeidstijdgegevens -aangifte van een sociaal risico (ASR) wanneer dat risico ((arbeids)ongeval, (beroeps)ziekte, werkloosheid, pensioen, ouderschap, …) zich voordoet -overige aangiften, zoals de tijdelijke detachering van een buitenlandse werknemer naar België of de werfmelding n mogelijkheid tot interactieve elektronische verbetering van aangiften n mogelijkheid tot interactieve elektronische raadpleging van -aangiften -personeelsbestand -andere nuttige informatie, zoals het feit of een werkgever in orde is met zijn socialezekerheidsverplichtingen

11 11 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Bestaande diensten voor de sociaal verzekerden n vermijden van meervoudige aangifte van dezelfde gegevens en maximale automatische toekenning van rechten op basis van onderlinge elektronische gegevensuitwisseling tussen actoren in de sociale sector en daarbuiten n 2 eerste elektronische transacties op het portaal van de sociale zekerheid -e-Gofso: toepassing aan de hand waarvan een slachtoffer van een sluiting van onderneming zijn dossier kan raadplegen -Communit-e: toepassing aan de hand waarvan een gemeente een aanvraag tot uitkering voor personen met een handicap rechtstreeks kan inbrengen in het informaticasysteem van de FOD Sociale Zekerheid met onmiddellijke feedback naar de betrokkene

12 12 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Enkele cijfers en resultaten n de elektronische gegevensuitwisseling tussen de 2.000 actoren in de sociale sector vindt plaats aan de hand van 181 soorten elektronische berichten, gedefinieerd na procesoptimalisatie n omzeggens alle rechtstreekse of onrechtstreekse (via burgers of ondernemingen) onderlinge gegevensuitwisselingen op papier tussen actoren in de sociale sector zijn afgeschaft n in 2004 werden 378,3 miljoen elektronische berichten uitgewisseld tussen de actoren in de sociale sector, waardoor evenveel papieren gegevensuitwisselingen werden uitgespaard n 50 soorten aangifteformulieren aan de sociale zekerheid zijn afgeschaft n in de overblijvende 30 aangifteformulieren aan de sociale zekerheid is het aantal rubrieken verminderd tot gemiddeld één derde van de voorheen bestaande rubrieken

13 13 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Enkele cijfers en resultaten n 2 soorten aangiften door de ondernemingen kunnen enkel elektronisch worden verricht en een 20-tal soorten aangiften kunnen elektronisch of op papier worden verricht; alle andere soorten van aangiften zullen elektronisch kunnen worden verricht na grondige testen n het personeelsregister is afgeschaft in alle ondernemingen n in 2004 werden door de ondernemingen 13,4 miljoen elektronische aangiften verricht n het contact center Eranova wordt maandelijks gemiddeld 15.000 maal gecontacteerd

14 14 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Modellering van informatie n informatie wordt gemodelleerd op een wijze die zo nauw mogelijk aansluit bij de feitelijke realiteit -definitie van informatie-elementen -definitie van kenmerken van informatie-elementen -definitie van relaties tussen informatie-elementen n de modellering houdt rekening met zoveel mogelijk voorzienbare gebruiksbehoeften van de informatie n de modellering kan flexibel worden uitgebreid en aangepast indien de feitelijke realiteit of de gebruiksbehoeften wijzigen (verminderen of vermeerderen) n de concrete implementatie van het model wordt afgestemd op de bestaande gebruiksbehoeften van de informatie

15 15 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Eenmalige inzameling en hergebruik n informatie wordt enkel ingezameld voor welbepaalde doeleinden en in de mate dat ze proportioneel is met deze doeleinden n informatie wordt slechts één keer ingezameld, zo dicht mogelijk bij de authentieke bron n de inzameling geschiedt via een kanaal gekozen door degene waarbij de informatie wordt ingezameld, maar bij voorkeur elektronisch, en met uniforme basisdiensten (single sign on, ontvangstmelding per bestand, notificatie per bericht, …) n de inzameling geschiedt op basis van het informatiemodel en op basis van zo eenvormig en eenvoudig mogelijke instructies n met de mogelijkheid tot kwaliteitscontrole door degene waarbij de informatie wordt ingezameld vóór de informatie-overdracht n de ingezamelde informatie wordt één keer gevalideerd overeenkomstig een vastgelegde taakverdeling, door de instelling die daartoe over de meeste competenties beschikt of daarbij het meest belang heeft n en dan gedeeld met en hergebruikt door gemachtigde gebruikers

