De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DUURZAAM GELOVEN “In woord en daad voor alle generaties” Beleidsvisie Wijkgemeente Pniël 2014 – 2017 December 2013 17 Beleidspunten File: BeleidsvisieDuurzaamGeloven_Dec.2013_V2.0.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DUURZAAM GELOVEN “In woord en daad voor alle generaties” Beleidsvisie Wijkgemeente Pniël 2014 – 2017 December 2013 17 Beleidspunten File: BeleidsvisieDuurzaamGeloven_Dec.2013_V2.0."— Transcript van de presentatie:

1 DUURZAAM GELOVEN “In woord en daad voor alle generaties” Beleidsvisie Wijkgemeente Pniël 2014 – 2017 December 2013 17 Beleidspunten File: BeleidsvisieDuurzaamGeloven_Dec.2013_V2.0

2 1. De PGA kenmerkt zich in de periode 2011-2015 door zelfstandige wijken met een duidelijk, sterk en eigen karakter De beleidsvisie van de PGA ziet als streefrichting wijken die: --------------------------------------------- Een herkenbare thuisbasis voor alle leden Plekken waar men zich verbonden en gekend weet Een flexibele en eenvoudige organisatie Het stellen van prioriteiten in activiteiten en het durven maken van keuzes Het samen aanpakken van een aantal stedelijke taken Het inzetten van de pastorale formatie in de wijken, en in de stedelijke taken Verantwoordelijkheid voor beheer en financiën decentraliseren Het stapsgewijs, maar doelgericht realiseren van de drie samenwerkingsverbanden. De beleidskeuze(s) die we maken: --------------------------------------------- De wijkkerkenraad zegt ja tegen de beleidsvisie PGA. De wijkkerkenraad heeft dit op 17 april 2012 naar de wijkgemeente toe gemotiveerd. Uitdagingen moeten worden: Kunnen we deze keuzes motiveren naar onze gemeenteleden? Kunnen we een aantal concrete gevolgen zichtbaar maken bij de 7 kenmerken? (zie volgend blad) Kunnen we enthousiasme teweeg brengen voor deze keuzes en om medewerking vragen bij de uitwerking van de verschillende onderdelen van het nieuwe beleid om er zo ook medeverantwoordelijkheid voor te nemen?

3 7 Omzien naar elkaar Een gastvrije, open en naar buiten gerichte geloofsgemeenschap zijn Ons missionaire profiel mag versterkt worden als het gaat om het uitdragen van de boodschap We moeten meer rekening houden met de verschillende gaven en talenten van gemeenteleden en het gebruikmaken daarvan d.w.z. veel meer aansluiten bij de kwaliteiten die mensen hebben en de variëteit daarin. Ambtsdragers zien bij het samenwerkingsverband Grote kerk-Pniël kansen om elkaar aan te vullen Wijkgemeente Pniël wil versterking van het oecumenisch-apostolair profiel Ze wil vooral een “ kerk met een aanbod” zijn voor een brede doelgroep gelovigen. Het eigen profiel Is wijkgemeente Pniël hierin herkenbaar? 7 Kenmerken

4 2. Vanaf augustus 2012 zal Wijkgemeente Pniël toegroeien naar een samenwerkingsverband met Wijkgemeente Grote Kerk. De situatie: ---------------------------------------- De beide wijkkerkenraden hebben de intentie uitgesproken om samen te werken. Deze intentie is vastgelegd in een intentieverklaring dat ook een globaal tijdpad bevat met stappen en activiteiten. De beleidskeuze(s) die we maken: --------------------------------------------- De Grote Kerk en de Pniëlkerk hebben uitgesproken een beperkt samenwerkingsverband aan te gaan, elk vanuit een eigen profiel. Beiden willen een eigen kerkgebouw en een eigen predikant behouden. De keuze is samenwerken, maar geen samengaan. Beiden willen gebruik maken van elkaars sterke punten. Er is in dit proces regelmatig contact tussen de moderamina van de beide wijkkerkenraden. Na elk contact worden de resultaten in de wijkkerkenraden besproken. De leden van de beide wijkgemeenten worden betrokken bij deze ontwikkelingen en worden geraadpleegd bij belangrijke stappen of aspecten van voorgestelde vormen van samenwerking.

