De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

E-Government-programma: V&H Deelproject 1

Verwante presentaties


Presentatie over: "E-Government-programma: V&H Deelproject 1"— Transcript van de presentatie:

1 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
Mijn Loket SIMULATIE WEBSITE-INTERACTIE VERGUNNING & HANDHAVING In opdracht van: Ton Mol (Projectmanager Vergunning & Handhaving) Opgesteld door: Arjan Kloosterboer (E-Team) Datum: Versie: 1.1 Status: definitief Document: V&H-simulatie website Een van de onderzoeken in het kader van Vergunning & Handhaving, deelproject 1, betreft het ontwerpen van de interactie op de website waarmee: Willekeurige bezoekers inzicht kunnen krijgen in aanvragen en beschikkingen en daarop eventueel actie kunnen ondernemen (bijv. bezwaar) partijen die betrokken zijn bij een onderhanden beschikking (bijv. een vergunningaanvraag) inzicht kunnen krijgen in de voortgang daarvan men zich kan abonneren op nieuwe feiten en daarvan op de hoogte gesteld wordt. In grote lijnen betreft het 2 onderdelen: informatie over, en (re)actie op, aanvragen en beschikkingen (‘Portaal V&H’), en gepersonaliseerde toegang tot deze informatie (‘Mijn Loket’) en verwijzingen hiernaar vanuit de hoofditems: Actueel: v.w.b. digitale publicatie van nieuwe beschikkingen en aanvragen daarvoor E-Loket: v.w.b. feitelijke leveringen van een E-loket-product Wijken: v.w.b. V&H-informatie binnen een wijk Leven in de Stad: doorverwijzing naar het ‘Portaal V&H’). Deze onderdelen en verwijzingen worden in de volgende sheets gevisualiseerd en toegelicht. Nb. In dit ontwerp is geen rekening gehouden met de recent doorgevoerde wijziging van de website vwb. hoofditems. Homepage Aan de homepage van Dordrecht is toegevoegd het onderdeel ‘Mijn Loket’. Ontwerp website-simulatie

2 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
Mijn Loket Aanvragen en beschikkingen (bekendmakingen) Aan het hoofditem ‘Actueel’ is de verwijzing ‘Aanvragen en beschikkingen (bekendmakingen)’ toegevoegd. Deze verwijst door naar een pagina waarop actuele bekendmakingen worden gepresenteerd mbt. afgegeven beschikkingen. Vandaar uit kunnen bijvoorbeeld actuele bekendmakingen mbt. aanvragen geraadpleegd worden. Ontwerp website-simulatie

3 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
[Einde onderdeel ‘Actueel’] Ontwerp website-simulatie

4 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
Mijn Loket De navolgende sheets betreffen de wijzigingen in het E-loket. Deze zijn gering van aard. Op het getoonde scherm wijzigt niets. Deze en andere schermen zijn opgenomen om de loop van de transactie te kunnen visualiseren. kappen Ontwerp website-simulatie

5 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
Mijn Loket Ook op dit scherm geen wijzigingen. Ontwerp website-simulatie

6 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
Mijn Loket Verwijzingen Aangevraagde en afgegeven kapvergunningen Aan de productbeschrijving is onder het item ‘Verwijzingen’ toegevoegd een link naar een pagina (binnen het ‘Portaal V&H’) die alle aanvragen en vergunningen voor het desbetreffende product toont. Bij het aanroepen van deze pagina dient het zaaktype, dat overeenkomt met het desbetreffende product, meegegeven te worden (als selectiecriterium; zie verder de desbetreffende raadpleegpagina met selectiecriteria voor overige selectiecriteria). Nb. De productnaam is vreemd, het is de kapvergunningen die geproduceerd wordt, niet de aanvraag daarvoor! Voorgesteld wordt productnamen van vergunning-producten in het E-loket aan te passen: echte productnamen zoals ‘Winkeluitstalling, vergunning’, geen activiteitnamen zoals ‘Winkeluitstalling, aanvragen vergunning’. Ontwerp website-simulatie

7 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
[Einde onderdeel E-Loket] Ontwerp website-simulatie

8 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
Mijn Loket De navolgende sheets betreffen de wijzigingen in het hoofditem Wijken. Deze zijn gering van aard. Op het getoonde scherm wijzigt niets. Deze en andere schermen zijn opgenomen om de loop van de transactie te kunnen visualiseren. Ontwerp website-simulatie

9 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
Mijn Loket Op deze pagina wijzigt niets, dus geen verwijzing naar bekendmakingen. Ontwerp website-simulatie

10 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
Mijn Loket Aanvragen en beschikkingen Aan deze pagina is de link ‘Aanvragen en beschikkingen’ toegevoegd naar een pagina (binnen het ‘Portaal V&H’) die alle aanvragen en beschikkingen toont binnen de grenzen van de desbetreffende wijk. Bij het aanroepen van deze pagina dient de wijkcode meegegeven te worden (als selectiecriterium; zie verder de desbetreffende raadpleegpagina met selectiecriteria voor overige selectiecriteria). Ontwerp website-simulatie

11 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
[Einde onderdeel ‘Wijken’] Ontwerp website-simulatie

12 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
Mijn Loket Vergunning en handhaving Aan deze pagina (hoofditem ‘Leven in de Stad’) is de link ‘Vergunning en handhaving’ toegevoegd naar het ‘Portaal V&H’ Ontwerp website-simulatie

13 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
[Einde onderdeel ‘Leven in de Stad’] Ontwerp website-simulatie

14 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
Mijn Loket Home > Vergunning & Handhaving Vergunning & Handhaving Portaal Vergunning & Handhaving Dordrecht Mijn (V&H-)loket Bekendmakingen Aanvragen en beschikkingen Vergunning aanvragen Afwijking melden Risicokaart Verordeningen Voor activiteiten die u wilt ondernemen in de openbare ruimte is veelal een vergunning benodigd. Bijvoorbeeld … Ook voor activiteiten in, aan, op en/of onder uw onroerende eigendommen is soms een vergunning vereist. Bijvoorbeeld … De overheid verleent deze vergunningen voorzover niet strijdig met de wetgeving. En de overheid ziet er op toe dat eenieder zich aan de wetgeving en de vergunningen houdt: de handhaving. In dit deel van de website vindt u allerlei informatie over vergunningen en handhaving en wordt u de mogelijkheid geboden hierop te reageren. Het onderstaande kaartje geeft een impressie van de aangevraagde vergunningen die momenteel in behandeling zijn. [toelichting mogelijkheden en linker kolom] Dit is de ‘startpagina’ van het ‘Portaal V&H’. Dit portaal biedt de mogelijkheid inzicht te krijgen in alle ‘ins and outs’ rond vergunningverlening en handhaving en de gewenste acties te ondernemen (voorzover ondersteund). Het bevat vooralsnog de volgende onderdelen: Mijn (V&H-)Loket: hiermee wordt in Mijn Loket gesprongen naar die onderdelen van Mijn Loket die betrekking hebben op V&H (er is dus geen specifiek ‘Mijn V&H-loket’); Bekendmakingen: alle nog actuele bekendmakingen (‘publicaties’) van aanvragen en afgegeven beschikkingen (hiernaar wordt oa. gesprongen vanuit het hoofditem ‘Actueel’); Aanvragen en beschikkingen: raadplegen van alle actuele beschikkingen en aanvragen daarvoor (zowel vwb. vergunningverlening als handhaving) en het eventueel reageren daarop (bezwaar maken). Vervallen beschikkingen en afgehandelde aanvragen worden niet getoond; deze zijn alleen beschikbaar voor betrokkenen in Mijn Loket. Vergunning aanvragen: deze verwijst naar een opsomming van e-loket-producten zijnde vergunningen (selectie in het E-loket van producten met trefwoord ‘vergunning’); vanuit deze opsomming kan binnen het E-loket de gewenste actie ondernomen worden. Afwijking melden: dit betreft meldingen dat (volgens de melder) afgeweken wordt van een beschikking (vergunning, handhavingsbesluit e.d.). Omdat de term ‘klacht’ vermeden moet worden en het begrip ‘melding’ al bestaat (Wijklijn) is voor deze term gekozen. Dit is nog niet verder uitgewerkt. Het meest voor de hand liggend is dat het verwijst naar een nieuw E-Loket-product (bijvoorbeeld ‘Afwijking van vergunning of beschikking’) met digitaal formulier (analoog aan de Wijklijn-meldingen). Risicokaart: deze link verwijst door naar de provinciale risicokaart. Deze is nog in ontwikkeling bij de Provincie Zuid-Holland. Beoogt is dat door het meegeven van de gemeentecode (0505) direct ingezoomd wordt op het gedeelte van de provinciale risicokaart dat op Dordrecht betrekking heeft. Dit moet nog met de provincie afgestemd worden. Verordeningen: deze verwijst naar een opsomming van verordeningen binnen het onderdeel ´Bestuurlijke stukken´ binnen het hoofditem ´Bestuur en Organisatie´. Vanuit deze opsomming kan de gewenste verordening geraadpleegd worden. Nader onderzocht moet worden of het mogelijk is een selectie te krijgen van verordeningen die alleen betrekking hebben op vergunningverlening en/of handhaving. Geen onderscheid wordt gemaakt tussen vergunningverlening en handhaving. Vandaar dat voor de algemene term ‘beschikkingen’ is gekozen. Ontwerp website-simulatie