16 16 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Beheer van informatie n een functionele taakverdeling is afgesproken omtrent welke instelling welke informatie in authentieke vorm opslaat en beheert en toegankelijk stelt voor alle gemachtigde gebruikers n informatie wordt bewaard overeenkomstig het informatiemodel n de informatie kan flexibel worden geaggregeerd in functie van de wijzigende wettelijke begrippen n afspraken worden gemaakt inzake de toepassing van de nodige maatregelen voor het behoud van de integriteit en de consistentie van de informatie n elke instelling is verplicht om vermoede onjuistheden van de informatie te melden aan de instelling die ze dient te valideren overeenkomstig de vastgelegde taakverdeling

17 17 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Beheer van informatie n elke instelling die informatie overeenkomstig de vastgelegde taakverdeling moet valideren, is verplicht om de gemelde vermoede onjuistheden te onderzoeken, zo nodig te verbeteren en de verbeterde informatie ter beschikking te stellen van de gekende belanghebbende instellingen n informatie wordt enkel beheerd zolang dat nodig is in functie van de bedrijfsbehoeften, het beleid of de regelgeving, of nog, bij voorkeur geanonimiseerd of gecodeerd, zolang ze relevante historische of archiefwaarde heeft

18 18 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Uitwisseling van informatie n eenmaal ingezameld en gevalideerd, wordt de informatie zoveel mogelijk elektronisch opgeslagen, beheerd en uitgewisseld, om manuele heringave te vermijden n informatie wordt enkel uitgewisseld wanneer dat nodig is in functie van de bedrijfsbehoeften, het beleid of de regelgeving n de elektronische uitwisseling van informatie geschiedt op initiatief van -de instantie die over de informatie beschikt of -de instantie die de informatie nodig heeft of -de dienstenintegrator (zie lager) n de elektronische uitwisseling van informatie geschiedt aan de hand van een functioneel en technisch interoperabiliteitsframework, dat geleidelijk, maar permanent mee-evolueert met open marktstandaarden, en onafhankelijk is van de gebruikte techniek van informatie-uitwisseling

19 19 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Uitwisseling van informatie n de beschikbare informatie wordt proactief gebruikt voor -de automatische toekenning van rechten -de voorinvulling bij informatie-inzameling -de informatieverstrekking aan de betrokkenen

20 20 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Beveiliging van informatie n persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor doeleinden die verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor ze zijn ingezameld n persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor daartoe gemachtigde instellingen en gebruikers in functie van de bedrijfsbehoeften, de regelgeving of de toepassing van het beleid n de machtiging voor de toegang tot persoonsgegevens wordt verleend door een door het Parlement benoemd sectoraal comité van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL), nadat is vastgesteld dat aan de hogervermelde voorwaarden is voldaan n de toegangsmachtigingen zijn publiek

21 21 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Beveiliging van informatie n elke concrete elektronische uitwisseling van persoonsgegevens wordt preventief getoetst op conformiteit met de geldende toegangsmachtigingen door een andere instantie dan degene die de informatie ter beschikking stelt of de informatie nodig heeft n elke elektronische uitwisseling van persoons-gegevens wordt gelogd om eventueel oneigenlijk gebruik ex post te kunnen traceren n telkens de informatie wordt gebruikt voor een beslissing wordt aan de betrokkene de gebruikte informatie meegedeeld bij de mededeling van de beslissing n elke persoon heeft recht op toegang en, in geval de gegevens onjuist zijn, op verbetering van zijn eigen persoonsgegevens

22 22 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Naar steeds verdergaande integratie … Internet Extranet gewest of gemeenschap Extranet gewest of gemeenschap FEDMAN Diensten repository FOD POD FOD ISZ Services repository Extranet sociale zekerheid ISZ GOD Diensten repository VPN, Publi- link, VERA, … Stad Provincie Gemeente Diensten repository Diensten integrator (FEDICT) Diensten integrator (KSZ) Diensten integrator