5 3. Wijken zijn zelf verantwoordelijk voor het voorzien in een kerkgebouw waar de eredienst en de andere activiteiten kunnen plaats vinden. De situatie: ---------------------------------------- Wijken zijn niet verantwoordelijk voor het voorzien in een kerkgebouw. Deze verantwoordelijkheid ligt bij het CvK. Onderhoud in eigen beheer is mogelijk. Vernieuwbouw en Renovatie zijn dat op dit moment niet. De begroting is nog ‘centraal’. De “pilot verbouwing” van wijkgemeente Pniël, waarbij het Wijk-College van Kerkrentmeesters zeggenschap kreeg over een flinke verbouwing, staat haaks op het huidige begrotingsregime. De beleidskeuze(s) die we maken: --------------------------------------------- We werken toe naar het beheer en onderhoud van de Pniëlkerk. Het doel is om binnen genoemde kaders zo zelfstandig mogelijk te worden. Dit punt is door de tijd en besluiten van de AK reeds achterhaald. Financieel gezien worden de wijken zoveel mogelijk zelfstandig

6 4. De predikanten (en kerkelijk werkers) vormen samen het stedelijke pastorale team. De situatie: ---------------------------------------- In deze beleidsperiode moet er een profielschets worden gemaakt voor een nieuwe wijkpredikant. In de intentieverklaring binnen het samenwerkingsverband Grote Kerk- Pniël is opgenomen dat zowel bij de profielschets als bij het beroepingswerk de wijkkerkenraad van wijkgemeente Grote Kerk betrokken zal worden. De wijkkerkenraad moet de wijkgemeente er op voorbereiden dat pastorale voorzieningen niet alleen in de wijk te vinden zijn, maar ook bij het te vormen pastorale team van PGA De beleidskeuze(s) die we maken: -------------------------------------------- De wijkkerkenraad wil actief meewerken aan de ondersteunende commissies voor het pastorale team bij haar onderscheiden stedelijke taken. De pastoraatsgroep heeft de volgende 3 belangrijkste punten gekozen voor het werk in de eigen wijk: 1.Catechisatie voor jongeren weer aanbieden 2.Pastorale activiteiten uitbreiden 3.Geestelijke groei bevorderen Ter aanvulling: Naast het aanbieden van catechese, zal de jeugd persoonlijk benaderd worden om het bezoek te bevorderen.

7 5. Een aantal essentiële kerkelijke taken wordt stedelijk uitgevoerd. De beleidskeuze(s) die we maken: ---------------------------------------- De wijkkerkenraad spreekt uit dat zij van harte meewerkt aan de stedelijke taken. De wijkkerkenraad spoort ook de leden van de wijkgemeente aan over de eigen wijkgrenzen te kijken. De essentiële taken zijn: -Missionaire presentie -Jeugdbeleid -Diaconaat (voor zover van toepassing) -Bezinning, reflectie, gesprek en persoonlijke ontwikkeling (voorheen: vorming en toerusting)

8 6.a De missionaire taak komt te liggen bij de wijk de Ontmoeting. De situatie: ---------------------------------------- De wijk heeft een eigen missionaire opdracht, die moet worden voortgezet en verder moet worden ontwikkeld. De missionaire werkgroep geeft daarbij voorzetten. De beleidskeuze(s) die we maken: ----------------------------------------- De stedelijke missionaire werkgroep, in samenwerking met de missionaire predikant, zal hierin initiërend en ondersteunend optreden.

9 6.b Oecumene De situatie: ------------------------------------- Momenteel hebben geen gemeenteleden zitting in het stedelijk vredesberaad. Wel wordt actief meegewerkt (door enkele leden van de liturgiegroep) aan de realisatie van de jaarlijkse vredeszondag met deelname van verschillende kerkgenootschappen, zoals: PGA, RK-Kerk, Leger des Heils en Apostolisch Genootschap. E.e.a. onder auspiciën van de Raad van Kerken. De beleidskeuze(s) die we maken: ----------------------------------- De activiteiten op stedelijk niveau zullen worden gevolgd. Over actualiteiten worden de gemeenteleden geïnformeerd.

10 7. In de breedte van de PGA wordt de uitdaging m.b.t. de contacten met jongeren en jong volwassenen herkend. De situatie: --------------------------------------- De wijkkerkenraad erkent dat de JOPper niet op wijkniveau werkt. De uitdaging voor de wijkgemeente is om jeugd aan zich te binden en nieuwe wegen te zoeken voor de geloofsopvoeding. Daarom zal ze nadenken over de vraag welke beleid moeten worden gemaakt en welke beleidskeuzes daar bij passen. De wijkkerkenraad gaat daarvoor zelf actief kennis verzamelen met betrekking tot het jeugdwerk. Het ontbreekt de wijk veelal aan financiële middelen. De beleidskeuze(s) die we maken: -------------------------------------- De wijkkerkenraad zal : zelf de verantwoordelijkheid op zich nemen voor het jeugd- en jongerenbeleid in de wijkgemeente, daarbij gebruikmakend van de moderne communicatiemiddelen. Jeugd vatten we hierbij ruim op; kinderen, jeugd, jongeren, jongvolwassenen en ook jonge gezinnen. Het zal wellicht aanbeveling verdienen om uit te gaan van groepen in een bepaalde leefsituatie waar we een passend beleid voor moeten gaan ontwikkelen. Het accent zal hierbij gelegd worden op jonge gezinnen. Gekeken zal worden naar de mogelijkheden voor het inzetten van een jeugdwerker.