15 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
Mijn Loket Home > Bekendmakingen Bekendmakingen: recent aangevraagde vergunningen Hieronder treft u de aanvragen voor vergunningen aan die door de gemeente zijn ontvangen en waarop nog geen besluit genomen is. Klik op een regel voor meer informatie over de desbetreffende vergunningaanvraag. Klik voor vastgestelde vergunningen (en vergunning-gerelateerde beschikkingen) of voor meer informatie over vergunning en/of handhaving op de desbetreffende link in de linker (rode) kolom. Aangevraagde vergunningen Verleende vergunningen Vergunning & handhaving Gebruiksvergunning Calistolaan 10 Soort Locatie Datum Omschrijving / Aanvrager Raadpleegscherm bekendmakingen aanvragen Het scherm toont alle bekendmakingen van aangevraagde vergunningen waarvan de aanvraagprocedure nog niet beeindigd is en waarop geen nieuwe bekendmaking gedaan is (dus nog geen vergunning verleend of nog geen vergunning afgewezen) tenzij deze bekendmaking een ontwerp-vergunning of vergelijkbaar betreft). Volgorde: aflopend op datum bekendmaking Selectie: alle bekendmakingen gerelateerd aan niet beëindigde zaken van de categorie “V” en “H” waaraan geen beschikkingen gerelateerd zijn waarvan de datum ligt na de datum bekendmaking of waarvan bekendmaking plaats blijft vinden ongeacht de aanwezigheid van beschikkingen (kenmerk van het zaaktype). Gegevens, achtereenvolgens: Soort: zaaktype-omschrijving (van de zaak die bij de bekendmaking hoort) Locatie: het adres waaraan de zaak gerelateerd is (indien de zaak aan meerdere adressen is gerelateerd dan het eerst voorkomende adres) Datum: de datum van de bekendmaking Omschrijving/Aanvrager: indien zaak.omschrijving gevuld dan deze inhoud, zo niet dan de subjectnaam van het subject dat aan de zaak gerelateerd is als aanvrager voorzover dit een NNP is. Acties, klikken op: Soort linkt door naar het detailscherm aanvragen en beschikkingen voor de zaak behorende bij de desbetreffende bekendmaking Locatie linkt door naar het overzichtscherm aanvragen en beschikkingen per locatie voor de desbetreffende locatie Omschrijving/Aanvrager linkt door naar het overzichtscherm aanvragen en beschikkingen per subject voor het desbetreffende subject indien dit een NNP is. Kaart: vast, geheel Dordrecht met daarop de bekendmakingen uit de lijst, met tooltip: vergunningsoort en adres. Winkeluitstalling Achterom 101 Service-bureau Zuidgeest bv Lichte bouwvergunning Boris Pasternakerf 62 Vergroten woning Gebruik openbare ruimte Peppellaan1 Aann.bedrijf De Kwaasteniet Gebruiksvergunning Callistolaan 10 Poeze Koffie bv Reguliere bouwvergunning Oudendijk 121 Oprichten woning Lichte bouwvergunning Lyra 26 Plaatsen dakkapel Inritvergunning Voorstraat 246 Aanleggen inrit Milieubeheer Vierlingstraat 18 Combipack bv Lichte bouwvergunning Spuiweg 2 t/m 14 Plaatsen extra entreedeuren Ontwerp website-simulatie

16 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
Mijn Loket Home > Bekendmakingen Bekendmakingen: vergunningen en gerelateerde beschikkingen Hiernaast en hieronder treft u de vergunningen en vergunning-gerelateerde beschikkingen aan die door de gemeente zijn vastgesteld en waarvan de reactietermijn nog niet verstreken is. Klik in de kaart of de lijst voor meer informatie over de desbetreffende vergunning of beschikking. Klik voor aangevraagde vergunningen of voor meer informatie over vergunning en/of handhaving op de desbetreffende ‘link’ in de linker (rode) kolom. Aangevraagde vergunningen Verleende vergunningen Vergunning & handhaving Reguliere bouwvergunning Calistolaan 10 Soort Locatie Datum Status Omschrijving / Aanvrager Winkeluitstalling Begijnhof 66 vergunning verleend Broere Reizen bv Raadpleegscherm bekendmakingen beschikkingen Het scherm toont alle bekendmakingen van afgegeven beschikkingen waarvan de reactietermijn nog niet verstreken is (zienswijze, bezwaar). Volgorde: aflopend op datum bekendmaking Selectie: alle bekendmakingen gerelateerd aan beschikkingen van de categorie “V” en “H” waarvan de reactie-einddatum nog niet verstreken is. Gegevens, achtereenvolgens: Soort: beschikkingtype-omschrijving (van de beschikking die bij de bekendmaking hoort) Locatie: het adres waaraan de zaak gerelateerd is die bij de beschikking bij de bekendmaking hoort (indien de zaak aan meerdere adressen is gerelateerd dan het eerst voorkomende adres) Datum: de datum van de bekendmaking Status: de omschrijving van de status van de zaak (die bij de beschikking bij de bekendmaking hoort) Omschrijving/Aanvrager: indien zaak.omschrijving gevuld dan deze inhoud, zo niet dan de subjectnaam van het subject dat aan de zaak gerelateerd is als aanvrager voorzover dit een NNP is. Acties: bij klikken op Soort linkt door naar het detailscherm aanvragen en beschikkingen voor de beschikking behorende bij de desbetreffende bekendmaking Zie verder het Raadpleegscherm bekendmakingen aanvragen. Splitsingsvergunning Visstraat 9 vergunning verleend Splitsen pand in app.rechten Lichte bouwvergunning Pijnenburg 93 vergunning verleend Bouwen dakopbouw Reguliere bouwvergunning Callistolaan 10 vergunning verleend Vergroten productiehal Gebruiksvergunning Abelstraat 127 vergunning ingetrokken Mex Snack v.o.f. Gebruik openbare ruimte Peppellaan1 vergunning verleend Aann.bedrijf De Kwaasteniet Milieubeheer Callistolaan 10 ontwerp-vergunning Poeze Koffie bv Kapvergunning Vredenburg 150 vergunning geweigerd 999 coniferen Ontwerp website-simulatie

17 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
[einde bekendmakingen] Ontwerp website-simulatie

