De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductieprogramma nieuw gekozen mandatarissen Gemeenteraadsleden November 2006 – januari 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductieprogramma nieuw gekozen mandatarissen Gemeenteraadsleden November 2006 – januari 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Introductieprogramma nieuw gekozen mandatarissen Gemeenteraadsleden November 2006 – januari 2007

2 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 2 Partners in het initiatief

3 Gemeenteraadslid 2007-2012 focus op visie en engagement naar bestuur én burger Infosessies voor nieuw gekozen gemeenteraadsleden Avond 1

4 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 4 Inhoud Situering in de bestuurlijke organisatie Taken van de gemeente Gemeentelijke bestuursorganen en diensten Gemeentedecreet Partners op lokaal niveau Hoe ver reikt de gemeentelijke autonomie? Samenleven in diversiteit Voorstelling VVSG en agentschap voor Binnenlands Bestuur

5 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 5 Kanttekening: Gemeentedecreet en de inwerkingtreding ervan gemeentedecreet goedgekeurd door Vlaams Parlement in 2005 legt regels vast voor het gemeentelijke functioneren nog niet alle bepalingen van het decreet zijn al van kracht in deze infosessie enkel over de bestaande situatie, niet over bepalingen uit Gemeentedecreet,die nog niet van kracht zijn de komende jaren zal nog veel veranderen door de verdere inwerkintreding van het Gemeentedecreet

6 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 6 Inhoud Situering in de bestuurlijke organisatie Taken van de gemeente Gemeentelijke bestuursorganen en diensten Gemeentedecreet Partners op lokaal niveau Hoe ver reikt de gemeentelijke autonomie? Samenleven in diversiteit Voorstelling VVSG en agentschap voor Binnenlands Bestuur

7 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 7 De gemeente, een levende en diverse werkelijkheid een plaats waar mensen: samen wonen, samen komen school lopen sporten, deelnemen aan culturele activiteiten afval produceren huis houden (energie, water verbruiken) werken inkopen doen wie organiseert dit samen leven?

8 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 8 De gemeenten in een ruimer bestuurslandschap de gemeente is geen eiland, maar werkt in een globaal overheidslandschap: gemeentelijk bestuursniveau provinciaal bestuursniveau Vlaams bestuursniveau federaal bestuursniveau Europees bestuursniveau

9 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 9 Situering in de bestuurlijke organisatie (1) federale overheid gemeenschappen en gewesten 5 provincies 589 gemeenten in België 308 gemeenten in Vlaanderen fusiegemeenten - deelgemeenten

10 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 10 Situering in de bestuurlijke organisatie (2) elk bestuursniveau heeft eigen taak en rol draagt de verantwoordelijkheid voor zijn bevoegdheden is erop aanspreekbaar

11 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 11 Gemeentelijk bestuursniveau basisniveau staat het dichtst bij de burger meest herkenbaar oefent bevoegdheden uit die de lokale gemeenschap aanbelangen binnen grenzen van de wetten en decreten

12 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 12 Vlaams, federaal en Europees bestuursniveau centraal bestuursniveau maatschappelijke sturing = algemene regelgeving basisorganisatie van de samenleving vorm geven op een kwaliteitsvolle en democratische wijze

13 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 13 Provinciaal bestuursniveau intermediair niveau provincies maken beleidskeuzes die: belangen van het lokale niveau overstijgen niet zodanig algemeen zijn dat een centrale beslissingsbevoegdheid gewenst is

14 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 14 Bevoegdheden gewesten lokale en provinciale besturen (uitzondering politie en brandweer) ruimtelijke ordening milieu, natuur, waterbeleid huisvesting economie tewerkstellingsbeleid openbare werken en vervoer

15 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 15 Bevoegdheden gemeenschappen maatschappelijk welzijn (OCMW) culturele materies taal kunsten media jeugd sport onderwijs gezondheidszorg gezinsbeleid ouderenzorg