23 23 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 … op basis van een dienstgeoriënteerde architectuur (service oriented architecture) Op open standaarden gebaseerde, modulaire, flexibele, uitbreidbare, dienstgeoriënteerde architectuur

24 24 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Gegevensintegratie n onderling gecoördineerde authentieke gegevensbanken voor persoonsgegevens n algemeen toegankelijk content management systemen voor niet- persoongebonden informatie n datawarehouses met oog op betere ondersteuning van het besluitvormingsproces en het onderzoek n beoogde voordelen -vermijden van onnodige redundantie in gegevensopslag -verhoogde kwaliteit van gegevens en informatie -betere schaalbaarheid -verhoogde performantie -verhoogde beschikbaarheid

25 25 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Toepassingsintegratie Application Orchestration Enterprise Application Integration Exposed services Consulted services Application Enterprise Service Bus Clients Providers

26 26 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Toepassingsintegratie Webservice: softwarecomponent die een eenduidig zelfbeschreven functionaliteit aanbiedt en gedistribueerd aangeroepen wordt door gebruik te maken van standaard internettechnologie web services repository (WSDL) web services client web services provider UDDI (registratie web service)(opzoeken web service) UDDI XML/SOAP

27 27 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Presentatie-integratie: portaalsites n web sites n met geïntegreerde presentatie van -informatie, bij voorkeur beheerd in content management systemen -transacties n toegankelijk -hetzij volgens de logica van elke doelgroep -hetzij volgens de individuele behoeften of wensen van elke gebruiker n met single log on of single sign on n bij voorkeur multi-modaal n eventueel ondersteund door customer relation management tools

28 28 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Architectuurlagen end-to-end flowproces architecture application client application architecture application server batch flowdata processing architecture middleware engineconnectivity architecture database engineinformation architecture operating system, drivers, agentssystem architecture networknetwork architecture infrastructure & facilitiesphysical architecture Bron: R. Bovyn - Belgacom

29 29 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Open specificaties en open standaarden n open specificatie: specificatie die voldoende is om een volledig functionerende toepassing te schrijven en vrij is van juridische beperkingen die de verspreiding en het gebruik bemoeilijken n open standaard: open specificatie die goedgekeurd is door een onafhankelijke standaardenorganisatie n voornaamste internationale, onafhankelijke standaardenorganisaties -International Organization for Standardization (ISO) (http://www.iso.org)http://www.iso.org -World Wide Web Consortium (W3C) (http://www.w3.org)http://www.w3.org -OASIS (http://www.oasis-open.org)http://www.oasis-open.org

30 30 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Open specificaties en open standaarden n voorbeelden -karaktersets -interconnectie -uitwisseling van berichten -uitwisseling van documenten -opslag van berichten -opslag van documenten -compressie van documenten -beveiliging n zie bijvoorbeeld http://www.ksz.fgov.be/documentation/nl/documentation/ Pers/OpenstandaardenNL_FEDICT.pdf http://www.ksz.fgov.be/documentation/nl/documentation/ Pers/OpenstandaardenNL_FEDICT.pdf

31 31 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Resourceslaag n gegevens -persoonsgegevens volgens taakverdeling opgeslagen en beheerd in onderling complementaire authentieke bronnen -niet-persoonsgebonden informatie modulair en up to date opgeslagen in algemeen toegankelijke content management systemen met gestandaardiseerde metadata, gebaseerd op gestandaardiseerde thesauri met scheiding van inhoud, metadata en vorm (hergebruiken, niet herschrijven) onderwerpbaar aan automatische reïndexatie -beleids- en onderzoeksondersteunende informatie door samenbrengen van gegevens uit operationele systemen in datawarehouses met benaderingsmogelijkheden van gegevens via verschillende dimensies en granulariteitsgraden met krachtige exploratie-, analyse- en visualisatietools bij voorkeur in real time (on line analytical processing – OLAP)

32 32 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Resourceslaag n componentenarchitectuur -welafgebakende, autonoom functionerende componenten -die onderling en met externe componenten interopereren via open standaarden -zodat een maximale flexibiliteit bestaat om andere componenten aan te sluiten om componenten toe te voegen om componenten te vervangen door andere componenten om componenten te hergebruiken voor andere doeleinden -in functie van de evoluerende behoeften de evoluerende technologische mogelijkheden -zonder impact op de bestaande componenten -met beroep op open concurrentie voor de uitbouw van de aan te sluiten, toe te voegen of te vervangen componenten