18 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
Mijn Loket Mijn Loket Mijn loket, aanmelden Om uw eigen loket te openen dient u zich te identificeren. Dit kan alleen met de door de gemeente verstrekte pincode. Als u nog niet in het bezit bent van een pincode, kunt u deze via de menukeuze “Pincode” in de linker (rode) kolom aanvragen. Ook kunt u via deze ‘link’ uw pincode wijzigen. Pincode ‘Mijn loket’ biedt u de mogelijkheid om vanuit uw specifieke belangstelling informatie over, voor en door u geselecteerde, relevante onderwerpen te raadplegen. Zo kunt u: opgeven in welke onderwerpen u geïnteresseerd bent, zoals raadsbesluiten, bepaalde vergunningsoorten en/of een gedeelte van Dordrecht; de voortgang van de behandeling van uw verzoeken of meldingen (vergunningaanvragen, meldingen openbare infrastructuur, productbestellingen, bezwaren, etc.) volgen; een -bericht ontvangen als er bestuurlijke stukken, vergunning-aanvragen of vergunningen zijn gepubliceerd binnen de voor u interessante onderwerpen of als er een nieuwe status bereikt is in de behandeling van uw verzoeken of meldingen; inzicht krijgen in alle, in principe openbare, documenten betreffende de aan u verleende vergunningen. Indien u voor de eerste keer uw loket betreedt, raden wij u aan direct uw interesse-profiel aan te geven zodat u geïnformeerd wordt over precies die onderwerpen die voor u relevant zijn. Gepersonificeerde vergunning- en handhaving-informatie wordt aangeboden als onderdeel van ‘Mijn Loket’. De bovenstaande pagina visualiseert het aanloggen bij ‘Mijn Loket’. Aanmelden mbv. de DigiD moet ook mogelijk zijn. Indien een vergunningaanvrager niet beschikt over een pincode of DigiD dan moet het toich mogelijk zijn inzicht te krijgen in de voortgang van ‘zijn’ vergunning, bijvoorbeeld d.m.v een transactiekode o.i.d. die hij/zij per post ontvangt n.a.v. zijn vergunningaanvraag. Nb. De tekst van de pincode-aanvragen-pagina moet veranderen: deze is nu alleen gericht op formulieren. Ontwerp website-simulatie

19 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
Mijn Loket Mijn Loket Loket van Poeze Koffie bv Onderstaande kaart en lijst tonen een overzicht van uw, in behandeling zijnde, verzoeken, meldingen en andere zaken. Klik voor meer informatie in de lijst of op een gemarkeerde locatie in de kaart. Interesseprofiel Mijn gegevens Vergunningaanvra- gen en beschikkingen Bestuurlijke stukken Reageren De openingspagina van Mijn Loket toont de onderhanden zaken (meer dan alleen vergunningaanvragen) van het subject zijnde de houder van Mijn Loket. Eventueel worden deze zaken gevisualiseerd op een kaartje. Verder zijn er mogelijkheden om ‘door te klikken’ naar de onderdelen van Mijn Loket zoals vermeld in de linker rode kolom. Volgorde: aflopend op startdatum zaak Selectie: alle zaken van het desbetreffende subject die nog niet beeindigd zijn. Het gaat dus niet alleen om vergunning- en handhaving zaken maar om alle zaken, dus bijvoorbeeld ook meldingen en verhuizingen. Gegevens, achtereenvolgens: Soort: zaaktype-omschrijving Locatie: het adres waaraan de zaak gerelateerd is (indien de zaak aan meerdere adressen is gerelateerd dan het eerst voorkomende adres) Datum: de startdatum van de zaak Status: de omschrijving van de meest recente status van de zaak . Acties, klikken op: Soort: indien het een vergunning- of handhavingzaak is, dan linkt dit door naar het detailscherm aanvragen en beschikkingen voor de desbetreffende zaak; anders … Locatie linkt door naar het overzichtscherm aanvragen en beschikkingen per locatie voor de desbetreffende locatie (of …???) Kaart: vast, het gedeelte van Dordrecht waarbinnen zich de zaken uit de lijst bevinden, met tooltip: zaaktypeomschrijving en adres. Soort verzoek of melding Locatie Datum Status Standplaats Zomerkermis Spuiboulevard In behandeling Milieubeheer Callistolaan 10 Ontwerp-besluit Gebruiksvergunning Callistolaan 10 Aangevraagd Bezwaar WOZ-waarde Oudendijk 121 In behandeling Klacht gemeentlijk handelen In behandeling Ontwerp website-simulatie

20 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
Mijn Loket Interesseprofiel (Abonneren op) interesseprofielen Met interesseprofielen geeft u aan in welke specifieke onderwerpen u geinteresseerd bent. Dat stelt ons in staat u daarover gericht te informeren. Per interesseprofiel is hieronder aangegeven of u dit reeds ingesteld hebt. Klik op de naam van het interesseprofiel om de instellingen te wijzigen. Vergunning en handhaving Bestuurlijke stukken Bestuurlijke stukken nee Vergunning en handhaving ja Abonneren via en/of SMS Wij bieden u de mogelijkheid om via en/of sms een bericht te ontvangen wanneer een vergunning is aangevraagd of verleend, wanneer een beschikking is vastgesteld of wanneer een bestuurlijk stuk is gepubliceerd, die uw interesse heeft. U ontvangt berichten over aanvragen, vergunningen, beschikkingen en bestuurlijke stukken binnen uw interesseprofiel. Tevens is het mogelijk berichten te ontvangen over de voortgang van de behandeling van door u ingediende verzoeken en meldingen. Telkens als de als een nieuwe status is bereikt ontvangt u een bericht. De mogelijkheid wordt geboden, aan de houder van Mijn Loket, een interesseprofiel op te geven en zich eventueel te abonneren op nieuwsfeiten binnen dit interesseprofiel. In dit kader is relevant het interesseprofiel voor Vergunning & Handhaving. Indien dit profiel gewenst is (‘ja’) dan dienen één of meer selectiecriteria aangegeven te worden (zie de 2e sheet hierna). Indien een interesseprofiel is aangegeven dan is het mogelijk zich te abonneren op: nieuwe aanvragen en beschikkingen binnen het interesseprofiel, (Abonnement = ja) en/of op wijzigingen van de status van lopende aanvragen van de houder van Mijn Loket. Aangegeven kan worden op welke wijze men op de hoogte gesteld wil worden van de nieuwsfeiten: via en/of SMS. Nb. Hoe misbruik te voorkomen dwz het invullen van een adres van een ander? Abonnement ja Statuswijzgingen ja -adres (tbv. ) Mobiel nr (tbv. SMS) Abonnement wijzigen Ontwerp website-simulatie

21 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
____________________________________ Nieuwsfeit per Indien zich een nieuwsfeit voordoet binnen het interesseprofiel en de houder van Mijn Loket heeft zich hierop geabonneerd, dan wordt hij/zij hiervan op de hoogte gesteld (in het voorbeeld via ). Per nieuwsfeit is er 1 (dwz. niet meerdere nieuwsfeiten verzamelen in een ). Nieuwsfeiten zijn: - gepubliceerde aanvragen (zaken) - gepubliceerde beschikkingen - nieuwe of gewijzigde status (bij een zaak waarbij de houder van Mijn Loket betrokken is). De bevat slechts beperkte informatie: - het soort vergunning waar het om gaat (zaaktype bij aanvraag en statuswijzigng, beschikkingtype bij beschikking) - de locatie waarop het nieuwsfeit betrekking heeft (de locatie bij de desbetreffende zaak) - de link (URL) waarmee meer informatie geraadpleegd kan worden; deze roept de pagina aan waar informatie te vinden is over de desbetreffende zaak (bij aanvraag of statuswijziging) of beschikking. Nieuwsfeiten per sms zijn vergelijkbaar (alleen URL?). Ontwerp website-simulatie

22 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
Mijn Loket Interesseprofiel Vergunning en handhaving Geef hieronder aan in welke vergunningen, aanvragen daarvoor en gerelateerde beschikkingen u geinteresseerd bent. Het onderdeel Vergunning & Handhaving van ‘Mijn loket’ toont u dan direct de voor u interessante zaken. En als u op de hoogte gehouden wil worden van nieuwe ontwikkelingen binnen uw interesseprofiel kunt u zich abonneren. Vergunning en handhaving Bestuurlijke stukken Locatie (postcode of straatnaam) 3023CD Thema Soort vergunning Status Hoofdactiviteit Interesseprofiel Vergunning & Handhaving Met deze pagina kan de houder van Mijn Loket zijn interesseprofiel opgeven v.w.b. vergunning- en handhavinginformatie t.b.v.: het raadplegen van V&H-informatie binnen Mijn Loket; standaard wordt informatie getoond binnen het interesseprofiel; het abonneren op nieuwsfeiten: alleen nieuwsfeiten binnen het interesseprofiel worden getoond. Mogelijkheden: locatie: 1 of meer postcodes of straatnamen (geografisch selecteren?) thema: 1 of meer thema’s (uit het e-loket) soort vergunning: 1 of meer zaak- en/of beschikkingtypen status: 1 of meer statussoorten hoofdactiviteit: 1 of meer hoofdactiviteiten van niet-natuurlijke personen. Ontwerp website-simulatie