16 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 16 Bevoegdheden federale overheid veiligheid, politie, brandweer justitie sociale zekerheid tewerkstelling en arbeid buitenland defensie

17 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 17 Inhoud Situering in de bestuurlijke organisatie Taken van de gemeente Gemeentelijke bestuursorganen en diensten Gemeentedecreet Partners op lokaal niveau Hoe ver reikt de gemeentelijke autonomie? Samenleven in diversiteit Voorstelling VVSG en agentschap voor Binnenlands Bestuur

18 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 18 Taken gemeente open taakstelling - autonomie alle taken, die niet behoren tot de provinciale, Vlaamse, federale of Europese bevoegdheid taken in medebewind co-bestuur verplichte taken

19 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 19 Voorbeelden van gemeentelijke taken bevolking en burgerlijke stand zorg voor een propere buurt (huisvuil, afvalbakken,…) cultuur- of sportcentrum (basis)onderwijs jeugdwerking, seniorenbeleid wandel- en fietsroutes groen in de gemeente parkeerbeleid inrichting straten, schoolomgeving  direct voelbare beslissingen, want gemeente staat het dichtst bij de burger

20 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 20 Voorbeelden van gemeentelijke taken (uit Nieuwe Gemeentewet) openbare orde openbare rust openbare veiligheid openbare gezondheid

21 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 21 Voorbeelden van verplichte taken bibliotheek beheren bouwvergunningen afleveren afgifte identiteitskaarten bijhouden bevolkingsregisters

22 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 22 Inhoud Situering in de bestuurlijke organisatie Taken van de gemeente Gemeentelijke bestuursorganen en diensten Gemeentedecreet Partners op lokaal niveau Hoe ver reikt de gemeentelijke autonomie? Samenleven in diversiteit Voorstelling VVSG en agentschap voor Binnenlands Bestuur

23 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 23 Gemeentelijke bestuursorganen gemeenteraad college van burgemeester en schepenen burgemeester

24 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 24 Vergelijking met andere bestuursniveaus wetgevenduitvoerend gemeentelijkgemeenteraadcollege van burgemeester en schepenen provinciaalprovincieraaddeputatie VlaamsVlaams ParlementVlaamse Regering federaalkamer en senaatfederale regering

25 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 25 Gemeenteraad (1) hoogste niveau beleid bepalen politieke keuzes richting geven reglementerende bevoegdheid begroting, belastingen, rekeningen democratische controle op college en op uitvoering van beleid

26 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 26 Gemeenteraad (2) democratisch besturen politiek debat openbaarheid

27 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 27 Gemeenteraad (3) betrokkenheid bij beleid: minimum 10 keer per jaar vergaderen ! is niet overal gerealiseerd controle mogelijkheid eigen voorzitter vragenrecht indienen klachten en bezwaren bij toezichthoudende overheid

28 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 28 Gemeenteraad (4) deontologie: belangenvermenging vermijden waardigheid, niet beledigend vertrouwelijke info naar media

29 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 29 College van burgemeester en schepenen uitvoering beleid draaischijf dagelijks bestuur mogelijkheid van delegatie naar gemeentesecretaris controle op de beleidsuitvoering

30 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 30 Burgemeester gezicht van de gemeente politiebevoegdheid rust en orde voorzitter college van burgemeester en schepenen voert wetten en decreten uit vertegenwoordigt de overheid lid politiecollege

31 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 31 Gemeentelijke diensten (1) gemeentesecretaris als schakelfunctie voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid dagelijks management managementteam met secretaris, ontvanger en leidinggevende ambtenaren afsprakennota relatie politieke bestuurders/administratie

32 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 32 Gemeentelijke diensten (2) bevolking: identiteitskaart, bevolkingsregister burgerlijke stand: geboorten, huwelijken, overlijdens welzijn huisvesting: sociale woningen, premies ruimtelijke ordening: bouwvergunningen milieu: afval sorteren, containerpark cultuur: cultureel centrum, steun aan het verenigingsleven

