De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl Projectbureau Kwaliteit Naar betere prestaties op de basisvaardigheden - Opbrengstgericht werken in het primair onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl Projectbureau Kwaliteit Naar betere prestaties op de basisvaardigheden - Opbrengstgericht werken in het primair onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl Projectbureau Kwaliteit Naar betere prestaties op de basisvaardigheden - Opbrengstgericht werken in het primair onderwijs -

2 De schoolleider is na de leerkracht de meest bepalende factor m.b.t de leerresultaten. Projectbureau Kwaliteit www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl

3 Wat komt aan de orde? Blok 1 De stand van zaken Blok 2 Op weg naar betere leerlingresultaten Blok 3 De rol van monitoring en evaluatie Projectbureau Kwaliteit www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl

4 Blok 1 De stand van zaken www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl Projectbureau Kwaliteit

5 De staat van het onderwijs Onderwijsjaarverslagen PISA 2006 Over de drempels met taal en rekenen PPON 2004 Onderwijsraad 2007 www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl Projectbureau Kwaliteit

6 De inspectie constateert dat de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs op de meeste onderwijs- instellingen beslist voldoende te noemen is. In vergelijking met 10 jaar geleden is het basisonderwijs verbeterd. Bron:De staat van het onderwijs Onderwijsverslag 2006-2007 Projectbureau Kwaliteit

7 “Over een groot aantal jaren, en de laatste jaren zelfs versneld, treedt een daling op van de leesvaardigheid en rekenvaardigheid bij leerlingen in de leerplichtige leeftijd.” Rapport Doorlopende Leerlijnen, jan 2008 www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl Projectbureau Kwaliteit

8 Leesvaardigheid van 15-jarigen in 2000, 2003 en 2006 Projectbureau Kwaliteit

9 Leesvaardigheid 10-jarigen in 2000 en 2006 Projectbureau Kwaliteit

10 Percentage zwakke lezers De Lissabondoelstelling is dat het percentage zwakke lezers in 2010 onder de 9% ligt Projectbureau Kwaliteit

11 Begrijpend Lezen brugklas VMBO 24 procent van de vmbo-leerlingen uit de basis- en de kadergerichte leerweg heeft moeite met het lezen van de teksten uit hun schoolboeken. Zij zijn onvoldoende in staat de teksten die op hun school aangeboden worden, zelfstandig met begrip te lezen. Hacquebord, Linthorst, Stellingwerf & De Zeeuw, 2004 Projectbureau Kwaliteit

12 PPON 2004 Projectbureau Kwaliteit

13 PPON 2004 Projectbureau Kwaliteit

14 PPON 2004 Projectbureau Kwaliteit

15 Ook onderzoek naar rekenprestaties schetst geen rooskleurig beeld. In internationaal vergelijkend onderzoek zijn de rekenscores van vijftienjarige Nederlandse leerlingen gedaald. Nationaal onderzoek toont aan dat basisschoolleerlingen de basis- bewerkingen van het rekenen minder goed beheersen dan vroeger. Bron: Onderwijsverslag 2006-2007 (p. 165) Projectbureau Kwaliteit

16 Onderwijsraad Tien tot achttien procent van de leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs is onderpresteerder. Deze leerlingen kunnen (gelet op hun aanleg) beter presteren dan ze nu doen. Presteren naar vermogen (2007) www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl Projectbureau Kwaliteit

17 Blok 2 Op weg naar naar betere leerlingresultaten www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl Projectbureau Kwaliteit

18 Gedragingen schoolleiding die verbonden zijn met professionele groei en prestaties het opstellen van schooldoelen het communiceren over de schooldoelen ondersteunen en evalueren van de instructie coördineren van het curriculum volgen van de leerlingresultaten waken over de instructietijd zorgen voor beloningen voor de leerkracht stimuleren van professionele ontwikkeling zorgen voor beloningen voor leren www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl Projectbureau Kwaliteit