23 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
Mijn Loket Interesseprofiel Bestuurlijke stukken Geef hieronder aan in welke bestuurlijke stukken u geinteresseerd bent. …………………… Vergunning en handhaving Bestuurlijke stukken Interesseprofiel bestuurlijke stukken In dit kader niet relevant. Vergelijkbaar met voorgaande sheet. Ontwerp website-simulatie

24 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
Mijn Loket Mijn gegevens Mijn gegevens [hieronder tonen de NAW- en andere gegevens van de loket-eigenaar] Algemeen Vergunningaanvragen en beschikkingen ‘Digitale kluis’ Gegevens over de houder van Mijn Loket in dit kader niet relevant. Wel relevant de deelverzameling met V&H-informatie betreffende de houder van Mijn Loket (2e link in linker kolom, zie 3e sheet hierna). Ontwerp website-simulatie

25 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
Mijn Loket Mijn Loket Aanvraag/beschikking Houder/aanvrager: Poeze Koffie bv (Hoofd)activiteit: Kofiiebranderij en -schenkerij Thema(‘s): Leefomgeving en veiligheid, Ondernemen, Bouwen en Wonen Soort: Gebruiksvergunning Betreft: gebruik als horeca-gelegenheid Locatie: Callistolaan 10, 3023CD Dordrecht Document: [aanvraagformulier?] Interesseprofiel Mijn gegevens Vergunningaanvragen en beschikkingen Bestuurlijke stukken Reageren Detailscherm aanvraag cq. beschikking (binnen Mijn Loket) Deze pagina toont de detailgegevens van 1 aanvraag (zaak) dan wel 1 beschikking, in dit geval t.b.v. de houder van Mijn Loket betreffende een door hem/haar ingediende aanvraag. Kenmerkend daarvan is dat alle bereikte statussen getoond worden. Dit vindt alleen plaats binnen Mijn Loket voor aanvragen (zaken) waarbij de houder van mijn Loket betrokken is. Deze pagina is een specifieke invulling van de generieke pagina betreffende het detailscherm aanvraag cq. beschikking. Zie voor de beschrijving van de overige gegevens en van de interactie de desbetreffende pagina. Nb. De betrokkene bij de aanvraag cq. beschikking (houder Mijn Loket) moet inzicht kunnen krijgen in alle voor hem toegankelijke documenten bij de zaak cq. beschikking (zie beschrijving generieke scherm). Nb. Indien de nu gebruikte autorisatie voor Mijn Loket (sofinummer, pincode, digid) onvoldoende waarborgen biedt om te voorkomen dat anderen dan de bij de aanvraag cq. beschikking betrokken subjecten de statusinformatie kunnen raadplegen ( de overige informatie is voor alle bezoekers van de site toegankelijk), dan zal ‘for the time being’ bijvoorbeeld een transactiecode per zaak verstrekt kunnen worden om informatie over die zaak (aanvraag) te kunnen raadplegen. Dit betekent dat, voordat bovenstaande pagina getoond wordt, eerst gevraagd wordt om de transactiecode. Status Datum Aangevraagd Ontvankelijk Ontwerp website-simulatie

26 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
Mijn Loket Mijn Loket Aanvragen en beschikkingen Onderstaande kaart en lijst tonen een overzicht van de vergunningen, de aanvragen daarvoor en de vergunning-gerelateerde beschikkingen binnen uw interesseprofiel. Klik voor meer informatie in de lijst hieronder of op een vergunning-locatie in de kaart. Klik hier voor uitgebreid zoeken naar vergunningen, beschikkingen en aanvragen. Interesseprofiel Mijn gegevens Vergunningaanvragen en beschikkingen Bestuurlijke stukken Reageren Aanvragen en beschikkingen (binnen interesseprofiel) De pagina toont de aanvragen en beschikkingen binnen de selectie zoals die aangegeven is in het interesseprofiel. De pagina is een specifieke invulling van de generieke pagina voor het tonen van aanvragen en beschikkingen. Zie verder de beschrijving van die pagina. Nb. Op deze pagina is het dus niet mogelijk selectiecriteria te wijzigen (i.t.t. de generieke pagina). Soort Locatie Datum Status Omschrijving / Aanvrager Gebruiksvergunning Callistolaan 10 vergunning aangevraagd Poeze Koffie bv Reguliere bouwvergunning Randweg 121 vergunning verleend Oprichten woning Lichte bouwvergunning Venuslaan 26 vergunning verleend Plaatsen dakkapel Inritvergunning Voorstraat 246 Aanleggen inrit Milieubeheer Vierlingstraat 18 Combipack bv Lichte bouwvergunning Spuiweg 2 t/m 14 Plaatsen extra entreedeuren Lichte bouwvergunning Boris Pasternakerf 62 Vergroten woning Gebruik openbare ruimte Peppellaan1 Aann.bedrijf De Kwaasteniet Ontwerp website-simulatie

27 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
Mijn gegevens Mijn vergunningaanvragen en beschikkingen Naam: Poeze Koffie bv (Hoofd)activiteit: voedselproductie Adres: Callistolaan 10, 3023CD Dordrecht Selecteer een vergunning (of beschikking) voor meer informatie door te klikken in de kaart of de lijst. Algemeen Aanvragen en beschikkingen van de houder van Mijn Loket De pagina toont: alle aanvragen (voor vergunningen) waarbij de houder van Mijn Loket betrokken is, en alle beschikkingen die aan hem/haar zijn opgelegd, In aflopende volgorde van datum (startdatum resp. beschikkingsdatum) Selectie: alle zaken bij het desbetreffende subject van de categorie V&H die nog niet beeindigd zijn, en: alle verzonden beschikkingen bij het desbetreffende subject van de categorie V&H. Doorklikken is mogelijk op: Soort vergunning: toont de gegevens van de desbetreffende aanvraag (zaak) dan wel beschikking; Locatie: toont alle aanvragen (niet beeindigde zaken) en beschikkingen op de desbetreffende locatie waarbij de houder van Mijn Loket betrokken is. De pagina is een specifieke invulling van de generieke pagina voor het raadplegen van aanvragen en beschikkingen bij een subject. Zie verder de beschrijving van die pagina. Soort vergunning Locatie Datum Status Reguliere bouwvergunning Callistolaan 10 Verleend Gebruiksvergunning Calistolaan 10 Aangevraagd Ontwerp website-simulatie

28 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
Mijn Loket Mijn Loket Mijn loket, aanmelden Om uw eigen loket te openen dient u zich te identificeren. Dit kan alleen met de door de gemeente verstrekte pincode. Als u nog niet in het bezit bent van een pincode, kunt u deze via de menukeuze “Pincode” in de linker (rode) kolom aanvragen. Ook kunt u via deze ‘link’ uw pincode wijzigen. Pincode ‘Mijn loket’ biedt u de mogelijkheid om vanuit uw specifieke belangstelling informatie over, voor en door u geselecteerde, relevante onderwerpen te raadplegen. Zo kunt u: opgeven in welke onderwerpen u geïnteresseerd bent, zoals raadsbesluiten, bepaalde vergunningsoorten en/of een gedeelte van Dordrecht; de voortgang van de behandeling van uw verzoeken of meldingen (vergunningaanvragen, meldingen openbare infrastructuur, productbestellingen, bezwaren, etc.) volgen; een -bericht ontvangen als er bestuurlijke stukken, vergunning-aanvragen of vergunningen zijn gepubliceerd binnen de voor u interessante onderwerpen of als er een nieuwe status bereikt is in de behandeling van uw verzoeken of meldingen; inzicht krijgen in alle, in principe openbare, documenten betreffende de aan u verleende vergunningen. Indien u voor de eerste keer uw loket betreedt, raden wij u aan direct uw interesse-profiel aan te geven zodat u geïnformeerd wordt over precies die onderwerpen die voor u relevant zijn. [dit scherm is tussengevoegd om redenen van de visualisatie] Ontwerp website-simulatie