33 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 33 Gemeentelijke diensten (3) bibliotheek jeugd: speelpleinen, steun aan jeugdverenigingen sport: sportactiviteiten, steun aan sportclubs gemeentelijk onderwijs technische dienst: gebouwen, wegen groendienst: onderhoud parken, bermen, planten en bloemen toerisme: wandel- en fietsroutes, gidsen communicatie: website, infoblad, begrijpelijke taal

34 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 34 Inhoud Situering in de bestuurlijke organisatie Taken van de gemeente Gemeentelijke bestuursorganen en diensten Gemeentedecreet Partners op lokaal niveau Hoe ver reikt de gemeentelijke autonomie? Samenleven in diversiteit Voorstelling VVSG en agentschap voor Binnenlands Bestuur

35 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 35 Gemeentedecreet (1) basisregels voor werking van de gemeente liggen vast in het Gemeentedecreet: rollen van de organen opdracht van de administratie verhouding bestuur-administratie betrokkenheid burgers

36 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 36 Gemeentedecreet (2) missie van de gemeente: zorgen voor het welzijn van haar burgers duurzame ontwikkeling initiatiefrecht voor alles wat van lokaal belang is burgernabij, democratisch, transparant, doelmatig betrekken van burgers bij het beleid

37 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 37 Gemeentedecreet (3) beleidsnota voor 6 jaar budget - rekening organisatie diensten aanstelling leidinggevende functies fiscaliteit reglementerende bevoegdheid ruime mogelijkheden voor delegatie

38 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 38 Inhoud Situering in de bestuurlijke organisatie Taken van de gemeente Gemeentelijke bestuursorganen en diensten Gemeentedecreet Partners op lokaal niveau Hoe ver reikt de gemeentelijke autonomie? Samenleven in diversiteit Voorstelling VVSG en agentschap voor Binnenlands Bestuur

39 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 39 Gemeentelijke taken worden steeds complexer alles kan niet meer op gemeenteraad andere instellingen nemen beslissingen met (grote gevolgen) voor de inwoners  gemeente moet samenwerken met partners op het lokale niveau om dienstverlening aan bevolking te kunnen verzekeren

40 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 40 Partners op het lokale niveau Wie zijn de partners van de gemeente ? OCMW (eigen taken, eigen bestuursorganen) OCMW-verenigingen (verzelfstandigde entiteiten van het OCMW) intergemeentelijke samenwerkingsverbanden gemeentebedrijven Politiezone (met politieraad en politiecollege) brandweer

41 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 41 Inhoud Situering in de bestuurlijke organisatie Taken van de gemeente Gemeentelijke bestuursorganen en diensten Gemeentedecreet Partners op lokaal niveau Hoe ver reikt de gemeentelijke autonomie? Samenleven in diversiteit Voorstelling VVSG en agentschap voor Binnenlands Bestuur

42 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 42 Hoe ver reikt de gemeentelijke autonomie? enerzijds: territoriale decentralisatie Grondwet artikel 41: beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad autonomie anderzijds: deel van een groter geheel (EU, België, Vlaanderen) schending wet schending beginselen van behoorlijk bestuur schending belangen ruimere gemeenschap dan de lokale

43 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 43 Bestuurlijk toezicht (1) vroeger: goedkeuringen beslissingen pas uitvoerbaar na formele goedkeuring laatste jaren versoepeling van toezicht: algemeen toezicht als courante procedure beslissingen uitvoerbaar, maar vatbaar voor schorsing/vernietiging

44 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 44 Bestuurlijk toezicht (2) toezichthoudende overheid : gouverneur → schorsing minister → vernietiging sommige beslissingen verplicht op te sturen: budgetten belastingen rechtspositieregeling personeel deelname in verenigingen termijn voor eventuele schorsing/vernietiging is 50 dagen

