De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenlevingsopbouw Inleiding Historiek Interventies Regelgeving Professionalisering Thema’s.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenlevingsopbouw Inleiding Historiek Interventies Regelgeving Professionalisering Thema’s."— Transcript van de presentatie:

1 Samenlevingsopbouw Inleiding Historiek Interventies Regelgeving Professionalisering Thema’s

2 - deskundige en onafhankelijke ondersteuning - maatschappelijk kwetsbare groepen - participatie aan de samenleving - oplossingen voor collectieve problemen het ondersteunen van doelgroepen het ontwikkelen van vernieuwende oplossingen het bewerkstelligen van structurele maatregelen Samenlevingsopbouw Historiek Interventies Regelgeving Professionalisering Inleiding

3 - Is het bestaan van samenlevingsopbouw wel nodig? - Waarom is dit belangrijk? “Als ik minister zou zijn, zou ik de sector afschaffen.. Ik vind dat de sector te weinig zijn maatschappelijke relevantie in de picture blijft plaatsen.” (Wim Van Damme) Samenlevingsopbouw Historiek Interventies Regelgeving Professionalisering Inleiding

4 -Verschillend van meerderjarenplan - “ Eigenlijk gooien wij alles op één grote hoop en zeggen wij van: projectmatig opbouwwerk” - opbouwwerk eerst territoriaal - Ontstaan categoriaal opbouwwerk  algemeen welzijnswerk? - ’80: functioneel “Eigenlijk is het een onderscheid tussen categoriaal en territoriaal. Historisch gezien echter is er wel een derde: functioneel opbouwwerk, dit wordt echter niet veel meer gehanteerd.” Samenlevingsopbouw Historiek Interventies Regelgeving Professionalisering Inleiding

5 - fusie in 1 structuur? (Wim VD) - Evolutie naar meer samenwerken - Belang voor de doelgroep? “als wij zo’n kleine sector blijven en er geen maatschappelijk draagvlak is voor meer middelen voor onze sector, dan is het wel de vraag wat we daarmee kunnen bereiken en of het niet krachtiger kan zijn om meer te gaan samenwerken met andere sectoren of toch sterkere particuliere sector te gaan uitbouwen.” Samenlevingsopbouw Historiek Interventies Regelgeving Professionalisering Inleiding

6 - verandering in wijken - verandering in manier van werken - Ook niet meer in elke wijk, enkel deze die prioritair zijn - Accent op projectmatig werk “Dat betekent dan ook dat die wijksetting een stuk verschuift naar de achtergrond.” (Wim Van Damme) Samenlevingsopbouw Historiek Interventies Regelgeving Professionalisering Inleiding

7 - tegenstelling met Alain Storme: kantelmoment ‘83 “De jaren 90 en begin van 2000 zijn een kantelmoment geweest en lag de klemtoon echt op “hoe geef je zo’n organisatie nu vorm.” (Lut Vael) Samenlevingsopbouw Historiek Interventies Regelgeving Professionalisering Inleiding

8 - eigen of overheidsbeslissingen? Meerjarenplan? - onderwijs - wonen - nu meer resultaatsgericht - taal in de sector - leefbaarheid geen thema meer, maar doelstelling “Ik denk dat er thema’s zijn die een beetje op en af zijn gegaan, arbeid is daar een voorbeeld van.”(Lut Vael) Samenlevingsopbouw Historiek Interventies Regelgeving Professionalisering Inleiding

9 Samenlevingsopbouw Historiek Interventies Regelgeving Professionalisering Inleiding

10 Interventies Is wijkgericht werken bevorderend of stigmatiserend ? Problemen Samenlevingsopbouw: I.Probleemanalyse maken II.Verschuiving Vroeger: wijkgericht werken; Nu: maatschappelijke problemen mogen niet geterritorialiseerd worden. Meer afbakening, qua thema of doelgroep (bvb.: school) Praktijkvoorbeeld: Samenlevingsopbouw Brussel Vroeger: werd in alle Brusselse wijken ingegrepen Nu: wordt gewerkt in specifieke wijken rond specifieke thema’s  belangrijk nuanceverschil

