De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thuiszorgplatform Langemark-Poelkapelle - Zonnebeke

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thuiszorgplatform Langemark-Poelkapelle - Zonnebeke"— Transcript van de presentatie:

1 Thuiszorgplatform Langemark-Poelkapelle - Zonnebeke
Lokaal Antennepunt SEL regio Ieper Thuiszorgplatform Langemark-Poelkapelle - Zonnebeke Thuiszorgplatform Langemark-Poelkapelle - Zonnebeke LAS regio Ieper Maandag 30 januari 2012

2 Thuiszorgplatform t.o.v. LAS regio Ieper en SEL MWVL

3 Wat is SEL MWVL? Vanaf 1 januari 2010 werd het SIT officieel omgevormd tot SEL. Vanuit 5 voormalige SIT’s werd 1 SEL gevormd. SEL staat voor Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg. Missie: het SEL MWVL is actief binnen de eerstelijnsgezondheidszorg en ondersteunt de thuiszorg door het aanmoedigen van het multidisciplinair overleg op patiëntenniveau en het verzekeren van het zorgcontinuüm van de patiënt door interactie en samenwerking tussen de partners in de thuiszorg en met de thuisvervangende en thuiszorgondersteunende zorgsector.

4 Kerntaken SEL MWVL Het ondersteunen, bewaken en aanmoedigen van het multidisciplinair overleg (MDO) in de thuiszorg. Dit wordt gerealiseerd door: het bewaken van de praktische organisatie van de multidisciplinaire overleg-momenten (te realiseren door de OCMW’s, de regionale dienstencentra of een andere zorgaanbieder die zijn bereidheid hiertoe kenbaar gemaakt heeft aan het SEL). het toeleiden voor multidisciplinair overleg naar de zorgcoördinatoren van RDC’s en OCMW’s en naar andere zorgaanbieders die hun bereidheid hiertoe kenbaar hebben gemaakt aan het SEL; het bewaken van de kwaliteit van de MDO’s; het aanmoedigen tot het maken van zorgplannen en het gebruik van het communicatieschrift of e-zorgplan; het organiseren of ondersteunen van multidisciplinaire vormingen; samenwerkingsprojecten tussen de verschillende organisaties en disciplines opstarten of opvolgen tot een betere afstemming van de zorg in de thuissituatie.

5 Kerntaken SEL MWVL 2. Het zorgcontinuüm van de patiënt verzekeren.
Dit wordt gerealiseerd door: het opstarten van samenwerkingsprojecten tussen de verschillende organisaties en disciplines of het opvolgen tot het verzekeren van een zorgcontinuüm voor de patiënt; de ondersteuning van de progressieve invoering van multidisciplinaire zorgtrajecten.

6 Kerntaken SEL MWVL 3. Communicatie en interactie
Dit wordt gerealiseerd door: het actualiseren en actief bekendmaken van een volledig overzicht van de zorgaanbieders in de eerstelijnsgezondheidszorg via het thuiszorgzakboekje; het bekendmaken van de werking en de initiatieven van het SEL MWVL; adviezen verlenen aan of interactief meewerken met lokale, regionale, provinciale, Vlaamse of federale instanties op het vlak van eerstelijnsgezondheidszorg; een projectmatige werking uitbouwen in interactie en samenwerking met de tweedelijnsgezondheidszorg en/of andere organisaties en disciplines waarbij bepaalde noden of hiaten binnen de thuiszorg kunnen aangepakt worden en waarbij de gelijkwaardigheid van de partners steeds verzekerd wordt

7 Structuur SEL MWVL 1. Centrale zetel
Om de middelen en de medewerkers zo optimaal mogelijk in te zetten, wordt de zetel van het SEL MWVL gecentraliseerd op één plaats in het werkingsgebied. Deze vestigingsplaats is Mandellaan 101 te 8800 Roeselare 2. LAS: Lokale Antennepunten SEL Het SEL werkt meer op regionaal niveau en de centrale zetel staat verder af van het patiëntengebonden zorgoverleg. Daardoor bestaat het gevaar dat het SEL de lokale accenten en invloeden zal verliezen. Er wordt uitgekeken naar een structuur die rekening houdt met deze lokale accenten. Een lokale verankering dringt zich hierbij op. Op die wijze beogen we niet alleen overleg en samenwerking op regionaal niveau, maar ook op lokaal niveau met de zorgaanbieders die actief zijn op het werkterrein

8 Structuur SEL MWVL 3. Bestuurlijke organisatie
Eén VZW met Algemene Vergadering - Raad van Bestuur -Dagelijks Bestuur. De leden van de Algemene Vergadering zijn plaatselijke vertegenwoordigers van zorgaanbieders - werkzaam in de SEL-regio - vertegenwoordigers van verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties. Er wordt gestreefd naar evenwichtige vertegenwoordiging: - vanuit de verschillende disciplines - rekening houdend met een geografische verspreiding in de vertegenwoordiging van de disciplines en diensten. - er zijn 7 verplichte disciplines (huisartsen, thuisverpleegkundigen en vroedvrouwen, dMW van de ziekenfondsen, diensten gezinszorg, OCMW’s, LDC’s en WZC’s) De voorzitter of ondervoorzitter van het SEL is een huisarts.

