De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Interlokale Vereniging juridisch bekeken

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Interlokale Vereniging juridisch bekeken"— Transcript van de presentatie:

1 De Interlokale Vereniging juridisch bekeken
Hannes Cannie – LOCUS 22 oktober Antwerpen

2 Wat staat er op het ‘menu’?
Inleidende ‘veldverkenning’ De interlokale vereniging Waarvoor geschikt? Hoe beginnen we eraan? Specifieke beheersaspecten Financieel management / BBC Personeel / vrijwilligers Rechtshandelingen / delegaties Aansprakelijkheid Samenwerking tussen IGS’en?

3 Informeel versus formeel
‘Informele’ regioverbanden/platformen Versus gemeenschappelijke behartiging van doelstellingen van gemeentelijk belang Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking SLECHTS vier mogelijke vormen ILV, PV, DVV, OHV Tenzij specifieke regeling (vb. OCMW-V)

4 Overzicht bron: Karen Alderweireldt - Vlinter

5 Samenwerking op vlak van cultuur
decreet Lokaal Cultuurbeleid Intergemeentelijk cultuurbeleid, bib, CC Participatie aan PBS Afstemming cultuuraanbod en –communicatie (RP) Cultureel-erfgoed decreet Projectmatig (RP) Structureel (erfgoedconvenant, RP) Provinciale reglementen (ikv SBB) Bib-Samenwerkingsverbanden ((in)formeel?) Antwerpen: vooral reglement IGS van belang

6 Wat bestaat er al in Antwerpen?
Rupelbib Erfgoed Rupelstreek Webram, Bodukap+, Bibburen, Werkroep Kempense bibliotheken, Kempen Noordoost, Kempen Centrum, …

7 De interlokale vereniging Waarvoor geschikt?
“welbepaald project van gemeentelijk belang” Niet voor erfgoedconvenant of afstemming aanbod (RP’heid) Verregaande structurele samenwerking? Afweging! Traditie van samenwerking binnen informeel kader is pluspunt DVL van ene gemeente aan andere

8 De interlokale vereniging Hoe beginnen we eraan?
Voortraject Waarom samenwerken? Met wie samenwerken? Zie LOCUS-draaiboek Minstens twee gemeenten + andere RP’en (publiek of privaat) Geen rechtspersoonlijkheid (!) Oprichting louter via overeenkomst Cfr. statuten feitelijke vereniging Geen georganiseerd toezicht Geen publiciteitsverplichting

9 De interlokale vereniging Hoe beginnen we eraan?
Belang van: Overeenkomst met statutaire draagwijdte Beherende gemeente Beheerscomité Andere adviescommissies / stuurgroep / collegagroep / werkgroepen / … (?) Delegatie aan individuele personeelsleden (?)

10 De interlokale vereniging Schematisch
Bron: Wim Verhulst, Provant

11 De overeenkomst Grote vrijheid
Duurtijd en eventuele verlenging Opzegmogelijkheid Eventuele inbreng deelnemers + beheer inbreng Eventueel aanduiding beherende gemeente Interne organisatie Wederzijdse rechten en verplichtingen en financiële repercussies Informatieverstrekking aan deelnemers Jaarlijkse evaluatie door gemeenteraden Opmaak rekeningen + bestemming resultaat, financiële controle Vereffening

12 Het beheerscomité Adviserend, niet beslissend
Minstens één afgevaardigde van elke deelnemer Verdeling mandaten vrij overeen te komen Enkel natuurlijke personen Voor deelnemende gemeenten: enkel leden GR en CBS Organisatie werkzaamheden beheerscomité vastleggen in huishoudelijk reglement (geen deel OK) Bevoegdheid: Adviezen waar nodig formuleren voor beherende gemeente Rekeningen interlokale vereniging vastleggen Rekeningen voorleggen aan gemeenteraden Leden beheerscomité (niet CBS) kunnen een presentiegeld ontvangen (vroeger verplicht) Aanvullen met stuurgroep / collegagroep / …

13 De beherende gemeente Essentieel voor een goeie werking
Niet verplicht, zie overeenkomst Kan periodiek wisselen Zetel ILV Beherende gemeente vertegenwoordigt ILV Kan eigen personeel inzetten (eerbiediging rechten) DVL van ene gemeente aan andere gemeente(n)

14 Specifieke beheersaspecten Financieel management
Toelage gemeenten – verrekening kosten (zie OK)  afrekening tussen gemeenten Eventueel subsidie hogere overheden ILV kan niet zelf toelagen ontvangen, gaat via beherende gemeente Beherende gemeente beheert rekening Rol van financieel beheerder Delegaties?

