De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Begrotingsmodule BudgPersPZautom NL.xls 16 Oktober 2008 Initiatief van Patrick Crabbé - A Dezangrélaan 111 1950 KRAAINEM In samenwerking met.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Begrotingsmodule BudgPersPZautom NL.xls 16 Oktober 2008 Initiatief van Patrick Crabbé - A Dezangrélaan 111 1950 KRAAINEM In samenwerking met."— Transcript van de presentatie:

1 Begrotingsmodule BudgPersPZautom NL.xls 16 Oktober 2008 Initiatief van Patrick Crabbé - A Dezangrélaan 111 1950 KRAAINEM In samenwerking met

2 Aandachtspunten Bij het beschikbaar stellen van de beide bestanden wordt de Module in blad Para aangepast (referteperiode en Index Planbureau) => Module en Bestanden gelijktijdig downloaden VERA Bestanden niet hernoemen ! Nagaan of het Model 9BIS tijdig ter beschikking werd gesteld. Lijst bevorderingen moet beschikbaar zijn evenals de lijst met de (geplande) loopbaanincidenden qua tewerkstelling Vaste gegevens ter beschikking hebben: Plafond patronale bijdrage (Trimestrieel bedrag) en eventueel Oud Barema vb:TEMSE

3 Te volgen stappen Inlezen van de bestanden via ingebouwde procedure Vervolgens controle van dubbele lijnen Verwerken van de gegevens Blad Para input van « Bedrag » Plafond Aanpassen van de werkregimes U[21] of Code wedde R[18] Blad Calog en Ops Controle blad Totaal en opslaan ! Nooit opslaan Als!

4 What’s new Indexvoorziening planbureau =(IndR20*8+IndR21*4)/12 = 1.4958 Verhoging Eindejaarstoelage 2008 met 332.45 € Dit bedrag is onderworpen aan Patr Bijdrage Vakantiegeld Ops 65% of 92% en evolutief Toevoeging van criteria Schatting bijdrage arbeidsongevallen Mogelijkheid 3 percentages in te brengen ipv 1.70% Sociale Toelage II Bijkomende opname van Mandaat en Eindejaarstoelage in de berekening ingevolge antwoord vraag SSGPI aan ONSSAPL-RSZPPO

5 2008 aanvankelijk =(1,4002*1 + 1,4282*5 + 1,4568*6)/12 = 1,4402 eigenlijk=(1,4002*1 + 1,4282*4 + 1,4568*4+1,5859*3)/12 = 1,4498

6 16/10/2008 Elke aanwezige ontvangt Bestanden Baremische Elementen en Supplementen 200808 Laatste versie van de Module: een Blanco en een ingevuld zonder interventies voorzien in Hoofdstuk 5 Test bestand aan te maken in filemanager: Oefening(en) kostprijs verhoging EJT 2008 & gem kostprijs groep personen of oef op vraag !

7 Wat kost de wijziging EJT voor 2008 Blad Para : Jaar of «cel I3-I5» =>2008 Controleer eventuele foutmelding in blad Totaal Pas zo nodig Anc aan 200801 + pct in kolom U[21] => Noteer voor later ! Blad Ops :Titel ingeven in «cel I3-I5» : WijzBud - MET VERHOGING Controleer op TotOpsFiltM (géén filter of juist wel per kader/Niveau) Klik op de Pijl naast Blad Para « cel D26 » vul X in Blad Ops :Titel ingeven in « cel I3-I5 » : WijzBud - ZONDER VERHOGING klik rechtstreeks op de pijl blad Ops (géén filter of juist wel per kader/Niveau) of TotOpsFiltM Op blad TotOpsFiltM maak het verschil in kolom E D2-D3 en kopieeer de formule