45 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 45 Bestuurlijk toezicht (3) praktijk: klachten leiden tot onderzoek klachten van raadsleden, burgers, personeelsleden klacht indienen bij: minister gouverneurs agentschap voor Binnenlands Bestuur opvraging: opvraging voor onderzoek stuit de termijn (meestal 30 dagen) mogelijke schorsing intrekking/rechtvaardiging/aanpassing eventuele vernietiging (kan ook rechtstreeks)

46 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 46 Inhoud Situering in de bestuurlijke organisatie Taken van de gemeente Gemeentelijke bestuursorganen en diensten Gemeentedecreet Partners op lokaal niveau Hoe ver reikt de gemeentelijke autonomie? Samenleven in diversiteit Voorstelling VVSG en agentschap voor Binnenlands Bestuur

47 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 47 Samen leven in diversiteit (1) complexe samenleving verschillen en tegenstellingen tussen mensen en ideeën  gemeenteraad: opdracht om alle burgers te vertegenwoordigen afwegen van belangen man-vrouw in gemeenteraad beide geslachten in college

48 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 48 Samen leven in diversiteit (2) herkomst, culturen open samenleving inburgering (decreet) toegang openbare plaatsen voor personen met een handicap inrichting openbaar domein

49 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 49 Samen leven in diversiteit (3) stuk(je) vertaling van diversiteit: man-vrouwpariteit gemeenteraadslijsten beide geslachten in college van burgemeester en schepenen adviesraden: maximum 2/3 van de leden van hetzelfde geslacht personeelsbestand administratie: blijk geven van diversiteit – aanwezigheid personen met een handicap organisatie afstemmen

50 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 50 Rol als brugfunctie tussen burger en bestuur verkiezing van de gemeenteraad meldpunt klachten ombuddienst hoorzittingen verzoekschrift volksraadpleging burgerinitiatief adviesorganen wijkbudget

51 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 51 Inhoud Gemeentelijke bestuursorganen en diensten Taken van de gemeente Gemeentedecreet Partners op lokaal niveau Hoe ver reikt de gemeentelijke autonomie? Samenleven in diversiteit Situering in de bestuurlijke organisatie Voorstelling VVSG en agentschap voor Binnenlands Bestuur

52 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 52 Agentschap voor Binnenlands Bestuur (1) opdrachten: regelgeving voorbereiden organisatie lokale en provinciale verkiezingen eredienstinstellingen begraafplaatsen en lijkbezorging stedenbeleid Inburgeringsbeleid

53 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 53 Agentschap voor Binnenlands Bestuur (2) opdrachten (vervolg): Gemeente-, Steden- en Provinciefonds bestuurlijk toezicht ondersteuning, informatie en communicatie Vormingscentrum Lokale Besturen kenniscentrum en jaarbeeld: monitoring van gegevens over lokale besturen

54 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 54 Agentschap voor Binnenlands Bestuur (3) communicatiekanalen: BinnenBand (tijdschrift) Binnenl@nd (elektronische nieuwsbrief) www.binnenland.vlaanderen.be publicaties

55 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 55 VVSG Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten opdrachten: belangenbehartiging infoverstrekking beleidsopvolging communicatiekanalen: Lokaal (tijdschrift) VVSG-week (elektronische nieuwsbrief) www.vvsg.be Vormingscentrum

56 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 56 Volgende keer: programma avond 2 De rol van een gemeenteraadslid Keuzes te maken en functies te verdelen Maar je staat er niet alleen voor Ben je in de meerderheid of in de oppositie? Hoe doe ik het, wat moet, kan en mag ik? Wat zijn mijn rechten en plichten als mandataris? En mijn statuut? Hoe werkt een gemeenteraad in de praktijk?

57 Introductieprogramma nieuw gekozen gemeenteraadsleden 57 Partners in het initiatief


Download ppt "Introductieprogramma nieuw gekozen mandatarissen Gemeenteraadsleden November 2006 – januari 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google