33 33 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Dienstenlaag n ontwikkeling van diensten -assemblage van componenten -tot diensten afgestemd op behoeften van de onderscheiden soorten gebruikers -dezelfde componenten kunnen gebruikt worden voor het ontwikkelen van verschillende diensten n user management -unieke identificatie -unieke registratie voor verkrijgen van algemeen bruikbare middelen voor authentisering van identiteit, hoedanigheden en mandaten -beschikbaarheid van algemeen bruikbare middelen voor identificatie en authentisering van identiteit, hoedanigheden en mandaten -autorisatie per dienst -ondersteund door gedistribueerde directory services

34 34 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Dienstenlaag n customer relation management (CRM) -geïntegreerd beheer van de relatie met de gebruiker over de kanalen en producten heen -gekoppeld aan user management, basis voor een personalisatie of doelgroepbenadering en gebruik van push-mechanismen -levert feedback voor de permanente verbetering van de dienstverlening

35 35 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Presentatielaag n gepersonaliseerd, intentiegericht of doelgroepgericht -gepersonaliseerd look & feel en interface inhoud (enkel relevante informatie en transacties) gepersonaliseerde ondersteuning, bvb. –contextgevoelige hulp aangepast aan de gebruiker (bvb. tekst, mondelinge uitleg, hulp bij het gebruik van elektronische devices, procesbegeleiding,...) –eigen taal –aangepast vocabularium –on-line simulaties –kwaliteitscontrole vóór de verzending van de informatie -intentie- of doelgroepgericht gebeurtenissen (vb. geboorte, huwelijk, opstart van een bedrijf,...) levensdomeinen (vb. cultuur, sport,...) sociale status (vb. werknemer, werkloze, gepensioneerde,...) of bedrijfssector doelgroepbenadering

36 36 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Presentatielaag n geïntegreerde dienstverlening (digitale gemeente of digitaal gemeentehuis ?) n met single log on of single sign on n multi-kanaal: de dienstverlening geschiedt via een kanaal gekozen door de betrokkene -verschillende soorten van elektronische devices (PC, GSM, PDA, interactieve TV, kiosken,...) -loket -telefoon -tussenpersonen (vb. verenigingen, vakbonden, …) -papier n toegankelijk voor gehandicapten

37 37 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Naar een taakverdeling ? n federale overheid, openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) die stelsels of takken beheren, gewesten en gemeenschappen -klemtoon op resources- en dienstenlaag, met als resultaat diensten bruikbaar door meewerkende instellingen van sociale zekerheid, onderaannemers van ondernemingen en locale besturen -desgewenst aanbod aan meewerkende instellingen van sociale zekerheid, onderaannmers van ondernemingen en locale besturen van standaardomgeving voor uitbouw presentatielaag en eigen minimale omgeving n meewerkende instellingen van sociale zekerheid, onderaannemers van ondernemingen en locale besturen -klemtoon op uitbouw presentatielaag -minimale omgeving voor beheer van eigen persoonsgegevens beheer van workflow aansluiting op diensten bij federale overheid, OISZ die stelsels of takken beheren, gewesten en gemeenschappen

38 38 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Nieuwe diensten voor de actoren in de sociale sector n veralgemening van de ontsluiting van de persoons- gegevensbanken en ontwikkeling van nieuwe elektronische attesten voor de actoren in de sociale sector n met bijzondere aandacht voor diensten aan nieuwe doelgroepen -gewest- en gemeenschapsinstellingen met sociale taken (arbeidsbemiddelingsdiensten, diensten voor gehandicapten, …) (KB van … genomen in uitvoering van artikel 18 KSZ-wet) -instanties die aanvullende voordelen toekennen op basis van het sociaal statuut van de begunstigde -instanties belast met het berekenen en uitkeren van wettelijke en aanvullende pensioenen (artikel 11bis KSZ-wet) -externe preventiediensten