29 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
[einde Mijn Loket] Ontwerp website-simulatie

30 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
Mijn Loket Vergunning & Handhaving Aanvragen en beschikkingen Verkrijg een overzicht van de gezochte beschikkingen (vergunningen, handhavingsbeschikkingen e.d.) en vergunningaanvragen door een of meer van de selectiecriteria te wijzigen (en op ‘Zoek’ te klikken) of door het kaartvenster te veranderen (klik op ‘zoom in’, ‘zoom uit’ of een van de pijlen). Klik voor meer informatie in de lijst of op een beschikking-locatie in de kaart. Mijn V&H-loket Bekendmakingen Aanvragen en beschikkingen Vergunning aanvragen Afwijking melden Risicokaart Verordeningen Locatie (postcode of straatnaam) Thema Soort vergunning Status aanvraag Hoofdactiviteit Periode van / tot Zoek Raadplegen aanvragen en beschikkingen (generiek) Deze pagina maakt het mogelijk aanvragen en beschikkingen te selecteren en daarvan een overzicht te krijgen. Volgorde: aflopend op startdatum (aanvraag cq. zaak) dan wel publicatiedatum (beschikking). Selectie: 1 of meer van de volgende items: - locatie: postcode of straatnaam van adres bij zaak - thema: thema uit het e-loket bij zaak - soort vergunning: zaak- of beschikkingtype - status: aanvraag (alle openbare zaken van de categorie – bij zaaktype – V&H die nog niet beeindigd zijn) of opgelegd (alle openbare beschikkingen bij zaken van de categorie V&H die gepubliceerd zijn en die nog niet vervallen zijn) - hoofdactiviteit: hoofdactiviteit van niet-natuurlijke personen die betrokken zijn bij zaken - periode van/tot: overlap met periode tussen start- en einddatum van aanvraag (zaak) dan wel tussen publicatie- en vervaldatum van beschikking. Het betreft een selectie binnen: alle openbare zaken van de categorie V&H die bekend gemaakt zijn dan wel niet bekend gemaakt worden, nog niet beeindigd zijn en waaraan geen beschikkingen gerelateerd zijn waarvan de datum ligt na de datum bekendmaking of waarvan bekendmaking plaats blijft vinden ongeacht de aanwezigheid van beschikkingen (kenmerk van het zaaktype), en: alle beschikkingen van de categorie V&H die bekend gemaakt zijn dan wel niet bekend gemaakt worden en die nog niet vervallen zijn. Gegevens, achtereenvolgens: - Soort: zaaktype-omschrijving dan wel beschikkingtypeomschrijving - Locatie: het adres waaraan de zaak gerelateerd is (indien de zaak aan meerdere adressen is gerelateerd dan het eerst voorkomende adres) waarop de aanvraag betrekking heeft dan wel waarbij de beschikking hoort - Datum: de startdatum van de zaak (aanvraag) dan wel de publicatiedatum van de beschikking - Status: de statusomschrijving bij de zaak - Omschrijving/Aanvrager: bij aanvragen: indien zaakomschrijving gevuld dan deze inhoud, zo niet dan de subjectnaam van het subject dat aan de zaak gerelateerd is als aanvrager voorzover dit een NNP is; bij beschikkingen: de beschikingomschrijving. Zie verder de volgende sheet. - Zoom in + Zoom uit Soort Locatie Datum Status Omschrijving / Aanvrager Winkeluitstalling Achterom 101 vergunning aangevraagd Service-bureau Zuidgeest bv Gebruiksvergunning Callistolaan 10 vergunning aangevraagd Poeze Koffie bv Reguliere bouwvergunning Oudendijk 121 Oprichten woning Lichte bouwvergunning Lyra 26 Plaatsen dakkapel Inritvergunning Voorstraat 246 Aanleggen inrit Milieubeheer Vierlingstraat 18 Combipack bv Lichte bouwvergunning Spuiweg 2 t/m 14 Plaatsen extra entreedeuren Lichte bouwvergunning Boris Pasternakerf 62 Vergroten woning Gebruik openbare ruimte Peppellaan1 Aann.bedrijf De Kwaasteniet Ontwerp website-simulatie

31 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
Mijn Loket Vergunning & Handhaving Aanvragen en beschikkingen Verkrijg een overzicht van de gezochte beschikkingen (vergunningen, handhavingsbeschikkingen e.d.) en vergunningaanvragen door een of meer van de selectiecriteria te wijzigen (en op ‘Zoek’ te klikken) of door het kaartvenster te veranderen (klik op ‘zoom in’, ‘zoom uit’ of een van de pijlen). Klik voor meer informatie in de lijst of op een beschikking-locatie in de kaart. Mijn V&H-loket Bekendmakingen Aanvragen en beschikkingen Vergunning aanvragen Afwijking melden Risicokaart Verordeningen Locatie (postcode of straatnaam) Thema Soort vergunning kapvergun Status Hoofdactiviteit Periode van / tot Zoek Raadplegen aanvragen en beschikkingen Dit is een andere presentatie op basis van het generieke scherm (zie voorgaande sheet), in dit geval voor aanvragen en beschikkingen van 1 soort. In aanvulling op de toelichting bij de voorgaande pagina het volgende. Acties, klikken op: Soort linkt door naar het detailscherm aanvragen en beschikkingen voor de zaak behorende bij de desbetreffende bekendmaking Locatie linkt door naar het overzichtscherm aanvragen en beschikkingen per locatie voor de desbetreffende locatie Omschrijving/Aanvrager linkt door naar het overzichtscherm aanvragen en beschikkingen per subject voor het desbetreffende subject indien dit een NNP is. Kaart: gedeelte van Dordrecht waarbinnen de geselecteerde aanvragen en beschikkingen liggen, met tooltip: vergunningsoort en adres. Mogelijkheid tot in- en uitzoomen (alfanumerieke selectie blijft dezelfde, lijst wordt korter of langer). N.t.b.: legenda? Verschillende grafische presentatie voor bijvoorbeeld aanvragen en beschikkingen? zoeken op aanvrager v.w.b. NNP’s? - Zoom in + Zoom uit Soort Locatie Datum Status Omschrijving / Aanvrager Kapvergunning Vredenburg 150 vergunning geweigerd 999 coniferen Kapvergunning Zoelalaan 21 vergunning verleend 1 eik Ontwerp website-simulatie

32 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
Mijn Loket Vergunning & Handhaving Aanvragen en beschikkingen Verkrijg een overzicht van de gezochte beschikkingen (vergunningen, handhavingsbeschikkingen e.d.) en vergunningaanvragen door een of meer van de selectiecriteria te wijzigen (en op ‘Zoek’ te klikken) of door het kaartvenster te veranderen (klik op ‘zoom in’, ‘zoom uit’ of een van de pijlen). Klik voor meer informatie in de lijst of op een beschikking-locatie in de kaart. Mijn V&H-loket Bekendmakingen Aanvragen en beschikkingen Vergunning aanvragen Afwijking melden Risicokaart Verordeningen Locatie (postcode of straatnaam) 3314GL Thema Soort vergunning Status Hoofdactiviteit Periode van / tot Zoek Raadplegen aanvragen en beschikkingen Dit is een andere presentatie op basis van het generieke scherm (zie voorvoorgaande sheet), in dit geval voor aanvragen en beschikkingen binnen 1 postcodegebied. Zie de voorgaande 2 sheets voor de toelichting. - Zoom in + Zoom uit Soort Locatie Datum Status Omschrijving / Aanvrager Lichte bouwvergunning Brouwersdijk 23 vergunning aangevraagd Vergroten woning Milieuhandhaving Huygenstraat 246 beschikking opgelegd Service-bureau Zuidgeest Ontwerp website-simulatie

33 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
[einde selecteren en raadplegen overzicht] Ontwerp website-simulatie