8 Verloop van de Voormiddag Historiek Waar vind ik de Module & voedingsbestanden Download unzip & bewaren  Inlezen van de geleverde bestanden = Macroprocedure Detail van Baremische elementen  Controle/Tussenkomsten  Macroprocedure activeren  Navigeren in de module Inhoud tabbladen & manipulaties  Totaal  Totaal-code  Para(meters)  Bar(rema’s) & NewBarCalog  H(u)lpform(ulier)  Form(ules)  Zones & Budget supplementen Interventies in Ops en/of Calog  Werkregime  Niet uitgevoerde berekeningen  Toevoegen van toelagen/vergoeding  Bevordering  Toevoegen/verwijderen leden Specifieke filters en statistieken Vragen

9 Vervolg normale PPT

10 Waar vind ik de Module & Handleiding & tijdelijke richtlijnen De Blanco module is beschikbaar via de site SSGPI http://www.ssgpi.behttp://www.ssgpi.be Downloaden van de Budgettaire Module Inflatie vooruitzichten 2008 en tips/aanpassingen Handleiding - Een uitgeprinte versie van handleiding Per zone is een geïnitialiseerde Module via USB-STICK/ ter beschikking

11 Aankondiging van de relaese van nieuwe bestanden via flash SSGPI Na activeren van de Zip-Manager gaat u de beide bestanden via extract in een werkfolder te plaatsen.

12 Ontvangst en Bewaren van de Module en van de via VERA geleverde bestanden => voor elke aanwezige zone (zijn de 3 bestanden ter beschikking) Zowel de Module als de bestanden via Vera aangeleverd zijn.ZIP versies Twee bestanden worden vier maal per jaar aangeleverd via Vera (beschermde toegang): In februari & maart en in augustus & september Alle bestanden worden « unzipped » in dezelfde map bewaard : bv « Begroting 2008 » De Vera-bestanden worden “niet” hernoemd !

13 Openen en initialiseren van de Module De Module opent steeds op het voorblad Ze maakt bij het opstarten een bijkomend menu aan. Het beveiligingsniveau dient desgevallend lager te worden ingesteld

14 Noodzakelijk Menu Zie hoofdstuk 1 handleiding Beide stappen uitvoeren Het zonenummer wordt ter identificatie ingegeven Vervolgens wordt gestart met het in volgorde opladen van de gegevens uit de spreadsheets via het menu 1.5XXX Budget baremische elementen.xls 2 5XXX Budget supplementen XXX.xls

15 A. Blad ”Budget baremische elementen”(1)  A.1.Toegang via het menu:  A.2.Rubrieken :  Ops/CALog : Opsplitsing in Operationeel en leden van het administratief of Logistiek kader toegekend bij de opladen op basis van de Code statuut  C(2)/S(1): Statutair of contractueel => bepalend voor de berekening van de patronale bijdrage  Identificatienummer Naam en Voornaam, geboortedatum : identificatie gegevens  Functionele code : kan per domein gebruikt worden (vrij te gebruiken)  Code statuut : bepalend voor toekenning/ weigering rechten & berekening patronale bijdrage vb P*=Operationeel B*=Calog Statutair P5 geen recht op WE, Nacht… CB/3B GESCO =andere patronale NIEUW M5: getransfereerde militairen=> Calog in Kolom A

16 A. Blad ”Budget baremische elementen”(2)  A.2.Rubrieken (2):  Weddeschaal en Anciënniteitdatum: bepalen de 100% in functie van datum van de Module 0C10 198202 in 2008 (-1982) => 1 * 21 036,19 (trap 25) + 11 * 21 348,09 (trap 26) gemiddeld 21 322.10  Datum volgende verhoging : IS NIET bepalend voor volgende SCHAAL geeft wel aan wanneer volgende trap  Idem voor de schaal vd Vrijwaring: noodzakelijk voor tweede berekening 40A0 199905 in 2008(-1999) = 4 * 12 689,20 (trap 8) + 8 * 12 747,37 (trap 9) gemiddeld 12 727,98

17 A. Blad ”Budget baremische elementen”(3)  A.2.Rubrieken (3):  Contract: wordt toegekend in oplopende lijn 0 is het 1 ste contract contractueel halftijds als bediende D1A 1 is het 2 de contract statutair halftijds in andere gemeente/zone als bediende CC1 Contract wordt eveneens gewijzigd bij mobiliteit =andere werkgever  Code Wedde : 1 = Voltijdse tewerkstelling 5 = deeltijdse of uurrooster I ….= loopbaan onderbreking andere codes PRO MEMORIE  Haard standplaats : Rechten van ambtenaren op basis van gezinssituatie en inkomen 1= Haard - 2 Standplaats

