De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat hebben COOL en Pre-COOL te bieden aan lokale partners? LEA conferentie 20 januari 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat hebben COOL en Pre-COOL te bieden aan lokale partners? LEA conferentie 20 januari 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Wat hebben COOL en Pre-COOL te bieden aan lokale partners? LEA conferentie 20 januari 2011

2 Inhoud Uitleg COOL5-18 Nut voor lokaal beleid Uitleg Pre Cool Nut voor lokaal beleid

3 Wat is COOL5-18? Cohortonderzoek naar onderwijsloopbanen en factoren die daarop van invloed zijn Volgt leerlingen van 5 tot 18 jaar Driejaarlijkse metingen in: –groep 2, 5 en 8 basisonderwijs –leerjaar 3 voortgezet onderwijs –leerjaar 2 mbo

4 Wat is de bedoeling van COOL? Monitor kwaliteit van het Nederlands onderwijs Inzicht in de ontwikkeling van (lange) loopbanen van verschillende groepen Basisdatabestanden (beperking belasting van scholen) Via aanvullend onderzoek uit te breiden Databestanden toegankelijk voor derden, via DANS

5 Is dat iets nieuws? Opvolger van PRIMA, PRIMA-VO en VOCL Geïntegreerde cohorten, lange loopbanen Nieuwe elementen COOL: –Steekproeven PO-VO op elkaar afgestemd –MBO toegevoegd –Leerlingen die uitvallen worden gevolgd –Pre-COOL en COOL Speciaal

6 Wie voeren COOL uit? PO en SBO/SO: ITS en Kohnstamm Instituut VO en MBO: GION en Cito Pre COOL: Kohnstamm Instituut, ITS, RUU NWO/PROO is opdrachtgever, OCW is belanghebbend/subsidiegever Looptijd COOL5-18 is 9 jaar (drie metingen: 2007/8, 2010/11, 2013/14) ; looptijd Pre-COOL is –beoogd- langer)

7 Basisvragen 1.Onderwijsloopbanen leerlingen 2.Cognitief functioneren (leerprestaties, capaciteiten) 3.Burgerschap 4.Sociaal-emotioneel functioneren 5.Samenhangen tussen 1-4 6.Invloed van achtergrond-, gezins-, school- en instellingskenmerken 7.Trends in de tijd

8 Welke data worden verzameld? loopbaangegevens prestaties taal, lezen, rekenen, in VO ook Engels burgerschapscompetentie, PO en VO motivatie, welbevinden, persoonlijkheid, PO en VO achtergrondgegevens, w.o. intelligentie, PO en VO kenmerken van zorgleerlingen (PO) gezinskenmerken geen school/instellingskenmerken, m.u.v. Pre-COOL wel: voorschool, brede school

9 Grote steekproeven 550 PO-scholen, 400 referentiesteekproef Alle leerlingen groepen 2, 5, 8; ca. 10.000 per groep 160 VO-scholen; leerj 3; ca. 22.000 leerlingen; 3000 ‘target’ MBO; leerj 2; 3000-4000 leerlingen; ca. 1500 ‘target’ In Pre-COOL 150 basischolen, bijna 300 voorschoolse voorzieningen + ca. 1000 thuisadressen Bijna 70 SBO/SO-scholen in COOL Speciaal

10 Tijdpad ‘07/ ‘08 ‘08/ ‘09 ‘09/ ‘10 ‘10/ ‘11 ‘11/ ‘12 ‘12/ ‘13 ‘13/ ‘14 ‘15/ ‘16 Primair Lj 1 Lj 2 Lj 3 Lj 4 Lj 5 Lj 6 Lj 7 Lj 8 Voortgezet Lj 1 Lj 2 Lj 3 Lj 4 Lj 5 Vwo/mbo-2 Lj 6

11 Wie hebben er wat aan? maatschappelijk belang instrument voor beleidsevaluatie, monitor stand van zaken, ‘opzoekbron’, benchmarking wetenschappelijk belang: bron voor secundaire analyses en aanvullend onderzoek belang voor onderwijsveld instrument voor zelfevaluatie, school/instellingsniveau en bovenschools

12 Een bron voor veel vragen COOL5-18 kan vragen beantwoorden over:  onderwijskwaliteit  onderwijsachterstanden  zorgleerlingen  burgerschap  overige vaardigheden  integratie/segregatie  jonge kind  beleid

13 Onderwijskwaliteit Hoe presteren leerlingen in Nederland, in PO, VO, MBO, S(B)O? Naar sector, niveau, leerweg, leerjaar? Dalen/stijgen die prestaties? Worden referentieniveaus gehaald, door wie? Zijn er verschillen naar bijvoorbeeld sekse, SES, etnische herkomst? Zijn er verschillen tussen scholen, schoolconcepten, regio’s, denominaties?

