De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SADL Lambert 2005 Impactstudie Anne GOBIN, Tim LEMMENS, Jos VAN ORSHOVEN Spatial Applications Division KULeuven Research & Development Katholieke Universiteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SADL Lambert 2005 Impactstudie Anne GOBIN, Tim LEMMENS, Jos VAN ORSHOVEN Spatial Applications Division KULeuven Research & Development Katholieke Universiteit."— Transcript van de presentatie:

1 SADL Lambert 2005 Impactstudie Anne GOBIN, Tim LEMMENS, Jos VAN ORSHOVEN Spatial Applications Division KULeuven Research & Development Katholieke Universiteit Leuven

2 SADL Inhoud 1.Aanleiding, Opdrachtomschrijving, Probleemstelling 2.Methodologie 3.Resultaten: processen, impacten, problemen & scenario’s 4.Resultaten van de AGIV interne impactstudie 5.Stand van zaken & verwachtingen

3 SADL Aanleiding Het NGI voert een nieuwe kaartprojectie Lb05 door in het najaar van 2006 (een logische stap vanuit wetenschappelijk oogpunt) GI-raad en GRB-raad drukt bezorgdheid uit mbt de impact die een conversie van Lb72 naar Lb05 met zich zou meebrengen en vraagt om advies Minister Peeters vraagt een impactstudie

4 SADL Doelstellingen Hoofddoel: De impactstudie Lambert 2005 beoogt een solide basis te creëren voor beleidsbeslissingen Specifieke doelstellingen –een objectief en kwantitatief beeld schetsen van de impact van de invoering van de nieuwe Belgische Datum en kaartprojectie op een aantal GI-gerelateerde processen bij een aantal instanties; –een aantal scenario’s formuleren en evalueren voor deze processen; en, –de interne bevindingen van AGIV inzake de voorgestelde problematiek integreren in een gemeenschappelijke strategie.

5 SADL Plan van aanpak 1.Inception rapport –projectdefinitie concretiseren –basis voor eerste beleidsweging 2.Studierapport waarin volgende delen: –Probleemanalyse voor processen binnen en buiten GIS- Vlaanderen en de GRB-heffingsplichtigen en verwachingen van de betrokkenen wat betreft de oplossing van het probleem; en –Formulering en evaluatie van scenario’s voor processen binnen en buiten GIS-Vlaanderen en de GRB- heffingsplichtigen; 3.Synthese rapport –Synthese van de externe impactstudie (SADL) en interne impactstudie (AGIV)

6 SADL Probleemstelling Technische omschrijving van het probleem (NGI) Weegt de winst in nauwkeurigheid op tegen de ontwikkeling van een groot aantal processen en procedures om omzetting van huidige Lb72 data te verantwoorden? Wat zijn de baten, voordelen, sterktes, opportuniteiten ? Wat zijn de kosten, nadelen, zwakten, bedreigingen ?

7 SADL Inhoud 1.Aanleiding, Opdrachtomschrijving en probleemstelling 2.Methodologie 3.Resultaten: processen, impacten, problemen & scenario’s 4.Resultaten van de AGIV interne impactstudie 5.Stand van zaken & verwachtingen

8 SADL Methodologie: Bevraging bij 9 instanties 1. Impact-gevoelige processen Deelnemers GIS-Vlaanderen  gemeente Brasschaat  VMM afd. water (VHA) GRB-heffingsplichtigen  Eandis  Belgacom  Fetrapi Softwareleveranciers  Esri Belux nv  Eurotronics nv Overigen:  AAPD (kadaster)  Tele Atlas nv 1. Afbakening van impactgevoelige processen 2. Typologie (getoetst aan resultaten van NGI enquête) Raster vs vector Grootschalig vs middenschalig complexiteit (huidige Lb72 reeds 3 verschijningsvormen) Bestaande vs Nieuwe aan te maken data Technische voorkennis omtrent Lb05 Data & GI-gerelateerde processen

9 SADL Methodologie: 2. Impact Analyse Technische impact (data) Organisatorische impact (inzet van mensen en materialen) Financiële impact (kosten) Juridische impact Indirecte impact Analyse van verwachtingen –welke maatregelen verwacht de instantie? –hoe ziet men de rol van de betrokken instanties en wat verwacht men precies van welke instantie? Knelpuntanalyse van impactgevoelige processen