11 8.Het dienstbaar zijn aan de stad Almelo en haar bewoners gebeurt via een centraal diaconaat. De situatie: -------------------------------------------- De centrale diaconie wordt begeleid door één van de leden van het pastorale team (één van de centrale taken). Deze stedelijke taak wordt gekoppeld aan wijkgemeente Pniël. Binnen de wijken blijft een beperkte vorm van diaconale inzet (op de wijk gericht) beschikbaar.” Het diaconale team van onze wijkgemeente voegt daar het volgende aan toe: De activiteiten en taken van de wijkdiaconie van wijkgemeente Pniël zijn gericht op praktische hulp aan mensen die deze nodig hebben, zowel voor leden als niet-leden van de PGA. De beleidskeuze(s) die we maken: -------------------------------------------- De focus voor de komende jaren ligt op het “ontwikkelen” van de volgende 3 punten: 1.Vroegtijdige signaleren van mogelijke problemen. Hiertoe wordt een actieve informatie uitwisseling tussen ouderlingen en diaken nagestreefd en instanties betrokken die actief kunnen helpen problemen op te lossen. 2.Bevorderen van vereiste kennis voor de diakenen en deze onderhouden. 3.Jeugd actief betrekken bij activiteiten van diakenen. De predikant van de Pniëlkerk zal 0,1 fte (10%) van zijn tijd besteden aan de stedelijke diaconie.

12 9. Het onderlinge gesprek tussen gemeenteleden uit verschillende wijken wordt gestimuleerd. De situatie: ------------------------------------------ De nieuw te vormen stedelijke commissie V&T zal, begeleid door de nieuwe predikant van de Grote kerk, hierin initiëren en ondersteunen. Op stedelijk niveau wordt een nadere invulling gegeven aan de inhoud. De beleidskeuze(s) die we maken: ---------------------------------------- De wijkkerkenraad zal op zoek gaan naar nieuwe manieren van bezinning, vorming en gesprek. De landelijke PKN heeft een toerustingsaanbod, waar de wijkkerkenraad uit kan putten.

13 10. De organisatie van de PGA wordt gemoderniseerd. De beleidskeuze die we maken: ------------------------------------- Een aantal taken van de AK zullen overgeheveld worden naar de wijken. De wijkkerkenraad zal de ontwikkelingen op stedelijk niveau volgen. Zij zullen de gemeenteleden van de ontwikkelingen op de hoogte blijven houden.

14 11.De rol en taak van de AK: ze stelt haar voorwaardenscheppende rol voor de wijken/samenwerkingsverbanden centraal. De situatie: ------------------------------------ De wijkkerkenraad sluit zich aan bij de adviezen van de stedelijke werkgroep over de gewenste rol van de AK. De beleidskeuze die we maken: ------------------------------------ De wijkkerkenraad volgt actief en kritisch de ontwikkelingen.

15 12. Er bestaan al mogelijkheden om als wijken te experimenteren met nieuwe vormen van besturing van de wijken. De uitdaging(en): --------------------------------------- We zijn hierin kerkordelijk gebonden. Hierbij blijft in onze wijkgemeente aandacht nodig voor het op peil brengen van het gewenste aantal ambtsdragers. De beleidskeuze(s) die we maken: ------------------------------------ De samenwerking met de Grote Kerk moet niet worden geforceerd maar moet een natuurlijk verloop hebben.

16 13. Financieel gezien worden wijken zoveel mogelijk zelfstandig. De situatie: ----------------------------------- Deze hoofdlijn van beleid vormt een van de hoekstenen van de nieuwe PGA. Kernvraag is: Wat wordt het beleid vanuit de wijkgemeente om de financiële verantwoordelijkheid te dragen? De wijken wachten op het systeem dat het CvK voor eind 2012 aan de AK zou adviseren. Tot op heden (augustus 2013) is dit advies nog niet verschenen. De beleidskeuze(s) die we maken: ------------------------------------------ Wijkgemeente Pniël wil meer zeggenschap over haar kerkgebouw, binnen heldere kaders voor beheer en financiën.

17 14. Pastorale zorg aan ouderen, het begeleiden bij levenseinde en het begeleiden van uitvaarten blijft voorlopig een taak van de predikanten en/of kerkelijk werkers met een pastorale taak verbonden aan de wijken. De beleidskeuze(s) die we maken: ---------------------------------------- Uitvaarten worden geleid door een predikant of kerkelijk werker. Op stedelijk niveau wordt reeds gesproken over een kerkelijk werker voor ouderenzorg. Tevens zal er een begeleiding c.q. opleiding volgen i.h.k.v. stervensbegeleiding. We pleiten om te kiezen voor een stedelijke benadering voor dit taakgebied.

