De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evaluatie lokale topambtenaren : case OCMW Roeselare Brussel 30 september 2009 Studiedag VLO-VFG-VVOS Geert Sintobin Secretaris OCMW Roeselare.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evaluatie lokale topambtenaren : case OCMW Roeselare Brussel 30 september 2009 Studiedag VLO-VFG-VVOS Geert Sintobin Secretaris OCMW Roeselare."— Transcript van de presentatie:

1 Evaluatie lokale topambtenaren : case OCMW Roeselare Brussel 30 september 2009 Studiedag VLO-VFG-VVOS Geert Sintobin Secretaris OCMW Roeselare

2 Overzicht presentatie 1. Inleidende beschouwingen 2. Voorstelling Stad en OCMW Roeselare 3. Waarom een nieuw evaluatiesysteem ? 4. Beschrijving nieuw evaluatiesysteem 5. Persoonlijke ervaringen en conclusies 6. Vragen en debat

3 Deel 1

4 Inleidende beschouwingen (1/2) Niets uitzonderlijks, niets spectaculairs OCMW Roeselare = inhaalbeweging op veel vlakken Achterstand t.o.v. veel andere overheidsorganisaties Veranderingstraject loopt : wachten op echte resultaten GETUIGENIS IN ALLE BESCHEIDENHEID

5 Inleidende beschouwingen (2/2) Uitgangspunten (“dogma”) : – Elke evaluatie is beter dan geen evaluatie – HR-oogpunt primeert op juridisch oogpunt – Vertrekken van “vertrouwen”, niet van “wantrouwen” Niet vertrekken van de vraag : “wat als er ooit een écht conflict politiek-administratie is ?” – Autonomie vragen = verantwoording afleggen – Er is niets mis met wat gezond verstand en enige pragmatiek

6 Deel 2

7 De Stad Roeselare Centrumgemeente, regionale stad (clusteringsmethode Dexia – jaarbeeld ABB) ± 57.000 inwoners, opp. 6000 ha Laatste 10 jaar : aangroei 287 inwoners/jaar 24 % 60-plussers, ± 1400 vreemdelingen Hart van West-Vlaanderen, inkoopstad Onderwijsstad : 49 basis- en secundaire scholen (± 16.000 leerlingen)

8 De Stad Roeselare Lage werkloosheid (eind 2008 : 5,4 %) Meer dan 4500 ondernemingen, 90 % KMO’s Enkele toonaangevende bedrijven met (inter)nationale uitstraling : Roularta, Deceuninck, Soubry, Wever & Ducré, Buro II, Reo-veiling, … Belangrijke landbouwactiviteit (groenten) Sport :

9 Het OCMW Roeselare Vrij “groot” OCMW : – Bijna 1600 werknemers (incl. ) – Gecumuleerd budget van 120 miljoen euro – Stadstoelage 10,4 miljoen euro (2009) 13 Raadsleden Coalitie (7-2) Oppositie (2-2) Goede verstandhoudingen – Politiek-administratie – Meerderheid-oppositie

10 Het OCMW Roeselare Sterk uitgebouwde sociale dienst Revalidatiecentrum voor kinderen (problemen qua gehoor, spraak, leren, ADHD, …) Centrum voor opvoedingsondersteuning Drie kinderdagverblijven (voorschoolse opvang) Dienst voor onthaalouders Vier woonzorgcentra (vijfde in aanbouw) Twee dienstencentra Serviceflats, dagverzorgingscentrum, … Eigen ziekenhuis (nog niet verzelfstandigd)

11 Deel 3

12 Juridische verplichting Art. 114 Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW’s “De personeelsleden van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn worden geëvalueerd op ambtelijk niveau. De secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, de financieel beheerder en de ombudsman worden echter geëvalueerd door de raad voor maatschappelijk welzijn. De evaluatie vindt plaats op basis van een voorbereidend rapport, opgesteld door externe deskundigen in het personeelsbeleid, en op basis van een verslag van het vast bureau of van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn als er geen vast bureau werd opgericht. (…)” (in werking sinds 01/07/2009) BVR 03/04/2009 Details : Presentatie Marijke De Lange

13 Externe druk (macro-omgeving) De lat voor publieke organisaties ligt alsmaar hoger. De burger verlangt steeds meer openheid en transparantie en eist verantwoording over de beleidsdoelstellingen en de doelmatigheid van de uitgaven. Ook lokale besturen voelen steeds meer de noodzaak tot het professionaliseren van hun interne werking en dienstverlening.

