De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

"Als sprekers diepte missen, hebben ze nooit te kort aan lengte"

Verwante presentaties


Presentatie over: ""Als sprekers diepte missen, hebben ze nooit te kort aan lengte""— Transcript van de presentatie:

1 "Als sprekers diepte missen, hebben ze nooit te kort aan lengte"
Montesquieu ( )

2 Indiceringfase en adviesfase
Basisopleiding HGW sessie VI 15 december 2010

3 DOEL Kritisch reflecteren op het gebruik van kijkwijzers.
Rol van het CLB tijdens de onderzoeks, indicerings-en adviesfase. Theoretische achtergronden toelichten van indicerings-en adviesfase.

4 Dagverloop 8u50 Terugkoppeling aan de slag met kijkwijzers.
9u30 Theorie indicering en advies 10u00 Pauze 10.20 Rol CLB in deze fase 11.00 Film van Ken Robinson ivm paradigmawissel. + bespreking

5 Delen van bevindingen in een coöperatieve werkvorm.
Wie ging aan de slag met een kijkwijzer? Wat was de aanleiding? Hoe heb je dit voorbereid? Hoe werd het gebruik ervan onthaald? Wat heb je gedaan met de info van de observatie? Op welke manier heb je dit teruggekoppeld? Wat zijn je ervaringen? Welke inzichten deed je op?

6 Indiceringfase en adviesfase
Theoretische toelichting

7 DE 5 FASES VAN HANDELINGSGERICHT WERKEN Evaluatie Aanmelding
INTAKEFASE STRATEGIEFASE ONDERZOEKSFASE INDICERINGSFASE DE 5 FASES VAN HANDELINGSGERICHT WERKEN DIA 6 Doorloop van een casus! ADVIESFASE EVALUATIE Evaluatie 7

8 Indiceringsfase => van diagnostische gegevens naar onderwijsbehoeften
net zoals de strategiefase is dit een fase van reflectie Doel => diagnostische gegevens vertalen in gewenste aanpak of aanbeveling we hebben antwoorden op verklarende en onderkennende vragen. We krijgen antwoord op de vraag: Wat is er aan de hand met dit kind bij deze leerkracht in deze groep van deze school met deze ouders? Dit beeld geeft aan wat er moet veranderen, maar is nog geen advies! DIA 7 Alle gegevens die in de voorgaande fases zijn verzameld worden, in een transactionele samenvatting geclusterd, synthese. Het is duidelijk welke rol elke actor hier in heeft. Voorbeeld van een verklarende vraag: Ons kind komt niet graag meer naar school. Hoe komt dit? Voorbeeld van een onderkennende vraag: Lokt de wijze waarop de leerkracht omgaat met het gedrag van X een machtsstrijd tussen beiden uit? 8 8

9 Indicatiestelling aan de hand van 4 vragen VAN WAT.... NAAR HOE...!
Wat willen we veranderen/beïnvloeden bij de leerling,leerkracht en ouders; welke zijn de doelen? Wat hebben ze nodig om de gestelde doelen te bereiken? Welke zijn de pedagogisch didactische behoeften van de leerling? Welke zijn de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht/ouders Hoe ziet het gewenste onderwijsaanbod er uit? Hoe kan het aanbod gerealiseerd worden; hoe maken we dit haalbaar? DIA 8 Veranderbare kindkenmerken: zelfbeeld, competentiegevoel, impulsbeheersing, sociale vaardigheden/ werk van lange adem => Verwijzen van onderzoek van Karine Verscheuren 2009 => sociale status. Afgewezen worden verminderd sociale status. De aanpak van de leerkracht is zeker te veranderen=> hierdoor neemt probleemgedrag vaak al af. Let wel probleemgedrag bij kinderen is vaak relatief – situatiespecifiek – relationeel – fluctuerend. Doelen SMART formuleren. (specifiek – meetbaar – aanvaardbaar – realistisch - tijdsgebonden) 3. Zie CHECKLIST Yolande. Nieuw uit wat werkt in de klas mei 2010 4. Dit wordt vertaald in een advies. 9 9

10 ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN
Dit kind heeft… Instructie nodig die … Opdrachten nodig die … Leeractiviteiten nodig die … Feedback nodig die … Een leerkracht nodig die … Groepsgenoten nodig die … Pedagogische maatregelen Didactische maatregelen Organisatorische maatregelen DIA 9 Voorbeelden van hulpzinnen in het Groene Boek op p 82. 10