11 III.Contextgericht werken Wat is er aan de hand? Wat kan ik doen, als opbouwwerker? Tussenkomen in de situatie van de mensen in de wijk die als negatief wordt bestempeld. Wat ervaren zij als welzijnsverhogend, ondersteunend?  Een handeling heeft niet altijd het gewenste effect.  Een interventie is niet neutraal. Interventies

12 Probleemdefinities I.Oorspronkelijk: armoedesituaties Groeiende aanwezigheid in buurten Verschuiving naar categoriaal en functioneel opbouwwerk. Bvb.: kansarmen naar economisch werklozen, thuislozen, … II.Nu een groeiend belang aan intersectoraal samenwerken. III.Grotere pressiemogelijkheden t.a.v. beleid Lokaal of interprovinciaal werken ?

13 Interventies Initiatieven I.Meerjarenplan (‘93) Termijn van 5 jaar Vorige plan: 7 thema’s Huidig plan: 3 thema’s Projecten moeten op voorhand verantwoord worden. Subsidies II.Stedenbeleid - Participatieve ontwikkeling (Bvb.: Kansarmoede- projecten, Plaatselijke educatieve netwerken, …) => Veel disciplines werken samen

14 Interventies Participatie I.Vertrouwen participanten (meetbaar?) II.Verschuiving 20 jaar geleden: negatief beeld participatie en inspraak Activiteiten gericht op de verschuivingen in de maatschappij. Anno 2010: ‘Doe- participatie’ = Participatie is inherent aan methodes: o Vraaggericht werken o Mensen ondernemen zelf actie Discussie: Is vraaggericht werken uitsluitend empowering?

15 Samenlevingsopbouw Historiek Interventies Regelgeving Professionalisering Inleiding

16 Regelgeving Subsidies: een overzicht Vlaamse Overheid: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking Federaal Impulsfonds voor Migrantenbeleid Koning Boudewijnstichting Nationale Loterij Stedenfonds (via stad Gent) Veiligheids- en preventiecontract (via stad Gent) Gent Stad in werking Electrabelfonds Stichting Bonevolenta EFRO-doelstelling 2 Bron: www.samenlevingsopbouwgent.be Samenlevingsopbouw Gent is een stadsdienst ? Ja / Neen

17 Regelgeving I.64% Vlaamse financiering (sinds 2004: enveloppefinanciering) II.24% Stad Gent III.Kleine %: middelen van de Provincie Oost- Vlaanderen RISO werkt samen met verenigingen en het algemeen welzijnswerk rond beleidssignalering inzake armoedebestrijding Middelen voor preventie en veiligheid worden in feite bij de stad gerekend. Ze komen van het federaal niveau, maar ze worden bij de subsidies van de stad gerekend

18 Kantelmomenten I.Organisatie (‘83) VIBOSO RISO II.Methodiek (‘83) Projectmatig werken o Duidelijkheid o Goede doelstellingen o Planmatig werken o Gefaseerd werken I.Meerjarenplan (’93) Regelgeving

19 Spanningsveld autonomie/afhankelijkheid I.Afhankelijk van subsidies In Vlaanderen: residuele benadering / projectmatige benadering  Familiale netwerk is verantwoordelijk voor het welzijn van de mens.  De overheid treedt op bij tekorten. Regelgeving II.Politiek onafhankelijk ? Beleidsdoelstellingen / Strategiebepaling Autonoom handelen  Nood aan dialoog en communicatie  Evenwichtsoefening Overheerst de agogische boven de sociaal-politieke functie ? Ja / Neen

20 Regelgeving III. Perspectievenstrijd Politieke sfeer: te weinig verband met politieke contexten of beleidsniveaus Sociale sfeer: te weinig kansen in positiebepaling IV.Samenlevingsopbouw als middenpool in veel belangen Buurt Beleid Opbouwwerkers Participanten Flexibiliteit Maatschappelijke tendensen (innovatief) Management Marktdenken Professionalisering

21 Professioneel werken is werken met onderbouwde, gelegitimeerde methoden. Samenlevingsopbouw Historiek Interventies Regelgeving Professionalisering Inleiding