39 39 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Nieuwe diensten voor de ondernemingen n inproductiestelling van alle herziene aangiften van sociale risico’s met het oog op een valorisatie van vereenvoudigings- mogelijkheden ten gevolge van de invoering van de multifunctionele DIMONA- en kwartaalaangiften n verbetering van de elektronische feedbackmechanismen voor ondernemingen en hun onderaannemers, o.a. door middel van de E-box n aanzetten van de coördinatie-organen uitgebouwd rond de Kruispuntbank voor Ondernemingen tot vereenvoudiging van de informatieprocessen die ondernemingen en hun vestigingen (t.a.v. de sociale sector dienen) dienen uit te voeren n.a.v. het zich voordoen van bepaalde evenementen in hun levensloop n bijdrage tot de bijdrage van paneuropese diensten voor multinationale ondernemingen (vb. GOTOT voor aangifte detachering) n stimuleren van gegevensuitwisseling van toepassing tot toepassing aan de hand van gestructureerde berichten

40 40 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Nieuwe diensten voor de sociaal verzekerden n verdere veralgemening van het ondersteunen van de automatische toekenning van sociale rechten of aanvullende voordelen gebaseerd op het sociaal statuut n nu een betrouwbare elektronische authentisering en handtekening mogelijk is op basis van de elektronische identiteitskaart, aanzienlijke uitbreiding van het aantal transacties voor sociaal verzekerden, zoals -aanvraag tot raming van een pensioen -raadpleging van de jaarlijkse vakantierekening door de werknemers uit het arbeidersstelsel -aanvraag tot loopbaanonderbreking -in het algemeen raadpleging door de sociaal verzekerde van de hem betreffende gegevens in de gegevensbanken van de instellingen van sociale zekerheid raadpleging door de sociaal verzekerde van de loggings inzake gegevensuitwisselingen m.b.t. hemzelf via het netwerk van de sociale zekerheid

41 41 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Nieuwe diensten voor de professionals in de sociale sector n verdere uitbouw geïntegreerd elektronisch samenwerkings- platform E-workspace & E-communities -kennismanagement -work flow ondersteuning -project en issue management -agenda’s en stukken van comités en werkgroepen n specifiek geïntegreerd elektronisch samenwerkingsplatform voor de inspectiediensten n aanbod van transacties op het portaal van de sociale zekerheid n geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer over de platformen heen

42 42 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Geleidelijke vervanging van de functies van de SIS-kaart door andere instrumenten n geleidelijke vervanging van de functies van de SIS-kaart -functie van elektronische identificatie: overgenomen door elektronische identiteitskaart na algemene uitreiking ervan -functie van bewijs van de verzekerbaarheid in de sector van de gezondheidszorg overgenomen door beveiligde on-line toegang van de zorgverstrekkers tot de verzekerbaarheidsgegevens van hun patiënten beschikbaar bij de ziekenfondsen, met gebruik van de elektronische identiteitskaart als middel voor de identificatie van de patiënt met een elektronische identificatie en authentisering van de zorgverstrekkers n behoud van de SIS-kaart of van een gelijkwaardige oplossing voor de sociaal verzekerden die niet over een elektronische identiteitskaart beschikken (sociaal verzekerden die niet in België verblijven, kinderen jonger dan 12 jaar, …) n alvast update van de leesapparatuur van de SIS-kaart opdat ze de elektronische identiteitskaart kan lezen

43 43 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Informatie-uitwisseling tussen de sociale sector en de FOD Financiën n wederzijdse elektronische uitwisseling van persoonsgegevens gemachtigd door de bevoegde sectorale comités van de CBPL, met bijzondere aandacht voor naleving van proportionaliteits- beginsel en transparantie voor de burgers en de ondernemingen n voorbeelden -door sociale sector aan FOD Financiën mededeling van de arbeidsinkomsten van werknemers en de vervangingsinkomen ter vervanging van de Belcotax-aangiften en met het oog op de voorinvulling van de aangifte voor de personenbelasting mededeling van informatie m.b.t. de gekende beschikking over beslagbare inkomsten voor personen die een vaststaande schuld hebben bij de FOD Financiën -door FOD Financiën aan sociale sector mededeling van de belastbare inkomsten voor personen die aanspraak maken op één van de regelingen van sociale bijstand met het oog de doorvoering van de bestaansmiddelentoets

