De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Disclosure belangen spreker

Verwante presentaties


Presentatie over: "Disclosure belangen spreker"— Transcript van de presentatie:

1 Disclosure belangen spreker
(potentiële) belangenverstrengeling Geen

2 Symposium: Organisatie van de CVA zorg anno 2014
Kwaliteit van zorg na een CVA of beroerte vanuit de ogen van de patiënt Symposium: Organisatie van de CVA zorg anno 2014 Dr. Nanne Bos Projectleider Stichting Miletus 14 maart 2014

3 Delen van patiëntenervaringen verbetert de zorg
Miletus Delen van patiëntenervaringen verbetert de zorg Stichting die voor zorgverzekeraars valide informatie genereert over patiëntervaringen in de zorg ten behoeve van de zorginkoop en -bemiddeling, en keuze-informatie voor de patiënt en steeds verder ontwikkelt! Delen is verbeteren: delen van ervaringen, is vermenigvuldigen van kennis Uitvoering metingen: Door meetorganisaties Werkgroepen met stakeholders 16 tot 20 metingen per jaar

4 Opdracht Miletus Bevorder ontstaan en gebruik landelijke standaard patiëntervaringsvragenlijst (zoals CQI en PROMs) Data bij voorkeur vanuit zorgaanbieders, mits toegang, vergelijkbaarheid en tijdigheid geregeld zijn Zo niet, dan eigen meting door zorgverzekeraars Collectief (voordeel: landelijk BM, kosten, geen overlap, geen versnippering, patiënt niet dubbel belast)

5 Sturing (ind.) zorgproces
Visie: samen meten Openbaarmaking Toetsing Sturing (ind.) zorgproces

6

7 Patiëntenperspectief
Verschillende wijze van meten patiëntervaringen met ieder eigen voor- en nadelen: Tevredenheid ↔ ervaringsvragen Zorgproces ↔ zorguitkomsten Thema’s ↔ losse vragen Verschillende wijze dataverzameling: Schriftelijk Online Mixed mode PROM – moment van afname

8 CQi - Consumer Quality Index
Gebaseerd op CAHPS (Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems) en QUOTE (Quality Of care Through the patient's Eyes) Meten ervaringen van zorgconsumenten i.t.t. tevredenheidsvragenlijsten Tri-partite draagvlak Voordeel van vragen naar concrete ervaringen: leveren concrete aanknopingspunten voor verbeteringen (subjectieve) verwachtingen spelen een kleinere rol Hanteert bij voorkeur thema’s Vraagt m.n. naar proces van zorgverlening Nadeel Lengte van vragenlijst Differentiërend vermogen, grootte steekproeven

9 Verschil Tevredenheid Ervaring (CQI)
Bent u tevreden over de adviezen die u gekregen heeft gekregen over hoe u op de juiste manier kunt oefenen en bewegen? Ja Nee Ervaring (CQI) Heeft u adviezen gekregen over hoe u op de juiste manier kunt oefenen en bewegen? Nooit Soms Meestal Altijd

10 Doel: ontwikkeling CQI CVA
Het ontwikkelen van een vragenlijst die de kwaliteit van zorg na een CVA meet, vanuit het perspectief van de zorggebruiker. Valide en praktisch toepasbaar. Deelonderzoek onder naasten van CVA patiënten.

11 CQI CVA - Introductie (5 vragen) 87 vragen
Verdeeld over negen modules: - Introductie (5 vragen) - Acute zorg (4 vragen) - Ziekenhuiszorg (23 vragen) - Vervolgbehandeling en revalidatie (17 vragen) - Controles (11 vragen) - Samenwerking van zorgverleners (4 vragen) - Informatie en ondersteuning (11 vragen) - Over uzelf (13 vragen) - Contactgegevens (1 vraag)

12 CQI CVA Ervaringsvragen: Luisterden de verpleegkundigen aandachtig naar u? (nooit; soms; meestal; altijd) Feitvragen: Kreeg u van het ziekenhuis uw medische gegevens mee? (nee; ja) Probleemvragen: Was de tijdsduur tussen het inschakelen van hulp en het krijgen van hulp een probleem? (groot probleem; klein probleem; geen probleem)

13 Onderzoeksdesign Feb. en mei 2010 (selecte steekproef)
5851 patiënten (TIA, hersenbloeding, herseninfarct) 26 ziekenhuizen Schriftelijke vragenlijst (Dillman methode) Respons n=2323 (41%)

14 Waardering door de patiënt
Positieve aspecten Ervaren wachttijden voor acute zorg, revalidatie en controles Bejegening door zorgverleners specialisten en verpleegkundigen Gem. waarderingscijfer(ziekenhuizen) = 8,1 (min. 7,8 – 8,7)

15 Waardering door de patiënt
Verbeterpunten Informatie over ondersteuning Controles Betrokkenheid mantelzorger Begeleiding ‘Meekrijgen van medische gegevens’

16 Ervaringen naar type CVA
Schalen TIA (n=795) Infarct (n=1415) Bloeding (n=106) Totaal (n=2316) Acute zorg* 3,72 3,51 3,64 3,59 Bejegening verpleegkundigen 3,61 3,53 3,41 3,54 Bejegening specialisten* 3,75 3,45 3,65 Communicatie specialisten 3,06 3,10 3,25 Behandelplan* 2,98 3,16 3,35 Adviezen* 3,08 3,30 Betrokken mantelzorger* 2,26 2,68 2,93 2,66 Controles* 2,12 2,60 2,83 2,48 Controles in het ziekenhuis* 2,11 2,53 2,67 2,42 Controles niet in het ziekenhuis* 2,13 2,70 2,88 2,56 Samenwerking van zorgverleners 3,19 3,13 3,20 3,15 Informatie over ondersteuning* 1,53 2,08 2,31 1,91 Begeleiding* 2,45 2,81 2,95 2,72 * Significant verschil tussen type CVA (min. 1 – max. 4)