18 15. Openheid en duidelijke communicatie is essentieel voor een moderne kerkelijke organisatie. De uitdaging(en) voor onze wijkgemeente: ------------------------------------------ De wijkkerkenraad zoekt naar mogelijkheden om via alle mogelijke middelen de communicatie met de leden van de wijkgemeente aan te gaan. De beleidskeuze(s) die we maken: ------------------------------------- De wijkkerkenraad onderzoekt ook de wenselijkheid van het gebruik van de zgn. nieuwe media en bouwt de huidige praktijk uit tot een samenhangend communicatiebeleid. Hierbij wordt gedacht aan o.a. Facebook, Twitter, lichtbord (met informatie).

19 16. Modernisering van het personeelsbeleid. De situatie: ----------------------------------- Er is een “Stedelijk overleg Organisten” en ook een “Overleg Kosters met CvK.” De beleidskeuze(s) die we maken: --------------------------------------- De kerkenraad volgt bierbij de kerkorde: 6a: Met het oog op de kwaliteit van het kerkenraadswerk maakt de kerkenraad een regeling voor de wijze waarop en met wie jaargesprekken worden gehouden, onder wie in elk geval de predikanten die in de gemeente werkzaam zijn en ook de werkers die in het ambt zijn bevestigd. In de jaargesprekken komt aan de orde de kwaliteit van het werk van de kerkenraad als geheel en van de betrokkenen in het bijzonder als ook het welbevinden van alle betrokkenen. De gelijkwaardigheid van de ambten bepaalt het karakter van de jaargesprekken.

20 17. Beleid is een proces. De uitdaging(en) voor onze wijkgemeente: ----------------------------- Als we stellen dat het beleid een proces is zal er regelmatig moeten worden geëvalueerd. (plan-do- check-act) De beleidskeuze(s) die we maken: ----------------------------------------- De wijkkerkenraad zal hierbij een ijzeren discipline in moeten hebben en haar eigen beleidsvoornemens stapsgewijs moeten gaan uitvoeren via taakverdeling, delegatie van taken en jaar(activiteiten)plannen. De keus zal gezamenlijk worden gemaakt welke werkzaamheden worden gedaan, d.w.z. waar prioriteiten worden gelgd. Op afgesproken tijden / termijnen zal worden geëvalueerd.

21 Vervolg Speerpunten van beleid: 1. De kerkenraad stemt per groep af wat de beleidspunten zijn 2. Laat elke groep een Jaarplanning opstellen 3. Informeert de gemeente over gemaakte beleidskeuzes 4. Plaatst standaard op de agenda van de WKR: “Uit het beleidsplan”

22 Bijlage 1: DUURZAAM GELOVEN; In woord en daad voor alle generaties.

23 Samenstelling wijkgemeente qua leeftijd en kerkelijke status ( gebaseerd op gegevens medio 2013) LeeftijdGedoopt lid Belijdend lid Overige leden Totaal% leden per leeftijdsgroep de eerste generatie: kinderen en jeugd 0-20 0 - 9 5409634,6 10 - 19 1250111369,9 19914,5 de tweede generatie: jongeren en volwassenen 20- 60 20 - 29 10053714210,4 30 - 39 632313997,2 40 - 49 7595619013,9 50 - 59 671233622616,5 65748 de derde generatie: ouderen 60- 80 60 - 69 371951524718,1 70 - 79 61401015611,4 40329,5 de vierde generatie 80 + 80 - 89 6786906,6 90 - 99 0130 0,9 1037,5 100 - 120 0 11 Totaal 1362 Bijlage 2.1. Krimp en vergrijzing

24 Verdeling van de kerkelijke bijdrage door de onderscheiden generaties ( gebaseerd op gegevens januari 2013: actie Kerkbalans) Generatie Kerkelijke Bijdrage Aantal betalende leden Bijdrage per generatie % bijdrage van het totaal Gemiddelde bijdrage per generatie de eerste generatie: kinderen en jeugd 0-20 € 00 0%€ 0 de tweede generatie: jongeren en volwassenen 20-60 260€ 35.16025,1%€ 135 de derde generatie: ouderen 60- 80 193€ 66.69252,9%€ 279 de vierde generatie 80 + 48€ 24.38215,6€ 358 € 126.234 Bijlage 2.2 Krimp en vergrijzing


Download ppt "DUURZAAM GELOVEN “In woord en daad voor alle generaties” Beleidsvisie Wijkgemeente Pniël 2014 – 2017 December 2013 17 Beleidspunten File: BeleidsvisieDuurzaamGeloven_Dec.2013_V2.0."

Verwante presentaties


Ads door Google