14 Onderwijsloopbanen Welke leerlingen volgen welke loopbanen? Hoe staat het met verwijzingen naar speciaal onderwijs, doubleren, schooluitval, halen van examens? Welke ontwikkelingen in de tijd? Wat zijn ontwikkelingen in adviezen voortgezet onderwijs, over- en onderadvisering, relatie advies-schoolkeuze- schoolsucces en diploma-opleidingskeuze-schoolsuccces

15 Onderwijsachterstanden Wat zijn de prestaties en loopbanen van leerlingen uit OAB doelgroepen? In hoeverre halen zij achterstanden in? Is er nog sprake van verborgen talent? Zijn er effecten van verblijfsduur, thuistaal, integratie ouders op prestaties en loopbanen van deze kinderen? Zijn er effecten van wijzigingen in de gewichtenregeling? Komen de gewichtenmiddelen bij de juiste kinderen? Zijn er effecten van specifieke interventies? (schakelklassen, leertijdverlenging, brede school, VVE)

16 Zorgleerlingen Hoeveel en welke zorgleerlingen zitten in het regulier onderwijs en in het speciaal (basis)onderwijs? Hoe verlopen prestaties en loopbanen van verschillende groepen zorgleerlingen? Is er overlap met OAB-leerlingen? Welke variabelen zijn relevant om mee te nemen in een ontwikkelingsperspectief? Beïnvloeden (veel) zorgleerlingen de prestaties van overige leerlingen/het prestatieniveau van de school?

17 Burgerschap Zijn er verschillen in burgerschapscompetentie naar sekse, SES, etnische herkomst, leeftijd? Hoe hangt burgerschapscompetentie samen met overige prestaties, persoonlijkheid, oordeel van de leerkracht over het kind? Heeft de school invloed? Zo ja, welke kenmerken van scholen? Hebben ouders invloed? Zo ja, welke ouderkenmerken?

18 Integratie/Segregatie Schoolcompositie-effecten op prestaties, loopbanen, welbevinden, burgerschap Relatie tussen etnische herkomst, integratie van de ouders en prestaties kinderen; generatie-effecten Islamitische scholen: kwaliteit en burgerschap

19 Jonge kind Komt aan bod in presentatie Pre-COOL

20 Beleidsevaluatie Herhaalde metingen: hebben beleidswijzigingen invloed? Bijvoorbeeld - veranderingen in achterstandenbeleid - Passend onderwijs - competentieleren in MBO - wet OKE Vergelijkingen met internationaal onderzoek (PISA, TIMMS, PIRLS) en nationaal onderzoek (PPON)

21 Nut voor lokaal beleid  Lokale vragen kunnen soms beantwoord met landelijke gegevens (voorbeeld Zoetermeer)  Eigen monitor? Gebruik COOL5-18 voor benchmarking (voorbeeld Zaanstad)  Naast COOL5-18 is er ook COOL+ > opdrachten van gemeenten, besturen, stadsdelen (voorbeeld Amsterdam)

22 Vervolg nut lokaal beleid  Uitkomsten COOL5-18 gebruiken voor lokale discussies: bijvoorbeeld over doelgroepkeuze, stellen van doelen, evaluatiecriteria (voorbeeld referentieniveaus)  Eigen (effect) evaluatie? Benut evt. COOL instrumenten (voorbeeld schakelklassen)  Kennis: gebruik uitkomsten onderzoek voor eigen deskundigheidsontwikkeling

23 Meer info op www.cool5-18.nl


Download ppt "Wat hebben COOL en Pre-COOL te bieden aan lokale partners? LEA conferentie 20 januari 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google