De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ieder kind de best passende ontwikkeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ieder kind de best passende ontwikkeling"— Transcript van de presentatie:

1 Ieder kind de best passende ontwikkeling
Henk Keesenberg

2 En vandaag? Verantwoordelijkheid Complex Verkokerd Aanbodgericht
Curatief Test-gericht Kwaliteit (V)SO Groei Cluster 4

3 Maar ook! zorgstructuren samenwerkingsverbanden en REC’s
interne begeleiding, zorgcoÖrdinator, ambulante begeleiding zorg advies teams betrokkenheid verbetercultuur rugzakaanpak

4 Doelen Onderwijscontinuüm Één kind, één plan Transparante kwaliteit
Afstemming met de zorg Kwalificeren en arbeid Beheersbare kosten Inzicht in besteding Ouders doen mee Leraren betrokken En…passende wetgeving ( )

5 historie vd Hoeven: alles in lumpsum (2005)
veldlijn: veel reacties: bestaande structuur wordt uitgangspunt, samenwerking tussen sectoren: regionale netwerken (2006) nieuw Kabinet neemt lijn over (2007); stimuleringsregelingen, budgettering in begroting 2008. juni 2009: Regionaal netwerk staat centraal. Eind juni 2e Kamer: te veel nadruk op bestuurlijke, reacties van ECPO en Inspectie: heroverwegen.

6 DE NIEUWE KOERS Brief van 2 november 2009

7 Zorgplicht Ieder schoolbestuur heeft de verantwoordelijkheid een passend onderwijszorg-arrangement aan te bieden aan iedere leerling die zich bij een school van dat schoolbestuur aanmeldt of bij een school van dat bestuur is ingeschreven. Als een school een bepaald arrangement niet zelf in huis heeft, moet het bestuur van die school in samenwerking met besturen die dit arrange-ment wel kunnen aanbieden zorgen dat de leerling dat onderwijsarrangement aangeboden krijgt, met een gemotiveerde doorverwijzing. 7

8 Meer verbinden SWV’en en REC 3 en 4 SO met PO VSO met VO
Afspraken met: MBO Cluster 1 en 2 Externen

9

10 Per 2012 Opdracht voor de samenwerkende schoolbesturen:
Continuüm aan zorg organiseren Voor ieder kind de juiste plek Handelingsgericht indiceren Zorgmiddelen (personeel/financieel) toewijzen Verantwoording van middelen en kwaliteit NB sectororganisaties stellen referentiekader op

11 basiszorg breedtezorg dieptezorg

12 Financieel kader Besturen: reguliere middelen (basiszorg).
Besturen in samenwerkingsverbanden: Middelen voor breedtezorg: regionaal budget/WSNS zorgbudget en middelen LGF (SBO, LWOO en PrO ongewijzigd). Voortgezet speciaal onderwijs (cluster 3 en 4): rechtstreeks bekostigd: genormeerd aantal plaatsen voor dieptezorg. NB Verevening

13 (V)SO en LGF deelname groei

14 Gemeenten en onderwijs
Lokale en Regionale Educatieve Agenda Wat kan: Initiatief nemen Bestuurlijke regie oppakken Educatief convenant opstellen Procesbegeleiding leveren Conclusie: bij passend onderwijs vaak een REA Vraag: Hoe zit het bij U?

15 Thema 1: huisvesting Thuisnabij onderwijs: special class / nevenvestiging Geïntegreerde voorzieningen: sectordoorsnijdend Schakelklassen HGD (samenhang met Centra voor Jeugd en Gezin) Één expertisedienst ((preventieve ambulante begeleiding, enz.) Conclusie: andere toepassing verordening. Vraag: speelt er bij U iets dergelijks?

16 Thema 2: leerlingenvervoer
Soms dichterbij, soms verder weg Nieuwe begrippen: basisschool plus, autiklas, rebound. Conclusie: verordening op maat Vraag: heeft u de leerlingen in beeld?

17 Thema 3: jeugdbeleid Veiligheid VVE Brede school
Centra voor Jeugd & Gezin ZAT’s Welzijnsinstelllingen Leerplicht (registratie) JGZ SMW Conclusie: geïntegreerde aanpak Vraag: wat staat er bij u op de jeugdagenda?

18 Thema 4: onderwijs en opvang
Voorschools / voorscholen Peuterspeelzalen Kinderdagverblijf Dossieroverdracht Brede school Onderwijsachterstanden / taalbeleid VVE VSV Arbeidstoeleiding/ instroom Wajong Conclusie: meer verbinden Vraag: wat hebt u al verbonden?

19 ondersteuning Passendonderwijs.nl Oberon.nl Nji.nl Zat.nl
Samenwerkenvoordejeugd.nl LVO.nl VNG.nl Sardes.nl

20 opdracht Welke agendapunten delen gemeenten en schoolbesturen (en als het gaat om lokaal en/of regionaal)? Hoe komen alle leerlingen in beeld? Welke afstemming tussen gemeenten en onderwijs voor één kind, één plan? Welke condities zijn absoluut noodzakelijk voor een goed ZAT? Wat te doen bij thuiszitters/wachtlijsten/conflicten?


Download ppt "Ieder kind de best passende ontwikkeling"

Verwante presentaties


Ads door Google