14 Externe druk blijft actueel … www.voka.be www2.vlaanderen.be/vlabest www.itinerainstitute.org

15 Externe druk … Oktober 2008

16 Interne druk (micro-omgeving) Einde legislatuur 2001-2006 : einde van een tijdperk – Burgemeesterswissel op 1 juni 2005 (na 24 jaar !) – Voorbereiding verkiezingen 8 oktober 2006 – Voorbereiding wissel voorzitter OCMW (na 18 jaar !) – Nakende oppensioenstelling secretaris OCMW (na 30 jaar !) – Wrijvingen Stad-OCMW OCMW ter discussie …. Onder impuls van de Stad beslist de OCMW-Raad begin 2006 tot het uitschrijven van de opdracht voor een optimalisatiestudie

17 Aanbevelingen OCMW Werken aan een geïntegreerde en gedeelde strategie Formaliseren van het besluitvormingsproces Opzetten van een vereenvoudigd, maar sterker management Aanscherpen van de competentie “organisatieontwikkeling” Ontwikkelen van het financieel bewustzijn Evolueren van personeelsadministratie naar HRM

18 Interne druk (micro-omgeving) Implementatie Optimalisatiestudie Geïntegreerd Mgt-systeem Nieuw organogram Heel wat nieuwe (top)functies Heel wat aandacht voor P&O …

19 op vlak van P&O

20 Andere factoren Art. 152 BVR van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden … (Rechtspositieregeling) “ (…) De raad kan ter uitvoering van artikel 48 en 51, § 1, 4°, een managementstoelage vaststellen. In voorkomend geval geldt het volgende : 1° de managementstoelage kan worden toegekend aan een lid van het managementteam als uit de evaluatie blijkt dat de betrokkene uitstekend heeft gepresteerd en de concrete doelstellingen die hem bij de aanvang van de evaluatieperiode waren opgelegd, heeft gerealiseerd; 2° de managementstoelage bedraagt maximaal 8 % van het geïndexeerde brutojaarsalaris; 3° de raad stelt de nadere regels ter zake vast. (…)”

21 Deel 4

22 Doelgroep Alle leden van het MAT en van het DirCom van het ziekenhuis Verder in deze uiteenzetting : enkel MAT Wie in het MAT ? – Secretaris – Ontvanger/Financieel Beheerder – Directeur Ondersteunende Diensten – Directeur Personeel & Organisatie – Directeur Dienst- en Hulpverlening – Directeur Seniorenzorg

23

24 Extern bureau Via Contract voor 3 jaar (2009-2011), na één jaar opzegbaar Ook zonder juridische verplichting zouden we dit niet alleen gedaan hebben : – Neutraliteit – Professionaliteit – Expertise (bv. 360°-feedback) Orde van grootte kostprijs : 2.500 euro/evaluatie

25 Modaliteiten : timing en voorwerp Jaarlijkse evaluatie, gebonden aan kalenderjaar – Laatste trimester X-1 = planning en voorbereiding – Eerste trimester X+1 = evaluatie 3 componenten : – Resultaatsgebieden = functiebeschrijving, day to day – Competenties Competentiewoordenboek Vlaamse Gemeenschap Overal zwaarste niveau (niveau III of IV) – Doelstellingen : meestal gekoppeld aan aanbevelingen Deloitte – link met beleidsnota Collectief (ganse MAT) Individueel

26 Modaliteiten : algemeen verloop Bureau verzamelt info via on-line bevraging Bureau verifieert de info (dubbel-check) Info resulteert in een rapport (tekst, grafieken, commentaren van bevraagden) Bureau doet op basis van hun expertise een voorstel van eindscore (eindbeoordeling) Evaluator beslist (niet het Bureau !!!!)

27 Competenties : voorbeeld Samenwerken - indicatorniveau III – creëert structuren om de samenwerking met andere entiteiten te verbeteren – neemt informele initiatieven om de samenwerking met en tussen andere entiteiten te verstevigen – draagt samenwerking uit als belangrijke waarde in de entiteit en daarbuiten en spreekt anderen daarop aan – creëert een draagvlak voor problemen, beslissingen en acties die de eigen entiteit overstijgen – creëert en benut de gepaste communicatiekanalen en stimuleert het overleg rond aangelegenheden die de eigen entiteit overstijgen – werkt actief aan het scheppen van een goede vertrouwensband met andere entiteiten