9 Welke regio omvat SEL MWVL?
Het gebied van SEL MWVL valt samen met de zorgregio “regionale stad Roeselare” en omvat volgende steden: Roeselare (Roeselare, Ardooie, Ledegem, Moorslede, Lichtervelde, Hooglede, Staden en Kortemark) Diksmuide (Diksmuide en Houthulst) Izegem (Izegem, Ingelmunster en Lendelede) Tielt (Tielt, Meulebeke, Pittem, Ruislede, Wingene en Oostrozebeke) Ieper (Ieper, Lo-Reninge, Heuvelland, Mesen, Langemark-Poelkapelle en Zonnebeke) Poperinge (Poperinge en Vleteren)

10

11

12

13 Thuiszorgplatforms in LAS regio Ieper
Waarom lokaal? Voordeel voor SEL: Het SEL heeft nauwer contact met de lokale hulpverleners Dynamische werking die gedreven wordt door lokale accenten Veel lokale contacten, het SEL is goed gekend De SEL-informatie stroomt gemakkelijk door naar de thuiszorgaanbieders

14 Thuiszorgplatforms in LAS regio Ieper
Waarom lokaal? Voordeel voor lokale zorgaanbieders: De kans tot ontmoeting en uitwisseling van informatie Op de hoogte blijven van regionale en lokale thuiszorginitiatieven Afspraken dichter bij het natuurlijk milieu van de zorgbehoevenden Samenwerken rond lokale thema’s Lokale ideeën en visies worden meegenomen naar het SEL

15 Thuiszorgplatforms in LAS regio Ieper
Doelstelling: De doelstellingen worden bepaald door de lokale zorgaanbieders zelf, maar kunnen o.a. de volgende zijn: Elkaar en elkaars werking beter leren kennen, waardoor vlotter contact genomen wordt met collega’s in probleemsituaties rond zorgvragers Via een open forum informatie uitwisselen over lokale knelpunten – good-practices – nieuwe initiatieven … Samen met lokale zorgaanbieders lokale projecten of initiatieven opstarten Met als einddoel: vlotte samenwerking en goede zorgafstemming rond de individuele patiënt/cliënt/gebruiker

16 Thuiszorgplatforms in LAS regio Ieper
Middel: Samenbrengen van lokale zorgaanbieders van verschillende disciplines die actief zijn in de gemeente Open forum aanbieden met respect voor ieders eigenheid Uitwisselen van ervaringen, deskundigheid, … Samenwerken rond thuiszorg en eerstelijn

17 Thuiszorgplatforms in LAS regio Ieper
Doelgroep: Iedere lokale professionele eerstelijnsmedewerker/veldwerker Iedereen die actief is binnen de eerste lijn en thuiszorg Iedereen die interesse heeft om de overgang van de ene setting naar de andere te optimaliseren (overgang van thuissituatie naar ziekenhuis of rusthuis en omgekeerd, samenwerking met dagverzorgingscentra, centra voor kortverblijf, LDC’s, …) De doelgroep kan heel ruim gezien worden, maar we hopen vooral op de medewerking van de veldwerkers, de zorgaanbieders die dichtbij de patiënt de zorg op zich nemen.

18 Thuiszorgplatforms in LAS regio Ieper
Hoe? 4x/jaar samenkomen: 3x/jaar bijeenkomst van het thuiszorgplatform (= TZP) 1x/jaar bijeenkomst van de 3 thuiszorgplatforms in de overkoepelende vergadering van LAS regio Ieper Het secretariaat wordt opgenomen door het OCMW: Uitnodigingen versturen en inschrijvingen bijhouden Verslagen opmaken en bezorgen aan leden van het TZP Het voorzitterschap wordt opgenomen door een huisarts: De voorzitter zorgt samen met de secretaris voor het inhoudelijk gedeelte van het TZP. Zij worden hierin ondersteund door de stuurgroep van LAS regio Ieper en door het SEL. De voorzitter zit de vergaderingen voor.

19 Thuiszorgplatforms in LAS regio Ieper
Doel: meer dynamiek ontwikkelen en dichter bij de gebruiker staan Middel: Ontmoeten van collega’s, uitwisselen van ervaringen, samenwerken rond de thuiszorg. Voor wie: iedere persoon die werkt of geïnteresseerd is in de thuiszorg (veldwerkers) Hoe: 4x/jaar samenkomen – secretariaat wordt georganiseerd vanuit het OCMW – voorzitterschap door HA (indien mogelijk) Mogelijke agendapunten: informatieronde met nieuws uit de sector/regio, voorstelling diverse diensten/initiatieven, nieuws uit het SEL, thema’s aangebracht door leden van het TZP, concrete (anonieme) thuiszorgsituaties, …