10 SADL Methodologie: 3. Probleem Analyse Mogelijke problemen : –Organisatorische problemen: Plaats, Procedures, Beleid, Personen. Aan de organisatorische problemen worden de algemene kennis van het probleem en de organisatorische, financiële & indirecte impacten gerelateerd. –Technische problemen: Methoden, Materialen, Inzet van Werkkrachten. Aan de technische problemen worden de technische impacten alsook de huidige werking en opslag van data gerelateerd. –Omgevingsgerelateerde problemen: Omgeving, Data leveranciers, Klanten, Systemen, Vaardigheden / Know how. Aan de omgevingsgerelateerde problemen worden de juridische impacten en contacten met dataleveranciers gerelateerd. Multi-criteria analyse van problemen

11 SADL Methodologie: 4. Scenario’s Keuze van scenario’s en veronderstellingen per scenario Mogelijke problemen/beperkingen bij het operationaliseren van een bepaald scenario –Risico’s? Kosten? Duur? –Wie doet wat? Bv. Wat is het aandeel van het NGI ? –Juridische gevolgen? –Impact op visie en missie –Impact op reeds eerder genomen beslissingen? –Welke klanten gaan tevreden zijn? Vergelijking en afweging van de verschillende scenario’s –Typologie en aanbevelingen Kosten-Baten, Voor- en nadelen, SWOT analyse

12 SADL Inhoud 1.Aanleiding, Opdrachtomschrijving en Probleemstelling 2.Methodologie 3.Resultaten: processen, impacten, problemen & scenario’s 4.Resultaten van de AGIV interne impactstudie 5.Stand van zaken & verwachtingen

13 SADL Resultaten 1. Profiel van bevraagde instanties Zeer grote verscheidenheid Instantie Relatie tot GIS- Vlaanderen AandachtData schaalData hoeveelheidData relatieOverheid / privé Gemeente Brasschaat Deelnemer GIS Vlaanderen matiggroot- en middenschalig matigbeheerderoverheid VMM Afdeling Water Deelnemer GIS Vlaanderen matiggroot- en middenschalig laagbeheerderoverheid EandisGRB- heffingsplichtige sterkgroot- en middenschalig hoogbeheerderprivé BelgacomGRB- heffingsplichtige sterkgroot- en middenschalig hoogbeheerderprivé FluxysGRB- heffingsplichtige sterkgroot- en middenschalig hoogbeheerderprivé ESRI Belux NVSoftware leveranciersterk--softwareprivé Eurotronics NV (software) Software leveranciermatig--softwareprivé Eurotronics NV (GRB data) Data leveranciermatiggrootschaligmatigproducentprivé AAPDExterne data leverancier sterkgrootschalighoogbeheerderoverheid Tele Atlas NVExterne data leverancier zwakmidden- en kleinschalig hoog (WGS) laag (Lb72) producentprivé

14 SADL Resultaten 1. Typologie volgens NGI enquête Dataschaal & kennis zijn zeer belangrijk voor typologie Weinig instanties kunnen beslissen over omschakeling: Groep van grootschalige gebruikers best geïnformeerd Kennis over projectiesystemen is groter bij middenschalige en kleinschalige gebruikers Datagebruik vs KennisDatagebruik vs Omschakeling

15 SADL Resultaten 2. GI-gerelateerde processen Data inwinning (8) –Opmetingen door landmeetploegen (totaalstation) (6) –Intekenen van wijzigingen (conversiehuizen, tekenzalen) (5) –Opmetingen door middel van GPS (3) Data uitwisseling met andere instanties (8) –Verkrijgen van data: referentiedata, aangekochte data, overheidsovereenkomsten,... (8) –Aanbieden van data in het kader van GRB, KLIP of andere verbanden (8) –Conversie tussen dataformaten, voornamelijk CAD vs. GIS (4) Inbreng van data in het systeem (6) Beheer van het systeem (databank) en bijhorende software (6) Opstellen van bestekken (5) Productie van (papieren) output onder de vorm van plannen (5) Link met systemen gericht op de eindgebruiker (intranet, internet) (5)