19 Meest invloedrijke gedrag Belangrijk: De schoolleiding draagt uit dat alle leerlingen kunnen leren en succesvol kunnen zijn. Stimuleren van de professionele ontwikkeling van leerkrachten! www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl Projectbureau Kwaliteit

20 Effectief veranderen Gaten opvullen in de programmalijn Durven loslaten Aandacht voor de zorgen van de Inspectie van onderwijs Aandacht voor veel voorkomende kwaliteitsproblemen. www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl Projectbureau Kwaliteit

21 Tips 1.Lees veel over lees- en rekenonderwijs 2.Discussieer in diverse geledingen over de zorgen van de inspectie in relatie tot de schoolopbrengsten 3.Bouw een netwerk op van onderwijskundige leiders 4.Wees vooral gericht op wat er uit school- onderzoek naar voren komt -data feedback- 5.Richt je op zaken die veranderbaar zijn 6. Ontwikkel je tot een onderwijskundig leider. www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl Projectbureau Kwaliteit

22 Blok 3 De rol van monitoring en evaluatie www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl Projectbureau Kwaliteit

23 Fullan: Geef taal en rekenen topprioriteit Meet vaker de resultaten bij leerlingen Gebruik de resultaten om vooruit te komen. www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl Projectbureau Kwaliteit

24 Dijksma: Cultuuromslag nodig! Resultaten scholen niet alleen gebruiken om te controleren of ‘af te rekenen’. Resultaten gebruiken om je als school te spiegelen en beleid te verantwoorden en verbeteren. Leg de lat hoog en stel hoge verwachtingen en doelen. www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl Projectbureau Kwaliteit

25 Wat is monitoring? Sturen vanuit toetsgegevens. Toetsgegevens gebruiken om ‘behoeften’ op te sporen voor: -Ondersteuning van leerling en leraar -Onderwijsverbetering. www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl

26 Analyseren en vervolgens effectief gebruiken van de leerlingresultaten is een taak van de leerkracht, de interne begeleider, de schoolleider en het bovenschools management. www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl Projectbureau Kwaliteit

27 Doelen van toetsen De individuele en specifieke behoeften van elke leerling De vooruitgang in elke groep en in de school Sturen van de instructie in de groepen Sturen van klassenmanagement in de groepen Nagaan of de school de gewenste resultaten voor alle leerlingen haalt. Stellen van doelen en verwachtingen -ontwikkelingsperspectief

28 Evalueren effectiviteit taal-/lees en rekenbeleid, waaronder instructie, leertijd en klassenmanagement Evalueren effectiviteit methode Vaststellen waar extra middelen en ondersteuning nodig zijn op leerling en leraarniveau Benchmarking en verantwoording Hoe data gebruikt kan worden Projectbureau Kwaliteit

29 Toetsgegevens zeggen ook iets over … Kwaliteit van de leerkracht Kwaliteit van methoden Invoering van de nieuwe methode schoolbeleid Waar zitten we als school met onze leerlingen? Projectbureau Kwaliteit

30 Stappenplan monitoring Kwaliteitsproblemen aanpakken  Doelen en vaststellen percentage leerlingen die dat moet halen  Toetsen/volgen/groepsoverzichten  Analyseren en interpreteren  Suggesties instructie, interventies, beleid  Toetsen/volgen Projectbureau Kwaliteit

31 STAP 1: Kwaliteitsproblemen aanpakken Pak eerst de kwaliteitsproblemen aan. Belangrijkste kwaliteitsproblemen: - geen toetsbare doelen - onvoldoende effectieve lesweken of leertijd - te weinig tijd voor de basisvaardigheden - methoden niet uitmaken - hiaten in het onderwijsaanbod

32 Cruciaal: Doelen stellen en dan pas activiteiten Percentage leerlingen (leg de lat hoog) www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl Projectbureau Kwaliteit STAP 2: Doelen formuleren