15 Specifieke beheersaspecten ILV valt onder BBC
<―> IGS met RP’heid Acties + begroting ILV in gemeentelijk MJP en budget (alle deelnemers) Praktisch: voorbereiding (project)begroting en kosten door ILV (BC / stuurgroep) Subsidies op basis van decreet LCB? Voorbeeld Glabbeek-Bekkevoort beherende gemeente doet ‘aanvraag’ via deelrapportagecodes in eigen MJP andere gemeenten verwijzen ernaar in MJP

16 Specifieke beheersaspecten ILV valt onder BBC
Geen specifieke boekhoudkundige bepalingen Maakt deel uit van BBC-boekhouding beherende gemeente BC stelt onder andere rekeningen vast en legt ter goedkeuring voor aan GR’en

17 Specifieke beheersaspecten Personeel
Geen eigen personeel, belang van beherende gemeente Inzet personeel ≠ detachering Rechtspositieregeling, loon- en personeelsadministratie, aanwerving, selectie en ontslag (beherende gemeente) Inbreng van personeel door andere gemeenten?

18 Specifieke beheersaspecten Vrijwilligers?
ILV kan zelf geen vrijwilligerswerk organiseren Via deelnemende gemeenten om Informatieplicht verzekeringsplicht BA eventueel onkostenvergoeding Opnieuw: belang van beherende gemeente

19 Specifieke beheersaspecten Delegatie
ILV is geen rechtspersoon Geen rechtshandelingen (vb. contract sluiten) Geen financiële verbintenissen aangaan Geen rekeningen openen Delegatie aan personeel door beherende gemeente of door deelnemers samen (in OK) Handtekenbevoegdheid (art. 184 GD) Verleend door beherende gemeente Beherende gemeente vertegenwoordigt ILV

20 Specifieke beheersaspecten Delegatie
Aankoop producten / diensten Bestelbon? Budgethouderschap? Vrijstelling visumverplichting? Betalen + innen? Belangrijke rol beherende gemeente (beheert rekening ILV) en financieel beheerder OH-opdrachtenreglementering Onverkort van toepassing Relatie gemeenten – ILV?

21 Specifieke beheersaspecten Aansprakelijkheid
Geen RP’heid – gedeelde AS’heid Alle leden aansprakelijk voor gelijk deel, tenzij andere verdeling in OK Verzekeringen via deelnemende gemeenten BC kan hierover adviseren WG staat in voor schade door personeel In uitoefening van functie Beherende gemeente, eventuele afspraken in OK Belang van duidelijk mandaat Personeelslid kan niet de ILV verbinden Anders: risico persoonlijk verbonden

22 Samenwerking tussen IGS’en
Samenwerking tussen IGS’en? Toetreden, uitbreiden of op andere wijze samenwerken? Toetreden mogelijk: IGS met RP’heid in ander IGS (ook ILV) case Rupelbib (ILV) – Ivebic (OHV) ILV in IGS met RP’heid Lijkt enkel nuttig als: andere deelnemers (anders: doel uitbreiden RP) Strookt (deels) met doelstellingen ILV (anders: doel ILV eerst uitbreiden) NIET: ILV in andere ILV (art. 6 DIS) Individuele gemeenten: overal

23 Samenwerking tussen IGS’en
Samenwerking tussen IGS’en? Toetreden, uitbreiden of op andere wijze samenwerken? Uitbreiden Stel: PV en ILV hebben zelfde deelnemers, maar andere werking  doel PV uitbreiden Voordeel van bestaande structuur (RP) Zie ook ‘informele’ samenwerkingsverbanden Case Interwaas (DVV) – Bibliowaas Stel: PV en ILV hebben verschillende deelnemers, maar zelfde werking Ofwel toetreden (kan in beide richtingen) Ofwel PV geografisch uitbreiden

24 Samenwerking tussen IGS’en
Samenwerking tussen IGS’en? Toetreden, uitbreiden of op andere wijze samenwerken? Uitbreiden Stel: PV die nog niet rond bibliotheken werkt, kan doel uitbreiden

25 Samenwerking tussen IGS’en
Samenwerking tussen IGS’en? Toetreden, uitbreiden of op andere wijze samenwerken? Contract obv art. 196 GD Gemeente kan contract sluiten met IGS met RP’heid Voor niet-duurzame samenwerking Geen deelname, geen recht op vertegenwoordiging in IGS Case Interwaas (DVV) – gemeente Moerbeke NIET: met ILV Ofwel toetreden tot ILV Ofwel ‘informeel’ = geen gemeenschappelijke behartiging doelstelling gemeentelijk belang Rechtsonzekere situatie

26 Samenwerking tussen IGS’en
Samenwerking tussen IGS’en? Toetreden, uitbreiden of op andere wijze samenwerken? NIET: ILV en ILV? Grotere ILV maken ‘Informeel’? = rechtsonzekere situatie Heel groot ILV? ABB denkt aan max. 10 / in praktijk 2-18 Maar: geen toezicht ABB op ILV Wettelijk gezien niet verboden Aandachtspunt: moet beheersbaar blijven! ILV voldoende krachtig instrument? Eventueel ≠ geografische werkgroepen

27 Vragen?


Download ppt "De Interlokale Vereniging juridisch bekeken"

Verwante presentaties


Ads door Google