De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SEL MWVL – LAS regio Ieper

Verwante presentaties


Presentatie over: "SEL MWVL – LAS regio Ieper"— Transcript van de presentatie:

1 SEL MWVL – LAS regio Ieper
Startvergadering 20 juni 2011

2 Wat is SEL? Vanaf 1 januari 2010
werd het SIT officieel omgevormd tot SEL. Dit SEL staat voor Samenwerkingsinitiatief EersteLijnsgezondheidszorg.

3 SEL NWVL SEL OOSTENDE-VEURNE SEL MWVL Diksmuide Ieper Izegem Poperinge Roeselare Tielt SEL ZWVL

4 Welke regio omvat SEL MWVL?
Het gebied van SEL MWVL valt samen met de zorgregio “regionale stad Roeselare” omvat volgende steden: Roeselare (Roeselare, Ardooie, Ledegem, Moorslede, Lichtervelde, Hooglede, Staden en Kortemark) Diksmuide (Diksmuide en Houthulst) Izegem (Izegem, Ingelmunster en Lendelede) Tielt (Tielt, Meulebeke, Pittem, Ruislede, Wingene en Oostrozebeke) Ieper (Ieper, Lo-Reninge, Heuvelland, Mesen, Langemark-Poelkapelle en Zonnebeke) Poperinge ( Poperinge en Vleteren) Welke regio omvat SEL MWVL?

5 Opdrachten volgens het decreet
1. Opmaken en actualiseren overzicht zorgaanbieders, verenigingen mantelzorgers en vrijwilligers vb. website, thuiszorgzakboekje 2. Actief bekendmaken van dit overzicht aan de kleinstedelijke afdelingen, zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties, mantelzorgers en gebruikers vb: LAS-vergaderingen/vorming, overlegmomenten

6 Opdrachten 3. Samenwerkingsovereenkomsten afsluiten met minstens:
ziekenhuizen, rusthuizen en RVT’s, dagverzorgingscentra, centra kortverblijf Reden : zorgcontinuüm verzekerenvlotte overgang thuis residentiële of semi- residentiële voorziening vb: begeleidingscommissie ziekenhuis, Therapeutische projecten, Zorgpaden, zorgvernieuwingsprojecten

7 Opdrachten 4. Ondersteunen v/d progressieve invoering multidisciplinaire zorgtrajecten vb: Lokaal Multidisciplinair netwerk in samenwerking met de huisartsenkringen 5. Aanreiken en promoten e-zorgplan vb provinciaal, interprovinciaal overleg, ondersteunen van pilootprojecten 6. Organiseren of ondersteunen van multidisciplinaire vormingen  1/ leren omgaan met MD zorgtrajecten, 2/ MD samenwerking bevorderen 3/ ondersteunen v/h gebruik van zorgplan) vb: LAS-vorming, specifieke vormingen zoals valpreventie

8 Opdrachten 7. Bewaken 1/ procedure evaluatie zelfzorgvermogen 2/ kwaliteitsvolle uitwerking v/h zorgplan vb: afsluiten van afsprakennota’s/samenwerkingsakkoorden/ registratieformulieren 8. Adviesverlening aan Vlaamse Overheid vb overleg met kabinet van de Minister/ knelpunten aangeven 9 Toezicht op organisatie MD overleg in kader van ZP door gebruiker, wettelijk vertegenwoordiger, mantelzorger, vrijwilliger of zorgaanbieder vb deelname zorgvernieuwingsprojecten

9 Opdrachten 10.Faciliteren MD overleg : indien gewenst :
* toeleiden naar sociale dienst OCMW, * regionaal dienstencentrum * zorgaanbieder die hiertoe bereid is. vb: registratieformulieren/vorming/intervisies 11. Zelf organiseren MD overleg indien dit binnen redelijke termijn en max. 1 maand wordt nagelaten 12. Adviseren lokale besturen bij opmaak onderdeel 1e lijn van Lokaal Sociaal Beleidsplan vb: deelname overlegplatformen/thuiszorgzakboekje

10 Veel opdrachten die dikwijls een specifieke streekgebonden invulling vragen vb zorgvernieuwingsprojecten, thuiszorgzakboekje, GDT-overleg, vorming Hoe wil het SEL MWVL dit praktisch organiseren?

