De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integrale Oncologische Zorgpaden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integrale Oncologische Zorgpaden"— Transcript van de presentatie:

1 Integrale Oncologische Zorgpaden

2 Inhoud presentatie Uitgangspunten IOZP model 10-Stappenplan
Ondersteuning vanuit de ikc’s

3 Waarom zorgpaden? Meerwaarde voor de patiënt:
Zorgpad wordt samen met de patiënt ontwikkeld: coproductie De beste zorg op de juiste plek Gestructureerde en goede voorlichting Één aanspreekpunt voor de patiënt in het ziekenhuis en één in de 1e lijn Patiënt krijgt duidelijkheid over het proces (doorlooptijden), over hoe het pad eruitziet, wat hij te verwachten heeft t.a.v. het traject Goed gestructureerde ketenzorg (overdrachten): patiënt valt niet tussen wal en schip Geen onnodige doublures in voorlichting, verrichtingen en afspraken

4 Waarom zorgpaden? Meerwaarde voor de professional:
Inzicht in de zorglogistiek Multi disciplinair overleg (MDO): continu proces Geen doublures: duidelijke taken en bevoegdheden Efficiency: gebruik van andere professionals dan medisch specialisten Gestructureerde overdracht voorkomt ergernis Transparantie van resultaten waar je trots op kan zijn

5 Definitie zorgpad “Een oncologisch zorgpad is een logisch samenhangend geheel van individuele zorgprocessen die een patiënt met een specifiek oncologisch ziektebeeld doorloopt vanaf de eerste zorgvraag tot survivor of overlijden. Deze zorgprocessen kunnen daarbij een zorginhoudelijk en/of relationeel karakter hebben en hebben betrekking op zowel ondersteunende als primair medische zorgactiviteiten”

6 Uitgangspunten van IOZP model
Bieden structuur voor verbetertrajecten Bieden fundament voor een gecoördineerd actieplan Richten op proces, planning, organisatie en uitkomsten Continu verbeteren (PDCA) Uit: Integrale oncologische zorgpaden Opzet en toepassing (Hummel e.a., 2009)

7 Uitgangspunten van IOZP model
patiënt centraal multidisciplinair karakter gerichtheid op het verbeteren van zowel de kwaliteit als de efficiency van de zorg streven om op een gestructureerde en gesystematiseerde wijze de aan zorgpaden gerelateerde doelen te bereiken nadruk op afstemmingsvraagstukken binnen de gehele zorgketen voor een homogene groep patiënten aantoonbare kwaliteit (meetbaar)

8 Schematisch model zorgpad
Tijd Diagnostiek rond Performance Proces Planning Organisatie Bezoek huisarts 1e poli bezoek Behandelplan vaststellen 1e behandeling Follow-up Palliatieve zorg Patiënt Professional

9 Voorbeeld zorgpad

10 10-Stappenplan voor implementatie

11

12 Stap 1: Project definiëring zorgpaden
Bepalen aanleiding en doelstelling Integraal Oncologisch Zorgpad Bepalen patiëntenpopulatie van het zorgpad Samenstellen van stuur- en projectgroep 12

13 Stap 2: Nulmeting en analyse
Nulmeting bestaat uit: Patiëntenervaringonderzoek Ervaringen van (ex)patiënten over van toepassing zijnde zorgpad Gegevens kankerregistratie Gegevensaanvraag over de voorgaande jaren Quickscan Op een systematische wijze komen tot een globale diagnose van de kwaliteit van de geleverde en ervaren zorg Eventuele andere gegevens uit metingen die relevant zijn, worden ook door de projectleider aangevraagd 13

14 Stap 3: Projectnota en kick-off
Wie is verantwoordelijk en wie schrijft deze? Format projectnota Nulmeting is input Kick-off bijeenkomst: Kennismaking Uitleg en werkwijze projectplanning Bespreken van uitkomsten nulmeting Bespreken en toelichten van concept projectnota 14