20 Informatie vanuit het SEL MWVL

21 Thuiszorgzakboekje

22 Thuiszorgzakboekje Dit is een handig instrument dat zowel uit een geschreven als een online versie bestaat. Het helpt je gemakkelijker de weg naar de gepaste zorg te vinden. Je vindt er informatie over alle thuiszorgmogelijkheden in de regio, zowel organisaties als zelfstandige zorgaanbieders. Nieuwe druk: Sedert voorjaar 2011 zijn de nieuw gedrukte thuiszorgzakboekjes (TZZB) van LAS regio Ieper beschikbaar. Die zijn hier verkrijgbaar. Er bestaat ook een online versie van het TZZB Via de online versie kan u bij wijzigingen uw gegevens updaten. De website is voor iedereen toegankelijk. Nieuwe zorgaanbieders mogen hun gegevens doorgeven aan het SEL MWVL.

23 Websites SEL MWVL www.thuiszorgzakboekje.be
Dit is de digitale versie van het papieren thuiszorgzakboekje. Je kan zoeken via regio, gemeente, rubriek, subrubriek, naam zorgaanbieder. Je vindt er de gegevens terug van alle thuiszorgaanbieders/diensten/… die werkzaam zijn rond thuiszorg in een bepaalde regio. (bv. regio Ieper) Elke zorgaanbieder die erin vermeld staat, kan zelf zijn gegevens updaten Doordat dit digitaal is, kunnen de gegevens dag op dag gewijzigd worden en is de informatie die beschikbaar is dan ook veel recenter dan bv. in de gedrukte versie.

24 Websites SEL MWVL www.selwvl.be
Dit is een provinciale website van de SEL’s met algemene info en regionale info. Voor de regio Ieper kan je klikken op de regio Midden West-Vlaanderen. Je vindt er alle info terug over de SEL-werking: - Algemene SEL-informatie - Lokale informatie per regio en per gemeente - Info over initiatieven, projecten, vormingen, … - Info over overleg in de thuiszorg - …

25 Communicatieschrift

26 Communicatieschrift Dit is een handig instrument dat gebruikt wordt bij complexe zorg of waar er geen mantelzorg aanwezig is. Het bevat gedeelde informatie die voor elke zorgaanbieder belangrijk is, maar bovenal is het een communicatiemiddel. De eigenaar van het schrift is de gebruiker zelf, daarom ligt het ook bij hem thuis. Het kan door iedereen gebruikt worden die aan huis komt, dus ook door familie en de cliënt/patiënt zelf. Het communicatieschrift kan ook meegenomen worden naar het ziekenhuis, kortverblijf, dagverzorgingscentrum, … zodat de informatie over de settings heen kan doorgegeven worden. Het is gratis verkrijgbaar bij het SEL, maar er worden ook exemplaren ter beschikking gesteld in de LAS-werkingen.

27 Multi-Disciplinair Overleg (MDO)

28 Multi-Disciplinair Overleg (MDO)
Een multidisciplinair overleg is een overlegbijeenkomst met minstens 3 professionele zorgaanbieders uit verschillende disciplines. Het doel is de thuiszorg rond de gebruiker te optimaliseren. Binnen het SEL zijn er 2 vormen van multidisciplinair overleg: Het GDT-overleg Het niet-GDT-overleg Binnenkort komt er nog een 3e vorm bij: Psychiatrisch overleg Er kan beroep gedaan worden op organisatoren. (cfr. website) Omdat het SEL en de overheid het MDO willen stimuleren, kunnen de zorgaanbieders die deelnemen aan een overleg of die een overleg organiseren een vergoeding krijgen.

29 E-zorgplan

30 E-zorgplan Het E-zorgplan of elektronisch zorgplan is een instrument dat ontwikkeld is als een draaiboek om de thuiszorg te organiseren. Alle onderdelen van het zorgplan (communicatieschrift en GDT-zorgplan) zijn beschikbaar en de gemaakte taakafspraken kunnen via de applicatie vlot gecommuniceerd worden. Het E-zorgplan biedt permanente en beveiligde toegang tot het dossier van uw patiënt/cliënt/gebruiker. Via het E-zorgplan is communicatie mogelijk tussen de diverse zorgaanbieders Het SEL biedt vormingen rond het E-zorgplan aan.

31 Algemeen Wenst u bijkomende uitleg over één van deze zaken, neem dan gerust contact op met het SEL. De SEL-medewerkers zijn steeds bereid om u de nodige informatie te bezorgen en om u te ondersteunen bij het aanwenden van de aangeboden instrumenten, zoals het TZZB, het communicatieschrift, het GDT-overleg, het niet-GDT-overleg, het E-zorgplan, … Het SEL biedt vorming of ondersteuning aan op maat van uw vraag – telefonisch of persoonlijk – individueel of in groep

32 Voor meer informatie: SEL Midden West-Vlaanderen
Hoofdcoördinator: Ann Van Wanzeele Mandellaan 101 8800 Roeselare Tel Gsm


Download ppt "Thuiszorgplatform Langemark-Poelkapelle - Zonnebeke"

Verwante presentaties


Ads door Google