28 Doelstellingen : voorbeeld Collectief Werken aan een geïntegreerde en gedeelde strategie : realisatie van een oefening “Missie, visie en waarden” (Directeur P&O) Er is op het niveau van de administratie door het uitgebreid managementteam een pragmatische oefening “Missie, visie en waarden” gebeurd, met een terugkoppeling naar de medewerkers toe en er is een door de Raad goedgekeurde methodologie om deze oefening ten laatste in het eerste kwartaal van 2010 op politiek niveau te finaliseren. Individueel Verbeteren van de servicemogelijkheden aan onze cliënten : vernieuwd opnamebeleid woonzorgcentra (verder) implementeren. Met uitzondering van WZC Ten Hove wordt in de overige woonzorgcentra de 20/80-regel gerespecteerd bij opname. Bovendien is er een brochure aanwezig die de interne regelgeving rond opnamebeleid structureert. Deze brochure wordt door het Comité Seniorenzorg als ‘duidelijk’ beoordeeld.

29 Eindscore on- gunstig AHet prestatieniveau voldoet totaal niet aan de verwachtingen/ligt onder de verwachtingen BHet prestatieniveau voldoet te weinig aan de verwachtingen gunstig B+B+ Het prestatieniveau voldoet volledig aan de verwachtingen CHet prestatieniveau ligt in sommige gevallen boven de verwachtingen C+C+ Het prestatieniveau ligt in het merendeel van de gevallen boven de verwachtingen

30 Decretale gr. : 6 stappenprocedure 1. Bureau organiseert on-line bevraging van bevoorrechte getuigen (360°) 2. Bureau interviewt bevoorrechte getuigen (drie) 3. Bureau finaliseert eindrapport en doet voorstel van eindscore 4. Bureau bespreekt eindrapport en eindscore met functiehouder, (secretaris) en voorzitter opmerkingen kunnen worden toegevoegd 5. Vast Bureau bespreekt voorstel evaluatieverslag 6. Raad beslist over (eventueel door Vast Bureau aangepast) voorstel evaluatieverslag

31 Andere leden : 5 stappenprocedure 1. Bureau organiseert on-line bevraging van bevoorrechte getuigen (360°) 2. Geen interviews, maar eventuele rechtstreekse contacten tussen Bureau en getuigen i.g.v. grote fluctuaties 3. Bureau finaliseert eindrapport en doet voorstel van eindscore aan Secretaris 4. Secretaris bespreekt eindrapport en eindscore met functiehouder, en beslist 5. Raad neemt akte van eindscores (niet van verslagen !)

32 On-line bevraging : wie ? Betrokkene = zelfevaluatie “Leidinggevende” – Directeurs = secretaris – Financieel beheerder = secretaris, Vast Bureau als orgaan, één politicus per fractie die niet in het Vast Bureau vertegenwoordigd is – Secretaris = Vast Bureau als orgaan, één politicus per fractie die niet in het Vast Bureau vertegenwoordigd is Collega’s = uitgebreid MAT (tot niveau departementshoofd) Rechtstreekse medewerkers

33 Koppeling managementtoelage PrestatieniveauIndividueelGroep A Het prestatieniveau voldoet totaal niet aan de verwachtingen/ligt onder de verwachtingen (geheel onvoldoende) 0% BHet prestatieniveau voldoet te weinig aan de verwachtingen (onvoldoende) 0% B+B+ Het prestatieniveau voldoet volledig aan de verwachtingen (goed) 3%2% C Het prestatieniveau ligt in sommige gevallen boven de verwachtingen (zeer goed) 5%2% C+C+ Het prestatieniveau ligt in het merendeel van de gevallen boven de verwachtingen (uitstekend) 6%2%

34 Deel 5

35 Element van verandering

36 Intens debat in het MAT Secretaris ( °68, start OCMW 2007) Q ( °57, start OCMW 1980) Y ( °52, start OCMW 1978) T ( °76, start OCMW 2009) X ( °53, start OCMW 2002) Z ( °69, start OCMW 2009)

37 Aandachtspunten Te vroeg voor conclusies Constante druk om juridische reflex niet te laten primeren Semantiek !! Groeipad … “Minst slechte” oplossing – alternatief ?

38 Aandachtspunten “Anders” wil niet zeggen “beter”, en zeker niet dat het vroeger “slechter” was ….

39 Deel 6


Download ppt "Evaluatie lokale topambtenaren : case OCMW Roeselare Brussel 30 september 2009 Studiedag VLO-VFG-VVOS Geert Sintobin Secretaris OCMW Roeselare."

Verwante presentaties


Ads door Google