18 A. Blad « baremische elementen » (4)  A.3.Controle dubbele lijnen  dubbel contract laten staan  schaal en/of statuut verschillend en code wedde 5 =>dubbel contract  Bij gelijk contract : controle van datum van de volgende verhoging van de effectieve of vrijwaringsschaal. Indien de datum verstreken is, is dit aanduiding regullijn  Verwijderen van overtollige lijn ≠ Verwijderen inhoud van de cellen

19 A. Blad « baremische elementen » (5)  A.4.Filters – Sorteren - Verwerking van de Gegevens :  Filters kunnen voor controle gebruikt worden  Sorteren is optioneel : behouden volgorde op Code statuut (voor verwerking)  PAS NA DE CONTROLE VAN DUBBELE LIJNEN  A.5.Macroprocedure starten Klik OP DE TEKST => => kopiëren van de gegevens in bladen “Ops” en “Calog” => ophalen van de prestaties uit blad supplementen => kopiëren van de berekeningen lijn 15 en lijn 17 =>Ventilatie “Totaal Code” en Invullen blad “Totaal”

20 B.Toegang tot de Tabbladen De toegang tot de tabbladen: Optie 1. Vanaf de 2 submenus van PZ-Personeelsbudget zijn de tabladen individueel te selecteren. Niet alle tabbladen zijn toegankelijk. Consultaties ► Algemeen totaal Wijzigbare werkbladen ► Parameters Optie 2. Instelling via Extra –Opties- Weergave –Vensteropties- Bladtabs Alle tabbladen zijn beschikbaar Optie 2 wordt pas geactiveerd na opladen bestanden CDVU

21 C.Blad Totaal (1) Hfdst 2.7 vd handleiding  C.1. Indien geen « error » => bewaren/opslaan  C.2.Controle van het geseinde # Ops en CALOG-personen en (niet)correcte verwerking Blad Totaal wordt steeds eerst gecontroleerd alvorens wordt bewaard Plaats van de foutmeldingen is indicatie De verbetering dient op het blad “CALog” te gebeuren

22 C. Blad Totaal (2)  C.3.Filter op blad “Ops” of “Calog” # Ref of #N/A in rubriek Calog op het blad “Totaal” => Controle blad Calog => Eventueel activeren van de filter De filter wordt geactiveerd op lijn 14 van het blad Calog en op lijn 16 van het blad Ops

23  C.4.Tussenkomst op blad Ops/Calog => Vrijwaring Wedde B002 is niet gekend Met de aangepaste filter: “gelijk aan” parameter: “#REF !” wordt dit vastgesteld  C.5.Tussenkomst op blad Bar De niet gekende schaal is normaal beschikbaar in de zone (vorige versies op papieren drager in het dossier) In de kolom IO van blad « Bar » gekopieerd te worden Hier enkel de bedragen vanaf 15 jaar in te vullen (2008-1992) Na de correctie gebeurt de berekening op het betrokken blad: B2B1 198901=>23 771,59€ < 23 800,00€ B002 199202 Ook wordt in vb de vrijwaring toegekend /berekend Na ingreep wordt de filter gedeactiveerd of “all” selecteren in de kolom AX

24  C.6 Totaal BEWAREN & INHOUD Bij controle van het blad “Totaal” verdwijnt elke foutmelding nadat deze via blad Calog of Ops zijn opgelost Dit blad bevat bijna alle berekeningselementen nodig voor de samenstelling van de begroting. In dit STADIUM hebben we voorlopige resultaten Op dit blad wordt NOOIT een bedrag of titel gewijzigd Enkel verbergen van Kolommen of Rijen kan Enkele ingrepen dienen nog plaats te hebben

