De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LEA- congres 12 januari 2010 Nieuwegein.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LEA- congres 12 januari 2010 Nieuwegein."— Transcript van de presentatie:

1 LEA- congres 12 januari 2010 Nieuwegein

2 LEA zonder rijksmiddelen
Jeanne Hendriks- van Kemenade, wethouder Frans de Baaij, algemeen directeur SKOSO

3 De Lokale Educatieve Agenda in Sint-Oedenrode 2010-2013

4 Waarom van belang voor de gemeente?
Historisch een rol (sport, handvaardigheid, religie) Jeugd en onderwijs belangrijk voor leefbaarheid dorpen en kernen Sociale doelstellingen bereiken: zelfredzaamheid, participatie. Samenwerking biedt meerwaarde

5 Wat hadden we al? Locaal educatiebeleid met zelfredzaamheid als centraal begrip (arbeid (VSV) en sociaal maatschappelijk) Muzieklessen Sportlessen binnen en buiten de school Jeugd creatief Levensbeschouwing/tolerantie

6 Andere beleidsterreinen
Gemeentelijke regierol jeugd: sluitende jeugdketen en JGZ/CJG Voor in de scholen: Gezonde en veilige school (programma GGD over voedsel, drugs en alcohol i.s.m. Novadic-Kentron) Lokaal erfgoed (project voor groep 5) HALT voorlichting over buurwerk en veiligheid Marktplaats cultuureducatie (gemeente en provincie) Dag van Respect (landelijke dag, plaatselijke invulling)

7 LEA is extra hulpmiddel
Brede school? Visie en structuur liggen er Coördinator is aanwezig (vanuit activiteiten, niet gebouwen) LEA is extra hulpmiddel

8 Kleine kernen? Leefbaarheid van platteland, veel ontwikkeling
(Grootschalige boeren, wel veel minder!, Draagvlak voor winkels verdwijnt, nieuwe economische dragers zoeken, belang van natuur en duurzaamheid) Welzijn, WMO prestatieveld 1 Een integraal dorpsontwikkelingsplan (naast ruimtelijke structuur aandacht voor sociale en economische structuur)

9 Lokale Educatieve Agenda (nieuw)
De LEA is een instrument in de samenwerking tussen de gemeente, de schoolbesturen, kinderopvang en overige educatieve partners. Op de agenda staan thema’s die in het licht van de beoogde educatieve doelen actueel zijn binnen de gemeente en waarvoor een goede samenwerking en afstemming tussen verschillende organisaties vereist is. Partners maken op bestuurlijk niveau afspraken over aanpak van deze thema’s, de inzet van de mensen en middelen, de planning en de terugkoppeling van bevindingen en resultaten. Naast gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben partners ook een eigen verantwoordelijkheid.

10 Lokaal educatiebeleid
Toekomstvisie op educatie Actieplan voor de komende jaren Burgers stimuleren tot zelfredzaamheid (ontplooiing en ontwikkeling) en maatschappelijke verantwoordelijkheid (Participatie) Jeugdbeleid (o.a. Centrum voor jeugd en gezin) Onderwijsbeleid gericht op doorgaande ontwikkeling (talentontwikkeling, participatie en zorgverbreding) Jeugdbeleid en onderwijsbeleid komen samen Speerpunt is de Brede Schoolontwikkeling

11 Stuurgroep Brede School = Platform over inhoud LEA
Gemeente Sint-Oedenrode SKOSO (7 katholieke basisscholen) OBS de Springplank Fioretticollege dependance VMBO- school Kinderopvang Humanitas Korein Kinderplein Kindercentra de Verbinding Welzijn Salus

12 Het gaat om kinderen en jeugd

13 Agendapunten LEA Sint-Oedenrode
Brede Schoolontwikkeling Brede School als basisvoorziening in kleine kernen Harmonisatie Voorschoolse Voorzieningen Aansluiting Basisonderwijs- Voortgezet Onderwijs Passend Onderwijs Lopende zaken

14 Focus op ontwikkeling van het kind!

15 1. Brede Schoolontwikkeling (thema’s)
Doorgaande lijn Sportstimulering Kunst en cultuureducatie Leesbevordering Actief burgerschap/sociale integratie/waarden en normen Natuurbeleving Gezondheid (alcoholpreventie) Veiligheid en preventie Ouderparticipatie Kinderparticipatie

16 2. Brede School als basisvoorziening in kleine kernen
Doorgaande lijn in relatie tot de buurt Activiteiten voor en door kinderen/jongeren met buurt Schoolbuurtprojecten Avondcursussen voor wijkbewoners Bibliotheeksteunpunten

17 3. Harmonisatie voorschoolse voorzieningen
Scenario’s voor samenwerking peuterspeelzalen/ kinderopvang Kwantitatief en kwalitatief voldoende aanbod voorschoolse educatie Doorgaande lijn voorschoolse en vroegschoolse educatie