22 - opbouwwerkmethodiek - Wim Van Damme - Alain Storme - herstructurering in 1983 - vermethodologisering - Lut Vael - management organisatie Professioneel werken is werken met onderbouwde, gelegitimeerde methoden. Samenlevingsopbouw Historiek Interventies Regelgeving Professionalisering Inleiding

23 Opbouwwerkers moeten kritisch staan tegenover maatschappelijke evoluties. Samenlevingsopbouw Historiek Interventies Regelgeving Professionalisering Inleiding

24 - agogische kernopdracht - politieke kernopdracht - reflectie op maatschappelijke evoluties - thematische vorming - Alain Storme - politiek-ideologische opbouwwerker Opbouwwerkers moeten kritisch staan tegenover maatschappelijke evoluties. Samenlevingsopbouw Historiek Interventies Regelgeving Professionalisering Inleiding

25 Het werken met vrijwilligers is een deel van de opdracht van Samenlevingsopbouw. Samenlevingsopbouw Historiek Interventies Regelgeving Professionalisering Inleiding

26 - Wim Van Damme - mensen uit je doelgroep - zichzelf overbodig maken - discussie - Lut Vael - kwetsbaarder dan vrijwilligers in andere organisaties - deel van de opdracht van SLO Het werken met vrijwilligers is een deel van de opdracht van Samenlevingsopbouw. Samenlevingsopbouw Historiek Interventies Regelgeving Professionalisering Inleiding

27 - gemeenschapsvorming - Lokale economie - doelgroepen - stadsvernieuwing Samenlevingsopbouw Historiek Interventies Regelgeving Thema’s Inleiding professionalisering

28 - Gemeenschappelijke punten Buurtwerk en Samenlevingsopbouw : - begrippenkader - gemeenschapsvorming - aandachtspunt oorsprong - Bespreking Buurtwerk en Samenlevingsopbouw - Discussiepunten gemeenschapsvorming stadsvernieuwing doelgroepen Lokale economie gemeenschapsvorming inhoud

29 - Begrippen sociale cohesie, leefbaarheid en gemeenschapsvorming -> verwarring en overlapping -> verschillende invalshoeken gemeenschapsvorming Gemeenschappelijke punten stadsvernieuwing doelgroepen Lokale economie gemeenschapsvorming

30 - 3 verschillende kaders omtrent GV : - homogeniteit - herkenbaarheid - ambivalentie gemeenschapsvorming Gemeenschapsvorming volgens Maria De Bie stadsvernieuwing doelgroepen Lokale economie gemeenschapsvorming

31 invloed op zowel - Individueel niveau - Collectief niveau gemeenschapsvorming Gemeenschapsvorming volgens Marc Verheirstraeten stadsvernieuwing doelgroepen Lokale economie gemeenschapsvorming

32 - Teloorgang verzuiling - Detraditionalisering - Aandachtspunt van de samenleving -> aandachtspunt in SLO gemeenschapsvorming stadsvernieuwing doelgroepen Lokale economie gemeenschapsvorming

33 - GV minder centraal : leefbaarheid centraal? - Onrechtstreeks effect projecten - Inspraakproces/participatie gemeenschapsvorming samenlevingsopbouw stadsvernieuwing doelgroepen Lokale economie gemeenschapsvorming

34 Lokale economie

35 Reguliere economie Sociale economie Informele economie Economie Het geheel van de financiële voorzieningen, de handel en industrie van een land. = Stedelijke economie

36 Lokale economie Reguliere economie Sociale economie Informele economie - Industrie - Logistiek - Service cluster - Kenniscluster - Detailhandel en horeca - Landbouw - Ambulante handel Voornamelijk gericht op winst maken (profit- of harde sector) Groeiend belang globalisme, (neo-)liberalisme Toenemende aandacht duurzaam ondernemen (met korrel zout)

37 Lokale economie Reguliere economie Sociale economie Informele economie ‘De sociale economie bestaat uit een verscheidenheid van bedrijven en initiatieven die in hun doelstellingen de realisatie van bepaalde meerwaarde vooropstellen en hierbij de volgende basisprincipes respecteren: - voorrang van arbeid op kapitaal, - democratische besluitvorming, - maatschappelijke inbedding, - transparantie, - kwaliteit en duurzaamheid. Sociale economie biedt aan personen die (nog) niet op de reguliere markt terechtkunnen de mogelijkheid om toch arbeid te verrichten of een opstap naar de reguliere economie non-profit- of zachte sector Groeiend belang lokaal niveau, socialisme (overheidstussenkomst) Duurzaam ondernemen