25 D.Blad Totaal-code (Hoofdstuk 2.8 vd handleiding) 3 luiken horizontaal A.Titels  Economische codes (lijn 1)  Verwijzende cijfers (verborgen lijn 2 & 3)  Benaming van het loonelement (lijn 4) B. 4 Groepen  Bijzonder Rekenpl en Secr (lijn 6 & 7)  Operationelen (uit blad Ops gehaald)  Caloggers (is uit blad Calog gefilterd)  Gesco’s (is uit blad Calog gefilterd) Steeds twee lege lijnen tussen laatste lid en subtotaal In de grijze lijnen na totaal per kader zit contrôle op <> # C.Totalen  Groepering van de Totalen  Deze totalen worden vergeleken in het Controlegebied van het blad Totaal met de totalen (lijn1) vd bladen Calog en Ops

26 D.Blad Totaal-code (vervolg) Kol A:Teller Kol B : Functionele code Kol C: Kader Kol D.Functie of naam Kol E tot AQ: Individuele jaartotalen per economische-sub code Kol AR: Eerste subtotaal van de kolommen E tot AQ (grijze achtergrond) Kol AS-BD : Individuele jaartotalen per effectieve economische code gegroepeerd Kol BE: Totaal van de kolommen AS tot DB (grijze achtergrond) Kol BF : Controle per lijn van verschillen tussen beide eindtotalen AR en BE

27 E.Blad Para (Parameters) (Hoofdstuk 2.1 vd handleiding) De berekeningdatum « JAAR » stuurt de module Enkel het jaar wordt ingevuld (Cel C2) De indexen of verhogingscoëfficiënten worden in de tabel AA1-AF16 opgezocht Twee basisindexen sturen de module: IndexWedde (Cel C3) en IndexToel (Cel C4) (1,4568 -=ROUND(POWER(1,02; 20);4)) Samenstelling voor 2009 =(IndR20*4+IndR21*8)/12= 1.5058 OF (1,4859*4+1,45157*8)/12  D.1.De indexen of verhogingscoëfficienten

28 E. Para De index van de periode extractie supplementen of IndRef (Cel C10) Dit gegeven bevat de gemiddelde index van de periode van de extractie. Slechts 1 index 1.4190 was van toepassing op de toelagen en vergoedingen tijdens de periode 01082007-31072008 De gegevens wordt meegegeven in de module AB 21– AE 25 en dienen zo nodig aangepast te worden in de cellen B10-D10 De Verhogingscoëfficient of IndDiff (Cel C11) herberekend de bedragen van uitgekeerde sociale abonnementen en getarifeerde bedragen de Module  E.1.De indexen of verhogingscoëfficienten (2)

29 E. Para  E.3 Geïndexeerde bedragen Enkele bedragen van het blad Para worden na aanpassing van het jaartal automatisch geïndexeerd  E.4 Plafond Patronale bijdrage Het Plafond patronale bijdrage wordt bekomen door het ingeven van het trimestriële bedrag in te vullen in Cel B6 Het jaarbedrag niet geïndexeerd dat verschijnt in Cel C6 wordt gebruikt in het blad Totaal Cel G46  E.5 Percentages Patronale bijdragen De percentages voor de Statutairen,Contractuelen en Gesco’s met betrekking tot Pensioen en Ziekteverzekering worden hier opgenomen De inhoudingen ten laste van de werkgever voor Sociale Dienst en Arbeidsongevallen zijn eveneens vermeld Kan opgesplits worden => in al dan niet interventie => woonwerk => met/zonder patronale => Ipv 1,70%

30 E. Para  E.4 Percentage en Bedragen Pensioendata (p.m.) Vast en Wijzigbaar gedeelte Vakantiegeld Copernic.Ops ! en Eindejaarspremie Haard/Standplaats geen berekening tussenliggende bedragen Andere bedragen en Percentages Rekenplichtige Secretaris => eventuele tussenkomst