18 4. Aansluiting Basisonderwijs - Voortgezet Onderwijs
Doorgaande lijn PO – VO Taalproject VO in aansluiting op taalonderwijs PO Project meerbegaafden i.s.m. VO en cultuureducatie

19 5. Passend onderwijs Leerlingenzorg in en om de school
Schoolmaatschappelijk werk Jeugdhulpverleningsnetwerk 1-Zorgroute MIND/Excellentie Bestuurlijke afspraken Leerlingenvervoer

20 6. Lopende zaken (thema’s)
Bewegingsonderwijs (zwemles en ‘natte’ gymles Marktplaats cultuureducatie (incl. Jeugd Creatief) Onderwijs aan allochtone kinderen Leerplicht/RMC Leerlingenvervoer Onderwijshuisvesting Muziekonderwijs Jeugd in beweging Maatschappelijke stages Raakvlakken met CJG Overlegpunten onderwijsachterstandenbeleid

21 Ontdekkend leren

22 Organisatie LEA Werkproces volgens PDCA-cyclus
Structuur: stuurgroep en werkgroepen Ambtenaar LEA en brede schoolcoördinator Activiteitenplanning en jaarplanning Registratie en monitorsysteem Communicatiesysteem Financiële en personele middelen Personele inzet in begroting betrokken partners

23 Financiën LEA (2010) Coördinator brede school: € 32.000,-
Educatieve projecten: € ,- Muziekonderwijs in het basisonderwijs: € ,- Voormalige middelen onderwijsbegeleiding: € ,- Bewegingsonderwijs incl. zwemmen: € ,- Marktplaats cultuureducatie: € ( + € Pr.) Onderwijs aan allochtone kinderen: €14.000,- Leerplicht: € ,- = wettelijke taak Leerlingenvervoer: € ,- = wettelijke taak Onderwijshuisvesting conform IHP: € ,- Jeugd in beweging: € 3.100,- Maatschappelijke stages: € ,-= (wettelijke taak) Totaal: € ,-

24 Samenhang in de LEA

25 De kern Olland

26 Problematiek kleine kernen
School en gemeenschapshuis zijn gescheiden Gemeenschapshuis is aan renovatie of nieuwbouw toe Peuterspeelzaal is zelfstandig maar wil zich professionaliseren en op zoek naar ander bestuur Taalontwikkeling is van belang Bibliobus is verdwenen uit de kern Leefbaarheid kern Olland is van belang Kern kent weinig voorzieningen meer School neemt een belangrijke plaats in binnen de kern Geen volwaardige gymaccommodatie Geen dagopvang of BSO in de kern

27 Sport en beweging

28 Doelen Versterken leefbaarheid kleine kern door:
Ontwikkeling nieuw gemeenschapshuis ‘de Holm’ Ontwikkeling brede school op basis verrijkingsprofiel Ontwikkeling van een peuterspeelzaal naar een kindgerichte voorziening in een kleine kern Samenwerking tussen de kindgerichte voorziening/kindcentrum en de basisschool met het oog op doorgaande leerlijnen en ontwikkeling Ontwikkeling brede school in kleine kern met aandacht voor sport en cultuur in en buiten schooltijd (verrijkingsmodel) Aandacht voor taalontwikkeling > versterken bibliotheeksteunpunt

29 Benutten kansen Actieve partners: gemeente, Wovesto, School (bestuur), bestuur gemeenschapshuis, dorpsraad Bewoners zijn betrokken Voortrekkersrol Wovesto Subsidie brede school: € ,- (Rijk) Subsidie Integrale dorpsontwikkeling IDOP: € ,- (Provincie)

30 Huidige situatie

31 Huidige situatie De Holm Bs. St. Petrus

32 Nieuwe situatie

33 BSO school judo drumles bieb

34 Maximale ontwikkeling
0 jr 2 ½ jr 4 jr jr voorschoolse opvang 7.30 consultatiebureau d a g r n e m t 8.45 basisonderwijs peuter- speelzaal tussenschoolse opvang basisonderwijs peuter- speelzaal 15.30 kinderdagopvang naschoolse opvang bibliotheek sport muziek 18.30 doorgaande ontwikkelingslijn

35 Brainstorm by Caryl Yasko 2003

36 Brainstorm Hart van Olland
Doelen: brainstormen over de doorgaande ontwikkeling voor kinderen en jeugd in de nieuwe toekomstige brede school ‘Hart van Olland’ en kijken hoe de toekomstige partners daarin kunnen samenwerken.

37 Hart van Olland? wijkvereniging? bibliotheek? ?

38 Dank voor uw aandacht


Download ppt "LEA- congres 12 januari 2010 Nieuwegein."

Verwante presentaties


Ads door Google