33 De doelen nader bekeken Goed onderwijs heeft alles met doelen te maken. Zonder doelen geen betere leerresultaten. Dit is één van de meest consistente bevindingen die uit onderwijsonderzoek naar voren komt. www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl Projectbureau Kwaliteit

34 Belangrijke tussendoelen Leesonderwijs Kinderen beheersen eind groep 3 AVI-2 Kinderen beheersen eind groep 5 AVI-9 Rekenonderwijs Kinderen hebben eind groep 4 het optellen en aftrekken tot 20 geautomatiseerd Kinderen hebben april groep 5 de tafels geautomatiseerd Projectbureau Kwaliteit

35 Doelen Leerlijnen en tussendoelen Hoge verwachtingen GroepDoelAanbodSignaleringAanpassingen 2a 2b 3a 3b Projectbureau Kwaliteit

36 Ons gewenste doel/opbrengsten Toename van het percentage leerlingen dat op het einde van het schooljaar het gestelde doel haalt. Afname van het percentage zwakke lezers en zwakke rekenaars. Alle leerlingen verlaten minimaal met een AVI-9 niveau de basisschool. Projectbureau Kwaliteit

37 STAP 3: Toetsen afnemen en groepsoverzichten maken Maak groepsoverzichten voor: - technisch lezen - woordenschat - automatiseren optellen en aftrekken tot 20 - optellen en aftrekken tot 100 - automatiseren tafels van vermenigvuldiging - getalbegrip Projectbureau Kwaliteit

38 Percentage zwakke lezers in de loop der jaren Technisch lezen Groep200820092010 3 4 5 6 www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl Projectbureau Kwaliteit

39 STAP 4: Toetsgegevens analyseren Leerkrachten maken groepsoverzichten Groepsoverzichten geven informatie over de kwaliteit van de gegeven instructie Groepsoverzichten bespreken in het team. Haal meer uit toetsgegevens! Projectbureau Kwaliteit

40 In welke groepen vindt er geen goede vooruitgang plaats? Wat zeggen deze gegevens over het gegeven onderwijs? Is de instructie in die groepen wel adequaat? Hoe verhouden de resultaten zich met de voorafgaande jaren? Aandachtspunten bij analyse Projectbureau Kwaliteit

41 STAP 5: Instructie, interventies, beleid Welke veranderingen zijn nodig voor een positief effect op de resultaten? Wat betekenen deze gegevens voor de instructie van de leerkracht? Hoe gaat de leerkracht om met verschillen tussen zwakke en goede leerlingen? Wat gaan we doen met de risicoleerlingen? Welke wijzigingen van het lees-/rekenbeleid zijn nodig? Projectbureau Kwaliteit

42 Voorwaarden voor succes Sterk leiderschap Ondersteunende sfeer (coaching) Inbedding op teamniveau en duidelijke afspraken Uitkomsten toetsresultaten kunnen vertalen naar instructiegedrag Beperkt starten, bijvoorbeeld alleen technisch lezen. www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl Projectbureau Kwaliteit

43 Wat vraagt veel moeite? Cultuuromslag: vernieuwen onderwijs op basis van leerresultaten Effectief omgaan met gegevens Steeds resultaten willen verbeteren De zichtbaarheid van ieder teamlid. www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl Projectbureau Kwaliteit

44 Drie tips Zorg voor toetsbare doelen voor de basisvaardigheden Maak groepsoverzichten voor - technisch lezen - woordenschat - automatiseren optellen en aftrekken tot 20 - optellen en aftrekken tot 100 - automatiseren tafels van vermenigvuldiging - getalbegrip Schoolleiding eindverantwoordelijk voor monitoring Projectbureau Kwaliteit

45 Succesvolle schoolleiders Projectbureau Kwaliteit

46 DANK U WEL! Roel Weener Algemeen Projectleider PK r.weener@poraad.nl www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl Projectbureau Kwaliteit


Download ppt "Www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl Projectbureau Kwaliteit Naar betere prestaties op de basisvaardigheden - Opbrengstgericht werken in het primair onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google