31 E. Para  E.5.VERGOEDINGEN en TOELAGEN

32 F. Bar(emas) en NewBarCal(og) (Hoofdstuk 2.8 vd handleiding)  2 bladen met barema’s of weddeschalen zijn in de module verwerkt  NewBarCal bevat  Nieuwe schalen voor CALog-personeel (in voege sedert 01/2007)  Zowel officiële als benaming CDVU  Een tabel met de omschrijving van de graad per schaal  Bar bevat  Nieuwe schalen voor operationeel personeel (in voege sedert 01/2002)  Bijna 200 schalen oud statuut Calog & Ops  Plaats voor 8 toe te voegen schalen vanaf Kolom IO  Per schaal: - laatste datum invoering - het detail van de meeste tussentijdse verhogingen - het totale weddeverloop

33 G. Blad Hlpform – Hulpformulier (Hoofdstuk 2.5 van de handleiding) Het blad hulpform bevat economische codes EN is de database voor het blad Totaal-code Wijzigbare rubrieken sturen de titels van de bladen “Ops” “Calog” “Totaal” en “Totaal-Code”

34 H. Blad Form – Formules (Hoofdstuk 2.4 van de handleiding) Bevat de formules om de cellen van de overeenstemmende kolommen uit de werkbladen Ops Calog en Totaal, te herstellen. Procedure: In blad Ops (Calog of Totaal) Vastelling van de gewijzigde (foute) formule in een of meerdere cellen Op dit blad Sselectie van een cel of opeenvolgende cellen (met formules) Copy (Ctrl +C) Selectie in één lijn van zelfde bereik (met foute inhoud) blad Ops (Calog of Totaal) Paste/Plakken (Ctrl+V) Verbeterde lijn naar beneden/naar boven verder kopiëren

35 I.Blad Zones (Hoofdstuk 2.6) J.Supplementen (Hoofdstuk 3.2)  Kolomnummer  Economische code  Benaming  Supancode  Identificatienummer + NAAM  Alle supplementen van de periode van extractie  Bedrag of aantal al dan niet herberekend  Het bedrag nabijheid wordt omgezet in « Y » in de kolom BV(74) van « Ops »

36 I.Interventies in Ops en/of Calog (Hoofdstuk 5 vd handleiding) Beschrijving in de handleiding (Hoofdstuk 4.1 van de handleiding) De interventies na het controle van het blad totaal. Na elke tussenstap « ok »=>BEWAREN Opeenvolgende mogelijke/verplichte interventies I.Controle van het werkregime II.Verbetering/Aanpassen van het werkregime III.Indicaties voor niet uitgevoerde berekeningen verhelpen IV.Bevorderingen/aanpassen van de schaal of anciënniteitsdatum a’ Gebruik van filters a’’Opslaan van de gegevens in de TotOpsFiltM (TotCALog FiltM) Bewerking resultaten Statistieken & Grafieken V.Toevoegen van toelage of vergoeding met aanpassing titels op HlpForm VI.Toevoegen/verwijderen van een personeelslid Tussenkomst op het blad « Totaal-Code » VII.Toevoegen van selectiecriteria bij niet gebruik van de functiecode => enkele voorbeelden van statistieken

37 I.Controle van het werkregime Op het blad Ops wordt automatisch het aantal personen dat niet aan 100% tewerkgesteld was opgegeven De filter wordt opgelegd na selectie van lijn 16 door via het menu Extra Filter de Auto(matische) Filter te activeren Vervolgens wordt in de Kolom U(21) de gewenste selectie uitgevoerd

38 Het werkregime wordt ruim geïnterpreteerd  Is de effectieve weekprestatie of de aanwezigheidstermijn in het jaar Hij wordt dus opgegeven in =x/38 of x/12 en heeft als resultaat een percentage De tussenkomst heeft invloed op de wedde & alle aan de wedde verbonden vaste toelagen en vergoedingen Heeft GEEN INVLOED op de prestatiegebonden toel.& verg.of getarifeerde bedragen. De tussenkomst voor toekenning van de premie vrijwillige vierdagenweek is vereist in de kolom 18(R) : 4 ipv 5 => toekenning van geïndexeerd bedrag II. Verbetering van het werkregime