34 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
Mijn Loket Vergunning & Handhaving Beschikking Houder/aanvrager: Broere Reizen bv (Hoofd)activiteit: Organiseren toeristische reizen Thema(‘s): Leefomgeving en veiligheid Soort: Winkeluitstalling Locatie: Begijnhof 66, 3301AK Dordrecht Status: verleend Datum: Geldig tot: Reactiemogelijkheid: bezwaar tot Document: Beschikking winkeluitstalling (pdf, 128Kb) Mijn V&H-loket Bekendmakingen Aanvragen en beschikkingen Vergunning aanvragen Afwijking melden Risicokaart Verordeningen Detailscherm aanvraag cq. beschikking (generiek) Deze pagina toont de detailgegevens van 1 aanvraag (zaak) dan wel 1 beschikking. Indien het een aanvraag (zaak) betreft, dan wordt de tekt ‘Aanvraag’ in de kop getoond, indien het een beschikking betreft dan deze tekst in de kop tonen. Gegevens, achtereenvolgens: - Houder/aanvrager: het subject die de aanvraag heeft gedaan (bij Zaak) dan wel aan wie de beschikking is verleend (bij Beschikking) - hoofdactiviteit: hoofdactiviteit van de niet-natuurlijke persoon zijnde de aanvrager resp. de beschikkinghouder - thema: thema uit het e-loket bij de zaak (aanvraag resp. waar de beschikkimg bij hoort) soort: zaaktype-omschrijving resp. beschikkingtype-omschrijving - Locatie: het adres waaraan de zaak gerelateerd is (indien de zaak aan meerdere adressen is gerelateerd dan het eerst voorkomende adres) waarop de aanvraag betrekking heeft dan wel waarbij de beschikking hoort - Status: de statusomschrijving bij de zaak - Datum: de datum van de status van de zaak (aanvraag) dan wel de publicatiedatum van de beschikking - Geldigheid (alleen bij beschikkingen): de datum tot wanneer de beschikking geld - Reactiemogelijkheid (alleen bij beschikkingen): de datum tot en met wanneer een reactie mogelijk is - Document: het primaire document zijnde de aanvraag resp. de beschikking. Indien er meer documenten aan de aanvraag cq. de beschikking gekoppeld zijn, dan de tekst ‘meer documenten’ tevens tonen (zie verderop). Doorklikmogelijkheden: zie volgende scherm. Ontwerp website-simulatie

35 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
Mijn Loket Vergunning & Handhaving Beschikking Houder/aanvrager: Broere Reizen bv (Hoofd)activiteit: Organiseren toeristische reizen Thema(‘s): Leefomgeving en veiligheid Soort: Winkeluitstalling Locatie: Begijnhof 66, 3301AK Dordrecht Status: verleend Datum: Geldig tot: Reactiemogelijkheid: bezwaar tot Document: Beschikking winkeluitstalling (pdf, 128Kb) Mijn V&H-loket Bekendmakingen Aanvragen en beschikkingen Vergunning aanvragen Afwijking melden Risicokaart Verordeningen Vergunning winkeluitstalling Burgemeester en wethouders hebben deze vergunning verleend op grond van artikel van de A.P.V. voor het plaatsen van winkeluitstallingen. Bezwaarschrift Tegen deze beschikking kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na verzending aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Detailscherm aanvraag cq. beschikking (generiek) (vervolg) In aanvulling op de volgende pagina, de doorklikmogelijkheden: Houder/aanvrager: indien dit een niet-natuurlijk persoon is, dan door naar de aanvragen en beschikkingen bij deze NNP (zie verderop) Soort: drie mogelijkheden: indien het een beschikking betreft en de beschikkingtoelichting is gevuld, dan deze tonen, als invulling binnen het scherm dan wel als pop-up (zie verderop); indien het een beschikking betreft en de beschikkingstoelichting is niet gevuld dan wel indien het een zaak betreft, dan door naar de beschrijving van deze soort zijnde het overeenkomstige product in het e-loket (via beschikkingtype of zaaktype); indien geen van voorgaande dan geen doorklik. Locatie: door naar de aanvragen en beschikkingen bij deze locatie (zie verderop)+ Reactiemogelijkheid: in pop/up de puiblicatietekst bij de zaak(type) cq. de beschikking (type); het scherm toont dit als voorbeeld; Document: bij klik op documentnaam het desbetreffende pdf-document tonen; bij klik op ‘meer documenten’ (hier niet gevisualiseerd): zie verderop. Ontwerp website-simulatie

36 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
Mijn Loket Vergunning & Handhaving Beschikkinghouder/aanvrager Naam: Broere Reizen bv (Hoofd)activiteit: organiseren toeristische reizen Adres: Van Heekplein 1, 1633AB Enschede Selecteer een vergunning (of beschikking) voor meer informatie door te klikken in de kaart of de lijst. Mijn V&H-loket Bekendmakingen Aanvragen en beschikkingen Vergunning aanvragen Afwijking melden Risicokaart Verordeningen Detailscherm aanvraag en beschikkingen bij NNP (generiek) Deze pagina toont de lopende aanvragen en vigerende beschikkingen bij een subject zijnde een niet-natuurlijk persoon. Zie voor de getoonde gegevens de voorgaande schermen. Het adres in de kop betreft het subjectadres. Selectie: betreft een inperking op de eerder genoemde selectie v.w.b.: zaken bij het desbetreffende subject, en: beschikkingen bij het desbetreffende subject. Nog nader te bepalen: hoe reguliere controles (handhaving waarbij nog geen sprake is van een zaak) te tonen (zie verderop). Soort vergunning Locatie Datum Status Winkeluitstalling Begijnhof 66 Verleend Gebruiksvergunning Begijnhof 66 Verleend Winkeluitstalling Grote oord 23 Verleend Gebruiksvergunning Grote oord 23 Verleend Ontwerp website-simulatie

37 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
Mijn Loket Vergunning & Handhaving Beschikkinglocatie Locatie: Begijnhof 66, 3301AK Dordrecht Mijn V&H-loket Bekendmakingen Aanvragen en beschikkingen Vergunning aanvragen Afwijking melden Risicokaart Verordeningen Detailscherm aanvraag en beschikkingen bij locatie (generiek) Deze pagina toont de lopende aanvragen en vigerende beschikkingen bij een locatie. Zie voor de getoonde gegevens de voorgaande schermen. Selectie: betreft een inperking op de eerder genoemde selectie v.w.b.: zaken bij de desbetreffende locatie, en: beschikkingen bij zaken bij de desbetreffende locatie. Nog nader te bepalen: hoe reguliere controles (handhaving waarbij nog geen sprake is van een zaak) te tonen (zie verderop). Selecteer een vergunning (of beschikking) voor meer informatie door te klikken in de lijst. Soort vergunning Datum Omschrijving / Betrokkene Status Winkeluitstalling Broere Reizen bv Verleend Gebruiksvergunning Broere Reizen bv Verleend Ontwerp website-simulatie

38 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
Mijn Loket Vergunning & Handhaving Beschikking Houder/aanvrager: Service Bureau Zuidgeest bv (Hoofd)activiteit: Reclame-uitingen Thema(‘s): Leefomgeving en veiligheid Soort: Milieuhandhaving Locatie: Achterom 101, 3301AK Dordrecht Status: afgegeven Datum: Geldig tot: n.v.t. Reactiemogelijkheid: bezwaar tot Document: Beschikking Milieuhandhaving (pdf, 128Kb) meer documenten Mijn V&H-loket Bekendmakingen Aanvragen en beschikkingen Vergunning aanvragen Afwijking melden Risicokaart Verordeningen Detailscherm aanvraag cq. beschikking (generiek) (vervolg) In aanvulling op eerdere pagina’s, de visualisatie indien er meer documenten zijn bij de aanvraag en/of de beschikking. De link ‘meer documenten’ wordt getoond indien: Het een een aanvraag betreft (zaak) waarbij meer dan 1 openbaar document aanwezig is Het een beschikking betreft waarbij het totaal van: het aantal openbare documenten bij de beschikking het aantal openbare documenten bij de aanvraag cq. zaak indien de reactietermijn op de beschikking nog niet verlopen is groter is dan 1. Het activeren van (‘klikken op’) de link toont de beschikbare documenten (zie volgende scherm). Ontwerp website-simulatie