44 44 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Aanzetten tot evolutie van de authentieke bronnen buiten de sociale sector n snellere beschikbaarheid van gegevens i.v.m. -geboorten -wijzigingen van burgerlijke staat -wijziging van gezinssamenstelling -overlijden door de herziening van de processen voor de opname van deze gegevens door de gemeenten in het Rijksregister n verhoging van de functionaliteit van de Kruispuntbank van Ondernemingen -opname van alle relevante entiteiten -activeren van de bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen ingestelde coördinatie-organen -uitbouwen van de functie van de Kruispuntbank van de Ondernemingen inzake opname van verwijzingen naar en organiseren van geïntegreerde elektronische toegang tot in andere gegevensbanken bewaarde authentieke gegevens m.b.t. de ondernemingen

45 45 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Ondersteuning van de uitbouw van een E-health platform n doel -verhoging van kwaliteit van de zorgverstrekking en de veiligheid van de patiënt -door goed georganiseerde elektronische gegevensuitwisseling tussen alle betrokkenen -met de nodige waarborgen inzake informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer n door te streven naar -een gestructureerde en georganiseerde elektronische opslag van minimale informatie over de patiënt, de verstrekte zorgen en de resultaten van de verstrekte zorgen -de terbeschikkingstelling, aan de behandelende zorgverstrekkers of –instellingen, van een gecontroleerde, goed beveiligde elektronische toegang tot relevante informatie over de patiënt, de verstrekte zorgen en de recultaten van de verstrekte zorgen -een gestructureerde elektronische uitwisseling van zorgvorschriften tussen zorgverstrekkers, zowel binnen als buiten zorginstellingen

46 46 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Ondersteuning van de uitbouw van een E-health platform n bepaalde in de sociale sector uitgebouwde know-how of componenten kunnen hierbij, mutatis mutandis, nuttig zijn -Kruispuntbankmodel voor organisatie en coördinatie van gegevensuitwisseling zonder onnodige centralisatie, op basis van een verwijzingsrepertorium -methoden voor procesoptimalisatie -instelling van een goed beveiligd platform voor de elektronische gegevensuitwisseling -instelling van een door de stakeholders beheerd coördinatie-orgaan voor de uitbouw en het beheer van het platform voor de elektronische gegevensuitwisseling en de coördinatie van de procesoptimalisatie -algemeen gebruikt patiëntidentificatienummer afgeleid van identificatienummer sociale zekerheid -systeem voor gebruikers- en toegangsbeheer -systeem van machtigingen door een sectoraal comité gezondheid op te richten binnen CBPL -elementen uit de regelgeving

47 47 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Bevorderen van de inclusie n uitgangspunt: iedereen heeft recht op een gelijkwaardige dienstverlening n blijvende bevordering van automatische toekenning van rechten en aanvullende voordelen op basis van elektronische gegevensuitwisseling tussen actoren in de sociale sector n actieve informatie via push systeem over de rechten, met bijzondere aandacht voor de groepen met hoog risico op non- take-up n de elektronische dienstverlening aan de burgers en de ondernemingen wordt in een eerste fase beschouwd als een bijkomend kanaal, naast de traditionele kanalen n uitbouw van een basisdienst om ingevulde papieren formulieren via optische karakterherkenning om te zetten in elektronische vorm

48 48 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Bevordering van de inclusie n ten volle ondersteunen van de meewerkende instellingen van sociale zekerheid, de onderaannemers van ondernemingen, de locale besturen en de belangenverenigingen in hun eersteijnsrol naar de sociaal verzekerden n aanbod inzake opleiding en training voor daarin geïnteresseerde gebruikers van het portaal van de sociale zekerheid n inspelen op maatregelen van de federale overheid inzake de informatisering van de samenleving n aandacht voor de usability van alle toegangskanalen n ondersteuning via een geïntegreerd contact center

49 49 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 26 oktober 2005 Meer informatie ? n Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid http://www.ksz.fgov.be n portaal van de sociale zekerheid https://www.socialsecurity.be n persoonlijke website http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben

50 D@nk u ! Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid


Download ppt "E-government in de sociale sector: toekomstige ontwikkelingen Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg."

Verwante presentaties


Ads door Google