11

12 Ondersteun mij als leerkracht door …
- samen met mij leerlingenmateriaal te analyseren. - mee te denken en van gedachten te wisselen over … - praktijkvoorbeelden te laten zien van … - uitleg te geven over … zodat ik kan reflecteren op mijn aanpak. - schriftelijke informatie te geven over … - samen een planning te maken gericht op … de gelegenheid om bij een collega op groepsbezoek tgaan een collega bij mij in de groep te laten komen om voor te doen. - bij mij te komen observeren hoe ik … en feedback te krijgen op. - mij te herinneren aan … - mij aan te spreken als …. mij uit te dagen door … mij te coachen op … 12

13 LEERKRACHTVAARDIGHEDEN
Als leerkracht wil ik bereiken dat …(doel). Zelf kan ik al …. Verder heb ik nodig … kennis van … vaardigheden om … ondersteuning tijdens … materialen waarmee … collega’s die … een zorgcoördinator die … een leidinggevende die … ‘meer handen in de klas’ in de vorm van ... ouders die … Een clb-medewerker die Hulpverlening buiten de school die… 13

14 Adviesfase => van wenselijke aanbeveling – in gezamenlijk overleg- naar een “haalbaar” advies
We bespreken de wenselijke aanbevelingen met leerkrachten en ouders. Adviezen worden niet opgelegd, maar voorgelegd. YES-advies! De gekozen aanbeveling wordt het uiteindelijk advies. Participanten hebben overzicht, inzicht en uitzicht. DIA 12 * praktijkvoorbeeld => veel nieuwe inzichten = bezinken = niet draven SMART 14 14

15 Handelingsplan indien nodig.
Wordt opgesteld met alle betrokkenen. Klasleerkracht behoudt de regie. Ondersteuning waar nodig van zoco – GOK- en andere specialisten Effectieve interventies (MARZANO) evidence based handelen Groepshandelingsplanningen zijn efficiënt voor verschillende leerlingen en verlagen werkdruk. => staan garant voor succes DIA 13 Vergeet ook niet het kind te betrekken in het plan. Op p 251 van het groen boek staat een voorbeeld van een handelingsplan van een kind. Op p 248 in het groene boek vind je een voorbeeldformulier van een individueel HP. 15 15

16 Adviesfase wordt afgerond!
Alle vragen zijn beantwoord. Definitief advies is vastgelegd. Afspraken over uitvoering zijn gemaakt en opgeschreven. Evaluatiepunten zijn voor iedereen helder. 1) Gaat het beter met het kind? Worden de gestelde doelen behaald voor leren, werkhouding/gedrag? 2) Voelt de leerkracht zich geholpen? 3) Verloopt samenwerking tussen school en ouders goed? 16 16

17 Evaluatie Vanuit HGW-visie zijn vaste momenten belangrijk!
Systematische evaluaties verbeteren de kwaliteit - procesevaluatie => proces HGW traject ( checklists HGW-traject) - productevaluatie => producten van het proces ( samenvattend beeld en het advies) DIA: 15 De dagelijkse praktijk staat vaak goed bedoelde intenties in de weg. Systematische evaluaties kenmerk => van een professionele organisatie Hebben jullie opgemerkt hoe vaak wij naar feedback vroegen tijdens de opleiding op het eind van de sessies? 17 17

18 Evalueren van een HGW traject!
Nagaan of het advies tot verbetering heeft geleid en of de doelen behaald zijn. Indien nodig het traject bijsturen. Gaat het nu beter met het kind? Zijn de gestelde doelen voor leren, werkhouding en/of gedrag behaald? Voelt de lkr. zich geholpen? Zijn de doelen behaald die hij ten aanzien van zichzelf stelde? Verloopt de samenwerking tussen school en ouders goed? Zijn de ouders tevreden? Zijn ook hun doelen behaald? Afspraken voor het vervolgtraject Opnieuw een (deel van de) HGW-cyclus doorlopen Doorgaan met de begeleiding Begeleiding afronden 18

19 Vragen... 19

20 Rol CLB en verantwoordelijkheid in deze fase van een HGW traject.
20

21 Indiceringfase en adviesfase
Film van Ken Robinson paradigmawissel.

22 Mogelijke opdrachten Bekijk het filmpje van Ken Robinson in kernteam/team en bespreek de kansen. Vertalen in concrete handelingen op schoolniveau/ leerkrachtniveau. Lezen in het groene boek p. 79 tot 93.

23 Volgende sessie! Dinsdag 18 januari 2011! Handelingsplanning

24 Veilig eindejaar!


Download ppt ""Als sprekers diepte missen, hebben ze nooit te kort aan lengte""

Verwante presentaties


Ads door Google