39 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
Mijn Loket Vergunning & Handhaving Beschikking Houder/aanvrager: Service Bureau Zuidgeest bv (Hoofd)activiteit: Reclame-uitingen Thema(‘s): Leefomgeving en veiligheid Soort: Milieuhandhaving Locatie: Achterom 101, 3301AK Dordrecht Status: afgegeven Datum: Geldig tot: n.v.t. Reactiemogelijkheid: bezwaar tot Documenten: Beschikking Milieuhandhaving (pdf, 128Kb) Bestuursdwangbrief (pdf, 64Kb) Inspectierapport (pdf, 98Kb) Inspectierapport (pdf, 187Kb) Mijn V&H-loket Bekendmakingen Aanvragen en beschikkingen Vergunning aanvragen Afwijking melden Risicokaart Verordeningen Detailscherm aanvraag cq. beschikking met meer documenten (generiek) In aanvulling op eerdere pagina’s, de variatie op het detailscherm indien gekozen is voor meer documenten bij de aanvraag en/of de beschikking. Indien het een aanvraag (zaak) betreft worden getoond (dmv. Documenttype): alle openbare documenten van de zaak. Indien het een beschikking betreft worden getoond (dmv. documenttype): alle openbare documenten bij de beschikking, en alle openbare documenten bij de aanvraag cq. zaak indien de reactietermijn op de beschikking nog niet verlopen is. Het activeren van (‘klikken op’) de documentnaam het desbetreffende pdf-document tonen. [ook documentdatum tonen?] Ontwerp website-simulatie

40 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
[n.v.t.] Ontwerp website-simulatie

41 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
Mijn Loket Vergunning & Handhaving Aanvraag Houder/aanvrager: Poeze Koffie bv (Hoofd)activiteit: Kofiiebranderij en -schenkerij Thema(‘s): Leefomgeving en veiligheid, Ondernemen, Bouwen en Wonen Soort: Gebruiksvergunning Betreft: gebruik als horeca-gelegenheid Locatie: Callistolaan 10, 3023CD Dordrecht Status: aangevraagd Datum: Document: [aanvraagformulier?] Mijn V&H-loket Bekendmakingen Aanvragen en beschikkingen Vergunning aanvragen Afwijking melden Risicokaart Verordeningen [voorbeeldscherm vanwege visualisatie] Ontwerp website-simulatie

42 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
Mijn Loket Vergunning & Handhaving Beschikking Houder/aanvrager: Poeze Koffie bv (Hoofd)activiteit: Kofiiebranderij en -schenkerij Thema(‘s): Bouwen en wonen; Leefomgeving en veiligheid Soort: Reguliere bouwvergunning Betreft: het vergroten van een productiehal Locatie: Callistolaan 10, 3023CD Dordrecht Status: verleend Datum: Geldig tot: Reactiemogelijkheid: bezwaar tot Document: Beschikking bouwvergunning (pdf, 128Kb) Mijn V&H-loket Bekendmakingen Aanvragen en beschikkingen Vergunning aanvragen Afwijking melden Risicokaart Verordeningen [voorbeeldscherm vanwege visualisatie] Ontwerp website-simulatie

43 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
Mijn Loket Vergunning & Handhaving Beschikking Houder/aanvrager: Poeze Koffie bv (Hoofd)activiteit: Kofiiebranderij en -schenkerij Thema(‘s): Bouwen en Wonen; Leefomgeving en veiligheid Soort: Reguliere bouwvergunning Betreft: het vergroten van een productiehal Locatie: Callistolaan 10 Status: verleend Datum: Geldig tot: Reactiemogelijkheid: bezwaar tot Document: Beschikking bouwvergunning (pdf, 128Kb) Mijn V&H-loket Bekendmakingen Aanvragen en beschikkingen Vergunning aanvragen Afwijking melden Risicokaart Verordeningen Reguliere bouwvergunning Burgemeester en wethouders hebben besloten op genoemde datum deze vergunning te verlenen en te verzenden. Bezwaarschrift Tegen dit besluit kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na verzending aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Een bezwaarschrift schort niet de werking van het besluit waartegen het is gericht, tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald. Een verzoek om schorsing van het bestreden besluit kunt u indienen bij de president van de rechtbank Dordrecht, postbus 7003, 3300 GG Dordrecht. Detailscherm aanvraag cq. beschikking (generiek) (vervolg) In aanvulling op eerdere pagina’s, de mogelijkheden binnen de publicatietekst. Indien de reactietermijn nog niet verlopen is, dan wordt de mogelijkheid geboden een reactie in te geven dan wel instructies te raadplegen voor het geven van een reactie (zie volgende scherm). Bezwaar maken Ontwerp website-simulatie

44 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
Mijn Loket Vergunning & Handhaving Bezwaar maken Mijn V&H-loket Bekendmakingen Aanvragen en beschikkingen Vergunning aanvragen Afwijking melden Risicokaart Verordeningen [per beschikkingsoort te bepalen of van toepassing; zo ja dan begeleid bezwaar laten maken (toekomst) ] dan wel instructie tonen (vooralsnog). Reactiescherm op beschikking Per beschikkingtype is aangegeven op welke wijze reactiemogelijkheden ondersteund worden: begeleid een zienswijze, bedenking of bezwaar opstellen en indienen dan wel tonen van de instructies voor het indienen hiervan. Vooralsnog is alleen sprake van het laatste. Het eerste zal pas ingevoerd worden indien sprake is van een betrouwbare en geaccepteerde elektronische handtekening. Voor het laatste zijn er twee mogelijkheden: de instructietekst tonen (zoals bijvoorbeeld de e-loket-productbeschrijving ‘bezwaar indienen’) dan wel de e-loket-productbeschrijving tonen die bij het zaaktype hoort (indien daarin is sprake is van beschrijving van de reactiemogelijkheid). Nb. Op dit moment is er in de e-loket-productbeschrijving nog geen categorie ‘Bezwaar en beroep’. Het verdient aanbeveling deze toe te voegen en per product te vullen. Ontwerp website-simulatie

45 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
Mijn Loket Vergunning & Handhaving Beschikking Houder/aanvrager: Poeze Koffie bv (Hoofd)activiteit: Kofiiebranderij en -schenkerij Thema(‘s): Leefomgeving en veiligheid; Milieu en afval Soort: Milieubeheer Locatie: Callistolaan 10, 3023CD Dordrecht Status: ontwerp-besluit Datum: Geldig tot: n.v.t. Reactiemogelijkheid: bedenkingen tot Document: Beschikking vergunning milieubeheer (pdf, 999Kb) Mijn V&H-loket Bekendmakingen Aanvragen en beschikkingen Vergunning aanvragen Afwijking melden Risicokaart Verordeningen Milieu-beheer: ontwerp-besluit een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer voor een koffiebranderij annex koffie- en theeschenkerij vanwege het zodanig uitbreiden of wijzigen van de inrichting als gevolg van het vergroten van een productiehal dat een nieuwe vergunning noodzakelijk is; de inrichting bestaat uit …. Productbeschrijving Detailscherm aanvraag cq. beschikking (generiek) (vervolg) Het scherm visualiseert het tonen van de beschikking-toelichting nadat de soort geactiveerd is (‘geklikt op’ ). De toelichting wordt getoond in een pop-up met onderin een knop waarmee doorgelinkt wordt naar de beschrijving van het overeenkomstige e-loket-product (via beschikkingtype). Ontwerp website-simulatie