17 Sterrenverdeling ziekenhuizen
Schalen * ** *** Acute zorg 26 Bejegening verpleegkundigen 1 24 Bejegening specialisten Communicatie specialisten 4 19 3 Behandelplan Adviezen Betrokken mantelzorger Controles 23 Controles in het ziekenhuis 25 Controles niet in het ziekenhuis Samenwerking van zorgverleners Informatie over ondersteuning 5 15 6 Begeleiding * Gecorrigeerd voor type CVA en aantal beperkingen (zelfrapportage)

18 Conclusie Positieve ervaringen met CVA zorgverlening in ziekenhuizen
Op 6 van de 11 kwaliteitsdimensies zijn verschillen tussen ziekenhuizen aan te tonen Ervaringen verschillen tussen type CVA Bron: den Brok W, Triemstra M, Rademakers J. CQ-index CVA: meetinstrumentontwikkeling. Nivel, 2011

19 Effect ontwikkelen en meten met CQI CVA  kwaliteitsverbetering?
Discussie Effect ontwikkelen en meten met CQI CVA  kwaliteitsverbetering? Hoe gaan we om met de resultaten? Intern verbetermanagement Op maat voor bepaalde groepen? Voor welke gebruiker? CQI CVA beoogt keten van CVA-zorg te meten Gedifferentieerde analyse eenheden (instellingen of ketens)

20 Geen herhaling van de huidige CQI CVA meting:
Toekomst Geen herhaling van de huidige CQI CVA meting: Proxy uitvraag (respons 10% ); Ervaringen overeenkomstig; waarderingscijfer lager Combineren met de CQI revalidatie? Setting: VV&T, revalidatiecentrum Patiëntenpopulatie zonder TIA Zorgzwaarte lastig in te schatten (niet gebruikt zorgverzekeraars)  uitvragen via (pre)PROMs?

21 Macro Meso Micro PROMs Patiënt Reported Outcome Measurements
Meten van uitkomst van de geleverde zorg, casemix gecorrigeerd Reeds bestaande en gevalideerde vragenlijsten Vragenlijst brengt in kaart of symptomen/klachten van de patiënt veranderd zijn door de behandeling Vragenlijsten worden nu al door artsen gebruikt om klachten / beloop van de aandoening te meten Macro Meso Micro Vergelijking soorten behandelingen Vergelijking kwaliteit van zorg tussen aanbieders Vergelijking voor en na de behandeling bij individuele patiënt Bij reeds bestaande en gevalideerde vragenlijsten noemen: bijvoorbeeld de OHS voor heupvervanging en de CCQ voor diabetes.

22 Uitkomst PROMs Welk soort domeinen: Meetinstrument: Generiek
Welzijn, kwaliteit van leven Aandoeningsspecifiek Mobiliteit ADL / zelfverzorgend Fysieke beperkingen Cognitieve beperkingen Geheugen Communicatie Sociaal functioneren Etc. Meetinstrument: SF36, EQ5D Burden of stroke scale (BOSS) Stroke Impact Scale (SIS) The Barthel Index Stroke Specific Quality of Life Scale (SS-QoL) Stroke and Aphasia Quality of Life Scale-39 item (SAQOL-39) Etc. Bron: A structured review of patient-reported outcome measures (PROMs) for stroke. Patient-reported Outcome Measurement Group; Department of Public Health, University of Oxford, 2009

23 Interpretatie Wanneer is verschil tussen aanbieders niet alleen statische relevant maar ook voor de patiënt relevant?

24 NPS – Net Promotor Score
In welke mate zou u zorgaanbieder X aanraden aan vrienden/familie/collega’s? Hierop kan een antwoord gegeven worden op een 11-puntenschaal, van 0 (zeer onwaarschijnlijk) tot 10 (zeer waarschijnlijk). Als je bijvoorbeeld 25% promotors hebt, 55% passief tevredenen en 20% criticasters, dan bedraagt de NPS +5. Een positieve NPS (>0) wordt meestal als goed beschouwd.

25 Uitkomst NPS Voordelen NPS: Kanttekening bij de NPS:
Duidelijk en begrijpelijk kengetal cliëntloyaliteit Kanttekening bij de NPS: Biedt geen info over oorzaken en effecten houdt weinig rekening met de nuanceverschillen in de scores: een 0 of een 6 worden als evenwaardig beschouwd, terwijl dit toch een groot verschil betreft. geen verschil of er 70% promotors zijn en 30% criticasters t.o.v. 40% promotors en 0% criticasters. Beiden resulteren in een NPS van +40. Dit lijkt niet helemaal logisch te zijn. Bezwaar i.v.m. culturele beïnvloeding

26 Ontwikkelen en meten Stichting Miletus streeft naar optimalisatie van de vragenlijst. Dit gebeurt door de CQi CVA te optimaliseren, aan te vullen met PROMs vragen en de NPS. Alle drie de methodieken meten een ander aspect van de zorg en correleren nauwelijks. Feedback op maat en korte feedback cycli Bij het ontwikkelen van een vragenlijst dient met deze informatie rekening te worden gehouden.

27 Samenvatting en conclusies
Instructie bijeenkomst Miletus 14 februari 2012


Download ppt "Disclosure belangen spreker"

Verwante presentaties


Ads door Google