16 SADL Methodologie: 3. Impacten Organisatorische impact –Mensen en instrumenten die nodig zullen zijn om het probleem op te lossen (9) –Communicatie omtrent referentiesystemen, conversies, processen (8) –Beschikbaarheid van geodata (5) Technische impact: –Conversie van centrale databank en beheerssysteem (6) –Aanpassen hard- en software voor verschillende bestandsformaten (vector, raster, CAD) (6) –Opmetingen met GPS in Lb05 en correctie via referentiestations (5) –Documenteren van referentiesysteem in metadata (4) Financiële impact –Voornamelijk personeelskosten (7) –Subcontracten voor uitvoering van conversie (5) –Hardware voor (tijdelijk) redundante systemen (3) Juridische impact –Op reeds aangegane contracten: bv specificaties mbt referentiesysteem (5) –Herziening van onderaanneming (3) Indirecte impact (Op niet GI-gerelateerde processen) –Aanpassingen rapporten, website, promotiemateriaal (7) –Web en andere services voor klanten (4)

17 SADL Resultaten 3. Impacten INSTANTIE OrganisatorischTechnischFinancieelJuridischIndirect Gemeente BrasschaatMatig Moeilijk te schatten Zwak VMM afdeling WaterMatig Zwak ingeschat Zwak EandisSterkMatigSterkMatigSterk BelgacomSterkMatigSterkZwakMatig FluxysSterk MatigSterk ESRI Belux NVZwakMatigZwak Eurotronics NV (software)ZwakMatigZwak Eurotronics NV (GRB data)Zwak AAPDSterkMatigMoeilijk te schatten Zwak Tele Atlas NVZwak Dataschaal & Hoeveelheid Noodzaak & Afhankelijkheid voor Omschakeling Onderaanneming Contracten privé overheid Duidelijk verschil tussen databeheerders en softwareleveranciers

18 SADL Resultaten 4. Problemen Organisatorische Problemen (plaats, procedures, beleid, personeel) –Duur van conversie –Kosten bij grote dataomzetting en doorrekening aan klant –Beheer van verscheidenheid aan data –Aanmaak van metadata! Technische Problemen (materialen, methoden, middelen) –Datumtransformatie mbv correctiegrid is geen éénduidige mathematische transformatie –Grote datahoeveelheden kunnen moeilijk omgezet worden en vereisen aangepaste procedures –Verschillende dataformaten vereisen andere omzettingsprocedures –Verschil van 1 km is te weinig Omgevingsgerelateerde Problemen (klanten, leveranciers, systemen) –Een niet-gecoördineerd verloop (duur en tijdstip van conversie) –Wettelijke bevoegdheid voor omschakeling? –Huidige processen kunnen niet worden stilgelegd, vereist redundant systeem en tijdelijke ontdubbeling om klanten te bedienen –Veiligheidsrisico indien 2 projectiesystemen naast elkaar bestaan

19 SADL Resultaten: 5. Scenario’s S1: Lb72 Voordelen: –Minder conversie van vooral grootschalige data –Minder aanpassing van GI-gerelateerde processen Nadelen: –Omslachtige conversie van GPS metingen –Onderhoud van datatransformatietools –Conversie naar ETRS89 vereist 2 productendatabanken Aanbevelingen: –Overleg met andere gewesten organiseren –Belgische coördinatie is noodzakelijk S1: Nulscenario

20 SADL Voordelen: –Klant is koning –Elke instantie/project heeft vrije keuze Nadelen: –Verwarring: aanlevering en uitwisseling van data moet in beide referentiesystemen kunnen –Ontdubbeling van datastructuren Aanbevelingen: –Goed documenteren: belang van metadata voor brondata, conversieprocessen en eindproducten! –Belgische coördinatie en overleg S2: Zeer belangrijk scenario Resultaten: 5. Scenario’s S2: Lb72 & Lb05

21 SADL Resultaten: 5. Scenario’s S3: Lb05 Voordelen: –ETRS89 conform internationale afspraken (INSPIRE) –Inherente accuraatheid van GPS metingen wordt gevaloriseerd –Procedures voor datumtransformatie vervallen (transparantie van geodataproductieproces) Nadelen: –Omvat steeds de nadelen van scenario 2, maar beperkt in tijd –Grote dataconversies, aanpassing processen –Hoge kost vooral voor grote hoeveelheden data Aanbevelingen: –Gelijktijdige conversie vereist grondig overleg en Belgische coördinatie Omschakeling naar Lb05 houdt steeds scenario 2 in!