38 Lokale economie Reguliere economie Sociale economie Informele economie -Thema arbeid - Leefbaarheid - Diep i.p.v. breed werken - Tegengestelde logica’s - Evolutie naar zelfstandige sector Voorbeeld volkstuintjes Rabot, magazijnier sociale kruidenier Discussie Wat primeert ? Streven naar 100% participatie of hogere kwaliteit bij lager percentage?

39 Lokale economie Reguliere economie Sociale economie Informele economie Als overlevingsstrategie, zonder intentioneel schade te berokken aan andere personen. Bvb.: - Ismaël Farouk - Fruitstandjes - Strijksalon zonder vergunning niet erkend niet georganiseerd door de stad illegaal Crimineel Bvb.: -Mensen, drug- of wapenhandel Kun je als opbouwwerker een illegaal circuit ondersteunen ? Ja / Neen

40 Lokale economie Reguliere economie Sociale economieInformele economie

41 Lokale economie Markt HerverdelingWederkerigheid

42 Stadsvernieuwing Stadsvernieuwing = ? Samenlevingsopbouw en stadsvernieuwing Verschuivingen Historiek Spanningsvelden Stadsvernieuwing Doel

43 19 de eeuws stadsgordel Industriële revolutie: migratiebewegingen – Immigratie – Emigratie Woon- en ruimtelijke kwaliteit Wijk na wijkaanpak – Zuurstof voor de Brugse Poort – Bruggen naar Rabot – Ledeberg leeft! Stadsvernieuwing Historiek Stadsvernieuwing = ? Samenlevingsopbouw en stadsvernieuwing Verschuivingen Spanningsvelden Doel

44 Stadsprojecten – Strategische interventies – Structurerende impact – Hefboomwerking – Focus: ruimtelijk, sociaal, cultureel en economisch “Wat we dan concreet bedoelen met stadsvernieuwing in de Vlaamse context, is dat er dan allerlei projecten aan opgehangen worden (Stijn Oosterlinck)”. Stadsvernieuwing Stadsvernieuwing = ? Samenlevingsopbouw en stadsvernieuwing Verschuivingen Historiek Spanningsvelden Doel

45 Sociale weefsel Participatie Stadsvlucht keren, segregatie halt toe roepen en sociale mix realiseren op wijkniveau Beleidsvisie Katalysator Fysiek-ruimtelijk, economisch en sociocultureel Leefbaarheid Verschillende actiepunten in het beleid Stadsvernieuwing Stadsvernieuwing = ? Samenlevingsopbouw en stadsvernieuwing Verschuivingen Historiek Spanningsvelden Doel

46 Informatie, inspraak en participatie Positief gebruik van de openbare ruimte Kader – Meerwaarde van projecten, evaluatie gevolgen – Voelspriet voor ongerustheid – Organisatie, ondersteuning en voorbereiding – Realisatie van bewonersbetrokkenheid – Terugkoppeling van de resultaten – Evaluatie na uitvoering van deelprojecten Stadsvernieuwing Stadsvernieuwing = ? Samenlevingsopbouw en stadsvernieuwing Verschuivingen Historiek Spanningsvelden Doel

47 ‘Leefbaarheid' Vroeger: mobiliteit Nu: woonfuncties, publieke ruimtes die verkeersvrij zijn, groen in de stad Stadsvernieuwing Stadsvernieuwing = ? Samenlevingsopbouw en stadsvernieuwing Verschuivingen Historiek Spanningsvelden Doel

48 - Huidige nieuwe bewoners - Ruimtelijk sociaal - cultureel, economisch - Sociale verdringing - Participatie - Invulling - Middelen Stadsvernieuwing Stadsvernieuwing = ? Samenlevingsopbouw en stadsvernieuwing Verschuivingen Historiek Spanningsvelden Doel


Download ppt "Samenlevingsopbouw Inleiding Historiek Interventies Regelgeving Professionalisering Thema’s."

Verwante presentaties


Ads door Google