46 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
Mijn Loket Vergunning & Handhaving Beschikking Houder/aanvrager: Poeze Koffie bv (Hoofd)activiteit: Kofiiebranderij en -schenkerij Thema(‘s): Leefomgeving en veiligheid; Milieu en afval Soort: Milieubeheer Locatie: Callistolaan 10 Status: ontwerp-besluit Datum: Geldig tot: n.v.t. Reactiemogelijkheid: bedenkingen tot Document: Beschikking vergunning milieubeheer (pdf, 999Kb) Mijn V&H-loket Bekendmakingen Aanvragen en beschikkingen Vergunning aanvragen Afwijking melden Risicokaart Verordeningen Milieu-beheer: ontwerp-besluit Bekendmaking ingevolge de paragrafen en van de Algemene Wet Bestuursrecht dat burgemeester en wethouders van Dordrecht voornemens zijn de vergunning te verlenen onder voorschriften ter bescherming van het milieu Inzien De aanvraag, de ontwerp-beschikking (het ontwerp van de beschikking zoals deze eruit zal zien indien er geen bedenkingen en adviezen worden ingebracht) en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 1 dag na genoemde datum gedurende 1 maand ter inzage in het gebouw van de Milieudienst Zuid-Holland Zuid, Noordendijk 250te Dordrecht. Bedenkingen Gemotiveerde bedenkingen kunnen vanaf 1 dag na genoemde datum gedurende 1 maand schriftelijk worden ingebracht en dienen te worden gezonden aan de directeur van de Milieudienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht. Degene die schriftelijke bedenkingen [voorbeeldscherm vanwege visualisatie] Ontwerp website-simulatie

47 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
Mijn Loket Vergunning & Handhaving Beschikking Houder/aanvrager: Poeze Koffie bv (Hoofd)activiteit: Kofiiebranderij en -schenkerij Thema(‘s): Leefomgeving en veiligheid; Milieu en afval Soort vergunning: Milieubeheer Betreft: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer voor een koffiebranderij annex koffie- en theeschenkerij vanwege het zodanig uitbreiden of wijzigen van de inrichting als gevolg van het vergroten van een productiehal dat een nieuwe vergunning noodzakelijk is; de inrichting bestaat uit …. Locatie: Callistolaan 10, 3023CD Dordrecht Status: ontwerp-besluit Datum: Geldig tot: n.v.t. Reactiemogelijkheid: bedenkingen tot Document: Beschikking vergunning milieubeheer (pdf, 999Kb) Mijn V&H-loket Bekendmakingen Aanvragen en beschikkingen Vergunning aanvragen Afwijking melden Risicokaart Verordeningen Visualisatie van tonen van pdf-document. Ontwerp website-simulatie

48 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
Mijn Loket Vergunning & Handhaving Vergunninghouder/aanvrager Naam: Poeze Koffie bv (Hoofd)activiteit: voedselproductie Adres: Callistolaan 10, 3023CD Dordrecht Selecteer een beschikking (of aanvraag daarvoor) voor meer informatie door te klikken in de kaart of de lijst. Klik hier voor informatie over de handhaving van de afgegeven beschikkingen. Mijn V&H-loket Bekendmakingen Aanvragen en beschikkingen Vergunning aanvragen Afwijking melden Risicokaart Verordeningen Handhavingsinformatie m.u.v. handhavingsbeschikkingen Nader bepaald dient te worden hoe handhavingsinformatie die in dossiers is vastgelegd (dus niet in zaken) zoals inspectierapporten ontsloten worden per NNP en per locatie. Een optie is dit in separate schermen op te lossen en daarnaar op de bovengeschetste wijze te verwijzen. Aangezien de openbaarheid van dit soort documenten ter discussie staat zal dit vooralsnog niet gerealiseerd worden (m.u.v. evt. Mijn Loket indien de vergunninghouder/aanvrager de houder van Mijn Loket is). Evenzo gevoelig liggen zaken betreffende handhavingstrajecten die nog niet geleid hebben tot een beschikking. Ook deze worden vooralsnog niet ontsloten (met dezelfde uitzondering). Soort vergunning Locatie Datum Status Reguliere bouwvergunning Callistolaan 10 Verleend Milieubeheer Callistolaan 10 Ontwerp-besluit Gebruiksvergunning Callistolaan 10 Aangevraagd Gebruiksvergunning Oudendijk 121 Verleend Ontwerp website-simulatie

49 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
Mijn Loket Vergunning & Handhaving Beschikkinglocatie Locatie: Callistolaan 10, 3023CD Dordrecht Mijn V&H-loket Bekendmakingen Aanvragen en beschikkingen Vergunning aanvragen Afwijking melden Risicokaart Verordeningen Selecteer een beschikking (of aanvraag daarvoor) voor meer informatie door te klikken in de lijst. Klik hier voor informatie over de handhaving van de afgegeven beschikkingen. Handhavingsinformatie m.u.v. handhavingsbeschikkingen Zie de toelichting bij het voorgaande scherm. Soort vergunning Datum Omschrijving / Betrokkene Status Reguliere bouwvergunning Vergroten productiehal Verleend Milieubeheer Poeze koffie bv Ontwerp-besluit Gebruiksvergunning Poeze koffie bv Aangevraagd Ontwerp website-simulatie

50 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
Mijn Loket Vergunning & Handhaving Handhaving Mijn V&H-loket Bekendmakingen Aanvragen en beschikkingen Vergunning aanvragen Afwijking melden Risicokaart Verordeningen Per: houder van beschikkingen? locatie waarop beschikkingen betrekking hebben? beschikking? Handhavingstrajecten? Welke documenten? per handhavingstraject? per beschikking? per locatie? per houder? Handhavingsinformatie m.u.v. handhavingsbeschikkingen Zie de toelichting bij het voorgaande scherm. Ontwerp website-simulatie

51 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
[einde handhavinginformatie] Ontwerp website-simulatie

52 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
Mijn Loket Vergunning & Handhaving Vergunning aanvragen Selecteer in het onderstaande overzicht de gewenste vergunning of zoek in het E-loket. Mijn V&H-loket Bekendmakingen Aanvragen en beschikkingen Vergunning aanvragen Afwijking melden Risicokaart Verordeningen Overzicht aan te vragen vergunningen Zoals hier gevisualiseerd betreft het een overzicht van e-loket-producten zijnde vergunningen. Activeren van (‘klikken op’) een vergunning linkt door naar het desbetreffende e-loket-product. Alternatief is een overzicht van zaaktypen van de categorie ‘V’. Activeren daarvan linkt door naar het bijbehorende e-loket-product. Nb. De eloket-productnamen van vergunning-producten zijn activiteitnamen zoals ‘Winkeluitstalling, aanvragen vergunning’. Deze zouden aangepast moeten worden naar echte productnamen zoals ‘Winkeluitstalling, vergunning’. Ontwerp website-simulatie

53 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
[einde vergunning aanvragen] Ontwerp website-simulatie

54 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
Mijn Loket Vergunning & Handhaving Afwijking melden […] Mijn V&H-loket Bekendmakingen Aanvragen en beschikkingen Vergunning aanvragen Afwijking melden Risicokaart Verordeningen Generiek! (dus niet per vergunning) Melden afwijking Hiervoor dient een generiek formulier ontwikkeld te worden. Duidelijk moet gemaakt worden dat het een constatering is van een vermeende afwijking van een beschikking (vergunning) hetgeen wat anders is dan een melding zoals doe nu al via het e-loket gedaan kan worden. Ontwerp website-simulatie

55 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
[einde aanvragen vergunning] Ontwerp website-simulatie

56 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
Mijn Loket Home > Vergunning & Handhaving Vergunning & Handhaving Overzicht verordeningen Mijn V&H-loket Bekendmakingen Aanvragen en beschikkingen Vergunning aanvragen Afwijking melden Risicokaart Verordeningen Overzicht vergunning- en handhaving gerelateerde verordeningen Het betreft het een overzicht van verordeningen binnen bestuurlijke stukken die betrekking hebben op vergunningverlening en/of handhaving. Activeren van (‘klikken op’) een verordening linkt door naar de desbetreffende verordening. Nb. Een verdergaande variant is dat de mogelijkheid geboden wordt een beschikkingtype te selecteren en dat alleen de daarop van toepassing zijnde verordeningen getoond worden. Nb. Het bovenstaande vereist het categoriseren van vergunningen naar V&H of zelfs naar beschikkingtype. Ontwerp website-simulatie

57 E-Government-programma: V&H Deelproject 1
[einde] Ontwerp website-simulatie


Download ppt "E-Government-programma: V&H Deelproject 1"

Verwante presentaties


Ads door Google