De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen met de agrarische sector werken aan de KRW

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen met de agrarische sector werken aan de KRW"— Transcript van de presentatie:

1 Samen met de agrarische sector werken aan de KRW
Goedenavond Mijn naam is Ron van der Zaken ik manage het programma KRW Ik wil u graag op hoofdlijnen informeren over een aantal ontwikkelingen die spelen in de relatie tussen KRW en de agrarische sector.. Ontwikkelingen die vooral relevant zijn voor de volgende KRW periode. De periode van 2016 tot 2021. Ron van der Zaken Programmamanager KRW RAO atelier Rijn-West 3 oktober 2013 Harry Schuitemaker ©

2 Samen met de agrarische sector werken aan de KRW
Ik heb een vriend en die is tuinder………

3 KRW: HHNK zorgt voor schoon water
Schoon water: voor mensen, planten en dieren

4 HHNK zorgt voor schoon water
Schoon water: voor mensen, planten en dieren

5 Wat is er bij ons aan de hand (1)

6 Wat is er bij ons aan de hand (2)

7 Wat is er bij ons aan de hand (3)

8 Wat is er bij ons aan de hand (4) Toen de Zaan nog stonk……..

9 Wat is er bij ons aan de hand (4) Niet alleen voedingsstoffen ook gewasbeschermings middelen

10 Mijn bestuur wil meer GROEN Niet alleen op de toestandkaart maar ook in de waterlichamen maar zeker ook in de boerensloot Kaderrichtlijn Water Ministerie van Infrastructuur en Milieu Nederlands Platform voor Waterschapsecologen - 3 December 2012

11 Wat is in de kern de sleutel
Verwerken uitkomsten achtergrondbelasting in GEP’s P&N plus doorwerking naar de biologie Conform nutriëntenadvies en brief minister WMB Vóór ter inzage provinciaal plan! Terugdringen agrarische emissies Generiek beleid (5e actieprogramma / Nota duurzame gewasbescherming Regionaal maatwerk (ondersteuning DAW / Invullen nutriëntenadvies

12 Wat is in de kern de sleutel
Beter op KRW aangepast beheer Door ons zelf Maaien maar vooral in boezem- en rietlanden Baggeren Peilbeheer Maar vooral door ingelanden Invoering Flexibele schouw  Vooral secundaire en tertiaire stelsel Ecologisch slootkant beheer Baggerpomp Etc.

13 Terugdringen agrarische emissies Wat mogen we verwachten  Veel …
Terugdringen agrarische emissies Wat mogen we verwachten  Veel …. heel veel DAW % van de resterende waterkwaliteitsproblemen op een motiverende en stimulerende wijze opgelost % EC 5e Actieprogramma moet substantiële bijdrage leveren aan KRW doelen Staatsecretaris Met andere (DAW) maatregelen tot een equivalent milieuresultaat DAW = vrijwillig / Zeker niet vrijblijvend Handtekeningen en nog eens handtekeningen

14 Terugdringen agrarische emissies In de kern
In 2021 is 80% van de watergerelateerde waterkwaliteit problemen opgelost Door een gezamenlijke inspanning: Die (voor een belangrijk deel) bestaat uit adequaat generiek beleid 5e Aktie programma Nota gewasbescherming Die voor een deel bestaat uit aanvullend regionaal maatwerk Het voortouw daarbij ligt bij de sector Overheden faciliteren De waterschappen (en dus HHNK) doen dit met kennis en €

15 POP 3 is in belangrijke mate kaderstellend voor de bijdrage die overheden kunnen leveren
Financieel Voor HHNK is huidig beeld € 2,5 miljoen per jaar waarvan ca. € specifiek voor ondersteuning DAW / nutriënten NB 1We wilden meer  maar voor de partners zit dat er niet in NB 2 We verwachtte / hoopte op een multiplier van 4  wordt 2 Inhoudelijk 3 maatregelen / fiches Innovatieve / bovenwettelijke maatregelen gericht op waterkwaliteit en/of waterkwantiteit Beheervergoedingen voor blauwe diensten aan collectieven Investeringen gericht op (her)inrichting van het watersysteem Provinciale subsidieverordening en “Streek idee” Werken met collectieven  Moet voor fiche beheer kan voor andere fiches

16 Alles bleef zo als het was?
Gebiedsproces KRW / Eigen handtekeningen Behoefte mooie plannen concreet te maken Wens / noodzaak om te oefenen / aan de slag te gaan Angst

17 Uitnodiging ANV WLD  oa omdat daar de energie zit  Tjonge jonge wat blijft het stil bij LTO-regionaal Doe ons een aanbieding Periode 2014/2015 (2 jaar) Houd rekening met DAW keuzelijst Nutriënten advies Veenweiden Overige aandachtspunten en ambities HHNK Uitbreiding buiten Veenweide en eigen werkgebied Diepe Polders / Duinzoom Samenwerking met andere ANV’s

18 Aanbieding ANV WLD Aanpak erfafspoeling (20 scans) (beter) Verwerken organisch materiaal Aanleg en beheer NVO’s ( 5 km) Natuurlijk beheer oevers (160 km) FAB-randen (22 km) Kringlooplandbouw (cursus) Selectieve / tijdelijke peilverhoging (zoeken locaties opp. 100 ha) Kennisontwikkeling, - verspreiding en toepassing NB MKBA op achterkant sigarendoos

19 D&H in beginsel akkoord
Hoe verder D&H in beginsel akkoord Zoeken naar breed committent en aanvullende financiering EZ (advies brief Stas) GS EL&I (advies brief DG Water) Aanbieding vertalen naar overeenkomst Start begin 2014

20 D&H in beginsel akkoord
Hoe verder D&H in beginsel akkoord Zoeken naar committent en aanvullende financiering EZ (advies brief Stas) GS EL&I (advies DG Water) Aanbieding vertalen naar overeenkomst Start begin 2014

21 Aandachtspunten voor discussie
Achtergrondbelasting verwerken in doelen. Ik zie beren Het is en blijft maar een druppel ….. Nemen andere ook hun verantwoordelijkheid  Toch die 80% als uitgangspunt voor factsheets en eigen beleidsplan Grote financiële KRW inspanning HHNK (cofinanciering POP). Lastig / niet te vertalen naar resultaatverplichting Maar ook  We zijn overgeleverd aan het krachtenspel waarin POP3, uitvoeringsregelingen en streekidee tot stand komen Hoi of wat erg ??


Download ppt "Samen met de agrarische sector werken aan de KRW"

Verwante presentaties


Ads door Google