39 III. Indicaties voor niet uitgevoerde berekeningen verhelpen/controleren Een middenkader is vermeld met de code « Y » voor nabijheid  Er dient geen correctie te gebeuren (het lid ging inmiddels over naar het middenkader  De « Y » mag blijven staan indien betrokkene in de zuil nabijheid blijft P3 (oud statuut) met schaal PB04 heeft een vrijwaring op een oud tweetaligheid  Het bedrag wordt opgezocht in het dossier of in het blad supplementen en wordt opgelegd met één van beide formules Oude 100% = 1000 Uitgekeerd bedrag 02/07- 01/08 =1400,2

40 IV. Toevoegen van toelage met interventie in HlpForm en laatste aanpassingen: Een niet voorziene Toelage zo nodig toekennen =>op blad “Hlpform” in cel Cel C35 : 11101-90 OF 11108-90 verwijderen & de woorden “Toelage vrij…” in cel Cel D35 overschrijven met correcte benaming: Blad Calog: leden met id nr 000655.. wordt de kledijtoelage voor militairen gesuggereerd en berekend!

41 V. Bevorderingen/aanpassen van de schaal of anciënniteitsdatum stap1:Wijze van selecteren van personen die in aanmerking komen voor bevordering door twee filters (te herhalen)

42 V. Bevorderingen/aanpassen van de schaal of anciënniteitsdatum a’ Resultaat van de toegepaste filters/Beginsituatie opslaan in het blad OpsFiltM In de filtertitel (cellen I3 tot I5) wordt de aanwijzing - tekst ingevoerd alvorens de te begroten wijzigingen aan te brengen De selectie kan het ook hele basiskader bevatten alvorens de macro uit te voeren Cel D1 => het aantal Ops(CALog) van de zone Cel D8 => het aantal personen door de filter(of meerdere filters) geselecteerd Cel F3-4=>Klik op de pijl voor activeren van de Macro (wegschrijven van de gegevens)

43 a’’ Resultaat van de toegepaste filters Beginsituatie opgeslagen in het blad OpsFiltM In kolom A: De gegroepeerde loonelementen van Ops of Calog In kolom B:  Een permanente verbinding met de totaallijnen en totalen van de Filters  Subtotalen/percentages voor de gedane selectie voor latere exploitatie De macro activeren =>kopiëren van de « waarden » kolom B in de naastliggende kolom C

44 Het resultaat is nog niet correct : de module beschouwd immers de vrijwaringschaal en anciënniteit als effectieve vrijwaring Enkel de schaal B3(B300) wordt toegekend 4* 20 9747,02+ 8* 21 368,44/12=>21 227,97 Stap2: Overschrijven van de schaal Vrijwaring met de schaal bevordering - kolom N(14) de daaraan verbonden anciënniteitdatum - kolom O(15) en de effectieve datum van in voege treden - kolom P(16) EFFECT=> Hoogste wedde wordt TOEGEKEND V. Bevorderingen/aanpassen van de schaal of anciënniteitsdatum Stap 3:Plaatsen van “X” in de kolom T(20) de datum die vermeld is onder Volg Trap VrijSch kolom P(16) als effect datum, voor de toepassing van de schaal B3, gelezen. schaal B2 (B200) aan trap 11 voor de eerste 4 maand schaal B3 (B300) aan trap 12 vanaf 200805 of de 8 volgende maanden van 2008 4* 20 488,46+ 8* 21 368,44/12=> 21 075,11

45 V. Bevorderingen/aanpassen van de schaal of anciënniteitsdatum b’) Resultaat van de toegepaste filters na input opgeslagen in het blad OpsFiltM met wijziging van de Titel in (I4 –I5) b’’) Klik op de Pijl => Activeren van de macro c’’) De totale kostprijs en het detail per loonelement wordt bekomen via en eenvoudige verschilberekening Deze wordt gemaakt in kolom E (C4-D4) De formule wordt gekopieerd en geeft het eind resultaat voor deze oefening = 2059,61 €