11 Structuur SEL MWVL Centrale zetel in Roeselare met 3 medewerkers
Coördinatoren: Ann Van Wanzeele en Marieke Bekaert Administratieve ondersteuning: Hilde Deburghgraeve Dagelijks bestuur : voorzitter Dr. Jean-Paul Van Severen Raad van Bestuur Algemene Vergadering Lokale Antennepunten SEL MWVL (LAS) KERNTAKEN Organiseert regelmatig samenkomsten met de lokale zorgverleners Praktische en administratieve ondersteuning OCMW’s motiveren om in te stappen in de LAS-werking

12 Indeling in LAS-punten
LAS = Lokaal Antennepunt van het SEL Indeling van het SEL MWVL in 6 LAS- punten

13 Diksmuide Tielt Roeselare Izegem Poperinge Ieper
LAS-punten - SEL MWVL : Heuvelland, Ieper, Langemark Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen en Zonnebeke Diksmuide Tielt Roeselare Izegem Poperinge Ieper

14 Doelstelling Het multidisciplinair overleg ondersteunen, coördineren en stimuleren met de hulpverleners, de familieleden, de mantelzorgers overleggen om een optimale zorg voor de klant te bereiken met het uitgangspunt dat de klant centraal staat met als doel dat de hulpverleners en mantelzorgers elkaar kennen en samenwerken en het zorgcontinuüm van de klant te verzekeren

15 3 modellen Op de startvergadering van de LAS-punten
dd.3 juni 2010 werden de 3 modellen voorgesteld: Het multidisciplinair overleg met een Thuiszorgcoördinator (TZC) vb LAS regio Izegem Gemeentelijk overleg Thuiszorg (GOT) vb LAS regio Roeselare Lokaal Steunpunt Thuiszorg ( LST) vb lokale werking SEL ZWVL en model dat in LAS Poperinge-Vleteren van toepassing is.

16 Het multidisciplinair overleg met een Thuiszorgcoördinator (TZC) vb LAS regio Izegem
Concrete actuele situatie meestal bij de klant thuis Organiseren van de praktische organisatie op vraag van de klant, hulpverlener, mantelzorger…. Zorgt voor relevante instrumenten voor een kwalitatief zorgoverleg vb communicatieschriftje, zorgplannen Zoekt naar een centrale zorgbemiddelaar tot overdracht Veel administratief werk Geen vergoeding vanuit het SEL, wie draagt die last? Moeilijk haalbaar binnen een grote regio Verdeling van de kost over de verschillende OCMW’s

17 Klant of vertegenwoordiger kan hierbij aanwezig zijn.
Gemeentelijk overleg Thuiszorg (GOT) vb LAS regio Roeselare (o.a. OCMW-Hooglede) Maandelijkse, tweemaandelijkse bijeenkomst van hulpverleners, mantelzorgers op niveau per gemeente, wijk.. Bedoeling om een multidisciplinair overleg te organiseren rond de klant en dit te ondersteunen Concreet wordt een lokaal ter beschikking gesteld en worden verschillende probleemcases besproken per klant Klant of vertegenwoordiger kan hierbij aanwezig zijn. Positief: organisatorisch heel gemakkelijk – de locatie en het tijdstip liggen vast Sterke opsplitsing van de regio en heel veel overlappingen, heel veel dezelfde partners op verschillende locaties Wie organiseert die verschillende overlegmomenten? Negatief: klant is meestal niet aanwezig (wel op de hoogte) – mantelzorger is zelden aanwezig

18 3-maandelijkse samenkomst
Lokaal Steunpunt Thuiszorg ( LST) vb lokale werking in SEL ZWVL – wordt toegepast in LAS Poperinge-Vleteren 3-maandelijkse samenkomst Om informatie over de diensten uit te wisselen Werkvormen te evalueren Algemene vragen te beantwoorden Zinvolle informatie/educatieve vorming gericht naar de hulpverleners, mantelzorgers toe Vb valpreventie, vroegtijdige zorgplanning enz Toelichting van praktisch bruikbare relevante instrumenten, documenten Formulieren voor MDO/GDT/ E-zorgplan enz

19 Bestuurlijke organisatie
Elk LAS is vertegenwoordigd in het SEL De coördinator SEL is vertegenwoordigd in het LAS Het LAS heeft minstens een voorzitter (een huisarts vanuit de 3 huisartsenkringen (?) en een secretaris Voorstel om een werkgroep (6-tal leden) op te richten om dit eerste werkjaar uit te werken Verkiezing van voorzitter en secretaris Praktisch aanspreekpunt in de LAS regio Ieper Opstellen van agenda van de 4 overlegmomenten Uitwerking/onderzoek /evaluatie van deze werkvorm Opmaak samenwerkingsprotocol LAS regio Ieper