15

16 Stap 4: Beschrijven en analyseren huidige situatie
Uitgangspunt: Hoe verloopt het zorgpad nu? Vanuit oogpunt patiënt Zowel 1e, 2e als 3e lijnszorg, dus ketenzorg Zorgpad beschreven in chronologische volgorde van verwijzing tot palliatie Beschrijving en analyse gericht op proces, planning en organisatie Format voor beschrijving huidige situatie 16

17 Stap 5: Beschrijven gewenste situatie
Uitgangspunt: Hoe willen we het zorgpad in de toekomst invullen? Zelfde format als voor huidige situatie Hulpmiddel zijn de tumorspecifieke formats voor de zorgpaden mamma, colon/rectum, long en prostaatkanker, gebaseerd op ervaringen en richtlijnen De gewenste situatie wordt besproken en goedgekeurd 17

18 Stap 6: Verschillenanalyse, realiseren randvoorwaarden en Go/No Go
Projectleider vergelijkt de huidige en gewenste situatie, geassisteerd door ikc-begeleider Verbeterpuntenlijst met verantwoordelijke Randvoorwaarden om tot wenselijke situatie te komen moeten aanwezig zijn. Wanneer dit niet het geval is, dient onderzocht te worden of en door wie en op welke termijn de randvoorwaarden te realiseren zijn Voldoende motivatie voor implementatie gewenste situatie? Voldoende borgingsmogelijkheden? 18

19

20 Stap 7: Implementeren Format voor een implementatieplan
Implementatieplan schrijven Bij afwijkingen of niet nakomen van gemaakte afspraken in zorgpad “aanspreekcultuur” Monitoren van het zorgpad door middel van af te spreken indicatoren Door meten van performance zorgpad mogelijkheid tot borging en sturing 20

21 Stap 8: Evalueren en borgen
Quickscan Patientervaringonderzoek na implementatie Analyse indicatoren zorgpad (en eventueel gegevens uit Kankerregistratie) Tumorspecifieke zelfevaluatiegids

22 Stap 9: Tumorspecifieke visitatie
Mamma-, colon-rectum-, prostaat- en longcarcinoom Gericht op structuur, proces en uitkomsten van zorg

23 Stap 10: Verbeterprojecten
Continue verbetering van geleverde en ervaren zorg door middel van verder ontwikkelen en implementeren van zorgpaden Verbetercyclus is een continue proces 23

24 Voorbeeld van tijdsplanning
Maand 1 Stap 1 Bepalen patiëntenpopulatie en doelstelling IOZP Bepalen aanleiding en doelstelling IOZP Samenstellen stuur- en projectgroep Maand 2 Stap 2 Nulmeting: Patiëntenervaringonderzoek Quickscan Aanvragen gegevens Kankerregistratie Go/No-go Maand 3 Stap 3 Opstellen projectnota Kick-off bijeenkomst Vaststellen projectnota

25 Voorbeeld tijdsplanning
Maand 4/5 Stap 4 Beschrijven en analyse huidige situatie Maand 6/7 Stap 5 Beschrijven gewenste situatie Maand 8 Stap 6 Verschillen analyse Realiseren randvoorwaarden Go/ no-go Maand 9 Stap 7 Opstellen implementatieplan Implementatie Maand 10 Stap 8 Evalueren en borgen

26 Voorbeeld tijdsplanning
6 maanden na implementatie Quickscan Patiëntensatisfactie onderzoek 1 jaar na implementatie Tumorspecifieke elektronische gids 1,5 tot 2 jaar na implementatie Stap 9 Tumorspecifieke visitatie

27 Ondersteuning vanuit de ikc’s
Projectmatige ondersteuning tijdens Voorbereidingsfase Analysefase Ontwerpfase Implementatiefase Evaluatiefase Borgingsfase Indien mogelijk, aanreiken van vergelijkbare zorgpaden vanuit de regio/het land Verzamelen van gegevens (vanuit Kankerregistratie) Analyseren metingen Vergelijken van meetresultaten met resultaten van andere ziekenhuizen

28 Vragen. Neem contact op met uw ikc voor verdere informatie www. ikcnet
Vragen? Neem contact op met uw ikc voor verdere informatie


Download ppt "Integrale Oncologische Zorgpaden"

Verwante presentaties


Ads door Google