46 VI. Verwijderen van een personeelslid Hoofdstuk 5.11 1.Wanneer een lijn werd verwijderd op het blad “Ops“ of “Calog” zal de nummering verdwijnen na de verwijderde lijn; =>DE nummering wordt hersteld door de laatste cel met correcte formule (met nummer) naar beneden te kopiëren. 2.Zonder deze correctie zal het blad “Totaal“ in het Controlegebied # N/A weergeven na elke economische code; dit geld eveneens voor elke regel na de verwijderde lijn en het totaal van het blad “Totaal_Code“. De nummering kan immers niet gelezen worden zolang de herstelling niet is uitgevoerd. 3.Zelfs indien dit euvel werd hersteld en zonder toevoeging van een vervanger of nieuw personeelslid onderaan het blad “Ops“ of “Calog“ zal de laatste lijn op “Totaal_Code“ in de overeenstemmende catégorie #N/A vermelden =>het volstaat deze lijn te verwijderen of de inhoud te « cleanen - wissen ». Aantallen 233 zijn gelijk 233 4.Blad Totaal Controle geen fourmelding = Bewaren !

47 VI. Toevoegen van een personeelslid Hoofdstuk 5.12 Het toevoegen op de bladen “Ops“ of “Calog“ gebeurt bij voorkeur uitgaande van een modellijn. Deze keuze gebeurt in functie van de toegekende toelagen en vergoedingen. De baremische elementen worden overschreven door de gegevens van betrokkene. Het identificatienummer blijft behouden. Opzoeking toelagen en vergoedingen Het percentage van de kolom [U(21)] kan opgelegd worden Vb: een personeelslid dat aan 80% wordt aangeworven vanaf 01 maart: =0,8 *9/12

48 VI. Toevoegen van een personeelslid Hoofdstuk 5.12 ) Na deze interventie zal het blad “Totaal “ de foutcode vertonen in het CONTROLEGEBIED voor elk onderwerp of recht verschillend van 0. Het aantal personen van het blad “Totaal-Code“ moet gelijk zijn aan het aantal op het blad “Ops“/”Calog”. Indicatie : een foutmelding : en verschillende totale aantal getelde Ops (227) en het aantal opgezochte leden: de laatste lijn (226) Om deze fout te herstellen wordt er na het laatste personeelslid een lijn ingevoegd, vervolgens kopieert u de lijn van dit laatste personeelslid en kopieert u deze lijn op de zonet ingevoegde lege lijn. Het volgnummer wordt automatisch aangepast en stemt overeen met het totale aantal van de categorie. Deze verschillende stappen worden hierna weergegeven

49 VII Selectiecriteria en gebruik van de filter en MacroOpsFiltM Waar : Kolom B(2) en C(3) zijn vrij te gebruiken Hier worden niet in de module hernomen parameters zoals bv : wijkwerking-gemeente een datum ingevoerd Doel : kostprijs per parameter/prestatie berekenen deelstatistieken mogelijk maken

50

51 Resultaten op blad TotOpsFiltM in statistiek zetten : Wijze van selectie

52

53 PS:Wedde-simul-Trait Officiel ATTESTProgramma ontwikkeld voor de HRM <> Officiel ATTEST Standaardsimulaties - van brut tot net- =>als antwoord op de meest gestelde vragen (FAQ)in het kader van aanwerving Voor operationeel kader en Calog-personeel Individuele wedde simulaties uitvoeren => eenvoudige dialogen (via 5 hoofdmenus) => basiskennis is vereist basis gegevens zijn noodzakelijk Geen berekening vrijwaring Geen berekening onregelmatige prestaties Simul enkele maanden in verleden of toekomst(cfr index) Update noodzakelijk bij wijziging barema Belastingen, effectieve indexdoorvoering, plafond lage lonen of wijziging andere individuele inhoudingen


Download ppt "Begrotingsmodule BudgPersPZautom NL.xls 16 Oktober 2008 Initiatief van Patrick Crabbé - A Dezangrélaan 111 1950 KRAAINEM In samenwerking met."

Verwante presentaties


Ads door Google