22 SADL Inhoud 1.Aanleiding, Opdrachtomschrijving en Probleemstelling 2.Methodologie 3.Resultaten: processen, impacten, problemen & scenario’s 4.Resultaten van de AGIV interne impactstudie 5.Stand van zaken & verwachtingen

23 SADL Resultaten - 6. AGIV studie: onderzochte GI-gerelateerde processen Verzamelen, beheren en verspreiden van data - 7 processen: –Aanmaken en actueel houden van een Grootschalig Referentie Bestand (GRB) –Aanmaken en actueel houden van een middenschalig digitaal transportnetwerk voor wegverkeer –Aanmaken en actueel houden van Centraal Referentie Adressen Bestand (CRAB) –Aanmaken en actueel houden van middenschalige orthofoto’s –Verzamelen en valideren van data niet in eigen beheer –Klaarmaken van producten en artikels –Beschikbaar stellen van artikels Verlenen van diensten ten behoeve van GIS – Vlaanderen –Verstrekken van kwaliteitscontrole –Exploiteren van een geo-instrument (Geo-Vlaanderen, webservices, FLEPOS, KLIP,…)

24 SADL Resultaten - 6. AGIV studie: geformuleerde behoeften Er is nood aan het gedurende een bepaalde periode tegelijkertijd ondersteunen van Lb72 en Lb05 via ontdubbeling Applicaties en databanken moeten aangepast of ontwikkeld worden Er is nood aan aanpassing van allerhande specificaties en procedures/handleidingen Er is nood aan een project die de initiële omzetting van geodatabanken en processen begeleidt Er is nood aan een procesverbeteringsproject waarbij de verschillende geïnfecteerde processen op impact worden beschreven (huidig – toekomstig) Er is nood aan het implementeren van de nieuwe (deel)- processen alvorens in productie te kunnen overschakelen naar Lb05

25 SADL Resultaten - 6. AGIV studie: Kosten-Baten Kosten –éénmalige kost: 2.7 VTE (2.3 A + 0.4 B) –recurrente kosten door ontdubbeling: 1,6 VTE (0.9 A + 0.3B + 0.4 C) –hard/software: inschatting na functionele analyse Baten –12 mm nauwkeuriger voor GPS-gebaseerde data-inwinning binnen AGIV  Grootschalig Referentie Bestand (GRB), GRB-skeletmetingen  grootschalige luchtopnamen –sluit beter aan bij INSPIRE

26 SADL Inhoud 1.Aanleiding, Opdrachtomschrijving en Probleemstelling 2.Methodologie: bevraging 3.Resultaten: processen, impacten, problemen & scenario’s 4.Resultaten van de AGIV interne impactstudie 5.Stand van zaken & verwachtingen

27 SADL Stand van zaken / Conclusies 1.Inception rapport –projectdefinitie geconcretiseerd als basis voor eerste beleidsweging 2.Resultaten van Studierapport : –GI-gerelateerde processen voor bevraagde instanties –Typologie van bevraagde instanties –Impact en probleemanalyse: knelpuntanalyse; –Formulering van scenario’s ; –Verwachtingen & oplossingen:  Tijdstip en duur van conversie, noodzaak tot overleg  Hulpmiddelen, begeleidingsmaatregelen

28 SADL Nog Verwacht 1.Eindrapport waarin: Synthese van de externe impactstudie (SADL) en interne impactstudie (AGIV) 2.Conclusies en aanbevelingen : Huidige gebruikers van Lb72 zijn onvoldoende op de hoogte van Lb05, maar wensen beter geïnformeerd te worden omtrent de impact en baten bij omschakeling Noodzaak aan overleg en coördinatie Formulering van verwachtingen en oplossingen (tijdstip, duur, overleg, begeleiding, hulpmiddelen) binnen verschillende scenario’s Acties / rol van hoofdrolspelers (GIS Vlaanderen, AGIV, NGI) Acties / rol van instanties (volgens typologie) 3.Timing: Sept 2007: Verschillende adviesorganen van GIS Vlaanderen Eind 2007: Beslissing


Download ppt "SADL Lambert 2005 Impactstudie Anne GOBIN, Tim LEMMENS, Jos VAN ORSHOVEN Spatial Applications Division KULeuven Research & Development Katholieke Universiteit."

Verwante presentaties


Ads door Google