20 Werkgroep LAS regio Ieper
Alle deelnemende partners kunnen zich kandidaat stellen om tot deze werkgroep toe te treden kunnen Deze taak is onbezoldigd Contact opnemen met Marnix Vieren Uiterlijk tegen 10 juli

21 Multidisciplinair overleg
3 soorten thuiszorgoverleg Het communicatieschriftje GDT-overleg Niet-GDT-overleg

22 Communicatieschriftjes
Doel: communicatie verbeteren als er verschillende diensten aan huis gaan en interessant bij complexe patiëntsituaties. De gebruiker (of patiënt) neemt dit schrift best mee bij een ziekenhuisopname. Deze schriftjes zijn gratis te verkrijgen (bij het SEL) en zijn eenvoudig in gebruik. In de loop van januari 2011 is de nieuwe druk er met volgende onderdelen: Luik voor de huisarts Luik voor de familiaal helpster/mantelzorger Zorgfiche moet opgestuurd worden naar het SEL Mecatiefiche meenemen naar apotheker Luik met weekplanning is voor alle diensten erg handig en belangrijk Communicatieblaadjes (kunnen steeds bijgevraagd worden bij het SEL)

23 GDT-overleg Het zorgplan dient ingevuld te worden. (downloaden via site: Er dient steeds een huisarts en verpleging (als die in de zorg betrokken is) aanwezig te zijn. Bij voorkeur dient het GDT-overleg thuis door te gaan en bedraagt de tussenkomst €42/overleg. Indien het overleg elders doorgaat dan bedraagt de tussenkomst €32/overleg. Overleg in een ziekenhuis wordt enkel vergoed als het overleg tot doel heeft de thuiszorg te organiseren en/of op elkaar af te stemmen en als de klant binnen de 8 dagen naar huis gaat. Een overleg in het zorghotel met GDT-vergoeding is eveneens mogelijk indien de patiënt binnen de 8 dagen naar huis gaat. De patiënt dient akkoord te gaan met de deelnemers en dient mee te delen of hij al dan niet bij overleg aanwezig zal zijn.

24 Niet-GDT-overleg Indien de huisarts of de thuisverpleging niet bij het overleg is of omwille van andere voorwaarden die niet voldaan zijn voor erkend GDT-overleg (bv. 2de overleg zelfde jaar) dan kan er sprake zijn van een niet-GDT-overleg en dient enkel het registratieformulier niet-GDT overleg te worden ingevuld. Formulier te downloaden: Bij twijfel tussen GDT en niet-GDT dient U het GDT-dossier in te vullen. Het niet-GDT kan door een externe of een betrokken dienst georganiseerd worden. Indien een externe dienst dit overleg organiseert, dan wordt deze dienst enkel voor de organisatie (€40) vergoed en niet voor de deelname aan het overleg. De gebruiker/patiënt dient steeds voor akkoord met het overleg te ondertekenen. Indien hij niet akkoord is maar het overleg toch van belang is bvb. bij psychiatrische problematiek, dan dient dit in de motivatie op het registratieformulier te worden vermeld.

25 Niet-GDT-overleg Er moeten minimum 3 professionele disciplines deelnemen aan het overleg. De huisarts moet steeds uitgenodigd worden. Momenteel is er een officieuze lijst met mogelijke organisatoren ter beschikking. Deze lijst is terug te vinden op de eerder vermelde site onder lokale werking. Indien dit in het belang is van de gebruiker/patiënt dient de externe organisator niet bij het overleg aanwezig te zijn. Om officieel geregistreerd te worden als organisator dient u het document: afspraken rond multidisciplinair overleg in de thuiszorg in West- Vlaanderen door te nemen en dient u de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen en terug te bezorgen aan of op te sturen naar het SEL.

26 Actie:. - Oprichting van de werkgroep. - kandidaatstelling
Actie: - Oprichting van de werkgroep kandidaatstelling - voorbereiding volgende vergadering LAS regio Ieper Volgende vergadering: dinsdag 27 sept/ donderdag 29 sept of dinsdag 4 okt / donderdag 6 okt om 20u Dank voor aanwezigheid


Download ppt "SEL MWVL – LAS regio Ieper"

Verwante presentaties


Ads door Google